Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 6. - 12. 5. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden bude zahájen v Evropském parlamentu zasedáním Výboru pro zahraniční věci k otázkám transatlantického partnerství a ochraně finančních zájmů EU. Zasedat bude rovněž Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, který má na programu mj. směrnici o jakosti paliv, posuzování ekologických dopadů, změnu nepřímého využívání půdy či industrializaci Evropy. Výběrem lze dále zmínit jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem, hlasování Výboru pro zaměstnanost a sociální věci ohledně balíčku pro sociální investice a jednání Hospodářského a měnového výboru o zvláštních činnostech v oblasti auditu. V pondělí proběhne také slyšení Výboru pro rozvoj zemědělství a venkova týkající se zkušeností zemí EU12 se společnou zemědělskou politikou a v úterý se v Parlamentu koná slyšení věnované čtvrtému železničnímu balíčku. Evropská komise ve středu přijme návrh směrnice o bankovních účtech a Zprávu o občanství EU 2013. Výbor regionů v úterý projedná v komisi pro politiku územní soudržnosti stanoviska k alternativním palivům, posuzování územních dopadů a čtvrtý železniční balíček. Evropský hospodářský a sociální výbor plánuje veřejné slyšení o životnosti průmyslových výrobků a seminář zaměřený na strategii EU v oblasti migrace pracovníků. V Dublinu bude předsednictví hostit setkání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se zájmovými skupinami. Ve čtvrtek a pátek mají evropské instituce pracovní volno.

 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 6. května

 • Komise pořádá demografické fórum o budoucnosti Unie, především zaměřené na problematiku mladých, aktivní stáří a imigranty.
 • Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova uspořádá veřejné slyšení na téma „Zkušenosti nových členských států v oblasti společné zemědělské politiky z let 2009 až 2013“.
 • Zasedání Výboru pro zahraniční věci se bude týkat úlohy EU v širším transatlantickém partnerství a budoucnosti evropské obrany.
 • Členové Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin budou jednat o změně v posuzování ekologických dopadů některých záměrů, nepřímého využívání půdy, směrnici o jakosti paliv, biohospodářství a registraci dopravců radioaktivních látek.

Úterý 7. května

 • Irské předsednictví zahájí v Dublinu konferenci o plánu pro strategické energetické technologie. Jejím cílem je zhodnotit pokrok a výzkum EU v energetických technologiích.
 • V Dublinu proběhne setkání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin s národními úřady, výzkumnými institucemi spotřebiteli atp.
 • Konference věnovaná Plánu pro hlubokou a skutečnou hospodářskou a měnovou unii.
 • Pod záštitou Komise pokračuje demografické fórum o budoucnosti Unie.
 • V Evropském parlamentu se bude konat veřejné slyšení o tzv. čtvrtém železničním balíčku.
 • Schůze ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci bude zaměřená na balíček pro sociální investice a biohospodářství pro Evropu, následovat bude hlasování. Proběhne jednání s Radou o programu pro sociální změny a inovace a Evropském sociálním fondu.
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou hlasovat o celním kodexu Společenství. Hlasování je následované rozpravou o bezpečnosti výrobků, dozoru nad trhem, strategii kybernetické bezpečnosti a přístupnosti internetových stránek veřejných subjektů.
 • Pokračující schůze Výboru pro zahraniční věci bude spojená s hlasováním o Výroční zprávě o ochraně finančních zájmů EU a tématech předchozího dne.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru přijmou stanovisko k zastoupení žen ve finančních službách, projednají podporu zvláštních činností v oblasti auditu a zúčastní se výměny názorů s komisaři pro vnitřní trh a pro daně a celní unii.
 • Výbor pro životní prostředí pořádá workshop k elektronickým cigaretám, jejich regulaci a zdravotních dopadech. Na schůzi koordinátorů výboru budou schválena stanoviska k maximálním rozměrům některých vozidel, zveřejňování nefinančních informací a podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV. Členové v rámci jednání budou hlasovat o snížení emisí CO2 z nových vozidel, dále proběhne jednání k nové industrializaci Evropy.
 • Schůze Komise pro politiku územní soudržnosti Výboru regionů má na programu schválení stanovisek k alternativním palivům, posuzování územních dopadů a čtvrtému železničnímu balíčku.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor plánuje veřejné slyšení o životnosti průmyslových výrobků a získávání důvěry spotřebitelů prostřednictvím informací o průměrné životnosti. Také uspořádá seminář o strategii EU v oblasti migrace pracovních sil a mobility.
 • Proběhne jednání Politického a bezpečnostního výboru
 • Na schůzi Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR bude projednán Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte.

Středa 8. května

 • Proběhnou zasedání členů Coreperu I a II.
 • Irské předsednictví v Dublinu zastřešuje několik konferencí. Zahájí třídenní konferenci Shromáždění pro budoucnost internetu (FIA), čtyřdenní konferenci Evropského fóra pro architektonické politiky o městském plánování, výstavbě, fondech soudržnosti a udržitelném rozvoji a zakončí konferenci o plánu pro strategické energetické technologie.
 • V Dublinu pokračuje setkání s EFSA.
 • Na týdenním zasedání kolegia komisařů bude přijat návrh směrnice o bankovních účtech a Zpráva o občanství EU 2013.
 • Hospodářský a měnový výbor zorganizuje seminář pro zkušené novináře a zástupce Komise o budoucnosti Evropy v dobách krize.
 • Skupina Zelených bude pořádat konferenci o alternativních možnostech řešení ekologické, hospodářské a sociální krize.

Čtvrtek 9. května

 • V Dublinu pokračuje konference Shromáždění pro budoucnost internetu a konference Evropského fóra pro architektonické politiky. Bude zahájena diskuze o rovnosti, základních právech a právním státě jejich stavu v členských zemích EU a možné podpoře.
 • V Dublinu proběhnou první dny jednání Rady pro posouzení rizik farmakovigilance (PRAC), schůze Rady pro zdravotnické výrobky k lidskému použití a jednání koordinačního výboru pro vzájemné uznávání a decentralizované procedury související s člověkem (SMDh).
 • Tento den byl vyhlášen jako Evropský den 2013 připomínající 63. výročí podpisu Schumanovy deklarace.

tek 10. května

 • Evropský týden vrcholí v Dublinu konferencí v rámci Evropského roku občanů 2013.
 • Vysocí představitelé EU se setkají se zástupci energetického průmyslu v Belfastu a projednají zavádění jednotného trhu s energií.
 • Irské předsednictví hostí pokračující Shromáždění pro budoucnost internetu, konferenci Evropského fóra pro architektonické politiky a konferenci o rovnosti, základních právech a právním státě.
 • V Dublinu končí jednání Rady pro posouzení rizik farmakovigilance Rady pro zdravotnické výrobky k lidskému použití a koordinačního výboru pro vzájemné uznávání a decentralizované procedury související s člověkem.
 • Zástupci Soudního dvora Evropské unie se setkají jako každý rok, tentokrát v Dublinu.
 • Proběhne konference Skupiny Zelených o udržitelných energiích v EU a Španělsku. Akce se uskuteční v Madridu.

Sobota 11. května

 • Končí konference Evropského fóra pro architektonické politiky.

Neděle 12. května

 • V Dublinu bude zahájena schůze zástupců výborů pro životní prostředí a energetiku.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 13. 05.       Veřejná konzultace k sestavování seznamu ročních priorit vzhledem k nařízení o plynu a o elektřině

Do 15. 05.       Konzultace k návrhu nařízení o podpoře malého rozsahu, neboli de minimis

Do 17. 05.       Veřejná konzultace o návrhu revize blokové výjimky pro dohody o převodu technologií

Do 17. 05.       Veřejná konzultace analyzující používání kódu daňového poplatníka, který zavedla EU

Do 26. 05.       Konzultace k plánovaným změnám v inspekcích životního prostředí

Do 07. 06.       Zelená kniha o plastových odpadech

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 10. 06.       Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

Do 14. 06.       Veřejná konzultace o nezávislosti regulatorních orgánů pro audiovizuální produkty

Do 17. 06.       Veřejná konzultace na téma právní nástroje státních podpor v rybářství

Do 17. 06.       Veřejná konzultace ke zjednodušení přístupu ke krátkodobým "Schengenským" vízům

Do 19. 06.       Konzultace k návrhu revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojení podniků

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

Do 30. 06.       Konzultace k Zelené knize o pojištění proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám

Do 14. 07.       Veřejná konzultace týkající aplikací Evropských programů družicové navigace (Galileo a EGNOS)

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

Do 19. 07.       Konzultace s podniky o Evropském systému dohledu nad finančním trhem

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 6/5/2013.< Archív novinek