Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 19. 5. - 25. 5. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se konají volby do Evropského parlamentu, datum voleb je v České republice stanoveno na 23. a 24. května. V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci a sekce pro rozvojovou spolupráci, očekává se přijetí závěrů k výroční zprávě Evropské rady k cílům EU v oblasti rozvojové pomoci. Tento den také jedná Rada pro zemědělství a rybolov, na pořadu jednání je Rámec pro klima a energetiku 2030. V úterý a ve středu jednají ministři v rámci Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. První den svého jednání se mj. zaměří na problematiku podnikání mladých, druhý den proběhne mezi ministry výměna názorů k dohodě o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství.  Ve středu Komise přijme balíček pro modernizaci reforem v oblasti státní podpory, den poté měsíční balíček případů porušení práva. Ve středu rovněž jedná Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR, pořad jednání zahrnuje např. návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU. Ve čtvrtek budou zasedat také členové Výboru pro evropské záležitosti při Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde bude jedním z témat problematika obchodních korporací a to např. ve vztahu k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 19. května

 • V Radě pro zahraniční věci (sekce pro problematiku rozvojové spolupráce) proběhne výměna názorů k agendě po roce 2015 v oblasti udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby. Ministři budou také informováni Komisí o "Agendě pro změnu". Dále budou debatovat o právním přístupu ke spolupráci v rozvojové pomoci, zabývat se stavem rozvojové spolupráce ve Středoafrické republice a Jižním Súdánu. Očekává se přijetí závěrů k výroční zprávě Evropské rady k cílům EU v oblasti rozvojové pomoci.
 • Rada pro zemědělství a rybolov bude projednávat zprávu Komise k vytvoření Evropského fondu pro menšinová použití v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Ministři budou informováni o úbytku a plýtvání potravin, Rámci pro klima a energetiku 2030 a ochraně zvířat ve vztahu k jejich přepravě.
 • Komise tento den organizuje hned několik událostí. První je Evropský námořní den v německých Brémách nebo konference v Bruselu zaměřená na inovace v oblasti sociální politiky. Rovněž se v italské Ispře koná seminář operátorů Evropské referenční sítě pro ochranu kritické infrastruktury. Také je zahájeno každoroční setkání v rámci programů Evropské územní spolupráce.
 • Zasedá COREPER I.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Bruselu konferenci k integraci politiky letecké dopravy v rámci EU.

Úterý 20. května

 • Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (sekce pro vzdělávání a mládež) v sekci pro vzdělávání přijme závěry k efektivnímu vzdělávání učitelů, k mnohojazyčnosti a rozvoji jazykových schopností a ministři povedou debatu k šancím a výzvám vzdělávání za hranicemi. V problematice mládeže přijme usnesení k procesu sociálního dialogu a k pracovnímu plánu EU pro mládež, ministři se rovněž budou zabývat problematikou podnikání mladých.
 • Komise již druhý den zaštiťuje Evropský námořní den v Brémách, také pokračuje konference zaměřená na inovace v oblasti sociální politiky a seminář operátorů Evropské referenční sítě pro ochranu kritické infrastruktury. Rovněž pokračuje setkání v oblasti Evropské územní spolupráce.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 21. května

 • Jednají členové COREPERU II.
 • Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (sekce pro kulturu a sport) projedná v rámci výměny názorů dohodu o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství, dále mj. přijme závěry ke kulturnímu dědictví jako zdroj pro udržitelnou Evropu. Také se koná neformální jednání pracovní skupiny Rady pro celní unii.
 • V Aténách proběhne jednání Evropské sítě veřejné správy - sekretariátu Trojky.
 • Komise přijme balíček pro modernizaci reforem v oblasti státní podpory. Také pořádá v Bruselu seminář pro stakeholdery k Evropskému vlakovému zabezpečovacímu systému, dále zaštiťuje v Paříži seminář k vytváření operativních skupin v rámci programů pro rozvoj venkova.
 • Ve Frankfurtu jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky.
 • Evropská investiční banka pořádá Mezinárodní fórum k problematice dopravy.
 • Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR se bude zabývat sdělením Komise "Nový rámec EU pro posílení právního státu"; smlouvou o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii; konvergenčním programem ČR (aktualizací z dubna 2014); návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU a návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování.

Čtvrtek 22. května

 • Začíná třídenní výjezd členů COREPERU II, bude probíhat v Aténách.
 • Řecké předsednictví pořádá v Aténách seminář k boji proti financování terorismu mezi EU a USA a konferenci k bankovní unii.
 • Komise přijme měsíční balíček případů porušení práva. V Paříži pokračuje seminář Komise k vytváření operativních skupin v rámci programů pro rozvoj venkova. Tento den se také v Bruselu koná konference k "Mapování a vyhodnocování ekosystémů a jejich služeb".
 • V rámci EU začínají v některých státech volby do Evropského parlamentu;
 • V Lipsku pokračuje mezinárodní fórum k problematice dopravy zaštiťované Evropskou investiční bankou.
 • Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projedná sdělení Komise "Nový postup EU pro posílení právního státu", návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem, návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici 2007/36/ES o posílení dlouhodobého zapojení akcionářů a směrnici 2013/34/EU, pokud se jedná o určité prvky řízení společnosti. Nakonec se členové výboru budou zabývat sdělením Komise "Nová éra letectví – Otevření leteckého trhu pro bezpečné a udržitelné civilní využití dálkově řízených letadlových systémů".
 • Opět jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • Evropská agentura pro chemické látky pořádá deváté setkání se stakeholdery ve finských Helsinkách.

tek 23. května

 • Jednají členové COREPERU I.
 • V Aténách pokračuje výjezd členů COREPERU II.
 • Také v Aténách pokračuje konference k bankovní unii zaštiťovaná řeckým předsednictvím.
 • V České republice začínají volby do Evropského parlamentu.
 • V Lipsku končí mezinárodní fórum k problematice dopravy pořádané Evropskou investiční bankou.

Sobota 24. května

 • V Aténách končí výjezd členů COREPERU II.
 • Probíhá poslední den voleb do Evropského parlamentu na území České republiky.

Neděle 25. května

 • V rámci Evropského unie se koná poslední den voleb do Evropského parlamentu.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 10.06.      Konzultace k ochraně třetích zemí a prosazování práv duševního vlastnictví

Do 13.06.      Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě

Do 21.06.      Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Do 03.07.      Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU

Do 15.08.      Konzultace ke strategii Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014: úspěchy, nedostatky a další výzvy

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 19/05/2014.< Archív novinek