Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 10. - 16. 6. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu bude tento týden projednáno mj. širší transatlantické partnerství, změny Schengenského systému, sociální investice, spotřebitelská politika, pomoc v přeshraničních sporech, finanční výkazy, kolektivní investování či výroční zpráva o politice hospodářské soutěže. Poslanci se budou rovněž zabývat přípravami na nadcházející summit Evropské rady. V pondělí pokračuje zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energie, která projedná Nástroj pro propojení Evropy, čtvrtý železniční balíček a technické prohlídky. V pátek na zasedání Rady pro zahraniční věci budou ministři jednat o dohodách s USA, Kanadou a Čínou a o právních úpravách Omnibus I a II. Předseda Rady pro spravedlnost se setká s ministrem spravedlnosti USA. Komisaři v úterý předloží Akční plán pro ocelářský průmysl a mj. projednají jadernou bezpečnost, rámec EU pro kolektivní žaloby a návrh pravidel upravující akce pro nápravu škody při porušení práva hospodářské soutěže či antimonopolních opatřeních. Ve středu přijmou návrh směrnice o rozšíření automatické výměny daňových informací. Výbor regionů plánuje ve čtvrtek veřejnou konzultaci týkající se lepšího způsobu nakládání s finančními prostředky v období 2014-2020. V Evropském hospodářském a sociálním výboru se ve středu uskuteční veřejné slyšení o statistických metodách měření přínosu dobrovolnictví a schůze Společné konzultativní rady EU-Island. Irské předsednictví hostí od úterý jednání monitorovacího výbor programu sítě EPSON, Výboru pro ESF a od čtvrtka schůzi pracovní skupiny pro výzkum Rady pro konkurenceschopnost. Ve čtvrtek a v pátek se uskuteční Rada prezidentů BUSINESSEUROPE. CEBRE s partnery pořádá v úterý sektorový seminář k exportním příležitostem v rámci vnější spolupráce EU v sektoru doprava.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 10. června

 • Z minulého týdne pokračuje třetí den schůze Rady pro dopravu, telekomunikace a energii. Ministři projednají Nástroj pro propojení Evropy, čtvrtý železniční balíček, technické prohlídky, hlášení v civilním letectví a námořní zařízení.
 • Proběhne konference v Maynoothu o budoucnosti venkovské společnosti a potenciálu jejího hospodářského rozvoje.
 • První den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku je na programu rozprava na téma sociální investice, korupce, ochrana pracovníků před fyzikálními činiteli a vymáhání práv duševního vlastnictví. Následuje přednesení zpráv o spotřebitelské politice, pomoci v přeshraničních sporech, mobilitě žen a elektronickém mýtném.

Úterý 11. června

 • V Dublinu se sejde monitorovací výbor programu EPSON zabývající se územním rozvojem a soudržností, dále Výbor Evropského sociálního fondu a v neposlední řadě administrativní pracovní skupina pro rekreační plavidla kvůli implementaci balíčku o bezpečnosti výrobků. Také zde budou zahájeny konference EUROSME pro malé a střední podniky o inovacích a dvoudenní konference o rizicích a jejich managementu. Organizace EUSE pořádá kongres o začlenění v Evropě pomocí podpory zaměstnanosti.
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů ve Štrasburku, komisaři přijmou Akční plán pro ocelářský průmysl a projednají jadernou bezpečnost, sdělení a doporučení pro rámec EU pro kolektivní žaloby, návrh pravidel upravující akce pro nápravu škody při porušení práva hospodářské soutěže, sdělení o vyčíslení škod v antimonopolních opatřeních, návrh na povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, přepracování Jednotného evropské nebe a pozměňující návrh nařízení pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví. Proběhne orientační debata o telekomunikacích.
 • Na pokračujícím plenárním zasedání EP ve Štrasburku se bude hlasovat o projednaných textech a mj. o opravném rozpočtu pro rok 2013. Dále budou projednány finanční výkazy, kolektivní investování do převoditelných cenných papírů, výroční zpráva o politice hospodářské soutěže, potraviny pro kojence, azyl a Schengenský prostor.
 • Proběhne pravidelné zasedání Politického a bezpečnostního výboru.
 • CEBRE s partnery pořádá sektorový seminář k exportním příležitostem v rámci vnější spolupráce EU v sektoru doprava.

Středa 12. června

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a II.
 • V Dublinu pokračuje schůze monitorovacího výboru programu EPSON, Výboru Evropského sociálního fondu i administrativní pracovní skupiny pro rekreační plavidla. Pokračují také konference EUROSME pro malé a střední podniky, konference o rizicích a jejich managementu a kongres EUSE o začlenění v Evropě pomocí podpory zaměstnanosti.
 • Komisaři předloží návrh směrnice o rozšíření automatické výměny daňových informací jako nástroje v boji proti daňovým únikům.
 • Na třetím dni plenárního zasedání Evropského parlamentu bude projednáno širší transatlantické partnerství, vývoz zbraní, Zpráva o pokroku Islandu a vztahy se střední Afrikou. Poslanci se zaměří na přípravy nadcházejícího summitu Evropské rady.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádá veřejné slyšení o statistických metodách měření přínosu dobrovolnictví. V Reykjavíku se sejde Společná konzultativní rada EU-Island.
 • Uskuteční se schůze Skupiny pro finanční a administrativní záležitosti Výboru regionů.

Čtvrtek 13. června

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Irské předsednictví v Dublinu zastřešuje seminář nazvaný "Územní spolupráce pro růst a pracovní místa", zejména se soustředící na nadcházející finanční rámec 2014-2020. Sejde se pracovní skupina pro výzkum Rady pro konkurenceschopnost kvůli iniciativě Horizont 2020, Výbor pro Evropský výzkumný prostor. Končí zde schůze Výboru Evropského sociálního fondu, uskuteční se jednání ředitelů Evropského programu pro diplomaty a neformální jednání generálních ředitelů po lidské zdroje Evropské sítě pro veřejnou správu EUPAN.
 • Bude zahájena konference o roli regionů v aktivním a zdravém stárnutí obyvatel a bude zakončena konference EUSE o začlenění.
 • Poslední den plenárního zasedání EP ve Štrasburku je zaměřený na použití informací veřejného sektoru a rozvojovou agendu tisíciletí.
 • Výbor regionů plánuje veřejnou konzultaci týkající se lepšího způsobu nakládání s finančními prostředky v nadcházejícím víceletém finančním rámci 2014-2020.
 • Zahájení dvoudenního zasedání Rady prezidentů BUSINESSEUROPE.

tek 14. června

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • V Dublinu se uskuteční schůze předsedy Rady pro spravedlnost s ministrem spravedlnosti a rovnosti USA.
 • Ministři Rady pro zahraniční věci se sejdou v Lucemburku, kde schválí směrnice potřebné k dokončení dohody TTIP s USA, budou jednat o dohodě s Kanadou, Čínou a právních úpravách Omnibus I a II.
 • Irské předsednictví v Dublinu zastřešuje pokračující seminář nazvaný "Územní spolupráce pro růst a pracovní místa“. Pokračuje schůze Výboru pro Evropský výzkumný prostor, jednání ředitelů Evropského programu pro diplomaty a neformální setkání generálních ředitelů po lidské zdroje EUPAN.
 • V rámci irského předsednictví pokračuje v Dublinu konference o aktivním a zdravém stárnutí a bude zahájena konference o dopadech krize na trendy v migraci.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Bastii konferenci v rámci Evropského roku občanů 2013 o ne-násilí a demokracii.
 • Proběhne schůze výkonných představitelů Výboru pro okrajové regiony Evropy v rámci Výboru regionů.
 • Proběhne pravidelné zasedání Politického a bezpečnostního výboru.
 • Pokračuje zasedání Rady prezidentů BUSINESSEUROPE.

Sobota 15. června

 • Výbor pro udržitelný rozvoj Výboru regionů se v Betlémě sejde a projedná politiku nakládání s vodou ve Středomoří.

Neděle 16. června

 • Neproběhnou žádné důležité události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 10. 06.       Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

Do 14. 06.       Veřejná konzultace o nezávislosti regulatorních orgánů pro audiovizuální produkty

Do 17. 06.       Veřejná konzultace na téma právní nástroje státních podpor v rybářství

Do 17. 06.       Veřejná konzultace ke zjednodušení přístupu ke krátkodobým Schengenským vízům

Do 19. 06.       Konzultace k návrhu revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojení podniků

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

Do 30. 06.       Konzultace k Zelené knize o pojištění proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám

Do 03. 07.       Veřejná konzultace zabývající se reformou struktury bankovního sektoru EU

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

Do 19. 07.       Konzultace s podniky o Evropském systému dohledu nad finančním trhem

Do 28. 06.       Konzultace k předloze obecného nařízení o blokových výjimkách týkajících se opatření státní podpory

Do 16. 08.       Veřejná konzultace zaměřená na pojistné krytí služeb poskytovaných v jiném členském státě

Do 26. 08.       Veřejná konzultace o nové právní úpravě EU bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

Do 10. 09.       Možnost konzultace při přezkumu cílů v oblasti nakládání s odpady

Do 15. 09.       Veřejná konzultace ohledně společností a.s. s jediným společníkem a společností s.r.o.

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 10/6/2013.< Archív novinek