Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 4. - 10.3. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Nadcházející týden budou v Evropském parlamentu projednána různá témata, konkrétně ve Výboru pro zahraniční věci se poslanci vyjádří k podrobnostem dohody o volném obchodu mezi EU a Čínou, načež se setkají se zástupci Barmy. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se zaměří na vnitřní trh s energií či rozpočet na rok 2014. Ministři financí v úterý povedou debatu o kapitálových požadavcích bank, nových hospodářských opatřeních EU, boji proti únikům DPH a výsledcích finanční schůze představitelů G-20. Ministři spravedlnosti a vnitřních věcí v závěru týdne projednají dvě opatření ohledně Schengenského informačního systému II a budou diskutovat o balíčku "Inteligentní hranice", nařízení o obecné ochraně údajů či návrhu směrnice o ochraně eura proti padělání. Tento týden proběhne také neformální setkání ministrů zdravotnictví na téma dětská obezita, omezování kouření a bezpečnost pacientů. Evropský komisař pro obchod podpoří spolu s dalšími zástupci EU spolupráci se zeměmi ASEAN na summitu v Hanoji. Evropský hospodářský a sociální výbor zasedne ve specializovaných sekcích k projednání stanovisek na téma reforma SZP, změny v účetním výkaznictví, digitální vnitřní trhu, zneužívání statutu OSVČ či regionální státní podpora na vnitřním trhu. V rámci irského předsednictví se bude konat řada konferencí, výběrem konference o vědecké spolupráci v EU a globálních výzvách, další zaměřená na digitální vzdělávání a jeho uplatnění na pracovním trhu, konference reflektující Zprávu o konkurenceschopnosti 2012, první energetická konference EU-Norsko na téma role plynu v budoucí energetické politice EU. Připravované litevské předsednictví představí svou vizi „Inteligentní průmyslová politika“. Členové skupiny GUE/NGL se budou zabývat fondy pro územní rozvoj, poslanci ECR budou jednat o snižování emisí, na půdě S&D proběhne debata o směrnici o vyslání pracovníků a konference zvaná „Nepodařená úsporná opatření a cesta ven“ a skupina Zelených bude s veřejností diskutovat o zastoupení žen na vysokých postech.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 4. března

 • Ministři financí zemí eurozóny se zúčastní setkání Eurogroup, které tradičně předchází jednání Rady pro hospodářské a finanční věci.
 • Ministři zdravotnictví v Dublinu neformálně prodiskutují dětskou obezitu, omezení kouření, podporu dětí se speciálními potřebami či bezpečnost pacientů.
 • Konference o vědecké spolupráci v EU uvede debatu o globálních výzvách a spolupráci. Konference potrvá 5 dní.
 • V rámci irského předsednictví bude zahájena třídenní konference na téma „Odolnost vůči hrozbám“, první den bude věnován expertnímu semináři.
 • Dvoudenní konference věnovaná vzdělání a získávání dovedností v oblasti ICT a jejich uplatnění na pracovním trhu. Na konferenci bude zahájen projekt "Velká koalice pro digitální pracovní místa".
 • Poslanci Výboru pro zahraniční věci budou schvalovat stanovisko ke vztahu dohody o volném obchodu mezi EU a Čínou vůči režimu Rumunska a Bulharska a navíc se vyjádří k ženským právům na Balkáně.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů zasedne k projednání fungování vnitřního trhu s energií, rozpočtu 2014 a stavu trojstranných jednání.
 • Uskuteční se schůze specializované sekce EHSV Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost, na které bude vypracováno stanovisko k tématu "Nejvzdálenější regiony: inteligentní růst".
 • Výbor regionů pořádá v Reykjavíku inaugurační setkání ke zřízení smíšeného poradního výboru s Islandem.

Úterý 5. března

 • Na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci budou ministři probírat kapitálové požadavky bank, hospodářská opatření EU (tzv. "two-pack"), boj proti únikům DPH a výsledky finanční schůze členů G-20.
 • Pokračuje neformální setkání ministrů zdravotnictví v Dublinu.
 • Na pokračující konferenci „Odolnost vůči hrozbám“ bude na programu debata s veřejností.
 • Druhý den konference o vědecké spolupráci v EU se bude zabývat mimo jiné diskuzí o Horizontu 2020, patentech a inteligentních sítích.
 • První konference EU a Norska ohledně budoucí energetické politiky EU.
 • Pokračuje dvoudenní konference věnovaná vzdělání a získávání dovedností v oblasti ICT a jejich uplatnění na pracovním trhu.
 • Proběhne výjimečná schůze členů AFET s reprezentantem Barmy.
 • Poslanci skupiny Evropských konzervativců a reformistů pořádají schůzi pracovní skupiny ohledně snižování emisí.
 • Členové skupiny S&D se v plánované debatě se zájmovými skupinami zaměří na slabá místa směrnice o vyslání pracovníků.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru bude na jednání specializované sekce zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí přijato stanovisko k návrhu nařízení o přístupu ke genetickým zdrojům. Dále proběhne diskuze o reformě SZP a akčním programu Unie „Spokojený život v mezích naší planety“.
 • EHSV uspořádá fórum o budoucnosti zemědělství s cílem vést diskuzi o evropském a světovém zemědělství a strategických plánech. Také plánuje konferenci s cílem rozšířit účinné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti během krize.
 • Předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR přijme velvyslance Turecké republiky.
 • CEBRE s partnery pořádá v Praze debatu „Infrastrukturní projekty v oblasti dopravy financované ze strukturálních fondů“.
 • Uskuteční se pravidelná schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 6. března

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a II.
 • Třetí den konference o vědecké spolupráci v EU se bude zabývat předně užitím výzkumu na trhu, biotechnologiemi a kybernetické bezpečností.
 • Konference na téma Odolnosti vůči hrozbám bude zakončena schůzí nejvyšších představitelů bezpečnosti v EU, NATO, ISAF, EUROPOL, Guardia civil a dalších institucí.
 • Na schůzi poradního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v Dublinu se setkají zástupci EU, Norska a Islandu.
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů.
 • Konference o používání internetu odkryje pohled občanské společnosti, konkrétně základní práva uživatelů, regulaci internetu a mezinárodní spolupráci.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor bude propagovat podněty evropské občanské společnosti ve vztahu s cíli udržitelného rozvoje na plánovaném semináři.
 • Připravované litevské předsednictví představí ve Vilniusu svou vizi na téma "Inteligentní průmyslová politika".
 • 6. března byl vyhlášen jako den občanské společnosti, v jehož rámci budou zkoumány její aktivity a vzájemné působení v rámci EU.
 • Členové Výboru regionů se na schůzi dočasného rozpočtového výboru vyjádří k rozpočtu na rok 2014 a k možnosti posilování Hospodářské a měnové unie.
 • Výbor regionů pořádá veřejné slyšení se zástupci zájmových skupin o možném snižování tzv. "mléčných kvót".
 • V rámci politické skupiny GUE/NGL budou politici jednat o evropských fondech pro územní rozvoj, evropském rozpočtu a jeho vlivu na volené představitele.
 • Proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v Senátu PČR.
 • Uskuteční se schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 7. března

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Ministři spravedlnosti a vnitřních věcí budou schvalovat dvě opatření ohledně Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II). Ministři se zaměří i na stav implementace související legislativy, balíček "Inteligentní hranice", nařízení o obecné ochraně údajů či návrh směrnice o ochraně eura proti padělání.
 • Čtvrtý den konference o vědecké spolupráci v EU proběhne diskuze o ochraně údajů či obchodních modelech zdravotní péče.
 • Bude zahájena dvoudenní schůze výboru pro sociální ochranu v Dublinu.
 • Politicko-vojenská skupina, která je poradním orgánem politického a bezpečnostního výboru, zahájí jednání v Dublinu.
 • Pod záštitou irského předsednictví se bude na konferenci řešit plán Unie v oblasti sportu.
 • "Využívání výhod globalizace" je název konference pořádané k příležitosti vydání Zprávy o konkurenceschopnosti za rok 2012.
 • Poslanci Výboru pro zahraniční záležitosti se setkají se zástupci Barmy. Členové podvýboru pro bezpečnost a obranu navíc projednají situaci v Jihočínském moři a činnosti EU v odzbrojování.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se bude hlasovat o stanoviscích ve specializované sekci Jednotný trh, výroba a spotřeba k zelené knize Integrovaný trh doručování balíků, dále k návrhu nařízení o změnách v účetním výkaznictví, k tématu Občan ve středu zájmu digitálního vnitřního trhu podporujícího začlenění, zneužívání statutu osoby samostatně výdělečně činné a regionální státní podpoře na vnitřním trhu.
 • V Galicii v souvislosti s novým finančním rámcem 2014-2020 pořádá Výbor regionů konferenci o přeshraniční spolupráci.
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance v debatě porovná přímé zkušenosti se zastoupením žen ve vysokých postech v různých zemích.
 • Konference zvaná "Nepodařená úsporná opatření a cesta ven" politické skupiny S&D přivede k jednomu stolu odborníky, politiky i veřejnost. Jedná se o první konferenci nového projektu "Progresivní ekonomika".
 • Rada guvernérů ECB se setká na pravidelné schůzi ve Frankfurtu.

tek 8. března

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Ministři spravedlnosti a vnitřních věcí pokračují v jednání.
 • Uskuteční se slavnostní zahájení třetího summitu zástupců EU a ASEAN v Hanoji. Cílem je ukázat obchodní příležitosti v zemích ASEAN, podpořit vzájemnou spolupráci, získávání kontaktů a dialog o konkrétních sektorech. Summitu se zúčastní evropští ministři a Komisař pro obchod.
 • Závěr pětidenní konference o vědecké spolupráci v EU bude věnován předně globálním výzvám a kooperaci.
 • V Dublinu pokračují schůzky výboru pro sociální ochranu a Politicko-vojenské skupiny.
 • Konferenci o sportu bude následovat neformální setkání ředitelů sportovních institucí.
 • Konference EHSV, Mezinárodní konfederace veřejných bank (CIBP), Evropská asociace družstevních bank (EACB) a Evropská asociace řemesel, malých a středních podniků (UEAPME) na téma současný stav financování malých a středních podniků, možnosti evropských finančních nástrojů, družstevních bank a také východiska akčního plánu Přístup malých a středních podniků k financování.
 • Výkonný výbor Komise pro Severní moře se v rámci Výboru regionů sejde v Groningenu.

Sobota 9. března

 • Bude pokračovat summit zástupců EU a ASEAN.

Neděle 10. března

 • Předsedové výborů pro zemědělství a rybolov se setkají v Dublinu na meziparlamentárním jednání.
 

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 05. 03.       Konzultace o revizi předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti

Do 08. 03.       Veřejná konzultace o ochraně know-how v podnicích a ve výzkumu

Do 11. 03.       Konzultace o návrhu pokynů týkajících se regionální státní podpory na období 2014-2020

Do 12. 03.       Veřejná konzultace o předpokladech vzniku plánovacích a informačních služeb pro multimodální cestování v Evropě

Do 15. 03.       Sdělení o energetických technologiích a inovacích

Do 30. 03.       Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

Do 08. 04.       Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů

Do 16. 04.       Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

Do 30. 04.       Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

Do 17. 05.       Veřejná konzultace o návrhu revize blokové výjimky pro dohody o převodu technologií

Do 17. 05.       Veřejná konzultace analyzující používání kódu daňového poplatníka, který zavedla EU

Do 26. 05.       Konzultace k plánovaným změnám v inspekcích životního prostředí

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 4/3/2013.< Archív novinek