Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 29. 9. - 5. 10. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden probíhají ve výborech Evropského parlamentu veřejná slyšení s kandidáty na komisaře. V pondělí jedná Rada pro obecné záležitosti a pokračuje neformální jednání ministrů zemědělství a rybolovu. Ve čtvrtek a pátek zasedá neformální rada ministrů pro telekomunikace a v neděli začíná dvoudenní jednání ministrů pro energetiku. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá setkání na téma „Jaké možnosti rozvoje přináší TTIP Evropě?“ a konferenci Sociální ekonomika a sociální inovace jako hnací motor konkurenceschopnosti, růstu a sociálního blahobytu. Dále tento týden jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky. Senát ČR jedná o Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 a o Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti. Evropská komise pořádá v rámci týdne malých a středních podniků dvoudenní Shromáždění zástupců MSP (SME Assembly) a uděluje ceny European Enterprise Promotion Awards. CEBRE pořádá debatu na téma "Cíle energetické účinnosti - cesta správným směrem?"

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 29. září

 • Začíná týden věnovaný problematice malých a středních podniků
 • V Miláně pokračuje třídenní neformální jednání ministrů zemědělství a rybolovu.
 • Jedná Rada pro obecné záležitosti.
 • V Boloni začíná dvoudenní konference LET’S 2014 (Přední základní technologie pro společenské výzvy) pořádaná italským předsednictvím.
 • Výbor regionů pořádá v Tbilisi konferenci na téma Fondy a možnosti financování: Klíčový prvek pro dosažení úspěšného Východního partnerství.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátkou na komisařku pro obchod Ceciliou Malmström.
 • Rozpočtový výbor Evropského parlamentu hlasuje o souhrnném rozpočtu na rozpočtový rok 2015 a o; Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014.
 • Ve Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátem na komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimicou.
 • Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu proběhne slyšení s kandidátem na komisaře pro životní prostředí, námořní politiku a rybolov Karmenu Vellou.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátem na komisaře pro digitální ekonomiku a společnost Güntherem Oettingerem.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá slyšení na téma Společenství místního rozvoje (CLLD): Partnerství - Transparentnost - Účinnost - Boj proti korupci.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Paříži konferenci "Participativní model pro energetickou účinnost v odvětví stavebnictví".
 • Začíná dvoudenní konference "Cíle udržitelného rozvoje pro Asii a Evropu: Prostředky provádění post-2015 rozvojového programu" pořádaná Evropským hospodářským a sociálním výborem.
 • Evropský ombudsman pořádá konferenci Mezinárodní den svobodného přístupu k informacím.

Úterý 30. září

 • Pokračuje neformální jednání ministrů zemědělství a rybolovu v Miláně.
 • V Boloni pokračuje konference LET’S 2014 (Přední základní technologie pro společenské výzvy).
 • Komise pořádá 3. Fórum nejvzdálenějších regionů: "9 regionů v srdci Evropy dneška a zítřka".
 • Ve Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátem na komisaře pro evropskou sousedskou politiku a vyjednávání o rozšíření Johannesem Hahnem.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátem na komisaře pro výzkum, vědu a inovaci Carlosem Moedasem.
 • Ve Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátem na komisaře pro humanitární pomoc a krizový management Christosem Stylianidesem.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu hlasuje o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014; Evropské dohodě uzavřené Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) týkající se některých aspektů úpravy pracovní doby ve vnitrozemské vodní dopravě; uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; jedná o hledisku zaměstnanosti a sociálním hledisku v rámci strategie EU2020.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma Letištní kapacity v EU.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci "Cíle udržitelného rozvoje pro Asii a Evropu: Prostředky implementace post-2015 rozvojového programu".
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 1. října

 • Jednají členové COREPERU I;
 • Jednají členové COREPERU II;
 • Pokračuje konference LET’S 2014 (Přední základní technologie pro společenské výzvy).
 • Pokračuje 3. Fórum nejvzdálenějších regionů: "9 Regionů v srdci Evropy dneška a zítřka".
 • Začíná pětidenní konference na téma Jaderná detekce pro zvýšenou bezpečnost na hranicích pořádaná Komisí.
 • Začíná třídenní konference na téma Nové politiky pro ochranu stárnoucích spotřebitelů pořádaná Komisí.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu spolu s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví, Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výborem pro ústavní záležitosti proběhne veřejné slyšení s kandidátkou na komisařku pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a rovnost pohlaví Věrou Jourovou.
 • Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu proběhne slyšení s kandidátem na komisaře pro klimatickou změnu a energetiku Miguelem Arias Cañetou.
 • Ve Výboru pro kulturu a vzdělání Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátem na komisaře pro vzdělávání, kulturu, mládež a občanství Tiborem Navracsicsem.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátkou na komisařku pro zaměstnanost, sociální záležitosti, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenovou.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci na téma Sociální ekonomika a sociální inovace jako hnací motor konkurenceschopnosti, růstu a sociálního blahobytu.
 • Senát České republiky na své 25. schůzi jedná o Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti.

Čtvrtek 2. října

 • V Miláně začíná dvoudenní neformální jednání ministrů pro telekomunikace.
 • V Neapoli se v rámci týdne MSP koná Shromáždění MSP a udělování cen European Enterprise Promotion Awards.
 • V Římě se koná Mezinárodní fórum na téma Univerzity, podniky & co. - Společně to dokážeme pořádané italským předsednictvím.
 • V Praze se koná zahajovací konference Cesta ke špičkovému výzkumu (S2E) pořádaná Komisí.
 • Pokračuje konference Jaderná detekce pro zvýšenou bezpečnost na hranicích.
 • Pokračuje konference na téma Nové politiky pro ochranu stárnoucích spotřebitelů.
 • Ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátkou na komisařku pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elzbietou Bieńkowskou.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje v Sopotech setkání na téma Jaké možnosti rozvoje přináší TTIP Evropě?
 • V Neapoli jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • CEBRE pořádá v Praze debatu na téma "Cíle energetické účinnosti - cesta správným směrem?"
 • V rozpočtovém výboru Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátkou na komisařku pro rozpočet a lidské zdroje Kristalinou Georgievou.
 • Ve výboru pro zemědělství a sociální věci Evroského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátem na komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem.

Pátek 3. října

 • Jednají členové COREPERU I.
 • V Miláně se koná neformální jednání ministrů pro telekomunikace.
 • Pokračuje zasedání SME Assembly.
 • Pokračuje Mezinárodní fórum na téma Univerzity, podniky & co. - Společně to dokážeme.
 • Pokračuje zahajovací konference Cesta ke špičkovému výzkumu (S2E) v Praze.
 • Pokračuje konference Jaderná detekce pro zvýšenou bezpečnost na hranicích pořádaná Komisí.
 • Pokračuje konference na téma Nové politiky pro ochranu stárnoucích spotřebitelů pořádaná Komisí.
 • Koná se schůze komise pro přírodní zdroje Výboru regionů.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu jedná o Dohodě mezi EU a Austrálií o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání australské správě pro cla a ochranu hranic; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Závěrečná zpráva o provádění strategie vnitřní bezpečnosti EU pro období 2010-2014; proběhne výměna názorů s komisařkou pro evropské záležitosti Ceciliou Malmstromovou.

Sobota 4. října

 • Pokračuje konference Jaderná detekce pro zvýšenou bezpečnost na hranicích. 

Neděle 5. října

 • V Miláně začíná dvoudenní neformální jednání ministrů pro energetiku.
 • Pokračuje konference Jaderná detekce pro zvýšenou bezpečnost na hranicích.

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 07.10. Konzultace k rámcovému nařízení o integraci statistik podniků (FRIBS)

Do 10.10. Veřejná konzultace týkající se rovnocennosti režimů třetích zemí ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí ze strany těžebního a lesnického průmyslu

Do 12.10. Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2016–2017 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 24.10. Konzultace zainteresovaných stran ohledně politické iniciativy týkající se otevření trhu pro dálkově řízené letadlové systémy

Do 28.10. Veřejná konzultace o možném rozšíření ochrany zeměpisného označení Evropské unie na nezemědělské produkty –  Maximální využití evropského tradičního know-how

Do 31.10. Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

Do 31.10. Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o obchodních zástupcích (86/653/EHS)

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 29/09/2014.


 

 < Archív novinek