Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 16. 6. - 22. 6. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pracovní týden bude zahájen jednáním Rady pro zemědělství a rybolov. Mezi ministry proběhne např. výměna názorů na téma provádění společné zemědělské politiky na národních úrovních. Tento den Komise zveřejní zprávu o daňových trendech, pod její záštitou také v Bruselu začíná Mezinárodní týden bezpečnosti výrobků. Ve středu Komise zveřejní zprávu o pokroku ve vztahu k zavádění opatření REFIT a začne novou strategii EU pro jadransko-iónský region. Den poté začíná v Lucemburku dvoudenní jednání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (sekce pro zaměstnanost a sociální politiku) v rámci něhož by ministři mohli přijmout také obecný přístup k rozhodnutí o vytvoření platformy pro prevenci a potírání práce načerno. V Lucemburku se koná se jednání Euroskupiny, na které v pátek naváže jednání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti, v rámci tohoto jednání Rada vůči České republice ukončí postup při nadměrném schodku.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 16. června

 • Koná se jednání Rady pro zemědělství a rybolov. Řecké předsednictví zde představí zprávu o pokroku k návrhu nařízení o režimu podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení. Komise představí Radě zprávu o vývoji situace na trhu v oblasti mléka. Mezi ministry proběhne výměna názorů na provádění společné zemědělské politiky na národních úrovních, v rámci diskuze o rybolovu ministři projednají povinnost vykládky a Komise informuje Radu o současném stavu příprav plánů výmětů členskými státy.
 • Jako každoročně Komise zveřejní zprávu o daňových trendech. V Bruselu pod její záštitou začíná Mezinárodní týden bezpečnosti výrobků, koná se zde i setkání se stakeholdery k opatřením proti úniku oxidu uhličitého po roce 2020. V dánském Aalborgu organizuje seminář ke směrnici INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství).
 • V rámci Výboru regionů v Bruselu jednají členové Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci, pořad jednání zahrnuje např. stanovisko „Balíček o evropské politice sousedství".
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Bruselu konferenci „Od aktivního začlenění po sociální investování".

Úterý 17. června

 • Začíná dvoudenní jednání COREPERU II.
 • V Aténách se koná neformální jednání představitelů ministerstev pro zahraniční věci a pro kulturu (sekce kultura).
 • V Bruselu pokračuje jednání Rady pro zemědělství a rybolov.
 • Pokračuje i Mezinárodní týden bezpečnosti výrobků a seminář ke směrnici INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství). Ve španělské Galicii proběhne konference k průmyslovému cestovnímu ruchu.
 • Ve Frankfurtu jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky.
 • Začíná dvoudenní jednání politického a bezpečnostního výboru.

Středa 18. června

 • Jednání členů COREPERU I.
 • Končí jednání COREPERU II.
 • Řecké předsednictví organizuje konferenci na téma ochranných známek a padělání peněz.
 • Komise zveřejní zprávu o pokroku ve vztahu k zavádění opatření REFIT a začne novou strategii EU pro jadransko-iónský region. Pokračuje Mezinárodní týden bezpečnosti výrobků a konference ke směrnici INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství), k průmyslovému cestovnímu ruchu a konference zaměřená na prevenci proti zdravotním problémům ve stáří.
 • Ve Frankfurtu jedná Generální rada Evropské centrální banky.
 • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky se bude zabývat vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii.
 • Začíná dvoudenní schůze Senátu, pořad jednání zahrnuje informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se bude konat na konci června či sdělení Komise Nový rámec EU pro posílení právního státu.
 • Končí jednání Politického a bezpečnostního výboru

Čtvrtek 19. června

 • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (sekce pro zaměstnanost a sociální politiku) povede debatu k Evropskému semestru a to ve vztahu k nadcházejícímu jednání Evropské rady, projednají se také sociální hlediska EU a Evropské měnové unie v kontextu strategie Evropa 2020. Ministři by mohli přijmout také obecný přístup k rozhodnutí o vytvoření platformy pro prevenci a potírání práce načerno. Projedná se také nařízení o Evropské službě zaměstnanosti a očekává se přijetí závěrů k problematice částečného úvazku a živností pro ženy.
 • V Lucemburku se koná jednání Euroskupiny.
 • Řecké předsednictví zaštiťuje v Aténách jednání Evropské sítě veřejné správy a Evropského odborového svazu.
 • Pokračuje Mezinárodní týden bezpečnosti výrobků, konference ke směrnici INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství) a k průmyslovému cestovnímu ruchu. Komise tento den také pořádá v Bruselu další z řad konferencí a to s názvem „Půda jako zdroj“.
 • Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku při Výboru regionů projedná balíček předpisů o čistém ovzduší a Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se v Izmiru koná jednání poradního výboru pro vztahy EU-Turecko, pořad jednání zahrnuje mimo jiné i otázky Transatlantického obchodního a investičního partnerství. Také v New Yorku pořádá konferenci zaměřenou na perspektivu občanské společnosti k agendě po roce 2015.
 • Koná se schůze Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, proběhne zde informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím červnovém jednání Evropské rady v Bruselu, budou také představeny priority předsednictví Itálie v Radě Evropské unie.
 • CEBRE v Praze pořádá debatu s názvem „Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2014.

tek 20. června

 • Na jednání Euroskupiny tento den navazuje jednání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti. Ministři schválí doporučení k národním programům reforem členských států a k hospodářské politice v eurozóně, také se přijmou stanoviska ke specifickým doporučením pro členské státy. Ve vztahu k Paktu o stabilitě a růstu Rada ukončí postup při nadměrném schodku mj. vůči České republice, očekává se schválení přijetí eura pro Litvu od 1. ledna 2015. Ministři se budou zabývat problematikou dvojího zdanění mateřských a dceřiných společností z rozdílných zemí.
 • Pokračuje jednání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Projedná se problematika diagnostických prostředků a diagnostických prostředků in-vitro a očekává se přijetí závěrů ve vztahu k hospodářské krizi ve zdravotnictví a k výživě a fyzické aktivitě.
 • V Aténách pokračuje jednání Evropské sítě veřejné správy a Evropského odborového svazu.
 • Končí Mezinárodní týden bezpečnosti výrobků, Konference ke směrnici INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství) a k průmyslovému cestovnímu ruchu. Evropská komise tento den mj. v Bruselu pořádá konferenci zaměřenou na problematiku specializací evropských univerzit.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje v Aténách konferenci týkající se problematiky surovin.

 Sobota 21. června

 • V Kodani se koná Euroscience Open Forum 2014.

Neděle 22. června

 • Pokračuje Euroscience Open Forum 2014.

Probíhající veřejné konzultace:

Do 16.06. Konzultace ohledně těžby z mořského dna

Do 21.06. Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Do 03.07. Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU

Do 31.07. Otázky do konzultace zúčastněných stran o opatřeních týkajících se úniku uhlíku v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) po roce 2020

Do 05.08. Konzultace o opatřeních zaměřených na transparentnost informací o nanomateriálech přítomných na trhu

Do 15.08. Konzultace ke strategii Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014: úspěchy, nedostatky a další výzvy

Do 15.08. Kombinovaná doprava v EU

Do 15.08. Konzultace zúčastněných stran ohledně politické iniciativy týkající se bezpečnosti letectví a případné revize nařízení (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Do 31.10. Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

 

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 16/06/2014.< Archív novinek