Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 8. - 14. 7. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Na schůzích výborů Evropského parlamentu budou tento týden představeny priority předsednictví pro daná zaměření a rozpočet EU pro rok 2014. Mimo to bude v pondělí a úterý jednat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele o elektronické identifikaci a transakcích, evropské právní úpravě prodeje, vnitřním trhu služeb, akčním plánu CARS 2020 či zadávání veřejných zakázek; ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci projednají například novou industrializaci Evropy a nezaměstnanost mladých a proběhne rozprava s Radou o evropských fondech. Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku se zaměří na mikrovýrobu energie, digitální agendu a akční plán pro podnikání. Výbor pro zahraniční věci projedná vztahy s Běloruskem, Kosovem a Venezuelou a situaci v Egyptě a Hospodářský a měnový výbor má na programu platební účty a zprávu o politice hospodářské soutěže. Ve středu a čtvrtek se sejde mj. Výbor pro mezinárodní obchod kvůli ochraně před dumpingem, ochranné známce Společenství, trhu potravin a vztazích s Taiwanem, Čínou a Ruskem. Ve Výboru pro regionální rozvoj budou poslanci hlasovat o evropských fondech, energetické účinnosti a trhu železniční dopravy, dále Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin schválí postoj k akčnímu programu pro životní prostředí, změně nepřímého využívání půdy a posouzení vlivů některých záměrů na životní prostředí. V úterý zasedne Rada pro ekonomické a finanční záležitosti, které bude tradičně předcházet zasedání Eurogroup, aby projednala přijetí eura Lotyšskem a implementaci tzv. opatření „two-pack“. Ministři zdravotnictví se neformálně setkají v pondělí a úterý mj. kvůli udržitelnému zdravotnictví a ministři práce a sociálních věcí se setkají ve čtvrtek a pátek kvůli Alianci pro učňovské vzdělávání, investicím do dětí a sociálnímu rozměru HMU. V pondělí se uskuteční schůze předsedů Výborů pro evropské záležitosti COSAC národních parlamentů a od čtvrtku do pátku jejich kolegů z vlád. Komise v pondělí představí výroční statistiky programu Erasmus a ve středu přijme balíček investic pro inovace, vylepšená pravidla pro cestovní ruch a Sdělení o evropském vysokoškolském vzdělání ve světě. Na plenárním zasedání projedná Evropský hospodářský a sociální výbor kromě jiného akční plán pro obchod, nekalé obchodní praktiky, zveřejňování nefinančních informací či sdělení o průmyslové politice. V rámci Výboru regionů se sejdou Komise CIVEX kvůli víceúrovňové správě v pondělí a COTER kvůli čtvrtému železničnímu balíčku a přístavní politice ve čtvrtek. Litevské předsednictví hostí jednání ředitelů pro zahraniční politiku EU a koordinační skupiny pro vzájemné uznávání a decentralizované procedury od pondělí, dále schůzi strategické komise pro imigraci a azyl v úterý, jednání pracovní skupiny pro životní prostředí od středy a v neposlední řadě od neděle pracovní skupinu pro konkurenceschopnost a růst kvůli trhu pro inovativní podniky. V Evropském parlamentu proběhnou v průběhu týdne semináře o evropské právní úpravě prodeje, balíčku pro bezpečnost potravin a dozor nad trhem, zřízení úřadu Evropského prokurátora či open-source softwaru.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 8. července

 • Plánuje se zasedání Eurogroup – skupiny ministrů financí členů eurozóny.
 • Setkají se ministři zdravotnictví kvůli udržitelnosti veřejného zdravotnictví a psychickému zdraví seniorů.
 • Ve Vilniusu se bude konat schůze předsedů Výborů pro záležitosti EU národních parlamentů (COSAC), kteří projednají pokrok v dosažení politické a hospodářské unie. Sejdou se ředitelé pro zahraniční politiku EU a koordinační skupina pro vzájemné uznávání a decentralizované procedury. Pokračuje workshop o změně klimatu pořádaný pracovní skupinou pro mezinárodní otázky v životním prostředí Rady EU.
 • Komise představí výroční statistiky programu Erasmus.
 • Jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci má na programu genderovou vyváženost dozorčích rad, řešení nezaměstnanosti mladých, mezinárodní soudní příslušnost při zaměstnání a rozprava s Radou o evropských fondech.
 • Proběhne schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku o cloud-computingu, oznamování energetických projektů Komisi a registraci dopravců radioaktivních materiálů.
 • Jednání ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele budou zaměřená na předpisový rámec pro elektronické komunikace, elektronickou identifikaci a transakce, přesun registrovaných vozidel a akční plán pro automobilový průmysl.
 • Uskuteční se jednání Výboru zahraničních věcí o vztazích s Běloruskem, poslanci se setkají se zástupci diplomacie Kosova a Venezuely.
 • Hospodářský a měnový výbor bude jednat o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže.
 • Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci Výboru regionů zasedne v Bolzanu.

Úterý 9. července

 • Bude se konat zasedání ministrů financí v Radě pro ekonomické a finanční záležitosti, tématy budou především přijetí eura Lotyšskem a implementace tzv. „two-pack“ opatření pro stabilizaci veřejných rozpočtů.
 • Pokračuje neformální setkání ministrů zdravotnictví na téma prevence kouření mladých doprovázené jednáním atašé pro zdravotnictví ve Vilniusu.
 • Ve Vilniusu se v rámci litevského předsednictví uskuteční schůze ředitelů pro zahraniční politiku EU, schůze koordinační skupiny pro vzájemné uznávání a decentralizované procedury i workshop o změně klimatu. Proběhne schůze strategické komise pro imigraci a azyl (SCIFA).
 • Poslanci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci se zaměří na plastové odpady, novou industrializaci Evropy a poté budou hlasovat o vybraných dokumentech předchozího dne. Výbor pořádá slyšení na téma Sociální rozměr Hospodářské a měnové unie.
 • Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pokračuje hlasováním o mikrovýrobě energie, digitální agendě, telekomunikačních sítích TEN a akčním plánu pro podnikání. Bude se jednat o nové industrializaci Evropy, alternativních palivech a Evropské obranné a průmyslové základně.
 • Na schůzi Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude projednáno doručování balíků, ochranná známka Společenství, akční plán pro elektronické zdravotnictví a bezpečnost a dozor nad trhem s výrobky. Proběhne hlasování o zadávání veřejných zakázek, koncesích, modernizaci uznávání kvalifikací, harmonizaci dodávání na trh některých výrobků, společné právní úpravě prodeje, vnitřním trhu služeb a dokumentech z minulého dne.
 • Hlasování ve Výboru pro zahraniční věci o vztazích s Běloruskem bude následované jednáním o situaci v Egyptě, Indonésii a na Islandu.
 • Proběhne hlasování Hospodářského a měnového výboru o investičních produktech a kolektivním investování, načež navazuje jednání o platebních účtech, prevenci praní peněz a informacích provázejících převody peněz.
 • V Evropském parlamentu proběhne seminář o právních aspektech volného a open-source softwaru.
 • Komise CIVEX v Bolzanu pořádá seminář na téma víceúrovňová správa v praxi.
 • Skupina Zelených pořádá seminář o cloudu a malých sítích.
 • Proběhne jednání Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 10. července

 • Proběhne schůze členů Coreperu I a II.
 • Schůze koordinační skupiny pro vzájemné uznávání a decentralizované procedury se nachýlí k závěru, stejně jako schůze SCIFA a jednání atašé pro zdravotnictví. Bude zahájeno čtyřdenní jednání pracovní skupiny pro životní prostředí, zabývat se budou správou životního prostředí v Litvě, a schůze skupiny odborníků ohledně implementace opatření proti změně klimatu.
 • Komisaři představí balíček investic pro inovace o rozpočtu několik miliard eur a vylepšená pravidla pro cestovní ruch. Mimo to schválí Sdělení o evropském vysokoškolském vzdělání ve světě.
 • Výbor pro mezinárodní obchod projedná kvóty pro víno, ochranu před dumpingem třetích zemí, akční plán pro automobilový průmysl a obchod a zajišťování potravin. Poslanci uspořádají slyšení o obchodu a světové bezpečnosti potravin.
 • Ve Výboru pro regionální rozvoj budou poslanci hlasovat o evropských fondech, energetické účinnosti, nové industrializaci Evropy, prioritách hospodářských politik a akčním plánu pro elektronické zdravotnictví.
 • Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin schválí poslanci postoj k akčnímu programu pro životní prostředí a směrnici o tabákových výrobcích.
 • Proběhne jednání Podvýboru pro bezpečnost a obranu o situaci v Afghánistánu, evropském vojenském letectvu a implementaci SZBP, jenž bude také předmětem plánovaného semináře.
 • V Evropském parlamentu se bude konat workshop o Společné evropské právní úpravě prodeje.
 • Schůze Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER) Výboru regionů se bude zabývat čtvrtým železničním balíčkem a výdaji v novém finančním rámci.
 • První den plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru se členové vyjádří mj. k akčnímu plánu pro obchod, nekalým obchodním praktikám, čtvrtému železničnímu balíčku, inteligentní regulaci, zveřejňování nefinančních informací, ochranným známkám, reformě veřejných podniků či tabákové směrnici.

Čtvrtek 11. července

 • Ministři práce a sociálních věcí ve Vilniusu neformálně projednají investice do dětí a Alianci pro učňovské vzdělávání.
 • V Litvě pokračuje čtyřdenní schůze pracovní skupiny pro životní prostředí a bude zahájena schůze předsedů výborů pro evropské záležitosti vlád členských zemí a jednání pracovní skupiny pro služby a obchod Komise pro obchodní politiku.
 • Tématy pokračující schůze Výboru pro mezinárodní obchod budou vztahy s Taiwanem, investiční dohoda s Čínou, dohoda s Ruskem o prekursorech drog, dovoz rýže z Bangladéše, ochranná známka Společenství a výkon práv Unie v mezinárodním obchodu. Poslanci budou hlasovat o změně některých postupů společné obchodní politiky.
 • Schůze poslanců Výboru pro regionální rozvoj bude zaměřená na otevření trhu železniční dopravy a roli sítě excelence v politice soudržnosti.
 • Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin bude pokračovat hlasování o změně nepřímého využívání půdy a posouzení vlivů některých záměrů na životní prostředí. Koordinátoři budou jednat mj. o programu Copernicus či e-fakturaci ve veřejných zakázkách.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele plánuje seminář o balíčku pro bezpečnost potravin a dozor nad trhem.
 • Komise COTER Výboru regionů pořádá konferenci s názvem "Přínos evropských přístavů pro provádění strategie Evropa 2020".
 • Plenární zasedání EHSV zařadilo druhý den na program přehodnocení vzdělávání, sdělení o průmyslové politice, obchodování s druhotnou zemědělskou produkcí, vysokorychlostní sítě, fyzické omezení přepravy nákladu a přístavní politiku.
 • Skupina ALDE uspořádá seminář o ochraně finančních zájmů EU a zřízení úřadu Evropského prokurátora.

tek 12. července

 • Ministři práce a sociálních věcí se druhý den budou zabývat sociálním rozměrem HMU. Atašé pro sociální věci budou jednat souběžně.
 • Bude pokračovat jednání pracovní skupiny pro služby a obchod, čtyřdenní schůze pracovní skupiny pro životní prostředí a schůze předsedů výborů pro evropské záležitosti. Ve Vilniusu se uskuteční konference podporující zkušenosti pro studenty a absolventy ze zemí Východního partnerství.
 • Proběhne pravidelné jednání Politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 13. července

 • Čtyřdenní schůze pracovní skupiny pro životní prostředí skončí.

Neděle 14. července

 • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst zahájí jednání ve Vilniusu, členové projednají jednotný trh pro inovativní podniky.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

Do 19. 07.       Konzultace s podniky o Evropském systému dohledu nad finančním trhem

Do 16. 08.       Veřejná konzultace zaměřená na pojistné krytí služeb poskytovaných v jiném členském státě

Do 26. 08.       Veřejná konzultace o nové právní úpravě EU bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

Do 10. 09.       Možnost konzultace při přezkumu cílů v oblasti nakládání s odpady

Do 12. 09.       Konzultace o účinnější kontrole spojování podniků v EU

Do 13. 09.       Konzultace k tržně orientovaným opatřením snižujícím ekologické dopady letecké dopravy

Do 13. 09.       Konzultace ke změně příloh nařízení REACH týkajících se nanomateriálů

Do 15. 09.       Veřejná konzultace ohledně společností a.s. s jediným společníkem a společností s.r.o.

Do 25. 09.       Konzultace k návrhu pokynů ke státní podpoře letištím a leteckým společnostem

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 8/7/2013.< Archív novinek