Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 2. - 8. 12. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden budou jednat ministři členských států v rámci Rady EU pro konkurenceschopnost, Rady pro zahraniční věci, Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Evropská komise pořádá konferenci k inteligentním dopravním systémům (ITS), k boji proti podvodům a protikorupčním opatřením ve vztahu k využívání evropských strukturálních a investičních fondů, k nevyrovnanosti běžných účtů a mezinárodní finanční integraci, výroční konferenci s názvem Evropské inovační partnerství v oblasti surovin 2013 a informační den k energii/energetice v programu Horizont 2020. Ve středu komisaři navrhnou Rámec kvality stáží, jehož cílem je zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí. Výbory Evropského parlamentu budou projednávat pravidla a postupy pro řešení úpadků úvěrových institucí a určitých investičních podniků, změnu směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty a mezinárodní Smlouvu o obchodu se zbraněmi (ATT). Výbor regionů pořádá seminář k budoucnosti strategie Evropa 2020. Debatu s názvem „Dokončení hospodářské a měnové unie - argumenty a návrhy pro příští funkční období Evropského parlamentu a Evropské komise“ pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor. V průběhu týdne litevské předsednictví hostí Vilniuské inovační fórum 2013. Od úterý do pátku bude probíhat ministerská konference Světové obchodní organizace na Bali. V pondělí zahájí svoji činnost Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR). V Praze bude probíhat Týden výzkumu, vývoje a inovací - Inovace 2013 a mezinárodní kolokvium o vědeckých a základních aspektech programu Galileo.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 2. prosince

 • Uskuteční se zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost k vnitřnímu trhu a průmyslu, konkrétně by měla Rada jednat o návrzích směrnic o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek a o škodách z porušení antimonopolního práva, dále o systému ochranných známek EU a evropském semestru 2014.
 • Evropská komise pořádá konferenci k inteligentním dopravním systémům (ITS).
 • Poslanci Evropského parlamentu jednají ve výborech. Podvýbor pro lidská práva bude hlasovat o zřízení nástroje stability, o zřízení evropského nástroje sousedství, o nástroji předvstupní pomoci (NPP II), o společných pravidlech a postupech pro provádění nástrojů pro vnější činnost Unie a o zřízení nástroje partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi.
 • Podvýbor pro bezpečnost a obranu projedná mezinárodní Smlouvu o obchodu se zbraněmi (ATT) a zplnomocnění členských států k její ratifikaci.        
 • Na společné schůzi Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin budou projednány pozměňovací návrhy k Zelené knize Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030.
 • Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR) zahájí svoji činnost.

Úterý 3. prosince

 • Druhý den bude Rada EU pro konkurenceschopnost zasedat k výzkumu, inovacím a vesmíru, zejména bude na programu jednání o nové generaci PPP projektů (partnerství soukromého a veřejného sektoru).
 • Rada EU pro zahraniční věci bude jednat o nadcházející ministerské konferenci Světové obchodní organizace na Bali.
 • Evropská komise organizuje konferenci k boji proti podvodům a protikorupčním opatřením ve vztahu k využívání evropských strukturálních a investičních fondů.
 • Pod patronátem Výboru regionů proběhne seminář k budoucnosti strategie Evropa 2020.
 • Začíná 9. ministerská konference Světové obchodní organizace (WTO) na Bali.
 • V Praze je zahájen Týden výzkumu, vývoje a inovací - Inovace 2013.
 • Probíhají akce v rámci Evropského dne lidí se zdravotním postižením.

Středa 4. prosince

 • Uskuteční se schůze členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Litevské předsednictví hostí Vilniuské inovační fórum 2013.
 • Evropská komise navrhne Rámec kvality stáží, jehož cílem je zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá seminář „Jakou digitální společnost EU potřebuje?“.
 • Probíhá 9. ministerská konference Světové obchodní organizace (WTO) na Bali.
 • V Praze pokračuje Týden výzkumu, vývoje a inovací - Inovace 2013.
 • Praha hostí 4. mezinárodní kolokvium o vědeckých a základních aspektech programu Galileo.

Čtvrtek 5. prosince

 • Proběhne zasedání Rady EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku k telekomunikacím v rámci iniciativy Digitální agenda pro Evropu, čtvrtému železničnímu balíčku, právům cestujících v letecké dopravě a zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.
 • Zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci bude zaměřené na volný pohyb osob a Schengenské acquis.
 • Litevské předsednictví hostí Vilniuské inovační fórum 2013.
 • Komise pořádá výroční konferenci Evropské inovační partnerství v oblasti surovin 2013 a informační den k energii/energetice v programu Horizont 2020.
 • Dále se uskuteční dialog s občany v Bruselu na téma současné krize a budoucnosti evropského integračního procesu.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu bude jednat o pravidlech a postupech pro řešení úpadků úvěrových institucí a určitých investičních podniků a o změně směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty.                  
 • Proběhne schůze Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Výboru regionů k zelené knize Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030, přepravě odpadů a rekapitulaci výsledků klimatické konference COP19 ve Varšavě.
 • Debatu s názvem „Dokončení hospodářské a měnové unie - argumenty a návrhy pro příští funkční období Evropského parlamentu a Evropské komise“ pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor.
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance pořádá konferenci k lepším železničním sítím.
 • Ve Frankfurtu budou jednat členové Rady guvernérů Evropské centrální banky.
 • Probíhá 9. ministerská konference Světové obchodní organizace (WTO) na Bali.
 • V Praze pokračuje Týden výzkumu, vývoje a inovací - Inovace 2013.
 • Praha hostí 4. mezinárodní kolokvium o vědeckých a základních aspektech programu Galileo.

tek 6. prosince

 • Druhým dnem zasedá Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci. Na programu je elektronické soudnictví (e-justice), společná evropská právní úprava prodeje a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 • Litevské předsednictví hostí Vilniuské inovační fórum 2013.
 • Začíná dvoudenní konference k nevyrovnanosti běžných účtů a mezinárodní finanční integraci, kterou pořádá Evropská komise.
 • Pod patronátem Komise se koná další Dialog s občany o jejich představách o EU, tentokrát v rakouském Innsbrucku.
 • 9. ministerská konference Světové obchodní organizace (WTO) na Bali se blíží ke svému závěru.
 • V Praze končí Týden výzkumu, vývoje a inovací - Inovace 2013.
 • Poslední den probíhá 4. mezinárodní kolokvium o vědeckých a základních aspektech programu Galileo v Praze.

Sobota 7. prosince

 • Končí konference k nevyrovnanosti běžných účtů a mezinárodní finanční integraci pořádávaná Evropskou komisí.

Neděle 8. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 12.12.        Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“

Do 31.12.        Konzultace ke Crowdfundingu (získávání prostředků formou sbírky) v EU – přidaná hodnota případných opatření na úrovni EU

Do 31.12.        Konzultace k návrhu pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích

Do 21.01.        Konzultace k návrhu zdokonalení ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Do 24.01.        Konzultace: Modernizace státní podpory prostřednictvím lepšího hodnocení

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

Do 25.02.        Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 02/12/2013.< Archív novinek