Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 27. - 2. 6. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají v Evropském parlamentu jednotlivé výbory. Výběrem Výbor pro mezinárodní obchod projedná internacionalizaci MSP, směrnici o tabákových výrobcích, přístup k veřejným zakázkám v třetích zemích, bezpečnost výrobků a dohodu o službách. Hospodářský a měnový výbor se zaměří mj. na daň z finančních transakcí. Ve středu zasedne Výbor pro zaměstnanost a sociální věci k mezinárodnímu právu v zaměstnání, vnitřnímu trhu služeb a přeshraničnímu kolektivnímu vyjednávání, dále Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku projedná digitální trh, akční plán pro podnikání a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se zaměří na bezpečnost výrobků, dozor nad trhem či evropskou právní úpravu prodeje. V polovině týdne také zasedá Výbor pro regionální rozvoj k projednání kohezní politiky v letech 2014-2020, dopravní strategie a nezaměstnanosti mladých. Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude jednat o zprávě o nařízení REACH, směrnici o tabákových výrobcích a strategiích pro klima, energetiku a obchod. V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci k situaci na Blízkém východě a rozvojové agendě a v úterý Rada pro konkurenceschopnost ohledně státních podpor, průmyslové politiky, aktů o jednotném trhu a programu Horizont 2020. Komise ve středu představí návrh specifických doporučení pro členské státy a ve čtvrtek pravidelný soubor případů nesplnění povinnosti. V pondělí Komise pořádá Fórum o udržitelném průmyslu. Ve středu se sejde předsednictvo Výboru regionů mj. ke zhodnocení strategie Evropa 2020, o den později na plenárním zasedání projedná revizi směrnice EIA, balíček o zaměstnanosti mladých, akční program pro životní prostředí a mléčné kvóty. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá slyšení o minimálních příjmech, iniciativě „Dlouhodobé financování evropského hospodářství“ a debatu s ruskou občanskou komorou. Irské předsednictví hostí jednání Výboru pro občanské záležitosti a řešení krizí a Výboru pro finanční služby. Dále pořádá konferenci o Evropském sociálním fondu a konferenci o konkurenceschopnosti.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 27. května

 • Zasedne Rada pro zahraniční věci a výbor pro přistoupení Turecka. Projednána bude problematika Sýrie, Sahelu, míru na Blízkém východě a společná bezpečností a obranná politika.
 • Rada pro zemědělství se neformálně setká v Dublinu především kvůli reformě společné zemědělské politiky. Zároveň proběhne schůze speciálního výboru pro zemědělství.
 • Komise pořádá Fórum o udržitelném průmyslu s cílem analyzovat možnosti nakládání s odpady a konkurenceschopnost přidružených průmyslů.
 • Výbor pro mezinárodní obchod bude na schůzi jednat o kolektivní správě autorských práv, směrnici o tabákových výrobcích a internacionalizaci MSP.
 • Je plánováno jednání a následné hlasování poslanců Hospodářského a měnového výboru o dani z finančních transakcí a státní podpoře pro regionální politiku.
 • Uskuteční se debata skupiny S&D o vytváření pracovních míst pomocí průmyslu, inovací, kultury a umění.

Úterý 28. května

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Pokračuje zasedání Rady pro zahraniční věci, zaměřené bude na rozvojovou agendu po roce 2015, finanční nástroje pro rozvojovou pomoc a potravinovou bezpečnost.
 • Končí třídenní neformální jednání Rady pro zemědělství spojené se schůzí speciálního výboru pro zemědělství v Dublinu. Také zde bude zahájeno dvoudenní setkání Výboru pro občanské záležitosti a řešení krizí.
 • Irské předsednictví v Dublinu zastřešuje konferenci o Evropském sociálním fondu a jeho příspěvku k nastartování pracovního trhu.
 • Druhý den bude na půdě Výboru pro mezinárodní obchod projednán přístup k veřejným zakázkám v rámci třetích zemí, obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty, bezpečnost výrobků, prekursory drog, změnu nepřímého využívání půdy a akční plán pro automobilový průmysl. Poslanci budou hlasovat o harmonizaci standardů kolových vozidel, dohodách se střední Afrikou a Malajsií, dohodě o službách a mandátu pro jednání o rozpočtu EU 2014.
 • Veřejné slyšení o boji proti daňovým únikům Hospodářského a měnového výboru bude následované jednáním poslanců o investičních produktech a zprostředkování pojištění.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá slyšení o minimálních příjmech, chudobě a sociálním vyloučení. Také plánuje společnou debatu s ruskou občanskou komorou o obchodě a lidských právech.
 • Proběhne pravidelné zasedání Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 29. května

 • Proběhne zasedání členů Coreperu II.
 • Proběhne první den jednání Rady pro konkurenceschopnost o vnitřním trhu, konkrétně o modernizaci státních podpor, autorského práva EU, průmyslové politiky, aktů o jednotném trhu a inteligentní regulaci.
 • V Dublinu pokračuje dvoudenní setkání Výboru pro občanské záležitosti a řešení krizí.
 • Irské předsednictví zastřešuje taktéž v Dublinu konferenci o Evropském sociálním fondu a konferenci ve spolupráci s Evropským parlamentem o konkurenceschopnosti, růstu a udržitelných pracovních místech.
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů, kteří zde předloží doporučení pro členské státy pro rok 2013.
 • Zástupci Komise předají ceny za Evropské sociální inovace. Soutěž má za cíl podpořit mobilitu a odbornou diversifikaci pracovních sil.
 • Poslanci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci projednají sociální investice, státní podporu pro regionální politiku, rovné zacházení v zaměstnání, dopad rozpočtových omezení, mezinárodní právo v zaměstnání, přeshraniční kolektivní vyjednávání, veřejné zakázky ve vztahu k třetím zemím či vnitřní trh služeb.
 • Tématy schůze poslanců Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku jsou nová industrializace jihu Evropy a digitalizace.
 • Na plánovaném zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude diskutován akční plán CARS 2020, hazardní hry online, bezpečnost výrobků, dozor nad trhem a genderová vyváženost v dozorčích radách. Poslanci odhlasují stanoviska k vnitřnímu trhu s energií a celnímu kodexu Unie.
 • V Evropském parlamentu zasednou členové Výboru pro zahraniční věci k projednání Výroční zprávy společné obranné a bezpečnostní politiky 2012, strategie vůči Bělorusku a debatě o Srbsku, Arabském parlamentu, Iráku a Mexiku.
 • Proběhne schůze Výboru pro regionální rozvoj, na programu je dopad rozpočtových omezení, balíček kohezní politiky pro léta 2014-2020, ekologické inovace a hodnocení strategie pro mládež.
 • Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude jednat o zdravotnických prostředcích, zprávě o nařízení REACH a potravinách pro kojence. O nich se bude také hlasovat spolu s hlasováním o kontrole výkonu pravomocí Komisí, biohospodářství a registraci dopravců radioaktivních látek.
 • Bude se konat schůze předsednictva Výboru regionů, na programu je hodnocení strategie Evropa 2020, nástroj pro místní správu a příprava na volby do Evropského parlamentu. Výbor také pořádá konferenci o boji s chudobou a vyloučením zaměřenou na mobilitu a sociální investice.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů pořádá debatu o daňových únicích a korupci.

Čtvrtek 30. května

 • Proběhne zasedání členů Coreperu II.
 • Pokračuje jednání Rady pro konkurenceschopnost, tématy budou vesmírná průmyslová politika, Horizont 2020 a strategie pro výzkum a inovace.
 • V Dublinu se neformálně setkají vysocí představitelé pro vodní a námořní politiku. Setká se také Výbor pro finanční služby.
 • Komise pořádá konferenci nazvanou „seniorní podnikatelé a zaměstnanost mladých“. Představí pravidelný soubor případů nesplnění povinnosti členských zemí.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu proběhne hlasování o dokumentech z předchozího dne. Poslanci projednají s Radou program pro sociální změny a inovace.
 • Jednání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pokračuje vnitřním trhem s energií, akčním plánem pro podnikání 2020, změnou nepřímého využívání půdy, dále debatou o cloud computingu, dopravcích radioaktivních látek a sítích TEN. Následuje hlasování o vnitřním trhu s energií, energetické účinnosti a výzkumu v rámci ITER.
 • Jednání ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele o evropské právní úpravě prodeje, směrnici o tabákových výrobcích, vnitřním trhu služeb, přesunu registrovaných vozidel na vnitřním trhu, kolektivní správě autorských práv, rozpočtu EU 2014 a klamavé reklamě;
 • Druhý den zasedání poslanci Výboru pro zahraniční věci hlasují o vojenských strukturách EU a doporučení OSN.
 • Plánováno je hlasování ve Výboru pro regionální rozvoj o státních podporách pro regionální politiku, mandátu k trialogu o rozpočtu 2014 a dopravní strategii. Následně se bude jednat o energetické účinnosti v politice soudržnosti a nezaměstnanosti mladých.
 • Poslanci ve Výboru pro životní prostředí na zasedání budou pokračovat směrnicí o tabákových výrobcích. Následuje schůze koordinátorů k projednání environmentálních hospodářských účtů, biocidních přípravků, ochrany rostlin a zdraví zvířat, politiky klimatu a energetiky 2030 a akčního plánu pro obchod. Výbor pořádá seminář o bezpečnosti pacientů.
 • Proběhne plenární zasedání Výboru regionů, na programu je balíček o zaměstnanosti mladých, revize směrnice EIA, konkurenceschopnost v tvůrčích odvětvích, genderová vyváženost členů dozorčích rad, akční program pro životní prostředí a mléčné kvóty.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je plánováno veřejné slyšení debatující iniciativu „Dlouhodobé financování evropského hospodářství“ z pohledu občanské společnosti.
 • Pracovní skupina Evropských konzervativců a reformistů bude jednat o modernizaci nástrojů pro ochranu trhu.

tek 24. května

 • Proběhne zasedání členů Coreperu I a II.
 • V Dublinu se neformálně sejde Výbor pro finanční služby.

Sobota 1. června

 • Neproběhnou žádné důležité události.

Neděle 2. června

 • Neproběhnou žádné důležité události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 07. 06.       Zelená kniha o plastových odpadech

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 10. 06.       Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

Do 14. 06.       Veřejná konzultace o nezávislosti regulatorních orgánů pro audiovizuální produkty

Do 17. 06.       Veřejná konzultace na téma právní nástroje státních podpor v rybářství

Do 17. 06.       Veřejná konzultace ke zjednodušení přístupu ke krátkodobým Schengenským vízům

Do 19. 06.       Konzultace k návrhu revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojení podniků

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

Do 30. 06.       Konzultace k Zelené knize o pojištění proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám

Do 03. 07.       Veřejná konzultace zabývající se reformou struktury bankovního sektoru EU

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

Do 19. 07.       Konzultace s podniky o Evropském systému dohledu nad finančním trhem

Do 28. 06.       Konzultace k předloze obecného nařízení o blokových výjimkách týkajících se opatření státní podpory

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 27/5/2013.< Archív novinek