Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 22. - 28. 4. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V Evropském parlamentu zasedají tento týden výbory. Počátkem týdne budou ve Výboru pro regionální rozvoj diskutována témata jako regionální strategie pro průmyslové oblasti a dopravní technologie, změna nepřímého využívání půdy nebo ustanovení týkající se evropských fondů. Výbor pořádá slyšení „Inteligentní specializace“. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se zaměří na podporu zaměstnanosti mladých, změny v evropských fondech od roku 2014, přeshraniční kolektivní vyjednávání či genderovou vyváženost v dozorčích radách. Výbor pro zahraniční záležitosti projedná mj. partnerství EU s Malajsií a Austrálií. V polovině týdne má Výbor pro mezinárodní obchod na programu obchodní vztahy s Mexikem, Malajsií, Kanadou, USA a Myanmarem. Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku budou jednat o vnitřním trhu s energií, dopadech opatření o energetické účinnosti, reindustrializaci Evropy a technických prohlídkách vozidel. Výbor pořádá slyšení o ženách v ICT a o plynu a uhlí. Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se poslanci zaměří na elektronickou identifikaci, směrnici o tabákových výrobcích, kolektivní správu autorských práv hudebních děl, vnitřní trh služeb nebo novou spotřebitelskou politiku. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin bude mimo jiné projednávat nařízení o zdravotnických prostředcích, snižování emisí CO2 v nových vozidlech a přístup ke genetickým zdrojům. V neděli bude zahájeno meziparlamentární jednání předsedů výborů pro práci, podnikání a inovace. Neformálně se setká Rozpočtový výbor Evropské rady. Evropská komise představí Zelenou knihu o sbližujícím se audiovisuálním světě a bude schvalovat směrnici usnadňující mobilitu pracovníků. Zástupci Komise se ve čtvrtek setkají se zástupci Africké unie. V pondělí se sejde Rada pro zahraniční záležitosti především kvůli východnímu partnerství a vnější energetické strategii. Rada pro obecné záležitosti projedná víceletý finanční rámec 2014-2020 a ministři Rady pro zemědělství a rybolov budou diskutovat reformy společné zemědělské a rybářské politiky. Jednotný trh ekologických výrobků a Zelená kniha o klimatu a energii 2030 budou témata setkání Rady pro životní prostředí. Proběhne také setkání ministrů pro energetiku s cílem debatovat inteligentní technologie, ICT a energetickou účinnost. V pondělí pořádá Výbor regionů konzultace na téma Čistá energie pro dopravu a Podnikání 2020 a během týdne zasednou jeho jednotlivé komise, předně Komise pro hospodářskou a sociální politiku kvůli strategii Evropa 2020. V úterý se bude konat debata Evropského hospodářského a sociálního výboru o 4. železničním balíčku. Na pravidelné schůzi Senátu PČR ve čtvrtek se bude hlasovat o fungování vnitřního trhu s energií, zaměstnanosti mladých, digitální agendě pro Evropu, aj. Irské předsednictví zastřešuje debatu o inovacích v oblasti práce, o stavitelství a o cestovním ruchu EU. Síť EURES pořádá v pátek konferenci o podpoře mobility pracovníků.

 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 22. dubna

 • Rada pro zahraniční záležitosti se sejde v rámci příprav na jednání o Východním partnerství. Ministři zahraničních věcí projednají situaci v Sýrii, Libanonu a Mali s ministry obrany a dále energetické vnější vztahy.
 • Schůze Rady pro obecné záležitosti bude zaměřená na víceletý finanční rámec pro roky 2014-2020, a poznámky Komise k Srbsku, Kosovu a FYROM.
 • Jednání Rady pro zemědělství a rybolov se bude týkat reformy Společné zemědělské politiky, reformy Společné rybářské politiky (základní a tržní nařízení), přechodných opatření SZP v roce 2014 a dohod o rybářství s Mauretánií a Marokem. Komise ministrům předloží akční plán pro snížení počtu nechtěně zachycených mořských ptáků.
 • Uskuteční se neformální setkání Rady pro životní prostředí v Dublinu, kde se první den budou ministři zabývat jednotným trhem pro ekologické výrobky, kvalitou ovzduší, městským prostředím a iniciativou za ekologická hlavní města.
 • V Dublinu bude zahájena dvoudenní konference irského předsednictví o obnovitelných zdrojích pro vytápění a chlazení.
 • Generálních ředitelé pro vysokoškolské vzdělávání se sejdou v Dublinu.
 • Komise spolupořádá konferenci o transatlantické ekonomické provázanosti a politických výzvách v New Yorku.
 • Výbor regionálního rozvoje Evropského parlamentu bude na schůzi jednat o dopadu rozpočtových omezení, širších systémech státní podpory a podpoře kulturních a tvůrčích odvětví. Také pořádá veřejné slyšení "Inteligentní specializace - zkušenosti a budoucí potenciál" ve světle politiky soudržnosti, ekologických inovací, aj.
 • První den jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci budou poslanci debatovat o podpoře zaměstnanosti mladých lidí, změnách v evropských fondech, vnější politice EU v oblasti letecké dopravy, rizicích elektromagnetických polí na pracovišti, sociálních investicích a sociálním bydlení.
 • Proběhne schůze Výboru pro zahraniční záležitosti k přezkumu návrhu fungování Evropské služby vnější činnosti v roce 2013 a Výroční zprávy 2011 o ochraně finančních zájmů EU.
 • Výbor regionů pořádá dvě konzultace zúčastněných stran o návrhu stanovisek - k balíčku Čistá energie pro dopravu a k Akčnímu plánu Podnikání 2020. V rámci Výboru se sejde Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci.

Úterý 23. dubna

 • Pokračuje schůze Rady pro zahraniční záležitosti, kde ministři obrany projednají přípravy na evropskou Radu obrany v prosinci a pokrok pracovní skupiny pro obranu Evropské komise. Plánována je schůze Rady stabilizace a přidružení EU-Albánie.
 • Druhý den neformálního setkání Rady pro životní prostředí budou probrána mezinárodní jednání o klimatické politice a Zelená kniha o klimatu a energii 2030.
 • Proběhne neformální setkání Rady pro energetiku, které po společném obědě s ministry životního prostředí bude pokračovat debatou o vlivu inteligentních technologií na spotřebu a nekonvenční ropě a zemním plynu.
 • V Dublinu končí konference o obnovitelných zdrojích pro vytápění a chlazení i schůze generálních ředitelů pro vyšší vzdělávání.
 • Evropský parlament pořádá s Evropským veřejným ochráncem práv interaktivní seminář k Evropskému roku občanů 2013 nazvaný "Je to naše Evropa: Buďme aktivní!".
 • Druhý den schůze Výboru pro regionální rozvoj proběhne hlasování o regionální strategii pro průmyslové oblasti, tzv. modrém růstu, biohospodářství a rozpočtovém plánování. Členové výboru projednají rozpočet 2014, strategii pro dopravní technologie, dopady energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti, změnu nepřímého využívání půdy a ustanovení týkající se evropských fondů.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci pokračuje mimo jiné genderovou vyvážeností mezi členy dozorčích rad, přeshraničním kolektivním vyjednáváním, biohospodářstvím, přehodnocením vzdělávání a hlasováním o uzavřených tématech.
 • Jednání ve výborech pokračuje hlasováním Výboru pro zahraniční záležitosti o Dohodě o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob EU-Turecko, vývozu zbraní a fungování ESVČ. Navazuje debata o partnerství EU-Austrálie a EU-Malajsie a diskutování situace v Sýrii a Nigérii.
 • Ve Výboru regionů se bude konat schůze Komise pro hospodářskou a sociální politiku. Projednána bude strategie Evropa 2020, dále stanovisko k opatření pro genderovou vyváženost mezi členy dozorčích rad, vůči příhraničním pracovníkům, akčnímu plánu pro automobilový průmysl CARS 2020 a akčnímu plánu Podnikání 2020.
 • Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá seminář o systému voleb do Evropského parlamentu.
 • Proběhne pravidelná schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 24. dubna

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I a II.
 • Pokračující setkání ministrů pro energetiku bude zaměřené na oblasti energetické účinnosti, ICT a ekologický růst.
 • Irské předsednictví plánuje uspořádat v Dublinu přednášku o rozšíření EU ve střední a východní Evropě a jeho dopadech, debatu o inovacích v oblasti práce a zkušenosti Irska a konferenci "Lepší stavitelství", která má za účel podporovat odvětví stavitelů. Bude zahájena třídenní konference ředitelů platebních agentur EU.
 • V Maynoothu bude zahájena schůze ředitelů lékařských agentur.
 • Na týdenním zasedání kolegia komisařů bude představena Zelená kniha o sbližujícím se audiovizuálním světě.
 • Členové Výboru pro mezinárodní obchod pořádají schůzi, která má na programu priority a mandát trialogu k rozpočtu 2014, změny v nepřímém využití půdy, aplikaci mezinárodních pravidel obchodu, reindustrializaci Evropy, hospodářské a obchodní vztahy s Mexikem, autorská práva pro online využití hudebních děl, Dohodu o partnerství a spolupráci EU-Malajsie, pokrok vztahů EU-střední Afrika, vývozní úvěrové agentury, přistupování k WTO, bezpečnost spotřebních výrobků a dozor nad trhem.
 • Uskuteční se jednání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, kde členové prodiskutují vnitřní trh s energií, dopady opatření o energetické účinnosti pod politikou soudržnosti, elektronickou identifikaci, změnu nepřímého využívání půdy, reindustrializaci Evropy a nastávající víceletý finanční rámec. Výbor pořádá také veřejné slyšení o plynu a uhlí.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude konat jednání ohledně elektronické identifikace, online hazardu, technických prohlídek, kolektivní správy autorských práv hudebních děl a směrnice o tabákových výrobcích. Proběhne výměna názorů v rámci strukturovaného dialogu s komisaři.
 • Proběhne schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin k projednání nařízení o zdravotnických prostředcích, snižování emisí CO2 v nových vozidlech, směrnice o tabákových výrobcích a základní standardy pro ochranu proti ionizujícímu záření. Poslanci budou hlasovat o stanoviscích k vybraným záležitostem. Následně pořádají veřejné slyšení zacílené na zdraví novorozeňat a těhotných žen.
 • Plánované jednání Podvýboru pro bezpečnost a obranu se bude týkat situace v Afghánistánu a průmyslové základny evropské obrany.
 • Na zasedání Hospodářského a měnového výboru se bude první den jednat o genderové vyváženosti mezi členy dozorčích rad, účetním výkaznictví a auditech, zprostředkování pojištění a Výroční zprávě ECB za rok 2012. Proběhne hlasování o záchraně úvěrových a investičních institucí, boji proti daňovým únikům a Výroční zprávě o daních.
 • Bude se konat debata Evropského hospodářského a sociálního výboru o 4. železničním balíčku a jeho potenciálu. Výbor představí novou publikaci k finančnímu vzdělávání a inkluzi.
 • V rámci Výboru regionů se uskuteční schůze členů Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku, kde bude jednáno o stanovisku k plánu Inteligentní města a obce, revizi směrnice EIA, programu pro životní prostředí do roku 2020, vnitřním trhu s energií, oblasti odpadu a nekonvenčních uhlovodících.

Čtvrtek 25. dubna

 • Rozpočtový výbor Rady se neformálně setká v Dublinu.
 • V Dublinu pokračuje třídenní konference ředitelů platebních agentur EU a bude zahájena konference zaměřená na cestovní ruch v EU a dvoudenní konference o evropské bankovní unii a jejích právních aspektech.
 • Uskuteční se zasedání ředitelů evropské skupiny Národních veřejných zdravotnických institucí v Dublinu doplněné končící schůzí ředitelů lékařských agentur v Maynoothu.
 • Zástupci Evropské komise se v Addis Abbebě setkají s představiteli Africké unie, aby projednali institucionální spolupráci a rozvoj.
 • Proběhne konference k příležitosti Dne dívek v ICT spolupořádaná Evropskou komisí, parlamentem a Mezinárodní telekomunikační unií.
 • Pokračující schůze Výboru pro mezinárodní obchod bude zahájena hlasováním o mezinárodním obchodu s prekurzory drog a obchodních vztazích s Kanadou, USA a Myanmarem. Poslanci zhodnotí stav vyjednávání dohod o obchodu se službami, prodloužení smlouvy o obchodu s textiliemi EU-Uzbekistánu a jednání o volném obchodu s Thajskem.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku budou poslanci hlasovat o využití informací veřejného sektoru, technických prohlídkách a kontrolách vozidel a biohospodářství. Dále dojde k projednání směrnice o tabákových výrobcích, doplňkového výzkumného programu projektu ITER a cloud-computingu. V návaznosti na konferenci o dívkách v ICT proběhne veřejné slyšení.
 • Poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou hlasovat o reindustrializaci Evropy, nové Evropské spotřebitelské politice, technických prohlídkách a zprostředkovávání pojištění. Poté budou jednat o vnitřním trhu služeb, cloud-computingu, nařízení o zdravotnických prostředcích a informační a kyber bezpečnosti.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin má na programu pokračujícího jednání fluorované skleníkové plyny a přístup ke genetickým zdrojům. V rámci výboru se setkají koordinátoři k projednání snižování nákladů vysokorychlostních komunikačních sítí, financování zásahů proti znečištění vod, klimatické politiky po roce 2020 a ekologických produktů.
 • Na programu druhého dne jednání Podvýboru pro bezpečnost a obranu bude používání letounů a námořní obrana.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru budou jednat s ministrem financí Malty a o makroekonomických nerovnováhách.
 • Členové Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum plánují schůzi v rámci Výboru regionů.
 • Na pravidelné schůzi Senátu PČR budou projednány následující evropské senátní tisky: Komplexní balíček zaměřený na ochranu vodních zdrojů, stav evropského trhu s uhlíkem 2012, digitální agenda pro Evropu, účelnost právních předpisů EU, Balíček zaměstnanosti mladých a fungování vnitřního trhu s energií.
 • Politický a bezpečnostní výbor se neformálně setká v Curraghu.

tek 26. dubna

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I.
 • Irské předsednictví v Dublinu uzavře konferenci ředitelů platebních agentur a konferenci o evropské bankovní unii a jejích právních aspektech. V Corku bude pořádat seminář o využití strukturálních fondů v oblasti bezpečnosti a obrany.
 • Zasedání ředitelů evropské skupiny Národních veřejných zdravotnických institucí v Dublinu končí.
 • Bude zahájena neformální schůzka atašé pro životní prostředí o akčním plánu pro životní prostředí, fluorovaných plynech a účinnosti zdrojů. Schůze se bude konat v Dublinu.
 • Pokračuje schůze zástupců Evropské komise s představiteli Africké unie.
 • Síť EURES pořádá konferenci o podpoře mobility pracovníků pomocí Evropského sociálního fondu.
 • V rámci Výboru regionů je plánována členů Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum.
 • Politický a bezpečnostní výbor uzavře neformální jednání v Curraghu.

Sobota 27. dubna

 • Pokračuje neformální setkání atašé pro životní prostředí.

Neděle 28. dubna

 • V neděli bude zahájeno meziparlamentární jednání předsedů výborů pro práci, podnikání a inovace o nezaměstnanosti a využití potenciálu MSP. Jednání se uskuteční v Dublinu.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 30. 04.       Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

Do 13. 05.       Veřejná konzultace k sestavování seznamu ročních priorit vzhledem k nařízení o plynu a o elektřině

Do 15. 05.       Konzultace k návrhu nařízení o podpoře malého rozsahu, neboli de minimis

Do 17. 05.       Veřejná konzultace o návrhu revize blokové výjimky pro dohody o převodu technologií

Do 17. 05.       Veřejná konzultace analyzující používání kódu daňového poplatníka, který zavedla EU

Do 26. 05.       Konzultace k plánovaným změnám v inspekcích životního prostředí

Do 07. 06.       Zelená kniha o plastových odpadech

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 10. 06.       Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

Do 14. 06.       Veřejná konzultace o nezávislosti regulatorních orgánů pro audiovizuální produkty

Do 17. 06.       Veřejná konzultace na téma právní nástroje státních podpor v rybářství

Do 17. 06.       Veřejná konzultace ke zjednodušení přístupu ke krátkodobým "Schengenským" vízům

Do 19. 06.       Konzultace k návrhu revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojení podniků

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

Do 30. 06.       Konzultace k Zelené knize o pojištění proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 22/4/2013.< Archív novinek