Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 15. - 21. 4. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se ponese ve znamení plenárního zasedání Evropského parlamentu, kde bude v rámci bohaté agendy projednán systém obchodování s emisními povolenkami, směrnice o kapitálových požadavcích bank, finanční pomoc státům mimo eurozónu, společný systém DPH, Výroční zpráva o politice EU v oblasti hospodářské soutěže, Výroční zpráva ECB, uplatňování Listiny základních práv EU v ČR, vízový režim EU s Ukrajinou a Moldavskou republikou či zprávy o pokroku kandidátských a asociovaných zemí. Hospodářský a měnový výbor pořádá ve středu seminář o kapitálových požadavcích bank. Evropská komise se na svých konferencích zaměří na směrnici o DPH ve veřejném sektoru, kybernetickou bezpečnost, politiku územní soudržnosti či dohodu o ochraně globálního klimatického systému. V polovině týdne proběhne neformální setkání Rady ministrů pro obchod následované jednáním u kulatého stolu o obchodě a investicích mezi EU-USA. Ve čtvrtek bude zahájena konference o tzv. „měkké“ diplomacii EU-Číny, po níž proběhne diskuze zaměřená na regionální rozvoj a urbanizaci. Na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční volba tří kvestorů a předsednictva specializovaných sekcí. Jedná se tak o poslední zasedání současného předsedy Výboru. EHSV přijme stanoviska mj. ke směrnici o tabákových výrobcích, Akčnímu plánu boje proti daňovým podvodům, otázce technických textilií, udržitelnosti stavebního sektoru a využití energie z obnovitelných zdrojů. Výbor regionů pořádá ve středu konferenci na téma udržitelných měst. Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR má na programu projednání oblastí převodu peněžních prostředků, předcházení zneužití finančního systému, ochraně eura či akční plán CARS 2020 pro automobilový průmysl.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 15. dubna

 • Proběhne schůze odborníků na ovzduší s ohledem na novou politiku Evropské komise zaměřenou na znečištění ovzduší.
 • Irské předsednictví pořádá v Dublinu seminář o standardech testování a hodnocení zařízení pro detekci a sledování chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní (CBRN). Dále zaštiťuje konference na téma „Hladomor, výživa a klimatickou spravedlnost“.
 • Komise plánuje konferenci za účelem podpořit dodržování směrnice proti obchodování s bílým masem. V souvislosti s tím představí nové statistiky a informace pro občany.
 • Evropský parlament ve Štrasburku svolá plenární zasedání, které bude zahájeno jednáním o Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), obchodováním s povolenkami skleníkových plynů a genderovou diskriminací v přístupu ke zboží a službám.

Úterý 16. dubna

 • V Dublinu proběhnou setkání vysokých představitelů ředitelů bezpečnostní politiky, ředitelů pro městský rozvoj a pro územní soudržnost.
 • Pracovní skupina k implementaci rámcové směrnice o vodě svolá plenární zasedání a odborný seminář v Dublinu.
 • Pokračuje konference na téma hladomor, výživa a spravedlnost v životním prostředí.
 • Ve Štrasburku proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů.
 • Poslanci budou během druhého dne plenárního zasedání hlasovat o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, rybolovných právech a finančních příspěvcích Mauritánii, Mauriciu a Madagaskaru, dále o pozemním odbavování a náhodných úlovcích. Jednání budou zaměřená na Výroční zprávu ECB, účetní absolutorium za rok 2011 či finanční pomoc státům mimo eurozónu.
 • Proběhne pravidelná schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 17. dubna

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I.
 • Rada ministrů pro obchod se neformálně setká v Dublinu, aby probrala mimo jiné obchodní dohodu EU-USA.
 • Irské předsednictví bude v Dublinu hostit několik akcí. Zahájí třídenní jednání pracovní skupiny pro vymáhání práva a taktéž třídenní debatu subjektů zodpovědných za oceňování a proplácení léčiv. Pracovní skupina pro implementaci rámcové směrnice o vodě bude pokračovat v zasedání. Proběhne konference s cílem přenést zkušenost s mírovým procesem Severního Irska do politik EU a také konference odborníků a politiků o energetické účinnosti budov z dlouhodobého hlediska.
 • Uskuteční se konference pořádaná Komisí pro zúčastněné strany ohledně jednání o nové mezinárodní dohodě pro ochranu globálního klimatického systému. Konference je spojená s veřejnou online konzultací probíhající do 26. června 2013.
 • Evropská komise zahájí v Benátkách seminář vztahující se ke směrnici o DPH ve veřejném sektoru, výjimkám ve veřejném zájmu a související Zelené knize, veřejné konzultaci a studii.
 • Třetí den na plenárním zasedání poslanci Evropského parlamentu předně projednají ústavní situaci v Maďarsku a směrnici o kapitálových požadavcích a dále budou hlasovat o změně dohody z Cotonou, uplatňování Listiny základních práv EU v ČR, právním rámci ERIC, usnadnění udělování víz Ukrajincům, mezinárodním vymáhání vyživovacích povinností a společném systému DPH. Poté projednají Zprávy o pokroku Islandu, Turecka, Bosny a Hercegoviny, FYROM, Černé Hory, Srbska a zprávy o Kosovu a Chorvatsku.
 • Hospodářský a měnový výbor pořádá ve Štrasburku seminář pro novináře zaměřený na kapitálové požadavky a bonusy bank.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor svolá plenární zasedání, na kterém proběhne volba předsednictev specializovaných sekcí a volba tří kvestorů. Výbor vypracuje stanoviska ke směrnici o tabákových výrobcích, Akčnímu plánu boje proti daňovým podvodům, otázce technických textilií, udržitelnosti stavebního sektoru, využití energie z obnovitelných zdrojů.
 • Konference Výboru regionů v Ženevě se bude soustředit na téma udržitelných měst, zelené ekonomiky a urbanizace.
 • Proběhne pravidelná schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 18. dubna

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu II.
 • Ministři pro obchod budou pokračovat v neformálním setkání. Na ně naváže debata u kulatého stolu Irské obchodní a zaměstnavatelské konfederace IBEC o obchodě a investicích EU-USA.
 • V Dublinu bude zahájena schůze expertní skupiny o směrnicích o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a zprávě o životním prostředí (SEA) a budou pokračovat debata subjektů zodpovědných za oceňování a proplácení léčiv a jednání pracovní skupiny pro vymáhání práva.
 • Irské předsednictví plánuje v Corku konferenci, která má za cíl ukázat potenciál vesmírného výzkumu v "modrém růstu" - v oblastech souvisejících s moři a oceány.
 • Odborníci z Panelu hospodářské politiky v Dublinu budou přednášet o problematice krize eura.
 • Konference pořádaná Komisí na téma Důvěra v digitálním světě se zaměří na agendu Komise v oblasti kybernetické bezpečnosti a soukromí. Účastnit se budou zástupci veřejného sektoru, průmyslu a akademické obce.
 • Seminář Komise vztahující se ke směrnici o DPH ve veřejném sektoru bude pokračovat.
 • Poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu proběhne rozprava o výroční zprávě o politice EU v oblasti hospodářské soutěže a hlasování o Evropské demografické statistice a Dohodě o usnadnění udělování víz EU-Moldavská republika.
 • Členové Výboru pro zahraniční věci se sejdou ve Štrasburku s francouzským ministrem zahraničních věcí ohledně situace v Sahelu a Sýrii.
 • Pokračuje dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Výbor regionů pořádá v Brugách mezinárodní konferenci o "měkké" diplomacii ve vzájemných vztazích EU-Číny.
 • V Ženevě pokračuje konference na téma udržitelných měst, zelené ekonomiky a urbanizace.
 • Schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR má na programu projednání návrhu nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků, dále návrh směrnic o předcházení zneužití finančního systému, o trestněprávní ochraně eura, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a také akční plán pro automobilový průmysl CARS 2020.
 • Proběhne zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu.

tek 19. dubna

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I.
 • V Dublinu bude ukončena debata subjektů zodpovědných za oceňování a proplácení léčiv, schůze expertní skupiny o směrnicích o posouzení vlivu na životní prostředí a zprávě o životním prostředí a také jednání pracovní skupiny pro vymáhání práva. Také konference o „modrém růstu“ v Corku dospěje k závěru.
 • Komise ukončí seminář o směrnici o DPH ve veřejném sektoru v Benátkách, konferenci o udržitelném rozvoji měst v Ženevě i konferenci o důvěře v digitálním světě.
 • Mezinárodní konference EU-Číny o "měkké" diplomacii bude následována jednáním u kulatého stolu ohledně spolupráce EU a Číny v oblasti regionálního rozvoje a urbanizace.
 • Evropská komise plánuje v Portu seminář zaměřený na politiku územní soudržnosti a Evropskou územní soudržnost jako hnací sílu regionálního rozvoje.

Sobota 20. dubna

 • Neproběhnou žádné důležité akce.

Neděle 21. dubna

 • Neproběhnou žádné důležité akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 16. 04.       Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

Do 30. 04.       Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

Do 13. 05.       Veřejná konzultace k sestavování seznamu ročních priorit vzhledem k nařízení o plynu a o elektřině

Do 15. 05.       Konzultace k návrhu nařízení o podpoře malého rozsahu, neboli de minimis

Do 17. 05.       Veřejná konzultace o návrhu revize blokové výjimky pro dohody o převodu technologií

Do 17. 05.       Veřejná konzultace analyzující používání kódu daňového poplatníka, který zavedla EU

Do 26. 05.       Konzultace k plánovaným změnám v inspekcích životního prostředí

Do 07. 06.       Zelená kniha o plastových odpadech

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 10. 06.       Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

Do 14. 06.       Veřejná konzultace o nezávislosti regulatorních orgánů pro audiovizuální produkty

Do 17. 06.       Veřejná konzultace na téma právní nástroje státních podpor v rybářství

Do 17. 06.       Veřejná konzultace ke zjednodušení přístupu ke krátkodobým "Schengenským" vízům

Do 19. 06.       Konzultace k návrhu revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojení podniků

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 15/4/2013.< Archív novinek