Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 22. 9. - 28. 9. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jedná mj. o ukazatelích pro měření výkonnosti jednotného trhu a přispění vnitřního trhu a ochrany spotřebitele k ekonomickému růstu, Hospodářský a měnový výbor jedná o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014 a Výbor pro mezinárodní obchod jedná o současném stavu mezinárodních obchodních jednání. Ve čtvrtek a pátek se koná dvoudenní jednání Rady pro konkurenceschopnost. V úterý a středu Komise pořádá Evropské podnikatelské fórum pro odborné vzdělávání. V polovině týdne se koná schůze Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum Výboru regionů.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 22. září

 • V Miláně začíná dvoudenní neformální jednání ministrů zdravotnictví.
 • Společné výzkumné středisko (JRC) pořádá v Amsterdamu pětidenní konferenci věnovanou fotovoltaice.
 • Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu jedná o uzavření Dohody o přidružení mezi EU a Moldavsku republikou; Dohodě o přidružení mezi EU, EURATOM, členskými státy EU a Moldavskou republikou; proběhne výměna názorů s nově ustanoveným vedoucím delegace EU v Albánii.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu jedná o aktualizaci studie „Kodex chování pro komisaře - zlepšení účinnosti a účelnosti"; dohodách v odvětví tabáku; vytvoření funkce inspektora procesních záruk; zprávě Komise o ochraně finančních zájmů EU - Výroční zpráva za rok 2013 o boji proti podvodům; Zpráva úřadu OLAF za rok 2013 - Čtrnáctá zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům 1. ledna - 31. prosince 2013; boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie 2012/0193(COD); cesta delegace výboru CONT do České republiky v souvislosti se "Systémovými chybami při kontrole a auditu fondů EU ve dnech 26. a 27. března 2014.
 • Ve Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu proběhne výměna názorů s italským státním tajemníkem úřadu předsedy vlády Grazianem Delriem o prioritách italského předsednictví Rady EU.
 • V Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu proběhne dialog o měnových záležitostech s prezidentem ECB a výměna názorů s komisařem pro vnitřní trh a služby.
 • Ve Výboru regionů se koná 25. schůze Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci.
 • Hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma oběhová ekonomika – nulový odpad.
 • V Římě jednají členové Výboru pro zaměstnanost.

Úterý 23. září

 • 63. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
 • Pokračuje neformální jednání ministrů zdravotnictví v Miláně.
 • Komise pořádá Evropské podnikatelské fórum pro odborné vzdělávání.
 • Pokračuje konference věnovaná fotovoltaice v Amsterdamu pořádaná JRC.
 • Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova jedná o nové lesnické strategii EU a o; boji proti nekalým obchodním praktikám v potravinovém řetězci.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu proběhne výměna názorů na aktuální témata: politická situace na Ukrajině a Dohoda o přidružení, Irák-Sýrie, Gáza a Libye výměna názorů s nově ustanoveným vedoucím delegace EU v Japonsku; s ředitelem UNRWA operací v Gáze.
 • Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu jedná o Konferenci OSN o změně klimatu 2014; rozpočtu EU na rok 2015; proběhne výměna názorů s experty na krizi eboly; prezentace kandidátů na Sakharovu cenu 2014.
  Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu hlasuje o souhrnném rozpočtu EU na rozpočtový rok 2015; návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014; dále jedná o externí studii na téma „Úloha měst v politice soudržnosti 2014 - 2020"; Šesté zprávě o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: investice pro zaměstnanost a růst; pokynech k uplatňování opatření propojujících účinnost evropských strukturálních a investičních fondů s řádnou správou ekonomických záležitostí podle článku 23 nařízení (EU) č. 1303/2013.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu jedná o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014; proběhne výměna názorů s komisařem pro hospodářskou soutěž; slyšení s předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví; slyšení s předsedou Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy; slyšení s předsedou Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • V Římě pokračuje jednání členů Výboru pro zaměstnanost.

Středa 24. září

 • Pokračuje 63. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jednají členové COREPERU II.
 • V Turíně se koná neformální jednání ministrů kultury.
 • Pokračuje Evropské podnikatelské fórum pro odborné vzdělávání pořádané Komisí.
 • Pokračuje konference o fotovoltaice v Amsterdamu.
 • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu pořádá workshop Budoucí témata v oblasti práva EU.
 • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu jedná o Evropské úmluvě o právní ochraně služeb založených na, nebo tvořených, podmíněným přístupem; Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům; evropském řízení o drobných nárocích a evropském platebním rozkazu; návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění statut Soudního dvora EU zvýšením počtu soudců Tribunálu a o; podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných dokumentů v EU; novele nařízení Rady (ES) č 1346/2000 o insolvenčním řízení; o ochranných známkách Společenství; právu členských státu související s ochrannými známkami.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu jedná o evropském semestru pro koordinaci ekonomické politiky: implementace priorit 2014; proběhne výměna názorů s italskou ministryní pro ekonomický rozvoj a s; italským podtajemníkem pro evropské záležitosti.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu jedná o možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování GMO na jejich území; námitce v souladu s článkem 106: Systém obchodování s emisemi; námitce v souladu s článkem 106: regulace Komise nahrazující přílohu III; námitce v souladu s článkem 106: rozhodnutí Komise pozměňující rozhodnutí 2000/532/EC; o novele rozhodnutí o obalech a obalových odpadech k snížení odpadu z lehkých plastových tašek a o; monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy novela nařízení č. 525/2013; Konferenci OSN o změně klimatu 2014; evropském semestru pro koordinaci ekonomické politiky: implementace priorit 2014.
 • Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu jedná o současném stavu mezinárodních obchodních jednání; Dohodě o přidružení mezi EU, EURATOM, členskými státy a Gruzií; o uzavření Dohody o přidružení mezi EU a Gruzií; proběhne výměna názorů s velvyslancem EU při WTO; Protokolu k dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU; proběhne výměna názorů na sankce EU-Rusko; na aktuální stav vyjednávání a implementace Dohod o hospodářském partnerství a na; uzavření obchodních jednání s Ekvádorem o připojení se k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Peru/Kolumbií.
 • Koná se schůze Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum Výboru regionů.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá seminář na téma Sladění regionálních investic s digitálními předpoklady pro budoucí růst.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci Směrem k lépe vyváženému pracovnímu životu.

Čtvrtek 25. září

 • Pokračuje 63. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
 • Začíná dvoudenní jednání Rady pro konkurenceschopnost.
 • Pokračuje konference k fotovoltaice v Amsterdamu.
 • Komise pořádá 2. Konferenci o energetické spolupráci mezi EU a Norskem: trhy s energií a plynem v Norsku a EU.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu jedná o ukazatelích pro měření výkonnosti jednotného trhu; přispění vnitřního trhu a ochrany spotřebitele k ekonomickému růstu.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu jedná o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních tajemství proti protiprávnímu nabytí, používání a zveřejňování; souhrnném rozpočtu EU na rok 2015; návrzích právních předpisů o kvalitě ovzduší a průmyslových emisích.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Pátek 26. září

 • Pokračuje 63. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
 • Pokračuje jednání Rady pro konkurenceschopnost.
 • V Amsterdamu pokračuje konference k fotovoltaice.

Sobota 27. září

 • Neproběhnou žádné zajímavé události. 

Neděle 28. září

 • Koná se neformální jednání ministrů zemědělství a rybolovu.


Probíhající veřejné konzultace

Do 07.10. Konzultace k rámcovému nařízení o integraci statistik podniků (FRIBS)

Do 10.10. Veřejná konzultace týkající se rovnocennosti režimů třetích zemí ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí ze strany těžebního a lesnického průmyslu

Do 12.10. Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2016–2017 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 24.10. Konzultace zainteresovaných stran ohledně politické iniciativy týkající se otevření trhu pro dálkově řízené letadlové systémy

Do 28.10. Veřejná konzultace o možném rozšíření ochrany zeměpisného označení Evropské unie na nezemědělské produkty –  Maximální využití evropského tradičního know-how

Do 31.10. Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

Do 31.10. Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o obchodních zástupcích (86/653/EHS)

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 22/09/2014.

 

 

 < Archív novinek