Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 22. - 28. 7. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí zasedá Rada pro zahraniční záležitosti, která bude jednat o Jižním a Východním partnerství a vztazích se Somálskem, Mali a DRK, ve čtvrtek zasedá Rada pro hospodářské a finanční záležitosti k rozpočtu Unie, přesný program bude potvrzen. Komisaři ve středu předloží návrh revize a zprávu Komise týkající se směrnice o platebních službách, návrh nařízení o mnohostranných výměnných poplatcích a sdělení o strategii pro posílení Evropského obranného sektoru. Litevské předsednictví plánuje ve Vilniusu v úterý neformální setkání Rady pro konkurenceschopnost kvůli modernizaci veřejné správy. V pondělí bude pokračovat setkání předsedů zemědělských výborů a od středy do pátku proběhne jednání předsedů pro rozvoj venkova a poradců pro zahraniční vztahy. V neposlední řadě od středy do čtvrtka proběhne setkání zástupců EU a USA týkající se spravedlnosti a vnitřních záležitostí.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 22. července

 • Uskuteční se zasedání Rady pro zahraniční věci, ministři projednají Východní a Jižní partnerství, vztahy s Mali, Somálskem, Demokratickou republikou Kongo a Libanonem, situaci na Blízkém východě a implementaci Akčního plánu pro lidská práva. Po tiskové konferenci se uskuteční ministerské setkání k Východnímu partnerství.
 • Pokračuje setkání předsedů Zemědělských výborů členských zemí kvůli reformě společné zemědělské politiky ve Vilniusu.

Úterý 23. července

 • Ve Vilniusu se bude konat neformální setkání Rady pro konkurenceschopnost, ministři budou jednat o modernizaci veřejné správy ve vztahu ke státním podnikům, inteligentním zakázkám a aplikaci principu "mysli nejdříve v malém" podporujícího malé a střední podniky.
 • V rámci litevského předsednictví proběhne v Bruselu jednání Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 24. července

 • Proběhne zasedání členů Coreperu II.
 • Ve Vilniusu bude zahájeno dvoudenní jednání vyšších představitelů pro spravedlnost a vnitřní záležitosti EU a USA, dále třídenní neformální setkání pracovní skupiny poradců pro zahraniční vztahy RELEX jehož obsahem budou diskuze o vztahu mezi sankcemi Evropské unie a podnikáním a o občanské společnosti a také třídenní jednání předsedů pro rozvoj venkova, kteří se budou zabývat inovacemi, implementací nástrojů pro spolupráci a výměnou dobrých zkušeností. Kvůli budoucím plánům pracovní skupiny pro mezinárodní rozměr životního prostředí Rady zasedne expertní skupina, proběhne i jednání další expertní skupiny o přizpůsobení se změně klimatu. Litevské předsednictví pořádá konferenci o výhodách jednotného trhu EU pro podnikání.
 • Na týdenním zasedání kolegia komisařů bude předložen návrh revize a zpráva Komise týkající se směrnice o platebních službách na vnitřním trhu, návrh nařízení o mnohostranných výměnných poplatcích a sdělení o strategii pro posílení Evropského obranného sektoru.

Čtvrtek 25. července

 • Bude se konat zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti k rozpočtu Unie, datum a program budou potvrzeny.
 • Končí jednání vyšších představitelů pro spravedlnost a vnitřní záležitosti EU a USA ve Vilniusu a pokračuje neformální setkání pracovní skupiny RELEX a neformální jednání předsedů pro rozvoj venkova.

tek 26. července

 • Končí neformální setkání pracovní skupiny RELEX a neformální jednání předsedů pro rozvoj venkova ve Vilniusu.
 • V rámci litevského předsednictví proběhne v Bruselu zasedání Politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 27. července

 • Neproběhnou žádné důležité události.

Neděle 28. července

 • Neproběhnou žádné důležité události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 16. 08.       Veřejná konzultace zaměřená na pojistné krytí služeb poskytovaných v jiném členském státě

Do 26. 08.       Veřejná konzultace o nové právní úpravě EU bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

Do 06. 09.       Veřejná konzultace týkající se Dohody o obchodování se službami (TISA)

Do 10. 09.       Možnost konzultace při přezkumu cílů v oblasti nakládání s odpady

Do 12. 09.       Konzultace o účinnější kontrole spojování podniků v EU

Do 13. 09.       Konzultace k tržně orientovaným opatřením snižujícím ekologické dopady letecké dopravy

Do 13. 09.       Konzultace ke změně příloh nařízení REACH týkajících se nanomateriálů

Do 15. 09.       Veřejná konzultace ohledně společností a.s. s jediným společníkem a společností s.r.o.

Do 25. 09.       Konzultace k návrhu pokynů ke státní podpoře letištím a leteckým společnostem

Do 01. 10.       Konzultace o udržitelných budovách, další konzultace o udržitelném potravinovém systému

Do 03. 10.       Konzultace k revizi konceptu „zamýšlených omezení“ pro dohody menšího významu (de minimis)

Do 11. 10.       Veřejná konzultace týkající se nově vznikajícího průmyslového odvětví „zážitkové ekonomiky“

Do 14. 10.       Konzultace k Zprávě o plnění Aarhuské úmluvy, která se týká přístupu veřejnosti k informacím a rozhodovacímu procesu v oblasti životního prostředí

Do 01. 12.       Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 22/7/2013.< Archív novinek