Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 17. - 23. 6. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Poslanci Evropského parlamentu budou jednat tento týden ve výborech. Výběrem Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projedná digitální trh, vnitřní trh služeb, Evropský akční plán pro obchod a evropskou právní úpravu prodeje. Výbor pro mezinárodní obchod se zaměří na přístup na trh veřejných zakázek, dohodu s Tureckem a vztahy s Čínou či Tchaj-wanem. Výbor pro zahraniční věci projedná dohodu s Malajsií a vztahy s Ruskem a uskupením ASEAN. Hospodářský a měnový výbor schválí zprávu k zahájení posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí a zavedení eura v Lotyšsku. Od středy se budou poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku zabývat elektronickými a telekomunikačními sítěmi a akčním plánem pro podnikání. Jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci bude zaměřené na přeshraniční kolektivní vyjednávání, označování a balení látek, strukturální fondy a akční plán CARS 2020. Ve Výboru pro regionální rozvoj budou poslanci jednat mj. o nové industrializaci Evropy. Členové Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projednají také trh s uhlíkem a podvody v potravinářském řetězci. V úterý zasedne Rada pro životní prostředí ke směrnici o kvalitě paliv. Na programu čtvrtečního zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a spotřebitelské záležitosti jsou doporučení k národním programům reforem 2013, doporučení o průřezových tématech 2013, postoj k tabákové směrnici aj. Na pátečním zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti ministři schválí doporučení k národním programům reforem 2013 a projednají boj s daňovými úniky a vstup Lotyšska do eurozóny. V Dublinu proběhne od pátku mezivládní setkání o obnovitelných energiích. Komise bude rozhodovat v úterý o vylepšení sítě Veřejných služeb zaměstnanosti, ve středu přijme mimo jiné pokyny k regionální podpoře 2014-2020 a ve čtvrtek měsíční soubor porušení práva EU. Komise pro životní prostředí Výboru regionů bude ve čtvrtek jednat o nekonvenčních uhlovodících, strategii přizpůsobení se změně klimatu a Zelené knize o plastových odpadech. Evropský hospodářský a sociální výbor se v úterý setká v rámci Společného konzultativního výboru Chorvatska a EU. Irské předsednictví hostí výběrem ve čtvrtek schůzi předsedů veřejných služeb zaměstnanosti a v pátek předsedů agentur pro bezpečnost potravin. Na schůzi Senátu PČR se bude ve čtvrtek hlasovat o akčním plánu CARS 2020, čtvrtém železničním balíčku, vnitřním trhu s energií a dani z finančních transakcí, o které budou hlasovat také poslanci PS PČR. V neděli se setkají předsedové Výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů. V úterý a středu probíhá Summit G8 ve Velké Británii.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 17. června

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • V Dublinu se uskuteční schůze řídícího výboru Euro Contrôle Route o bezpečnosti na silnicích. Irské předsednictví pořádá konferenci o užívání kulturního obsahu na internetu a zahájí konferenci - Evropské sociální sítě o sociálních službách v Evropě a Evropské asociace pro biomasu o bioenergetice.
 • Komise vydá rozhodnutí o vylepšení sítě Veřejných služeb zaměstnanosti (PES). Místopředseda komise a komisař pro průmysl a podnikání A. Tajani pořádá obchodní misi EU do Ruska.
 • V Evropském parlamentu proběhne jednání Výboru pro mezinárodní obchod o právu Unie v mezinárodním obchodě, bezpečnosti výrobků, dozoru nad trhem, přístupu k trhu veřejných zakázek a případně vztazích s Čínou či Tchaj-wanem.
 • Na schůzi Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude projednán digitální trh, Evropský akční plán pro obchod, elektronická identifikace, kybernetická bezpečnost a autorská práva.
 • Schůze Výboru pro zahraniční věci se zaměří na dohodu o partnerství a spolupráci EU – Malajsie.
 • V Hospodářském a měnovém výboru se bude jednat o genderové vyváženosti mezi členy dozorčích rad. S Výborem pro zaměstnanost a sociální věci pořádá slyšení o doporučeních pro členské země.
 • Výbor regionů pořádá v Iasi seminář o přeshraniční spolupráci ve východních regionech.
 • Uskuteční se Summit G8 v Lough Erne, tématem je obchod s Afrikou, dodržování daňových předpisů a transparentnost v těžebním průmyslu a lesnictví. Zúčastní se předseda Evropské komise Barroso a předseda Evropské rady Van Rompuy.

Úterý 18. června

 • Na zasedání Rady pro životní prostředí se ministři budou zabývat směrnicí o kvalitě paliv, cíli konference "Rio+20" a strategií EU ke klimatickým změnám.
 • V Dublinu se sejde skupina na vysoké úrovni pro implementaci digitální agendy a předsedové skupiny Schengenského prostoru SIRENE pro poskytování dodatečných informací při vstupu. Předsednictví zastřešuje konferenci Euro Contrôle Route o bezpečnosti silničního provozu a zahájí třídenní EuroNanoForum2013 o uplatnění nanotechnologií na trhu. Pokračují konference o sociálních službách a o bioenergetice.
 • V Evropském parlamentu se bude konat workshop o podvodech v potravinářském řetězci a seminář o budoucnosti obchodních vztahů se středomořským regionem.
 • Jednání Výboru pro mezinárodní obchod se zaměří na dohodu o službách, dohodu s Tureckem a licence pro dovoz dřeva. Proběhne hlasování o nové industrializaci Evropy, opatřeních o tabákových výrobcích, zemědělských druhotných produktech, autorských právech a změně nepřímého využívání půdy.
 • Poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou projednávat vnitřní trh služeb, přístup k veřejným zakázkám, evropskou právní úpravu prodeje a odhlasují stanoviska k opatřením o tabákových výrobcích či digitálnímu trhu.
 • Na schůzi Výboru pro zahraniční věci se bude hlasovat o dohodě s Malajsií a proběhne výměna názorů o Afghánistánu, Libyi, Rusku, Gruzii a zemích ASEAN. Poslanci pořádají veřejné slyšení o politice vůči zemím jihovýchodní Asie a ASEAN.
 • V Hospodářském a měnovém výboru se bude jednat o zavedení eura v Lotyšsku a informacích u peněžních převodů; poslanci přijmou zprávu k zahájení procedury posílené spolupráce k dani z finančních transakcí a reformě bankovního sektoru.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin pořádá workshop o technologiích pro zachycování a skladování uhlíku.
 • V Záhřebu proběhne zasedání Společného konzultativního výboru Chorvatska a EU v rámci EHSV.
 • Výbor regionů plánuje seminář o sociálních politikách ve federacích zaměřený na EU a Kanadu. Dále proběhne slyšení zúčastněných stran kvůli Zelené knize o plastových odpadech.
 • Uskuteční se jednání Politického a bezpečnostního výboru.
 • Pokračuje Summit G8 v Lough Erne.

Středa 19. června

 • Proběhne zasedání členů Coreperu I a II.
 • V Dublinu pokračuje schůze předsedů SIRENE. V rámci předsednictví proběhne výroční konference o příspěvku politiky soudržnosti a rozvoje měst k hospodářské obnově, bude pokračovat EuroNanoForum2013 a skončí konference o sociálních službách a o bioenergetice.
 • Na týdenním zasedání kolegia komisařů komisaři přijmou Pokyny k regionální podpoře 2014-2020, sdělení o nezaměstnanosti mladých a o cestě k dosažení střednědobého rozpočtového cíle a balíček pro Sociální dimenzi HMU. Komise zastřešuje Ekonomické Fórum 2013 o hospodářské krizi a zvýšení konkurenceschopnosti a konferenci o klimatické a energetické politice 2030.
 • Bude zahájena schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku o elektronické identifikaci, transakcích a komunikaci, telekomunikačních sítích a průmyslové politice v kosmickém prostoru.
 • Jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci bude zaměřené na dopad rozpočtových omezení na regionální orgány, přístup na trh veřejných zakázek, přeshraniční kolektivní vyjednávání, přehodnocení vzdělávání, označování a balení látek, strukturální fondy, akční plán CARS 2020, nezaměstnanost mladých a ekologické inovace.
 • Ve Výboru pro regionální rozvoj se bude jednat o strukturálních fondech a fondu soudržnosti.
 • Poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projednají ekologické inovace, trh s uhlíkem, bezpečnostní standardy proti ionizujícímu záření, ekodesign ohřívačů vody, změnu nepřímého využívání půdy a vliv některých záměrů na životní prostředí. Budou hlasovat mj. o nové industrializaci Evropy, dražbách emisních povolenek či fluorovaných skleníkových plynech.
 • Členové Podvýboru pro bezpečnost a obranu projednají Bílou knihu o bezpečnosti a obraně EU.
 • Komise pro životní prostředí Výboru regionů bude jednat o Zelené knize o plastových odpadech, nekonvenčních uhlovodících, přizpůsobení se změně klimatu a průmyslové politice v kosmickém prostoru.
 • Skupina ALDE pořádá seminář o legislativě podporující leteckou dopravu a lepší propojení Evropy.
 • Bude se konat schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 20. června

 • Na zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a spotřebitelské záležitosti ministři schválí doporučení k programům národních reforem 2013 a Evropský globalizační fond a projednají plnění loňských doporučení, doporučení o průřezových tématech 2013, záruku mladým a poskytování služeb.
 • Ministři zemí eurozóny se setkají jako skupina Eurogroup.
 • V Dublinu se bude konat schůze předsedů veřejných služeb zaměstnanosti (HOPES) o problémech na trhu práce. V Celbridge proběhne jednání u kulatého stolu o příspěvku práce mládeže ke strategii Evropa 2020. Pokračuje EuroNanoForum2013.
 • Komise přijme měsíční balíček o porušení práva EU.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci proběhne hlasování o vybraných dokumentech z předchozího dne, vnitřním trhu služeb a zdravotnických prostředcích. Poslanci mají na programu sociální změny a inovace.
 • Pokračuje jednání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku o nákladech na zavádění vysokorychlostních sítí. Na programu je hlasování o změně nepřímého využívání půdy, kolektivní správě autorských práv, vnitřním trhu s energií, směrnici o tabákových výrobcích a akčním plánu pro podnikání 2020.
 • Ve Výboru pro regionální rozvoj se bude hlasovat o nezaměstnanosti mladých, změně nepřímého využívání půdy a ekologických inovacích, následuje jednání kvůli nové industrializaci Evropy a rozvoji měst díky fondu EFFR.
 • Poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin budou jednat o přístupu ke genetickým zdrojům a podvodech v potravinářském řetězci.
 • Na schůzi Senátu PČR se bude jednat o prohloubení HMU, akčním plánu CARS 2020, čtvrtém železničním balíčku, vnitřním trhu s energií, dani z finančních transakcí, alternativních palivech, koordinaci hospodářských reforem EU a výsledcích jednání Evropské Rady.
 • Poslanci PS PČR mají na programu hlasování o návrhu směrnice o dani z finančních transakcí.
 • Proběhne zasedání Rady guvernérů ECB ve Frankfurtu.

tek 21. června

 • Na zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti ministři schválí doporučení k programům národních reforem 2013, doporučení hospodářských politik v eurozóně a závěry o Chorvatsku. Přijmou doporučení o lotyšském přechodu na euro a projednají postup při nadměrném schodku rozpočtu, boj s daňovými úniky a základní strukturu bankovní unie.
 • Ministři Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a spotřebitelské záležitosti se pokusí dosáhnout dohody o nárocích na penzijní připojištění, Evropském fondu pro nejchudší osoby, sociálních investicích a směrnici o tabákových výrobcích a projednají genderovou vyváženost v dozorčích radách.
 • V Dublinu proběhne mezivládní setkání zaměřené na obnovitelné energie a energetickou účinnost.
 • Předsednictví zastřešuje v Dublinu schůzi předsedů agentur pro bezpečnost potravin a pokračující schůzi předsedů veřejných služeb zaměstnanosti. Uskuteční se konference Europeana o digitálním obsahu na internetu a strategiích v této oblasti.
 • Komise plánuje v Dublinu konferenci o sémantické interoperabilitě a uplatnění v e-Government aplikacích.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor ve Vilniusu pořádá konferenci "Potrava pro občany" o kvalitě a bezpečnosti potravin.
 • Proběhne pravidelné zasedání Politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 22. června

 • V Dublinu pokračuje mezivládní setkání zaměřené na obnovitelné energie a energetickou účinnost.

Neděle 23. června

 • Bude zahájeno meziparlamentární setkání představitelů Výborů pro evropské záležitosti v Dublinu.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 17. 06.       Veřejná konzultace na téma právní nástroje státních podpor v rybářství

Do 17. 06.       Veřejná konzultace ke zjednodušení přístupu ke krátkodobým Schengenským vízům

Do 19. 06.       Konzultace k návrhu revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojení podniků

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

Do 30. 06.       Konzultace k Zelené knize o pojištění proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám

Do 03. 07.       Veřejná konzultace zabývající se reformou struktury bankovního sektoru EU

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

Do 19. 07.       Konzultace s podniky o Evropském systému dohledu nad finančním trhem

Do 28. 06.       Konzultace k předloze obecného nařízení o blokových výjimkách týkajících se opatření státní podpory

Do 16. 08.       Veřejná konzultace zaměřená na pojistné krytí služeb poskytovaných v jiném členském státě

Do 26. 08.       Veřejná konzultace o nové právní úpravě EU bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

Do 10. 09.       Možnost konzultace při přezkumu cílů v oblasti nakládání s odpady

Do 15. 09.       Veřejná konzultace ohledně společností a.s. s jediným společníkem a společností s.r.o.

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 17/6/2013.< Archív novinek