Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 1. - 7. 7. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí se 28. členským státem EU stane Chorvatsko a Litva převezme na půl roku předsednictví v Radě EU s následujícími prioritami: Východní partnerství, společná energetická politika a reformy hospodářských politik. V Evropském parlamentu proběhne tento týden plenární zasedání, poslanci budou volit veřejného ochránce práv a mezi projednaná témata bude patřit dohoda o víceletém finančním rámci 2014-2020, daň z finančních transakcí, reforma bankovního sektoru, zahájení jednání o mnohostranné dohodě o službách, fond EGF v letech 2014-2020, digitální trh, vývoz zbraní, statut evropské nadace, opatření o kolových vozidlech a zvýšení norských cel na zemědělskou produkci. Komise v úterý rozhodne o zřízení úřadu evropského prokurátora a zahájí iniciativu Aliance pro učňovské vzdělávání. Výbor regionů na plenárním zasedání ve středu a čtvrtek projedná situaci přeshraničních pracovníků, posuzování územních dopadů, náklady na vysokorychlostní sítě, směrnici o tabákových výrobcích a čistou energii pro dopravu. Předsednictvo výboru ve středu projedná svou činnost a dokončení HMU. Výbor pořádá ve čtvrtek konzultaci o nařízení "de minimis" a blokových výjimkách. Ve Vilniusu se bude konat úterní seminář o bezpečnostní spolupráci se zeměmi Východního partnerství, ve středu se zde setkají členové Politického a bezpečnostního výboru se zástupci ministerstev, ředitelé pro obrannou politiku a v rámci konference také manažerští konzultanti. Ve čtvrtek se setkají v Litvě atašé pro energetiku a proběhnou konference o způsobech hodnocení programů politiky soudržnosti 2014-2020 a zahajovací konference předsednictví. V neděli začnou jednat členové COSAC. Skupina ECR ve čtvrtek organizuje veřejné slyšení o investičním partnerství EU a USA. Skupina Zelených plánuje v pátek kongres o ekologických alternativách pro TEN-T. Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR v úterý projedná zjednodušené přijímání některých veřejných listin, nekalé obchodní praktiky v potravinářství a klimatickou a energetickou politiku 2030.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 1. července

 • Chorvatsko přistupuje k EU jako 28. členský stát.
 • Od 1. 7. předsedá na půl roku v čele Rady EU Litva.
 • Bude zahájeno štrasburské plenární zasedání Evropského parlamentu, na pořadu dne budou technické prohlídky a registrační doklady vozidel, bezpečnost silničního provozu a představení krátkých zpráv o letecké a námořní dopravě či exportních úvěrových agenturách.
 • Proběhne výjimečné zasedání Skupiny II - Zaměstnanci Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Úterý 2. července

 • Ve Vilniusu se v rámci litevského předsednictví uskuteční seminář o spolupráci se zeměmi Východního partnerství v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky a mezinárodní kongres o potenciálu organického zemědělství.
 • Komise se na týdenním zasedání kolegia komisařů ve Štrasburku vyjádří k návrhu Eurojust na zřízení úřadu evropského prokurátora a návrhu na reformu Eurojust. V Lipsku bude jako součást reakce na problémy trhu práce mladých zahájena Aliance pro učňovské vzdělávání.
 • Evropský parlament bude na plenárním zasedání volit veřejného ochránce práv a hlasovat o státní podpoře v přepravě cestujících a statutu evropské nadace. Proběhnou rozpravy o dohodě o víceletém finančním rámci 2014-2020, dani z finančních transakcí, reformě bankovnictví, finančních zájmech EU, investování do převoditelných cenných papírů, záplavách a závěrech summitu Evropské rady.
 • Sejde se předsednictvo Výboru regionů, aby projednalo činnost, organizační záležitosti a priority výboru a také dokončení HMU. Výbor pořádá konferenci o Digitální agendě pro Evropu, konkrétně o digitálních strategiích, podnikání a e-governmentu. Uskuteční se konzultace zúčastněných stran o Zprávě o evropském občanství 2013.
 • Na programu schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR je zjednodušené přijímání některých veřejných listin, nekalé obchodní praktiky v potravinářství, náhrady leteckým pasažérům, podmínky vstupu vzdělávajících se osob ze třetích zemí, klimatická a energetická politika 2030, obnovitelné zdroje energie a budoucnost ukládání uhlíku.
 • Proběhne jednání Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 3. července

 • Litevské předsednictví ve Vilniusu pořádá konferenci pro manažerské konzultanty, seminář o spolupráci se zeměmi Východního partnerství v oblasti SBOP a mezinárodní kongres o potenciálu organického zemědělství. Také zde proběhne neformální setkání členů Politického a bezpečnostního výboru se zástupci ministerstev obrany či zahraničí a neformální setkání vysoce postavených představitelů pro obrannou politiku.
 • Třetí den plenárního zasedání Evropského parlamentu proběhne volba veřejného ochránce práv a hlasování o kolových vozidlech, harmonogramu dražby emisních povolenek a technické pomoci z EGF. Na programu jsou rozpravy o programu litevského předsednictví, fondu EGF v letech 2014-2020, zahájení jednání o mnohostranné dohodě o službách, volbách do EP 2014, útocích proti IS, vývozu zbraní, lince tísňového volání 112 a zvýšení norských cel na agroprodukci.
 • Parlamentní Výbor pro zahraniční věci pořádá ve Štrasburku seminář zaměřený na přípravu na nadcházející regionální volby v Rusku.
 • Bude zahájeno plenárního zasedání Výboru regionů, kterému předchází schůze národních delegací. Na programu bude situace přeshraničních pracovníků, posuzování územních dopadů, strategie kybernetické bezpečnosti, vysokorychlostní sítě, Akční plán pro elektronické zdravotnictví a směrnice o tabákových výrobcích.

Čtvrtek 4. července

 • Proběhne schůze členů Coreperu I a II.
 • Ve Vilniusu se setkají atašé pro energetiku. Také bude zahájena konference představující program a priority litevského předsednictví, ke kterým patří Východní partnerství, společná energetická politika a reformy hospodářských politik, dále konference o způsobech hodnocení programů v rámci politiky soudržnosti 2014-2020 a konference o roli vědy v energetické bezpečnosti se zaměřením na region Baltského moře. Bude zde pokračovat konference pro manažerské konzultanty, kongres o potenciálu organického zemědělství a neformální setkání vysoce postavených představitelů pro obrannou politiku.
 • Poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu se zaměří na dokončení jednotného digitálního trhu, dopad krize na přístup ohrožených skupin k péči a hybridní televizory. Budou schváleny texty projednané v předchozích dnech.
 • Výbor regionů na plenárním zasedání projedná jeho roli v programu Komise v roce 2014, nakládání s odpady a sdělení Komise Čistá energie pro dopravu. Výbor pořádá konzultaci pro zúčastněné strany o státní podpoře pro zemědělství a rybářství, konkrétně o nařízení "de minimis" a nařízení o blokových výjimkách.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Dakaru seminář o vztazích EU se zeměmi ACP.
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů plánuje konferenci o energetické bezpečnosti střední Evropy a veřejné slyšení o investičním partnerství EU a USA.
 • Ve Frankfurtu proběhne zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky.

tek 5. července

 • Proběhne schůze členů Coreperu I.
 • Ve Vilniusu pokračuje konference představující program a priority litevského předsednictví spojená se slavnostním zahájením. Pokračuje schůze atašé pro energetiku.
 • Regionální seminář EHSV v Dakaru o vztazích EU se zeměmi ACP bude završen.
 • Skupina Zelených plánuje kongres v Innsbrucku o ekologických alternativách pro TEN-T.

Sobota 6. července

 • Pokračuje kongres o ekologických alternativách pro TEN-T v Innsbrucku.

Neděle 7. července

 • Ve Vilniusu se uskuteční schůze předsedů Výborů pro záležitosti EU národních parlamentů (COSAC), kteří projednají priority předsednictví a pokrok v dosažení politické a hospodářské unie. Bude zahájen workshop o změně klimatu pořádaný pracovní skupinou pro mezinárodní otázky v životním prostředí Rady EU.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 03. 07.       Veřejná konzultace zabývající se reformou struktury bankovního sektoru EU

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

Do 19. 07.       Konzultace s podniky o Evropském systému dohledu nad finančním trhem

Do 16. 08.       Veřejná konzultace zaměřená na pojistné krytí služeb poskytovaných v jiném členském státě

Do 26. 08.       Veřejná konzultace o nové právní úpravě EU bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

Do 10. 09.       Možnost konzultace při přezkumu cílů v oblasti nakládání s odpady

Do 12. 09.       Konzultace o účinnější kontrole spojování podniků v EU

Do 13. 09.       Konzultace k tržně orientovaným opatřením snižujícím ekologické dopady letecké dopravy

Do 13. 09.       Konzultace ke změně příloh nařízení REACH týkajících se nanomateriálů

Do 15. 09.       Veřejná konzultace ohledně společností a.s. s jediným společníkem a společností s.r.o.

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 1/7/2013.< Archív novinek