Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 31. 3. - 6. 4. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se v Bruselu koná dvoudenní miniplenární zasedání Evropského parlamentu. Ve středu, první den zasedání, budou poslanci hlasovat o akustickém tlaku motorových vozidel, uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu či o přístupu zboží a služeb na trhy s veřejnými zakázkami. Ve čtvrtek proběhne hlasování mj. o jednotném evropském trhu elektronických komunikací a platebních službách na vnitřním trhu. Rovněž jednají výbory Evropského parlamentu. V pondělí hlasují členové Výboru pro dopravu a cestovní ruch o schválení dohody o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Den poté bude členům Výboru pro mezinárodní obchod představeno podrobné vyhodnocení Komise k posouzení dopadů připojené k Dohodě o transatlantickém obchodním a investičním partnerství.  Komise v úterý představí balíček pro flexibilnější vízovou politiku, který by měl napomoci růstu a vytváření pracovních míst. Pod záštitou Evropské rady proběhne od středy do čtvrtka summit mezi EU a Afrikou. V těchto dnech se také koná plenární zasedání Výboru regionů. Ve středu bude jednat Výbor pro záležitosti Evropské unie při Senátu PČR, mj. se bude zabývat i Rámcem politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 31. března

 • Pod záštitou Komise se v Bruselu koná udělení cen RegioStars za inovativní projekty.
 • Jednají výbory evropského parlamentu. Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu hlasuje o protokolu o stabilizaci a asociační dohodě mezi EU a Albánií a o rámcové dohodě mezi EU a Korejskou republikou.
 • V Rozpočtovém výboru se koná hlasování o systému vlastních zdrojů EU a o opatřeních k vlastním zdrojům EU.
 • Členové Výboru pro dopravu a cestovní ruch hlasují o schválení dohody o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, o schválení dohody o územním plánování námořních prostor a o schválení dohody o "e-call.
 • Za účasti představitelů některých institucí EU se koná fórum mezi EU a Afrikou zaměřené na oblast byznysu.

Úterý 1. dubna

 • Tento den Komise představí balíček k flexibilnější vízové politice za účelem nastartování růstu a vytváření pracovních míst;
 • Ve Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu se koná výměna názorů k nařízení o zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu se koná výměna názorů s komisařem pro obchod Karlem De Guchtem o obchodní politice EU v tomto funkčním období Komise. Rovněž zde bude představeno podrobné vyhodnocení dopadů provedeného Komisí, které je připojeno k návrhu Dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA (TTIP).
 • Členové Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu se budou zabývat konzultacemi k jednotným pravidlům a jednotnému postupu pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank. Dále budou konzultovat pravidla upravující žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže, statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření, předávání informací celními správami, výměnu důvěrných informací mezi členskými státy a definici statistické hodnoty. Také se koná veřejné slyšení k vyhlídkám na zřízení fondu na umoření dluhu a zavedení euroúčtů.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu proběhne hlasování o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Korejí v záležitostech zpětného přebírání osob. Členové dále projednají sdělení Komise „Nový rámec EU na posílení právního státu.
 • Výbor pro regionální rozvoj jedná o uplatňování snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Madeira a na likéry a pálenky vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Azory, o režimu daně AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech a o době použitelnosti přístavní daně ve francouzských zámořských departmentech.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor Pořádá veřejné slyšení k problematice zaměstnanosti mladých;
 • Koná se setkání členů Politického a bezpečnostního výboru.
 • CEBRE pořádá v Praze debatu na téma "Jednotný evropský trh elektronických komunikací“.

Středa 2. dubna

 • Evropská rada zaštiťuje dvoudenní summit EU-Afrika.
 • Jednají členové COREPERU I.
 • Začíná dvoudenní jednání členů COREPERU II.
 • V Soluni je zahájen třídenní výjezdní den Vojenského Výboru při Radě Evropské unie.
 • V Bruselu začíná dvoudenní plenární zasedání Evropského parlamentu. Proběhne hlasování o akustickém tlaku motorových vozidel; elektronické identifikaci skotu; počítačových databázích, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech; uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu; přístupu zboží a služeb na trhy s veřejnými zakázkami; zdravotnických prostředcích; diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro; evropských environmentálních hospodářských účtech; povinném auditu subjektů ve veřejném zájmu; povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek; řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin; dovozu dřeva; využití vysílání sdělovacích prostředků jako diplomatického nástroje EU; účelnosti výdajů Evropského sociálního fondu na starší pracovníky nebo o Rámci Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.
 • Kromě plenárního zasedání Evropského parlamentu se v Bruselu koná dvoudenní plenární zasedání Výboru regionů. Agenda zahrnuje projednání a přijetí stanovisek k informačním a propagačním opatřením na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích; ke strategii rozšíření a hlavním výzvám na období 2013–2014 a k cenově přístupné energii pro všechny.
 • Výbor pro záležitosti Evropské unie při Senátu PČR  projedná následující sdělení Komise: k volnému pohybu občanů EU a jejich rodin: pět rozhodujících opatření, k "Rámci kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci", "Za obnovu evropského průmyslu", k Rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030. Kromě sdělení se bude zabývat i návrhem rozhodnutí o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Čtvrtek 3. dubna

 • Řecké předsednictví pořádá v Aténách setkání generálních ředitelů pro územní soudržnost a rozvoj měst.
 • Druhý den plenárního zasedání Evropského parlamentu se koná hlasování o podpoře mobility pracovníků zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv, o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (emise z mezinárodní letecké dopravy), o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách, o platebních službách na vnitřním trhu, o jednotném evropském trhu elektronických komunikací, o elektronické identifikaci a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu, o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků, o režimu Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy a o zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.
 • Také pokračuje plenární zasedání Výboru regionů, jednání se zaměří na projednání a přijetí stanovisek k návrhu usnesení o místním a regionálním rozměru jednání o obchodu a investicích mezi EU a Spojenými státy americkými, rámci pro kvalitu stáží a lehkým plastovým nákupním taškám. Také zde proběhne volba předsednictva.
 • Ve Frankfurtu bude jednat Rada guvernérů Evropské centrální banky.

tek 4. dubna

 • V pátek se koná jednání členů COREPERU I.
 • Řecké předsednictví organizuje v Aténách setkání generálních ředitelů pro politiku soudržnosti a setkání ministrů pro zahraniční věci z členských států EU.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 5. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

Neděle 6. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 17.04. Konzultace k maloobchodnímu trhu s energií

Do 02.04. Konzultace k režimu financování podporující udržitelnou a efektivní nákladní dopravu

Do 25.04. Konzultace k DPH a její aplikaci na veřejnoprávní orgány a daňovým výjimkám ve veřejném zájmu

Do 28.04. Konzultace k pokroku při plnění cílů v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020 a rámec politiky energetické účinnosti pro rok 2030

Do 10.06. Konzultace k ochraně třetích zemí a prosazování práv duševního vlastnictví

Do 13.06. Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě

Do 21.06. Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

  

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 31/03/2014.

 < Archív novinek