Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 30. 9. - 6. 10. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Tento týden v pondělí proběhne zasedání Rady pro obecné záležitosti zaměřené na aktuální stav legislativního balíčku o kohezní politice EU na období 2014-2020. Uskuteční se jednání výborů Evropského parlamentu, která se budou týkat mj. Výroční zprávy o politice EU v oblasti hospodářské soutěže, elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek, zavedení systému eCall a povinné automatické výměny informací v oblasti daní. Evropská komise ve středu zveřejní výsledky prověřování veškerých právních předpisů EU a představí další kroky vedoucí ke zjednodušení nebo zrušení některých unijních právních předpisů v rámci programu REFIT. Dále komisaři schválí Sdělení o hodnocení národních předpisů v přístupu k povoláním a Sdělení o sociálním rozměru Hospodářské a měnové unie. Druhým týdnem pokračuje kampaň Evropské komise: "Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu". Komise pro hospodářskou a sociální politiku Výboru regionů bude ve středu jednat o návrhu směrnice k elektronické fakturaci a elektronickému zadávání veřejných zakázek a Akčním plánu pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství. Tentýž den pořádá Výbor regionů konzultaci k Zelené knize Komise „Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030“. Evropský hospodářský a sociální výbor v moldavském Kišiněvě zahajuje v pátek dvoudenní setkání zástupců občanské společnosti z EU a zemí Východního partnerství v rámci každoročního Fóra občanské společnosti. Ve středu se v Paříži se setkají členové Rady guvernérů Evropské centrální banky. Litevské předsednictví pořádá dvoudenní konferenci k posílení evropské mezinárodní spolupráce a Východního partnerství v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a konferenci k prioritám politiky práv spotřebitelů.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 30. září

 • Uskuteční se zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC), na programu bude aktuální stav legislativního balíčku o kohezní politice na období 2014-2020.
 • Litevské předsednictví ve Vilniusu pořádá konferenci k posílení evropské mezinárodní spolupráce a Východního partnerství v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
 • Evropská komise pořádá konferenci k uplatňování behaviorálních poznatků v procesu tvorby politik.
 • Zasedají výbory Evropského parlamentu. Hospodářský a měnový výbor bude projednávat Výroční zprávu o politice EU v oblasti hospodářské soutěže a Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik.
 • Na programu schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů je Evropská obranná technologická a průmyslová základna, řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru 2014, elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek a zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami.
 • Schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch se bude týkat zavedení systému eCall nebo regionálního označení kvality.
 • Nově nastupující evropská veřejná ochránkyně práv, Emily O'Reilly, složí v Lucemburku před Soudním dvorem svoji přísahu.  
 • Uskuteční se dvoudenní konference k obchodnímu právu EU se zaměřením na téma modernizace nástrojů na ochranu obchodu, kterou pořádá Akademie evropského práva (ERA).

Úterý 1. října

 • Litevské předsednictví ve Vilniusu druhým dnem pořádá setkání generálních ředitelů civilní ochrany ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských zemí a konferenci k posílení evropské mezinárodní spolupráce a Východního partnerství v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
 • Uskuteční se schůze Komise pro přírodní zdroje (NAT) Výboru regionů.
 • Sejdou se členové Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.
 • Probíhá konference k obchodnímu právu EU se zaměřením na téma modernizace nástrojů na ochranu obchodu.

Středa 2. října

 • Uskuteční se jednání členů Coreper I.
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů, na kterém komisaři schválí Sdělení o hodnocení národních předpisů v přístupu k povoláním a Sdělení o sociálním rozměru Hospodářské a měnové unie. Komisaři dále zveřejní výsledky prověřování veškerých právních předpisů EU a představí další kroky vedoucí ke zjednodušení nebo zrušení některých unijních právních předpisů v rámci programu REFIT.
 • Rozpočtový výbor Evropského parlamentu bude jednat o unijním rozpočtu na rok 2014 a Výbor pro rozpočtovou kontrolu bude hlasovat o povinné automatické výměně informací v oblasti daní.
 • Proběhne schůze Komise pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS) Výboru regionů. Na programu bude návrh směrnice k elektronické fakturaci a elektronickému zadávání veřejných zakázek a Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství.
 • Výbor regionů pořádá konzultaci k Zelené knize Komise: Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) organizuje dvoudenní konferenci k mezinárodnímu obchodu se surovinami.
 • V Paříži se setkají členové Rady guvernérů Evropské centrální banky.

Čtvrtek 3. října

 • Ve Vilniusu se uskuteční neformální setkání Výboru pro obchodní politiku (TPC) Rady EU.
 • Litevské předsednictví pořádá konference s názvem „Evropský soutěžní den“ a "Prioritní osy politiky práv spotřebitelů v EU".        
 • Probíhá konference Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) k mezinárodnímu obchodu se surovinami.

tek 4. října

 • Sejdou se členové Coreperu I.
 • Ve Vilniusu pokračuje mezinárodní konference s názvem "Prioritní osy politiky práv spotřebitelů v EU". Dále se uskuteční dvoudenní setkání vedoucích pracovníků Unie pro Středomoří a správní rady Nadace Anny Lindh.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor v moldavském Kišiněvě organizuje dvoudenní setkání zástupců občanské společnosti z EU a zemí Východního partnerství v rámci každoročního Fóra občanské společnosti.
 • Uskuteční se jednání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.

Sobota 5. října

 • Ve Vilniusu pokračuje setkání vedoucích pracovníků Unie pro Středomoří a správní rady Nadace Anny Lindh.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá setkání zástupců občanské společnosti z EU a zemí Východního partnerství v rámci každoročního Fóra občanské společnosti.

Neděle 6. října

 • Ve Vilniusu se uskuteční konference pořádaná Evropskou technologickou platformou "MANUFUTURE" (výroba budoucnosti): "Manufuture přístup k programu Horizont 2020".

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 30.09.        Veřejné konzultace zabývající se nezávislostí a pluralitou médií

Do 01.10.        Konzultace na téma udržitelných budov

Do 01.10.        Konzultace na téma udržitelnosti potravinového systému

Do 03.10.        Konzultace k revizi konceptu „zamýšlených omezení“ pro dohody menšího významu (de minimis)

Do 03.10.        Veřejná konzultace týkající se účinného snižování hluku způsobovaného v Evropské unii nákladními vagóny

Do 11.10.        Veřejná konzultace týkající se nově vznikajícího průmyslového odvětví „zážitkové ekonomiky“

Do 11.10.        Konzultace ohledně rodinných farem, hlavních problémů a priorit do budoucna

Do 11.10.        Konzultace týkající se nového evropského přístupu k neúspěchu v podnikání a úpadku podniků

Do 14.10.        Konzultace ke Zprávě o plnění Aarhuské úmluvy, která se týká přístupu veřejnosti k informacím a rozhodovacímu procesu v oblasti životního prostředí

Do 22.10.        Konzultace ke změně příloh I a II směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (2006/118/ES)

Do 22.10.        Konzultace k tématu pojištění a náhrada škod způsobených haváriemi jaderných elektráren (odpovědnost za jaderné škody)

Do 25.10.        Veřejná konzultace na téma „Přístup k informacím o kombinované dopravě a cestování v EU“     

Do 25.10.        Konzultace ke směrnici 2003/59/ES – o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu

Do 22.11.         Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru

Do 30.11.         Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.         Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

Do 12.12.       Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 30/9/2013.< Archív novinek