Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 20. - 26. 5. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden je ve znamení plenárního zasedání Evropského parlamentu, na programu jednání jsou mj. obnovitelné energie, řešení finanční odpovědnosti, politika hospodářské soutěže, daňové podvody, dohoda EU s USA a s Kanadou, uplatňování Listiny základních práv EU v ČR a regionální strategie pro průmyslové oblasti. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bude v pondělí s Radou jednat o ESF. V úterý se sejde Rada pro obecné záležitosti k víceletému finančnímu rámci. Ve středu proběhne summit Evropské rady, na kterém přední představitelé členských států EU projednají vnitřní trh s energií, daňové záležitosti a prohlubování hospodářské a měnové unie. Evropská komise ve středu pořádá Evropské fórum o ekologické inovaci v Praze, ve čtvrtek představí Výroční zprávu 2012 Evropského úřadu pro boj proti podvodům a v pátek plánuje slyšení o finančním dohledu. Členové Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR se sejdou ve středu, ve čtvrtek zasedne Výbor pro evropské záležitosti PS PČR, na kterém poslanci projednají mj. Evropské právo obchodních společností, daň z finančních transakcí či železniční dopravu. Evropský hospodářský a sociální výbor na plenárním zasedání v polovině týdne prodiskutuje iniciativy „Jednotný tarif“ a „Mladí lidé a trh práce“. Ve čtvrtek proběhne ve Výboru regionů konzultace ke snižování nákladů vysokorychlostních ICT sítí. Na konci týdne zahájí neformální setkání ministři zemědělství a vedoucí příslušných orgánů institucí EU o reformě společné zemědělské politiky. Irské předsednictví zastřešuje řadu jednání, výběrem schůzi nejvyšších představitelů pro bezpečnost práce, sítě Evropských stížností spotřebitelů ECC, pracovní skupiny pro Schengenský informační systém a ředitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. V pátek se koná Evropský den konkurence a spotřebitelů.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 20. května
 • Konference pořádaná Evropskou komisí a irským předsednictvím v Dublinu se zaměří na otevřený přístup k údajům a informačním technologiím.
 • První den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku poslanci projednají obnovitelné energie, průzkum a těžbu ropy na moři, pomoc pro vyřazování jaderných zařízení, celní preference pro Myanmar/Barmu, řešení finanční odpovědnosti a Výroční zprávu o politice EU v oblasti hospodářské soutěže.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu bude ve Štrasburku hlasovat o Evropském fondu pomoci nejchudším osobám a projedná s Radou Evropský sociální fond.

Úterý 21. května

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Na schůzi Rady pro obecné záležitosti ministři projednají víceletý finanční rámec a připraví se na následný summit Evropské rady.
 • V Dublinu se uskuteční několik schůzí, jmenovitě schůze vedoucích představitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, dále jednání nejvyšších představitelů pro bezpečnost práce a zdravotní inspekce. Předsednictví Irska zde zahájí čtyřdenní jednání Shromáždění pro veřejné, družstevní a sociální bydlení (CECODHAS). Ve spolupráci s Evropskou komisí bude zakončena konference o otevřeném přístupu k údajům a IT.
 • Týdenní zasedání kolegia komisařů se bude konat ve Štrasburku.
 • Evropská komise pořádá sérii seminářů a konferenci k Evropskému dni námořnictví. Tématem akce ve Vallettě bude "modrý růst" a oblast středomoří.
 • Druhý den plenárního zasedání Evropského parlamentu je na agendě hlasování o dohodě EU–Srí Lanka v oblasti letectví. Následovat budou rozpravy o jednotném mechanismu dohledu nad bankovní unií, daňových podvodech, dohodě o obchodu a investicích EU-USA a Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu.
 • Senát PČR pořádá v Praze seminář nazvaný „Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR do programu EU Horizont 2020“.
 • Proběhne pravidelné zasedání Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 22. května

 • Uskuteční se pravidelný summit Evropské rady, který si za priority k projednání stanovil vnitřní trh s energií, investice do energetické infrastruktury, vysoké ceny energie, účinnost výběru daní a nástrojů boje proti únikům a zhodnocení prohlubování hospodářské a měnové unie.
 • Proběhne zasedání členů Coreperu II.
 • Irské předsednictví v Dublinu bude hostit několik jednání. Zasednou zde členové dozorčí rady Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), pracovní skupina EURES zprostředkovávající informace o pracovních příležitostech v Unii, pracovní skupina Rady pro spravedlnost a vnitřní věci pro Schengenský informační systém a generální ředitelé pro civilní ochranu. Dále se zde uskuteční schůze představitelů sítě Evropských stížností spotřebitelů ECC se zástupci Komise, bude pokračovat jednání nejvyšších představitelů pro bezpečnost práce a zdravotní inspekce, schůze vedoucích představitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a čtyřdenní schůze Shromáždění pro veřejné, družstevní a sociální bydlení (CECODHAS).
 • Komise v Praze uspořádá Evropské fórum o ekologické inovaci, zaměřené na čistotu ovzduší, udržitelné městské prostředí a energie. V maltské Vallettě bude pokračovat série akcí k Evropskému dni námořnictví.
 • Poslanci Evropského parlamentu budou třetí den plenárního zasedání hlasovat o pyrotechnických výrobcích a specifické celní spolupráci EU a Kanady. Proběhne rozprava o kolektivním investování, vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech a zprávách o pokroku v roce 2012 Islandu, Bosny a Hercegoviny a FYROM. Nakonec bude představena regionální strategie pro průmyslové oblasti, nabídky převzetí či směrnice o audiovizuálních službách.
 • Uskuteční se výjimečné zasedání pracovní skupiny pro Blízký východ Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor se první den plenárního zasedání bude zabývat oblastí „Jednotný tarif“.
 • Proběhne schůze členů Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR v Praze.

Čtvrtek 23. května

 • Proběhne zasedání členů Coreperu II.
 • Předsednictví Irska v Dublinu nadále hostí setkání pracovní skupiny EURES, pravidelnou schůzi generálních ředitelů pro civilní ochranu, jednání pracovní skupiny Rady pro spravedlnost a vnitřní věci pro Schengenský informační systém a schůzi Shromáždění pro veřejné, družstevní a sociální bydlení (CECODHAS).
 • V Galway proběhne konference zaměřená na diskuzi o strategii a akčním plánu pro Atlantický oceán.
 • Komise představí Výroční zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům za rok 2012
 • Evropské fórum o ekologické inovaci v Praze pokračuje druhým dnem.
 • Poslední den plenárního zasedání se bude v Evropském parlamentu jednat o zvířatech v zájmovém chovu a hlasovat o protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice a Celním kodexu Společenství.
 • Na plenárním zasedání EHSV druhý den proběhne tematická diskuze na téma Mladí lidé a trh práce.
 • Ve Výboru regionů se koná konzultace pro zúčastněné strany ohledně návrhu stanoviska ke snižování nákladů na budování vysokorychlostních elektronických komunikačních sítí.
 • Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR bude na pravidelné schůzi projednávat daně z finančních transakcí, doložku solidarity, právo obchodních společností, kybernetickou bezpečnost, alternativní paliva a železniční dopravu.

tek 24. května

 • Proběhne zasedání členů Coreperu I.
 • V Galway pokračuje konference o strategii a akčním plánu pro Atlantický oceán
 • Uskuteční se konference ve Farmleigh, kde bude diskutován pokrok dosažený v rámci cílů konference o rozšiřování EU v Tessaloniki.
 • Předsednictví v Dublinu zakončí čtyřdenní schůzi CECODHAS. Také se zde bude konat řada akcí spojená s Evropským dnem konkurence a spotřebitelů.
 • Evropská komise pořádá veřejné slyšení o finančním dohledu v EU.
 • Poslanecká sněmovna PČR v Praze pořádá setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR.
 • Proběhne pravidelné zasedání Politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 25. května

 • Neproběhnou žádné důležité události.

Neděle 26. května

 • Ministři zemědělství v Dublinu zahájí neformální setkání se zástupci dalších institucí EU ohledně budoucnosti společné zemědělské politiky. V souvislosti s tím se uskuteční také schůze zvláštního výboru pro zemědělství.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 26. 05.       Konzultace k plánovaným změnám v inspekcích životního prostředí

Do 07. 06.       Zelená kniha o plastových odpadech

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 10. 06.       Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

Do 14. 06.       Veřejná konzultace o nezávislosti regulatorních orgánů pro audiovizuální produkty

Do 17. 06.       Veřejná konzultace na téma právní nástroje státních podpor v rybářství

Do 17. 06.       Veřejná konzultace ke zjednodušení přístupu ke krátkodobým Schengenským vízům

Do 19. 06.       Konzultace k návrhu revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojení podniků

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

Do 30. 06.       Konzultace k Zelené knize o pojištění proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám

Do 03. 07.       Veřejná konzultace zabývající se reformou struktury bankovního sektoru EU

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

Do 19. 07.       Konzultace s podniky o Evropském systému dohledu nad finančním trhem

Do 28. 06.       Konzultace k předloze obecného nařízení o blokových výjimkách týkajících se opatření státní podpory

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 20/5/2013.< Archív novinek