Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 25. 11. - 1. 12. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Ve čtvrtek začíná dvoudenní summit Východního partnerství, který se koná ve Vilniusu za účasti nejvyšších představitelů Evropské unie, členských států a zemí Východního partnerství. Uskuteční se dvoudenní zasedání Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Evropská komise představí návrh na zpřísnění klíčové legislativy EU v oblasti firemních daní, návrh směrnice o ochraně obchodních tajemství a důvěrných obchodních informací před zneužitím třetími stranami a návrh balíčku na posílení práv občanů na spravedlivý proces v trestním řízení v celé Evropské unii. Komise dále pořádá Evropské dny rozvojové pomoci 2013, konferenci Research 2013 a konferenci ke strategickému implementačnímu plánu Evropského inovačního partnerství. Zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude ve čtvrtek hlasovat o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU, o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami, o pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody v případě porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a o harmonizaci předpisů týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. Členové Výboru pro dopravu a cestovní ruch budou hlasovat o železničním balíčku. Výbor regionů pořádá konferenci s názvem „Evropa 2020: Unie inovací“. Evropská centrální banka organizuje ve Frankfurtu konferenci s názvem „Heterogenita měnových oblastí a makroekonomických politik“. Proběhne 16. schůze Senátu PČR. Probíhá Evropský týden malých a středních podniků. Litevské předsednictví hostí ve Vilniusu třídenní shromáždění malých a středních podniků a Podnikatelské fórum Východního partnerství.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 25. listopadu

 • Uskuteční se dvoudenní zasedání Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport.
 • Litevské předsednictví hostí ve Vilniusu třídenní shromáždění malých a středních podniků.
 • Evropská komise představí návrh na zpřísnění klíčové legislativy EU v oblasti firemních daní.
 • Členové Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu budou hlasovat o železničním balíčku.
 • Sejde se Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) Výboru regionů.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá dvoudenní seminář k občanské společnosti a roli médií.
 • Začíná Evropský týden malých a středních podniků a Evropský týden robotiky.

Úterý 26. listopadu

 • Pokračuje dvoudenní zasedání Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport.
 • Litevské předsednictví hostí ve Vilniusu třídenní shromáždění malých a středních podniků.
 • Ve Vilniusu proběhne neformální setkání ministrů zodpovědných za kohezní politiku.
 • Evropská komise pořádá výroční konferenci Research 2013 a konferenci ke strategickému implementačnímu plánu Evropského inovačního partnerství - inteligentní města a obce.
 • Komise dále organizuje Evropské dny rozvojové pomoci 2013 věnované vizi pro období po roce 2015.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu pořádá slyšení k nákladové efektivnosti budov, které provozuje Evropská unie. Výbor pro ústavní záležitosti organizuje slyšení s názvem „Posílení evropské demokracie: zapojení občanů: před jakými výzvami stojíme v souvislosti s volbami do EP v roce 2014?“.
 • Končí dvoudenní seminář k občanské společnosti a roli médií pořádaný Evropským hospodářským a sociálním výborem. EHSV dále organizuje Evropské integrační fórum k budoucnosti evropské migrační politiky.
 • Uskuteční se schůze Politického a bezpečnostního výboru Rady.
 • Probíhají akce v rámci Evropského týdne malých a středních podniků a Evropského týdne robotiky.

Středa 27. listopadu

 • Uskuteční se schůze členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Končí třídenní shromáždění malých a středních podniků ve Vilniusu.
 • Kolegium komisařů schválí návrh směrnice o ochraně obchodních tajemství a důvěrných obchodních informací před zneužitím třetími stranami a navrhne balíček na posílení práv občanů na spravedlivý proces v trestním řízení v celé Evropské unii.
 • Pokračují Evropské dny rozvojové pomoci 2013 věnované vizi pro období po roce 2015.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu projedná návrh na zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU, pravidla upravující žaloby o náhradu škody v případě porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, Zelenou knihu Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU, poplatky za platební transakce založené na kartách a zprávu o uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách.
 • Výbor regionů pořádá konferenci s názvem „Evropa 2020: Unie inovací“.
 • Uskuteční se schůze předsednictva Výboru regionů.
 • Pokračuje Evropské integrační fórum k budoucnosti evropské migrační politiky, které pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor.
 • Proběhne 16. schůze Senátu PČR, na které se senátoři budou zabývat Sdělením Komise „Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v Evropě“, návrhem nařízení, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a rozvojem celoevropského trhu elektronických plateb.
 • Probíhají akce v rámci Evropského týdne malých a středních podniků a Evropského týdne robotiky.

Čtvrtek 28. listopadu

 • Začíná třetí summit Východního partnerství, který se koná ve Vilniusu za účasti nejvyšších představitelů Evropské unie, členských států a zemí Východního partnerství.
 • Uskuteční se jednání členů Coreperu II.
 • Litevské předsednictví ve Vilniusu hostí druhé Podnikatelské fórum Východního partnerství.
 • Evropská komise pořádá další z řady dialogů s občany o jejich představách o EU, tentokrát v kyperské Nikósii.
 • Komise dále organizuje seminář s názvem „Sdílení reálných zkušeností a osvědčených postupů ve vztahu k evropské zaměstnanosti“.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu bude hlasovat o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU, o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami, o pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody v případě porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a o harmonizaci předpisů týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.
 • Probíhá plenární zasedání Výboru regionů.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) pořádá debatu v rámci kampaně Relauching Europe ve Varšavě o vztahu Polska k eurozóně.
 • Evropská centrální banka pořádá ve Frankfurtu dvoudenní konferenci s názvem „Heterogenita měnových oblastí a makroekonomických politik“.
 • Probíhají akce v rámci Evropského týdne malých a středních podniků a Evropského týdne robotiky.

tek 29. listopadu

 • Koná se třetí summit Východního partnerství, který probíhá ve Vilniusu za účasti nejvyšších představitelů Evropské unie, členských států a zemí Východního partnerství.
 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I.
 • Evropská komise pořádá další z řady dialogů s občany o jejich představách o EU, tentokrát v rakouském Eisenstadtu.
 • Probíhá plenární zasedání Výboru regionů.
 • Evropská centrální banka pořádá ve Frankfurtu dvoudenní konferenci s názvem „Heterogenita měnových oblastí a makroekonomických politik“.
 • Koná se schůze členů Politického a bezpečnostního výboru Rady.
 • Probíhají akce v rámci Evropského týdne malých a středních podniků a Evropského týdne robotiky.

Sobota 30. listopadu

 • Pokračují akce v rámci Evropského týdne robotiky a končí Evropský týden malých a středních podniků.

Neděle 1. prosince

 • Končí Evropský týden robotiky.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 30.11.        Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

Do 12.12.       Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“

Do 31.12.       Konzultace ke Crowdfundingu (získávání prostředků formou sbírky) v EU – přidaná hodnota případných opatření na úrovni EU

Do 31.12.        Konzultace k návrhu pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích

Do 21.01.        Konzultace k návrhu zdokonalení ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

Do 25.02.       Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 25/11/2013.< Archív novinek