Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 17. 3. - 23. 3. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají členové Evropského parlamentu ve výborech. V pondělí se ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů koná veřejné slyšení k dopadům Dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA (TTIP) na vnitřní trh, den poté hlasuje výbor o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů. V úterý rovněž jedná Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, členové hlasují o jednotném evropském trhu elektronických komunikací. Výbor pro zahraniční věci hlasuje o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem. Následující den se Výbor pro právní záležitosti zabývá ochranou nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. Ve čtvrtek, poslední den jednání výborů Evropského parlamentu, proběhne ve Výboru pro mezinárodní obchod hlasování o změně nařízení Rady k zavedení režimu Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. V pondělí jedná Rada pro zahraniční záležitosti, ministři se zaměří na dubnový summit EU-Afrika a proběhne výměna názorů na diplomacii v oblasti energetiky. Další den jedná Rada pro obecné záležitosti, ministři se budou zabývat přípravou na nadcházející zasedání Evropské rady. Tentýž den schůzují členové Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR, agenda se týká situace na Ukrajině. Ve středu proběhne schůze Senátu PČR, pořad jednání zahrnuje mj. návrh směrnice o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, rovněž se konají schůze některých výborů Senátu. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu bude např. jednat o Rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030, Výbor pro záležitosti EU se bude zaobírat zasedáním Evropské rady.  Ve čtvrtek začíná dvoudenní zasedání Evropské rady, agenda pro oba dva dny zahrnuje kromě projednání první fáze Evropského semestru a pokroků v implementaci strategie Evropa 2020 i sdělení Komise k Rámci pro klima a energetiku 2020-2030 a situaci na Ukrajině.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 17. března

 • Proběhne jednání Rady pro zahraniční záležitosti. Agenda zahrnuje situaci na Ukrajině a to včetně kontextu Východního partnerství, současný stav v Sýrii či mírový proces na Středním východě. Ministři budou diskutovat ohledně dubnového summitu mezi EU a Afrikou. Za účasti komisaře pro energetiku se bude konat výměna názorů na diplomacii v oblasti energetiky.
 • Řecké předsednictví pořádá v Aténách konferenci zaměřenou na vztah mezi spotřebiteli a jednotným digitálním trhem.
 • Jednají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro zahraniční věci spolu s Výborem pro zahraniční obchod společně pořádají veřejné slyšení k reakci EU na ruskou zahraniční a obchodní politiku ve vztahu k zemím Východního partnerství.
 • Hospodářský a měnový výbor se zabývá možným přijetím eura v Litvě.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu pořádá veřejné slyšení k dopadům Dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA (TTIP) na vnitřní trh.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu projedná novelizaci nařízení k vytvoření rámce Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení a provádění programu Horizont 2020. Koná se i výměna názorů k energetické politice EU s generálním ředitelem generálního ředitelství Komise pro energetiku.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení k problematice balíčku o opatřeních souvisejících s čistotou ovzduší.

Úterý 18. března

 • Rada pro obecné záležitosti se bude připravovat na nadcházející zasedání Evropské rady. Členové se budou podrobně zabývat návrhem souhrnné zprávy řeckého předsednictví k Evropskému semestru 2014.
 • Výbor pro zahraniční věci hlasuje o doporučení Radě ke strategickému partnerství mezi EU a Japonskem a o rámcové dohodě mezi EU a Gruzií o zapojení Gruzie do programů EU.
 • Členové Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu hlasují o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací, změně interinstitucionální dohody o registru transparentnosti a změně jednacího řádu Parlamentu v oblasti mezinárodních dohod.
 • Rozpočtový výbor se zaměří na březnovou delegaci Výboru pro rozpočtovou kontrolu do České republiky za účelem systémových chyb při kontrole a auditu fondů EU. Koná se zde i výměna názorů s evropskou ombudsmankou k jejímu šetření o provádění pravidel Komise v oblasti střetu zájmů v případech efektu "otočných dveří".
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu hlasuje o systémech pojištění vkladů, o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků a o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Pod jeho záštitou také proběhne veřejné slyšení o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) k regulaci finančních služeb.
 • Členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci hlasují o zlepšení přenositelnosti nároků na penzijní připojištění, návrhu směrnice o námořnících a o prosazování směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů hlasuje o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů, o směrnici o udělování koncesí a o zjednodušení přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě v rámci jednotného trhu.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku se zaměří na současný stav vyjednávání Dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Členové hlasují o jednotném evropském trhu elektronických komunikací, elektronických identifikacích a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu, opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, zapojení Unie do programu výzkumu a vývoje prováděného společně několika členskými státy zaměřeného na podporu MSP provádějících výzkum, PPP projektech Komise: iniciativy pro inovativní léčiva 2, biotechnologických průmyslových odvětví, ESCEL (zaměřeného na technologie), Čisté nebe 2, SESAR (zaměřeného na letový provoz), Shift2Rail (zaměřeného na železnice).
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu bude hlasovat o uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnosti přístavů, o maximálních přípustných rozměrech pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Bruselu konferenci k sociálním, ekonomickým a civilním aspektům evropského občanství.
 • Politická skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu pořádá v Bruselu konferenci k Dohodě o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP).
 • Koná se schůze Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR. Pořad jednání se zaměří na situaci na Ukrajině.
 • Budou jednat členové politického a bezpečnostního výboru.

Středa 19. března

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Začíná dvoudenní neformální jednání Výboru pro sociální ochranu Komise v Aténách. Komise rovněž zveřejní návrh pro makrofinanční pomoc Ukrajině a předloží balíček pro ulehčení administrativní zátěže v oblasti vízové politiky Schengenského prostoru.
 • Pokračuje jednání Výborů Evropského parlamentu. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost jedná o potravinách nového typu, vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, novelizaci směrnice o medu, přepravě odpadu, nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, akustickém tlaku motorových vozidel, implementaci Kjótského protokolu a snížení emisí ve členských státech ve vztahu k některým látkám znečišťujícím ovzduší. Koná se zde i výměna názorů s hlavním vyjednavačem Komise k Dohodě o transatlantickém obchodním a investičnímu partnerství a to ve vztahu k veřejnému zdraví, životnímu prostředí a bezpečnosti potravin.
 • Výbor pro zahraniční obchod projedná změny nařízení Rady k zavedení režimu Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, současný stav jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) a protokoly k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou v kontextu přistoupení Chorvatska k EU.
 • Výbor pro právní záležitosti jedná o evropském řízení o drobných pohledávkách a řízení o evropském platebním rozkazu a o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním.
 • Výbor pro regionální rozvoj pořádá slyšení k současné situaci dohod o partnerství. Proběhne i výměna názorů k makrofinancování a politice soudržnosti. Členové budou hlasovat o Fondu solidarity EU.
 • Ve Výboru regionů se koná konzultace se stakeholdery ke strategii EU v oblastech jadranského a jónského regionu.
 • Ve Frankfurtu zasedá Rada guvernérů Evropské centrální banky.
 • Proběhne schůze Senátu PČR. Senátoři projednají sdělení Komise k Roční analýze růstu 2014, návrh nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, návrh směrnice o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2013.
 • Členové Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR se budou na své schůzi zabývat výsledky jednání Podvýboru pro energetiku o sdělení Komise k Rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030 a návrhem rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a změně směrnice 2003/87/ES.
 • Schůzují i členové Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR. Na pořadu jednání jsou informace o programu a pozicích vlády pro nadcházející jednání Evropské rady a doporučení předsedy zabývat se některými návrhy legislativních aktů EU.

Čtvrtek 20. března

 • Začíná dvoudenní zasedání Evropské rady. Agenda pro oba dva dny zahrnuje projednání první fáze Evropského semestru, pokroků v implementaci strategie Evropa 2020 a konkurenceschopnosti průmyslu ve vztahu k pracovním místům a ekonomickému růstu, výdajům v oblastech energií a průmyslu či k rozvoji infrastruktury. Bude se rovněž debatovat ke sdělení Komise k rámci pro Klima a energetiku 2020-2030. S ohledem na dubnový summit mezi EU a Afrikou se jednání se zaměří i na vztahy mezi EU a Afrikou.
 • Jedná Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. Projednají se hospodářské a obchodních vztahy mezi EU a Mexikem a současný stav dohod o hospodářském partnerství. Koná se zde hlasování a to o změně nařízení Rady k zavedení režimu Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití a o změně nařízení Rady o zavedení režimu licencí "FLEGT" pro dovoz dřeva do EU (licence FLEGT zajišťuje, že dovezené dřevo bylo vytěženo legálně).
 • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu hlasuje o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami, o návrhu změny směrnice o stanovení rámce Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení a o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje v Aténách konferenci ke společensko-ekonomickým dopadům řecké krize,
 • Ve Frankfurtu zasedá Generální rada Evropské centrální banky.

tek 21. března

 • Pokračuje jednání Evropské rady.

Sobota 22. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

Neděle 23. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 17.03.  Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu

Do 24.03.  Konzultace k předloze pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020

Do 17.04.   Konzultace k maloobchodnímu trhu s energií

Do 02.04.   Konzultace k režimu financování podporující udržitelnou a efektivní  nákladní dopravu

Do 25.04.   Konzultace k DPH a její aplikaci na veřejnoprávní orgány a daňovým výjimkám ve veřejném zájmu

Do 28.04. Konzultace k pokroku při plnění cílů v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020 a rámec politiky energetické účinnosti pro rok 2030

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 17/03/2014.