Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 6. 10. - 12. 10. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden pokračují ve výborech Evropského parlamentu veřejná slyšení s kandidáty na komisaře. V pondělí se koná neformální jednání ministrů pro energetiku a životní prostředí a pokračuje neformální jednání ministrů pro energetiku. Ve středu jedná Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku a ve čtvrtek začíná dvoudenní jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Ve Výboru regionů se koná třídenní plenární zasedání, na pořadu jednání je mj. dlouhodobé financování evropské ekonomiky, rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030 a evropská platforma pro boj proti nehlášené práci, součástí je i diskuse na téma transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic. Od pondělí do čtvrtka probíhají Open Days 2014 spolupořádané Výborem regionů a Komisí.
 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 6. října

 • V Miláně pokračuje neformální jednání ministrů pro energetiku.
 • V Miláně se koná neformální jednání ministrů pro energetiku a životní prostředí.
 • Komise pořádá konferenci "Věda je budoucnost Evropy".
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátem na komisaře pro jednotný digitální trh Andrusem Ansipou.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu za účasti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhne veřejné slyšení s kandidátkou na komisařku pro energetickou unii Alenkou Bratuškovou.
 • Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu jedná o informacích o slyšení nominovaného kandidáta na prvního místopředsedu Franse Timmermansa; o předsednictví Rady - výměna názorů s úřadujícím předsedou Rady na téma neformálního zasedání Rady pro obecné záležitosti v Miláně (28.-29.8.) a o; budoucím institucionálním vývoji EU.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátkou na post vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Frederikou Mogheriniovou.
 • Ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu proběhne výměna názorů s komisařem Ciolosem ohledně výsledků dosažených odcházející Komisí.
 • V Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu za účasti Výboru pro zaměstnanost a sociální věci proběhne veřejné slyšení s kandidátem na komisaře pro euro a sociální dialog Valdisem Dombrovskisem.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu představí studie týkající se diskriminace spotřebitelů na jednotném digitálním trhu a aspektů ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb; výbor hlasuje o vysoké společné úrovni bezpečnosti sítí a informací v celé EU; vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.
 • Ve Výboru regionů začíná třídenní plenární zasedání, první den je na pořadu přijetí programu jednání a oficiální zahájení OPEN DAYS 2014: Rosteme společně - inteligentní investice pro lidi;
 • Začínají Open days 2014 spolupořádané Výborem regionů a Komisí.
 • V Maďarsku se koná se konference Akademie zelené infrastruktury Sítě organizací ze zemí střední a východní Evropy (CCEweb) - Ochrana našeho přírodního kapitálu: politika a praxe.

Úterý 7. října

 • Italské předsednictví pořádá v Římě třídenní konferenci EurOCEAN 2014.
 • Komise pořádá konferenci "Věda je budoucnost Evropy".
 • V Ispře se koná workshop "Bezpečnost pro styk s potravinami: Migrační zkoušky a posouzení expozice chemických látek v potravinách" pořádaný Komisí.
 • Komise pořádá konferenci na téma Revitalizace průmyslových regionů.
 • V Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu za účastni Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku proběhne veřejné slyšení s kandidátem na komisaře pro pracovní místa, investice a konkurenceschopnost Jurkim Katainenem.
 • Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu jedná o nových potravinách; boji proti nekalým obchodním praktikám mezi podniky v rámci potravinového řetězce; o problémech týkajících se právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže vyplývajících z provádění SZP (prezentace Komise - GŘ COMP); o současném stavu afrického moru prasat v některých oblastech pobaltských států a Polska (prezentace Komise -GŘ SANCO).
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu jedná o dohodách v odvětví tabáku; cestě delegace výboru do České republiky v souvislosti se "Systémovými chybami při kontrole a auditu fondů EU" ve dnech 26. a 27. 3. 2014.
 • Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu jedná o Dohodě o přidružení mezi EU, EURATOM a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé; uzavření Dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou; činnosti monitorovacích skupin; nových potravinách.
 • Rozpočtový výbor Evropského parlamentu hlasuje o souhrnném rozpočtu EU na rozpočtový rok 2015; uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; rozpočtu 2014: Sekce III - Komise; rozpočtu 2014: ostatní sekce; jedná o návrzích pozměňujících rozpočet č. 2/2014 - Přebytek vyplývající z plnění rozpočtu na rok 2013; č. 3/2014 - Příjmy z pokut a úroků - příjmy z úhrad a splátek FEMI; č. 4/2014 - Tradiční vlastní zdroje (TVZ), DPH a hrubý národní důchod (HND); č. 5/2014 - Povodně v Itálii (Sardinie) v roce 2013 - zemětřesení v Řecku - led ve Slovinsku - led následovaný povodněmi v Chorvatsku v roce 2014.
 • Pokračují Open Days 2014.
 • Pokračuje 108. plenární zasedání Výboru regionů, na pořadu jednání je projednávání a přijetí stanovisek k dlouhodobému financování evropské ekonomiky; k opatřením na podporu vytváření podmínek pro zakládání nových společností v oblasti vyspělých technologií; balíčku Čisté ovzduší pro Evropu; evropské strategii pro pobřežní a námořní cestovní ruch; režimu podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení.
 • Schůze Podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci Poslanecké sněmovny ČR.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • Koná se konference Akademie zelené infrastruktury Sítě organizací ze zemí střední a východní Evropy - Ochrana našeho přírodního kapitálu: politika a praxe, Maďarsko.

Středa 8. října

 • Jednají členové COREPERU II.
 • V Lucemburku jedná Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE).
 • V Turíně se koná konference zúčastněných stran o biohospodářství "Ze sektorů do systému, od konceptu k realitě“ pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Římě pokračuje EurOCEAN 2014.
 • V Ispře pokračuje workshop "Bezpečnost pro styk s potravinami: Migrační zkoušky a posouzení expozice chemických látek v potravinách" pořádaný Komisí.
 • Komise přijme balíček k rozšíření 2014.
 • Pokračují Open Days 2014 spolupořádané Výborem regionů a Komisí.
 • Ve Výboru regionů pokračuje plenárního zasedání, na pořadu je projednání a přijetí stanovisek k rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030; diskusi na téma transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic; mobilitě v zeměpisně a demograficky znevýhodněných regionech; evropské platformě pro boj proti nehlášené práci.
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů pořádá Konferenci: nové zprávy z Ukrajiny.
 • Jedná Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR.

Čtvrtek 9. října

 • Jednají členové COREPERU I.
 • V Lucemburku jedná Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • V Turíně pokračuje konference zúčastněných stran o biohospodářství "Ze sektorů do systému, od konceptu k realitě".
 • Pokračuje konference EurOCEAN 2014 v Římě.
 • Komise pořádá ve Florencii akci "Den navrhovatelů IKT".
 • V Komisi se koná konference na vysoké úrovni o energetické bezpečnosti.
 • Pokračují Open Days 2014.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Pátek 10. října

 • Jednají členové COREPERU I.
 • V Lucemburku jedná Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • V Miláně proběhne neformální jednání ministrů pro soudržnost.
 • Ve Florencii pokračuje akce Komise "Den navrhovatelů IKT".
 • Výbor regionů pořádá konzultaci o TTIP se zúčastněnými stranami.

Sobota 11. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 12. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 07.10. Konzultace k rámcovému nařízení o integraci statistik podniků (FRIBS)

Do 10.10. Veřejná konzultace týkající se rovnocennosti režimů třetích zemí ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí ze strany těžebního a lesnického průmyslu

Do 12.10. Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2016–2017 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 24.10. Konzultace zainteresovaných stran ohledně politické iniciativy týkající se otevření trhu pro dálkově řízené letadlové systémy

Do 28.10. Veřejná konzultace o možném rozšíření ochrany zeměpisného označení Evropské unie na nezemědělské produkty –  Maximální využití evropského tradičního know-how

Do 31.10. Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

Do 31.10. Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o obchodních zástupcích (86/653/EHS)

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 06/10/2014.

 

 


< Archív novinek