Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 8. - 14. 4. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V Evropském parlamentu zasedají tento týden politické skupiny. Skupina Zelených bude pořádat veřejné slyšení o reformě rybářské politiky. Předsednictvo Evropské lidové strany se sejde v Dubrovníku. Ve čtvrtek zasednou také některé výbory, jmenovitě Výbor pro vnitřní trh a ochranu potřebitelů, který se zaměří na vnitřní trh energií, genderovou vyváženost v dozorčích radách kótovaných společností, zjednodušené přeshraniční řešení soudních sporů a obchod EU-USA, a Hospodářský a měnový výbor, jež se bude věnovat dani z finančních transakcí a řešení makroekonomických nerovnováh. V polovině týdne proběhne pod záštitou Komise Evropsko-středomořská konference o textilním a oděvním průmyslu a o průmyslové politice v globalizovaném světě. Ministři financí se na závěr týdne neformálně setkají poté, co zasedne skupina Eurogroup ministrů financí zemí eurozóny. Ve Výboru regionů proběhne plenární zasedání, mj. zaměřené na evropský průmysl, podporu podniků v obtížích a procesu transformace či decentralizaci v EU. Výbor svolá schůzi předsednictva a v úterý zaštítí shromáždění pro decentralizovanou spolupráci pro rozvoj. V Evropském hospodářském a sociálním výboru se bude konat kulatý stůl EU-Čína. Výbor svolá také smíšený poradní výbor občanské společnosti s Černou Horou, konferenci o atypických pracovních kontraktech a slyšení o online hazardu. Irské předsednictví v Dublinu zastřešuje jednání vrchních ředitelů pro zdraví a národních protidrogových koordinátorů.

 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 8. dubna

 • V Dublinu se setkají vrchní ředitelé pro zdraví a péči. V rámci irského předsednictví se setkají také národní protidrogoví koordinátoři.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádá konferenci na téma "Typické a atypické pracovní smlouvy: výhody a nevýhody z pohledu pracovního trhu. Akce se bude konat ve Varšavě.
 • EHSV bude se zájmovými skupinami debatovat na veřejném slyšení o inteligentním a udržitelném použití vody v zemědělství v Evropě.

Úterý 9. dubna

 • V Dublinu pokračuje setkání vrchních ředitelů pro zdraví a národních protidrogových koordinátorů.
 • Proběhne pravidelné Evropské fórum o datech s cílem setkání zájmových skupin a projednání výzev v oblasti dat a v datovém hodnotovém řetězci, tentokrát v Dublinu.
 • V rámci předsednictví se uskuteční seminář o námořní bezpečnosti.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pokračuje v konferenci na téma "Typické a atypické pracovní smlouvy“.
 • Výbor EHSV plánuje veřejné slyšení k projednání možnosti legálního, bezpečného a regulovaného online hazardu. Dále pořádá Den Evropské občanské iniciativy k příležitosti hodnocení prvního roku jejího fungování a k výměně zkušeností a názorů. V Podgorici svolá smíšený poradní výbor občanské společnosti s Černou Horou.
 • Výbor regionů organizuje shromáždění pro decentralizovanou spolupráci pro rozvoj, kde se setkají zástupci regionů EU a rozvojových zemí. Poté uspořádá seminář týkající se finanční správy regionů ve výhledu let 2014-2020.
 • Konference pořádaná Evropskou lidovou stranou bude zaměřená na možnosti dialogu o modernizaci s běloruskou společností.
 • Proběhne schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 10. dubna

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I a II.
 • V Dublinu bude zahájen třídenní seminář think-tanku Eurofi zaměřený na finanční regulace pro podporu stability a růstu. Pokračuje také druhý den Evropského fóra o datech.
 • Uskuteční se týdenní zasedání kolegia komisařů.
 • Komise pořádá konferenci o podpoře justičního vzdělávání evropských právních odborníků. Ve Vallettě se bude konat Evropsko-středomořská konference o rozvoji dovedností a sociálního dialogu v textilním a oděvním průmyslu v tomto regionu.
 • Ve výboru regionů proběhne druhý den shromáždění pro decentralizovanou spolupráci pro rozvoj.
 • Proběhne konference o průmyslové politice v globalizovaném světě s cílem debatovat o reindustrializaci a inteligentních regionech podporujících rozvoj klastrů a konkurenceschopnost průmyslu.
 • Schůze meziskupiny pro automobilový průmysl Výboru regionů se zaměří na akční plán CARS 2020, čisté pohonné hmoty a budování spojení v elektromobilitě.
 • Výbor regionů svolá také schůzi předsednictva s cílem schválit výroční zprávu za rok 2012, dokument k návrhu legislativy o ukončení chudoby a zapojení Výboru evropské občanské iniciativy. Budou probíhat navíc jednání národních delegací a politických skupin.
 • Aliance liberálů a demokratů pro Evropu uspořádá seminář s cílem rozpoutat debatu o současném kvantitativním modelu růstu a rozvoje.
 • Skupina GUE/NGL plánuje workshop přibližující kladné dopady politik, které zohledňují rovnoprávnost a životní prostředí.
 • Skupina Zelených bude o problémech mladých lidí a možnostech EU politik, jak je řešit, organizovat konferenci.

Čtvrtek 11. dubna

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu II.
 • Irsko oslaví 40 let svého členství v EU.
 • Uskuteční se jednání expertní skupiny pro radiovou komunikaci za účelem posílit policejní spolupráci a výměnu informací.
 • V Dublinu se uskuteční neformální schůze podpůrné skupiny pro klinické studie v rámci skupiny evropských vrchních ředitelů pro zdraví. Pod hlavičkou irského předsednictví zde bude pokračovat třídenní seminář think-tanku Eurofi o finanční regulaci.
 • Pokračuje Evropsko-středomořská konference o rozvoji dovedností a sociálního dialogu ve Vallettě.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu bude hlasovat o přeshraničním řešení soudních sporů, harmonizaci v oblasti dovozu pyrotechniky a návrhu usnesení o obchodu EU-USA; poté členové projednají genderovou vyváženost v radách, zprostředkování pojištění, investiční produkty, vnitřní trh energií a zavádějící marketingové praktiky.
 • V Hospodářském a měnovém výboru proběhne hlasování o roční zprávě o politice hospodářské soutěže a srovnávacím přehledu o řešení makroekonomických nerovnováh. Následovat bude jednání o dani z finančních transakcí, Výroční zprávě o daních a pozměňovacích návrzích nařízení o aplikaci článku 93 Smlouvy ES.
 • Plenární zasedání Výboru regionů bude první den zaměřené na spolupráci soukromých investorů s veřejným financováním, Fond evropské pomoci nejchudším osobám, evropský průmysl, pokyny EU pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, podporu EU společnostem v procesu transformace, strategii rozšíření v období 2012–2013 a cloud computing.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor zasedne ke kulatému stolu EU-Čína, na pořadu dne jsou interkulturní dialog a obchod a rozvoj v návaznosti na Rio + 20.
 • Předsednictvo Evropské lidové strany se sejde v Dubrovníku.
 • Začíná dvoudenní seminář skupiny GUE/NGL o střední a východní Evropě ve spolupráci se sítí odborů Fórum sociální Evropa.
 • Skupina Zelených plánuje veřejné slyšení o budoucnosti reformy rybářské politiky.

tek 12. dubna

 • V Dublinu končí neformální schůze podpůrné skupiny pro klinické studie. Závěr čeká také seminář think-tanku Eurofi o finanční regulaci podporující stabilitu a růst.
 • Proběhne neformální setkání skupiny Eurogroup sestávající z ministrů financí zemí eurozóny, prezidenta Evropské centrální banky a komisaře pro hospodářské a měnové záležitosti.
 • Po schůzi Eurogroup se neformálně setkají ministři financí celé EU. Jednání proběhnou v Dublinu.
 • Druhý den plenárního zasedání Výboru regionů má na programu rozpočet VR na rok 2014, decentralizaci v Evropské unii a úlohu samospráv v politikách EU, posílení mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací a přehodnocení vzdělávání.
 • Na pořadu druhého dne jednání u kulatého stolu EU-Čína jsou indikátory HDP pro občanskou společnost a implementace partnerství EU-Číny v udržitelném rozvoji měst.
 • V Dubrovníku bude zakončena schůze předsednictva Evropské lidové strany.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů plánuje v Lyonu setkání zájmových skupin za účelem diskuze o integraci a lepším životě evropských občanů.
 • Končí dvoudenní seminář skupiny GUE/NGL o střední a východní Evropě.
 • Proběhne schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 13. dubna

 • Pokračuje neformální setkání všech ministrů financí EU v Dublinu.

Neděle 14. dubna

 • Neproběhnou žádné důležité akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 08. 04.       Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů

Do 16. 04.       Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

Do 30. 04.       Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

Do 15. 05.       Konzultace k návrhu nařízení o podpoře malého rozsahu, neboli de minimis

Do 17. 05.       Veřejná konzultace o návrhu revize blokové výjimky pro dohody o převodu technologií

Do 17. 05.       Veřejná konzultace analyzující používání kódu daňového poplatníka, který zavedla EU

Do 26. 05.       Konzultace k plánovaným změnám v inspekcích životního prostředí

Do 07. 06.       Zelená kniha o plastových odpadech

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 10. 06.       Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

Do 14. 06.       Veřejná konzultace o nezávislosti regulatorních orgánů pro audiovizuální produkty

Do 17. 06.       Veřejná konzultace na téma právní nástroje státních podpor v rybářství

Do 17. 06.       Veřejná konzultace ke zjednodušení přístupu ke krátkodobým "Schengenským" vízům

Do 19. 06.       Konzultace k návrhu revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojení podniků

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 8/4/2013.< Archív novinek