Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 14. 4. - 20. 4. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V souvislosti s nadcházejícími evropskými volbami se koná poslední plenární zasedání Evropského parlamentu za současného mandátu. Jednat budou rovněž některé jeho výbory. V pondělí se budou poslanci v rámci rozprav zabývat rozměry a hmotností pro silniční motorová vozidla. V úterý kromě hlasování o bezpečnosti výrobků a dozorem nad trhy s výrobky budou poslanci hlasovat o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků. Den poté se koná hlasování o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb či o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Poslední den plenárního zasedání, ve čtvrtek, se hlasuje o jednání o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem a o porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Ve středu přijme Komise měsíční balíček případů porušení práva. V pondělí jedná Rada pro zemědělství a rybolov a Rada pro zahraniční věci. V úterý pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor konferenci zaměřenou na problematiku Evropské občanské iniciativy. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR bude na své čtvrteční schůzi projednávat mj. sdělení Komise k Rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020 – 2030.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 14. dubna

 • Rada pro zemědělství a rybolov bude projednávat zprávu Komise o provádění ustanovení týkajících se organizací producentů, provozních fondů a operačních programů v odvětví ovoce a zeleniny od reformy z roku 2007.
 • Začíná dvoudenní jednání Rady pro zahraniční věci, ministři jednají o situaci na Ukrajině, v Sýrii a pokrocích Bosny a Hercegoviny.
 • V Aténách začíná neformální dvoudenní zasedání Výboru pro zaměstnanost při Radě EU.
 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den budou poslanci rozprávět k problematice potravin, zdraví zvířat a rostlin; zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; rozměrům a hmotnosti pro silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství, k interinstitucionální dohodě o rejstříku transparentnosti a k zavedení operativních omezení hluku na letištích Evropské unie v rámci vyváženého přístupu.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu se koná výměna názorů k situaci ve Venezuele a k námořní bezpečnosti v oblasti Středomoří.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu bude projednávat rozšíření veřejných služeb zaměstnanosti.
 • Hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení ke zprávě EU o provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Úterý 15. dubna

 • Rada pro zahraniční věci bude pokračovat v jednání s ministry obrany. Na pořadu jednání je vojenská operace EU ve Střední Africe a strategie pro námořní bezpečnost EU.
 • Druhý den plenárního zasedání hlasují poslanci Evropského parlamentu o bezpečnosti výrobků; o dozoru nad trhem výrobků; o ochraně spotřebitelů v uživatelských službách; řešení úpadků úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank; o řádném používání celních a zemědělských předpisů; o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; o rozměrech a hmotnosti pro silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství; o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků; o sdělení klíčových informací týkající se investičních produktů; o trzích finančních nástrojů a změně nařízení o infrastruktuře evropských trhů o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů; o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP); o platebních účtech; o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU; o opatření ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací;  o obchodech s cennými papíry a centrálním depozitáři cenných papírů; o Evropském příkazu k obstavení účtů; o výběrovém šetření pracovních sil; o veřejných službách zaměstnanosti;  o zemědělských produktech na vnitřním trhu a ve třetích zemích; zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami;   o společném podniku Clean Sky 2;  o společném podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích; o společném podniku SESAR;  o společném podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2; o společném podniku ECSEL; o společném podniku pro palivové články a vodík 2; o společném podniku Shift2Rail a o interinstitucionální dohodě k rejstříku transparentnosti.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá jednodenní konferenci k problematice Evropské občanské iniciativy.
Středa 16. dubna
 • Komise přijme měsíční balíček případů porušení práva.
 • Hlasování Evropského parlamentu o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb; o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek; převodu motorových vozidel; finanční odpovědnosti soudů v kontextu urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou; o ochraně před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU; o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací; o financování evropských politických stran; o zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu; o invazních nepůvodních druzích a o technickém provádění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu.

Čtvrtek 17. dubna

 • Poslední den plenárního zasedání poslanci hlasují o přepravě odpadů; o jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem; o evropských fondech dlouhodobých investic a o porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže.
 • Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR bude jednat o návrhu nařízení o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám  mobility a další integraci trhů   práce,  o sdělení Komise k Rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020 – 2030, o návrhu nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních   druhů, o návrhu nařízení o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování a o návrhu nařízení o opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU.

tek 18. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Sobota 19. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 20. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

Do 17.04.  Konzultace k maloobchodnímu trhu s energií

Do 25.04.  Konzultace k DPH a její aplikaci na veřejnoprávní orgány a daňovým výjimkám ve veřejném zájmu

Do 28.04. Konzultace k pokroku při plnění cílů v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020 a rámec politiky energetické účinnosti pro rok 2030

Do 10.06.  Konzultace k ochraně třetích zemí a prosazování práv duševního vlastnictví

Do 13.06.  Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě

Do 21.06. Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v  rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství


 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 14/04/2014.< Archív novinek