Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 3. 3. - 9. 3. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu a jednají politické skupiny. V pondělí se bude Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP zabývat spoluprácí správních orgánů členských států a Komise k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů. V úterý bude Rozpočtový výbor hlasovat o kapitálovém navýšení Evropského investičního fondu. V pondělí zasedá Rada pro životní prostředí, na které ministři projednají zákaz a omezení pěstování geneticky modifikovaných plodin a sdělení Komise k Rámci pro klima a energetiku 2030, kterým se den poté bude věnovat i Rada pro dopravu telekomunikace a energetiku. Ve středu Komise zveřejní sdělení k pokroku v nápravě makroekonomické nerovnováhy, které podrobně rozebírá a hodnotí situaci v 16 členských státech EU. Ten samý den bude jednat Výbor pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR např. o směrnici o porušení celních předpisů a následných sankcí. Ve čtvrtek je na pořadu jednání Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zadávání veřejných zakázek v EU a směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 3. března

 • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci se bude zabývat otázkami spojenými s problematikou EUROPOLU (Evropský policejní úřad) a CEPOLU (Evropská policejní akademie).
 • Rada pro životní prostředí se bude zabývat směrnicí Komise o zakázání nebo omezení pěstování geneticky modifikovaných plodin na území členských států. Pořad jednání zahrnuje také projednání sdělení Komise k rámci pro klima a energetiku 2030 a roční analýzy růstu 2014.
 • Evropská komise pořádá v Římě třídenní konferenci zaměřenou na problematiku informací z oblasti rybolovu, které jsou poskytovány soukromým sektorem a jednotlivci. Tento den také zahájí dvoudenní konferenci týkající se ochrany mořského prostředí a ekosystémů.
 • Výbor pro zahraniční věci se společně s Výborem pro rozvoj a Delegací pro vztahy s Panafrickým parlamentem budou zabývat přípravou březnového parlamentního summitu mezi EU a Afrikou. Na pořadu jednání Výboru pro zahraniční věci je také informace o současném stavu vyjednávání mezi EU a Kubou a rozvojem v dalších zemích latinské Ameriky. Členové budou hlasovat o zprávě z roku 2013 o pokroku Turecka, o zhodnocení a stanovení priorit se zeměmi Východního partnerství, o uzavření dodatku z Dauhá ke Kjótskému protokolu OSN o změně klimatu a společných závazcích z něj vyplývajících.
 • Konzultace v Hospodářském a měnovém výboru se zaměří na problematiku trhů finančních nástrojů, obchod s cennými papíry v EU a otázky týkající se centrálních depozitářů cenných papírů.
 • Členové Výboru pro rozvoj budou hlasovat o zprávě EU z roku 2013 o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude zabývat vzájemnou pomocí mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů. Poté proběhne hlasování o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh, porušení celních přepisů a sankcích a o ochraně spotřebitele v uživatelských službách.

Úterý 4. března

 • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku se na základě sdělení komise bude ve veřejné debatě zabývat problematikou cen a výdajů v oblasti energií a Rámcem pro klima a energetiku 2030.
 • Zpravodaj EU pro inovace a Regionální zpravodaj představí své zprávy o stavu inovační politiky v rámci EU a regionů. Dále tento den Komise v Bruselu pořádá konferenci zabývající se problematikou obranného průmyslu.
 • Rozpočtový výbor Evropského parlamentu bude hlasovat o kapitálovém navýšení Evropského investičního fondu a o příspěvcích a právech v oblasti rybolovu pro Seychely a Komory.

Středa 5. března

 • Komise zveřejní sdělení k pokroku v nápravě makroekonomické nerovnováhy, které podrobně rozebírá situaci v 16 členských státech EU.
 • Výbor pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR bude jednat o návrhu směrnice, jež se týká porušení celních předpisů a sankcí nebo o nařízení o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce.

Čtvrtek 6. března

 • Proběhne jednání COREPERU I.
 • Proběhne jednání COREPERU II.
 • Řecké předsednictví pořádá v Aténách dvě konference. První bude na téma bezpečnosti a ochrany v kybernetickém prostoru. Druhá, dvoudenní konference, souvisí s kulturními a společenskými aspekty pro budoucnost EU, Atény.
 • Členové Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu se tento den zaměří na rozhodnutí Rady, kterým se od členských států vyžaduje, aby v zájmu EU ratifikovali Hongkongskou úmluvu pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí z roku 2009, anebo aby k ní přistoupili. Taktéž se budou zabývat programem Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (Program REFIT) ve vztahu k potravinovému právu.
 • Komise v Bruselu pořádá konferenci se stakeholdery zaměřenou na využití různých možností digitální infrastruktury v domovech pro seniory.
 • Ve Frankfurtu zasedá Rada Guvernérů.
 • Na pořadu jednání Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je informování ohledně zadávání veřejných zakázek v EU, následně se členové budou zabývat legislativními akty EU v oblasti znečišťování ovzduší a směrnicí o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností.
 • Proběhne jednání členů politického a bezpečnostního výboru.

tek 7. března

 • Jednání členů COREPERU I.
 • V Aténách začíná dvoudenní summit regionů a měst. Hlavním tématem je vztah obnovy hospodářství a růstu pracovních míst na lokální a evropské úrovni, taktéž zde proběhne debata mezi hlavními kandidáty na post předsedy Evropské komise.

Sobota 8. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

Neděle 9. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 14.03.     Konzultace k poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé  Unii podle směrnice 2010/40/EU

Do 15.03.     Veřejná konzultace týkající se regulačního a administrativního rámce pro společnosti podnikající v cestovním ruchu, orgány veřejné správy a jiné subjekty působící v cestovním ruchu v EU

Do 15.03.     Konzultace týkající se budoucnosti cestovního ruchu v EU

Do 17.03.     Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu

Do 25.04.     Konzultace k DPH a její aplikaci na veřejnoprávní orgány a daňovým výjímkám ve veřejném zájmu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 03/03/2014.

 < Archív novinek