Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 18. - 24.3. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají v Evropském parlamentu výbory. Členové jednotlivých výborů se budou zabývat společnými tématy jako návrh směrnice o tabákových výrobcích (Výbor pro životní prostředí a Výbor pro vnitřní trh) či přístup k veřejným zakázkám ze třetích zemí (Výbor pro vnitřní trh, Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro zaměstnanost). Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele projedná reindustrializaci Evropy a společnou evropskou právní úpravu prodeje;  Výbor pro regionální rozvoj se bude zabývat regionální strategií průmyslové politiky, fondy EU a Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku se zaměří na technické prohlídky, silniční kontroly vozidel, obnovitelnou energii a družstva. Mimo to zasedne i Hospodářský a měnový výbor k otázce boje proti daňovým únikům, reformě bankovního sektoru, účetním výkaznictví a kolektivnímu investování. Výbor pro životní prostředí se bude věnovat přístupu ke genetickým zdrojům, trhu doručování balíků a akčnímu plánu pro životní prostředí. Výbor pro mezinárodní obchod projedná vztahy s Myanmarem a exportní úvěrové agentury. Členové Výboru pro zahraniční věci mají na programu Bosnu a Hercegovinu, Turecko, Mexiko a transatlantické partnerství a nakonec ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci se chystají jednání o politice hospodářské soutěže, evropských fondech a udržitelných důchodech. Konkrétní opatření v rámci reformy společné zemědělské politiky jsou na programu ministrů zemědělství v pondělí a úterý. Rada ministrů pro životní prostředí bude ve čtvrtek diskutovat o směrnici o posuzování dopadů na životní prostředí, kvalitě paliv a podpoře využívání obnovitelných zdrojů a o nařízení REACH. Delegace Evropské komise se v Moskvě setká s vysokými představiteli Ruska. V polovině týdne Komise představí několik dokumentů, např. Evropskou politiku sousedství 2013. Evropský hospodářský a sociální výbor ve středu zahájí plenární zasedání zaměřené na digitální trh, účetní výkaznictví, zneužívání statusu OSVČ aj. Senát PČR bude hlasovat o evropských tiscích, konkrétně o Aktu o jednotném trhu II, průmyslové politice, tabákových výrobcích, kvalitě paliv a využívání obnovitelných zdrojů. CEBRE pořádá v Bruselu v úterý debatu na téma „Je přísná regulace vždy správná?“. V závěru týdne bude zahájena meziparlamentární konference o společné zahraniční, ochranné a bezpečnostní politice po sobotním neformálním setkání ministrů zahraničních věcí. V Dublinu proběhne několik konferencí irského předsednictví, mimo jiné konference Evropské federace energetických společností o energetické budoucnosti, Evropské centrální banky o finanční integraci či Evropské chemické agentury o nařízení REACH.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 18. března

 • Ministři Rady pro zemědělství a rybolov se na schůzi dohodnou na společném postupu vůči reformě SZP - konkrétně s ohledem na přímé platby, rozvoj venkova, horizontální regulaci a společnou organizaci trhu. Projednají také ruský zákaz dovozu bramborových sazenic z EU.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku na schůzi projedná registr dopravců radioaktivních materiálů, pravidelné technické prohlídky, silniční kontroly vozidel a biohospodářství.
 • Schůze členů Výboru pro regionální rozvoj bude zaměřená na regionální strategie pro průmyslové oblasti, biohospodářství a udržitelný růst moří a cestovního ruchu.

Úterý 19. března

 • Pokračující zasedání Rady pro zemědělství a rybolov je zaměřené na budoucnost zemědělství.
 • V Dublinu bude zahájena dvoudenní konference Evropské federace energetických společností CEDEC o investicích podniků, energetické budoucnosti a roli zákazníků. Také zde proběhne konference o možnostech lepšího způsobu hodnocení ve vzdělávání.
 • Ředitelé agentur pro rozvoj venkova se neformálně setkají v Dublinu.
 • Komise uspořádá ve spolupráci s ECB konferenci na téma "Poobchodní harmonizace a finanční integrace v Evropě".
 • Uskuteční se jednání podvýboru pro bezpečnost a obranu o vývozu zbraní, budoucnosti evropských vojenských struktur a Africkém rohu. Podvýbor pořádá veřejné slyšení o námořní dimenzi SZBP.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude hlasovat o obnovitelných energiích na vnitřním trhu, snižování emisí u nových vozidel a těžbě ropy na moři. Následuje jednání o družstevních společnostech a nepřímé změně ve využívání půdy.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin pořádá workshop k problematice přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivému rozdělení jejich přínosů.
 • Výbor pro regionální rozvoj bude nejprve hlasovat o sociálním bydlení a Evropském fondu pomoci nejchudším osobám, dále projedná opatření podporující energetickou účinnost. Proběhne také výměna názorů k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropském seskupení pro územní spolupráci.
 • Po tři dny bude zasedat výkonný výbor pro Baltské moře a to v Helsinkách a St. Petěrburku.
 • První den štrasburského kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy o demokracii v dobách krize poslouží k debatě o aktivní občanské společnosti.
 • Proběhne schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 20. března

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I a II.
 • Irské předsednictví bude v Dublinu hostit konferenci o nařízení REACH ve spolupráci s Evropskou chemickou agenturou, dále pokračující konferenci CEDEC o investicích podniků, energetické budoucnosti a roli zákazníků a konferenci s o způsobech hodnocení ve vzdělávání.
 • V Dublinu pokračuje neformální jednání ředitelů agentur pro rozvoj venkova.
 • Předseda Komise Barroso se v Moskvě setká s delegací Ruska vedenou premiérem Medvěděvem.
 • Na schůzi kolegia komisařů bude přijata Evropská politika sousedství pro rok 2013 a komisaři představí dvě sdělení o budoucnosti Hospodářské a měnové unie.
 • Bude se konat schůze Výboru pro mezinárodní obchod s cílem projednat tzv. paralelní dohody, leteckou dopravu, vztahy s Norskem, přístup k veřejným zakázkám ze třetích zemí, změny v nepřímém využívání půdy a autorská práva. Výbor uspořádá veřejné slyšení o obchodu s environmentálními výrobky.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bude hlasovat o roční zprávě o politice hospodářské soutěže a Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. V plánu má řešit vzdělanost a pracovní mobilitu žen, agendu udržitelných důchodů, přístup k veřejným zakázkám ze třetích zemí, biohospodářství a leteckou dopravu. Proběhnou veřejná slyšení o nezaměstnanosti mladých a bezpečnosti farmářů při práci.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projedná online hazard a program spotřebitelské politiky. Poté pořádá veřejné slyšení o převodu registrace motorových vozidel v rámci vnitřního trhu.
 • Výbor pro zahraniční vztahy se zaměří na zprávy o pokroku Bosny a Hercegoviny a Turecka, vztahy s Mexikem a roli EU v širším transatlantickém partnerství.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru povedou debatu s cílem schválit mandát pro tripartitní jednání o rozpočtu pro rok 2014 a poté se zaměří na boj proti daňovým únikům, reformu bankovního sektoru, finanční pomoc zemím mimo eurozónu a podporu účetního výkaznictví a auditů.
 • Ve Výboru pro životní prostředí proběhne hlasování o regionálních strategiích pro průmyslové oblasti EU. Následné jednání se bude týkat akčního plánu pro životní prostředí do roku 2020, snižování emisí u nových osobních automobilů a biohospodářství.
 • Pokračuje jednání výkonného výboru pro Baltské moře.
 • Výbor regionů svolá konzultaci zúčastněných stran k cílům v oblasti nakládání s odpady. Mimo to bude na druhém dni kongresu místních a regionálních orgánů ve Štrasburku jednat o sociálním vyloučení a inteligentních městech.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor zahájí plenární zasedání, které má na agendě zpracování stanoviska pro akční plán k digitálnímu trhu, zneužívání statusu OSVČ, regionální státní podporu, zelenou knihu o trhu doručování balíků, podporu činností v účetním výkaznictví a auditu, roli podnikatelů v odborném vzdělávání, zapojení zaměstnanců do řízení podniků aj.
 • Senát PČR bude schvalovat evropské tisky týkající se Aktu o jednotném trhu II, průmyslové politiky, změn směrnic o kvalitě paliv a využívání obnovitelných zdrojů a dále tabákových výrobků či fluorovaných skleníkových plynů.
 • CEBRE uspořádá setkání pro české poslance k diskuzi o návrhu tabákové směrnice pod názvem „Je přísná regulace vždy správná?“.

Čtvrtek 21. března

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Rada pro životní prostředí bude na schůzi debatovat o změnách směrnice o posuzování dopadů na životní prostředí (EIA), směrnice o kvalitě paliv a podpoře využívání obnovitelných zdrojů, o přístupu ke genetickým zdrojům a o nařízení REACH.
 • Sejde se pracovní skupina pro obecné záležitosti, která se zabývá tématy mezi Radou a Evropským parlamentem.
 • Zasedne skupina Athena pro koordinaci společné bezpečnostní a obranné politiky.
 • Sekretariát předchozího, současného a dvou následujících předsednictví (tzv. Troiky) Evropské sítě veřejné správy EUPAN bude jednat v Dublinu.
 • Pokračovat budou neformální diskuze ředitelů agentur pro rozvoj venkova.
 • Summit mezi delegací Komise a Ruska v Moskvě se bude chýlit ke konci.
 • Pokračující schůze Výboru pro mezinárodní obchod se bude týkat výroční zprávy o úvěrových agenturách. Poslanci budou hlasovat o změnách v seznamu států s uzavřeným jednáním, obnovení přístupu k všeobecným celním preferencím Myanmaru, finanční odpovědnosti v soudních sporech a politice letecké dopravy.
 • Členové Výboru pro zaměstnanost naváží schůzi hlasováním o projednaných dokumentech a dále debatou o sociálním bydlení, Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a víceletém finančním rámci. Poslanci budou jednat s Radou o Evropském sociálním fondu a Programu pro sociální změny a inovace.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh se bude hlasovat o pozemním odbavování na letištích. Členové pak budou řešit přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru, autorská práva na vnitřním trhu, reindustrializaci Evropy, předpisy ohledně tabákových výrobků, společnou evropskou právní úpravu prodeje, přístup k veřejným zakázkám v EU a třetích zemích, technické prohlídky vozidel, genderovou vyváženost v dozorčích radách a právní pomoc v přeshraničních sporech.
 • Poslanci Výboru pro zahraniční věci schválí zprávy o pokroku. Následně proběhne debata o vnější činnosti EIB a fungování ESVČ v tomto roce.
 • V Hospodářském a měnovém výboru se bude hlasovat o předpisech pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů, finančním nástroji pro země mimo eurozónu a roční zprávě o politice konkurenceschopnosti.
 • Ve Výboru pro životní prostředí proběhne mezi členy výměna názorů v oblasti tabákových výrobků a se zástupci Komise o ekodesignu výrobků. Poté se sejdou koordinátoři kvůli problematice označování produktů, trhu doručování balíků, zelené knize o plastových odpadech a Evropskému registru úniků a přenosů znečišťujících látek.
 • Závěr kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy ve Štrasburku bude zaměřený na etiku a korupci.
 • Výkonný výbor pro Baltské moře bude jednat třetí den.
 • Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru pokračuje.
 • Ve Frankfurtu zasedne Rada guvernérů Evropské centrální banky.

tek 22. března

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Bude pokračovat neformální setkání ministrů zahraničních věcí v Dublinu.
 • Schůze pracovní skupiny pro obecné záležitosti bude pokračovat druhý den, obdobně jako jednání skupiny Athena pro koordinaci společné bezpečnostní a obranné politiky.
 • Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru se bude konat konference o genderové vyváženosti z pohledu strategie Evropa 2020.
 • Uskuteční se schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 23. března

 • V Dublinu se neformálně setkají ministři zahraničních věcí.

Neděle 24. března

 • Irské předsednictví v Dublinu zahájí třídenní meziparlamentární konferenci o společné zahraniční, obranné a bezpečnostní politice.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 30. 03.       Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

Do 08. 04.       Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů

Do 16. 04.       Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

Do 30. 04.       Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

Do 17. 05.       Veřejná konzultace o návrhu revize blokové výjimky pro dohody o převodu technologií

Do 17. 05.       Veřejná konzultace analyzující používání kódu daňového poplatníka, který zavedla EU

Do 26. 05.       Konzultace k plánovaným změnám v inspekcích životního prostředí

Do 07. 06.       Zelená kniha o plastových odpadech

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 18/3/2013.< Archív novinek