Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 10. 3. - 16. 3. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu a zasedání některých jeho výborů. V pondělí proběhnou rozpravy o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh, přičemž další den budou poslanci o této problematice hlasovat. V úterý se koná hlasování o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Následující den poslanci hlasují o provádění jednotného evropského nebe či o volném pohybu pracovníků, taktéž budou rozprávět o změně směrnice ohledně dodávání radiových zařízení na trh, o které se bude ve čtvrtek hlasovat. Poslední den plenárního zasedání budou poslanci projednávat problematiku evropských podnikatelských center v Asii, poté hlasovat o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a fluorovaných skleníkových plynech. V pondělí proběhne jednání členů Euroskupiny, na které následující den naváže jednání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti. V úterý představí Komise dvě sdělení stanovující politické priority v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí, den poté pořádá v Bruselu briefing mezi stakeholdery a vyjednavači k dohodě o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). V pátek jedná Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku zaměří se na problematiku v oblasti železniční dopravy. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR se bude ve středu zabývat sdělením Komise k Rámci pro klimatickou a energetickou politiku na období 2020-2030 a návrhem rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Unie.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 10. března

 • Proběhne jednání členů Euroskupiny.
 • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele bude projednávat rozhodnutí k sociálnímu tripartitnímu summitu k růstu a zaměstnanosti. Dále přijme doporučení pro kvalitní rámec stáží. V souvislosti se zasedáním Evropské rady budou ministři debatovat o Evropském semestru 2014. V rámci této debaty hodlají také přijmout závěry k zaměstnanosti a sociálním politikám a to na základě roční analýzy růstu, společnou zprávu o zaměstnanosti a závěry k sociální situaci v EU.
 • V Aténách Řecké předsednictví pořádá neformální setkání ministrů pro turismus a konferenci k pobřežnímu a námořnímu turismu.
 • Začíná plenární zasedání ve Štrasburku a zároveň zde jednají i výbory Evropského parlamentu. První den plenárního zasedání budou poslanci rozprávět o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh, revizi Evropského systému finančního dohledu a o prioritách vztahů EU se zeměmi Východního partnerství.
 • Výbor pro ústavní záležitosti bude projednávat status a financování politických stran a politických nadací.
 • Na pořadu jednání Výboru pro zahraniční věci je výměna názorů k asistenčnímu balíčku na pomoc Ukrajině.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci proběhnou rozpravy a hlasování o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství, o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti a o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin bude projednávat Hongkongskou mezinárodní úmluvu pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí, strategii EU v oblasti alkoholu, návrh změny nařízení o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, uzavření dodatku z Dauhá ke Kjótskému protokolu OSN o změně klimatu a společných závazcích z něj vyplývajících a o změnu nařízení v souvislosti s technickým prováděním Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN ke změně klimatu.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci bude hlasovat o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti.
 • V Berlíně se koná 9. symposium Evropských fondů zaměřené na ekonomickou problematiku.

Úterý 11. března

 • Rada pro hospodářské a finanční záležitosti bude projednávat mandát Řeckého předsednictví k dokončení vyjednávání s Evropským parlamentem o jednotném mechanismu pro řešení problémů bank. Dále se očekává přijetí návrhu směrnice ke zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. Mezi ministry proběhne výměna názorů k hospodářským aspektům Rámce pro klima a energetiku 2030.
 • Komise tento den představí dvě sdělení, která budou stanovovat politické priority v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí.
 • Druhý den plenárního zasedání ve Štrasburku proběhnou rozpravy o Evropském orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropském orgánu pro cenné papíry a trhy; o praní špinavých peněz; ochraně osobních údajů; souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou; fluorovaných skleníkových plynech; volném pohybu pracovníků a o jednotném evropském nebi. Poslanci budou hlasovat o genetických zdrojích, produkci rozmnožovacím materiálu rostlin a jeho dodávání na trh, prodloužení Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi EU a USA, Nagójském protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům, pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, registračních dokladech vozidel, silniční technické kontrole užitkových vozidel a elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Bruselu veřejné slyšení k problematice nucených prací v EU.
 • Začíná dvoudenní jednání Politického a bezpečnostního výboru.
 • Platforma národních parlamentů členských států (IPEX) pořádá v Římě dvoudenní mezinárodní konferenci o postoji EU k růstu, pracovním příležitostem a právům.

Středa 12. března

 • Proběhne setkání členů COREPERU I.
 • Proběhne setkání členů COREPERU II.
 • Pod záštitou Řeckého předsednictví se v Aténách koná konference k úpadkovému právu a jeho harmonizaci.
 • Evropská komise pořádá v Bruselu briefing mezi vyjednavači z EU a USA a stakeholdery k dohodě o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP).
 • Poslanci ve Štrasburku hlasují o poskytování informací o potravinách spotřebitelům ve vztahu k definici „umělých nanomateriálů“, provádění jednotného evropského nebe, fluorovaných skleníkových plynech, souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou, volném pohybu pracovníků a prioritách EU se zeměmi Východního partnerství a posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí či o ochraně eura proti padělání. Dále se konají rozpravy o úlohách operací tzv. trojky (Komise, MMF, ECB) v kontextu zemí zapojených do programu eurozóny či o změně směrnice o dodávání radiových zařízení na trh.
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR se bude zabývat sdělením Komise k Rámci pro klimatickou a energetickou politiku na období 2020-2030 a návrhem rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Unie.

Čtvrtek 13. března

 • Řecké předsednictví hostí v Soluni schůzi zvláštního výboru "ATHENA" (Mechanismus pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou).
 • Komise pořádá v Barceloně konferenci na téma malé a střední podniky a jejich podpora prostřednictvím politiky soudržnosti.
 • Poslední den plenárního zasedání je na pořadu jednání rozprava k evropským podnikatelských centrům v Asii a hlasování o Hongkongské mezinárodní úmluvě pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí, některých aspektech fondu pro vnitřní bezpečnost, o změně směrnice o radiových zařízeních a jejich dodání na trh a o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.
 • Správní rada Evropské investiční banky bude zasedat v Lucemburku.

tek 14. března

 • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku své jednání zaměří na problematiku železniční dopravy, konkrétně na návrh spojený s novými úkoly pro Evropskou železniční agenturu a přijetí stanoviska ke zřízení společného podniku Shift2Rail. V závěru jednání budou ministři projednávat sdělení Komise "Společně ke konkurenceschopné městské mobilitě účinně využívající zdroje".
 • V Soluni se pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru koná Evropský den spotřebitele, kromě ochrany spotřebitele se bude věnovat i sociálnímu začleňování v ekonomické krizi.

Sobota 15. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

Neděle 16. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 14.03.     Konzultace k poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé          Unii podle směrnice 2010/40/EU

Do 15.03.     Veřejná konzultace týkající se regulačního a administrativního rámce pro společnosti            podnikající v cestovním ruchu, orgány veřejné správy a jiné subjekty působící v cestovním ruchu v EU

Do 15.03.     Konzultace týkající se budoucnosti cestovního ruchu v EU

Do 17.03.     Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu

Do 25.04.     Konzultace k DPH a její aplikaci na veřejnoprávní orgány a daňovým výjímkám ve            veřejném zájmu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 10/03/2014.

 < Archív novinek