Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 3. 11. - 9. 11. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku pořádá veřejné slyšení na téma "Strategie energetické bezpečnosti EU v podmínkách vnitřního trhu s energií", jedná o vyjednávání TTIP a příkladech realizace Horizontu 2020. Výbor pro mezinárodní obchod jedná mj. o kontrole vývozu zboží dvojího užití; sazebním zacházením se zbožím pocházejícím z Ekvádoru a o zprávě Světové banky o podnikání v roce 2015. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jedná mj. o Výroční zprávě k politice hospodářské soutěže EU a ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. Ve čtvrtek jednají členové Euroskupiny, v pátek jedná Rada pro hospodářské a finanční věci. Dále tento týden Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejnou debatu na téma Směrem k nové klimatické dohodě v roce 2015 a Výbor regionů pořádá čtyřdenní konferenci "Napájení města - energeticky inteligentní města zítřka“.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 3. listopadu

 • V Bělehradu začíná třídenní workshop na téma "Infrastruktura pro prostorová a veřejně přístupná data ve Střední a Východní Evropě" pořádaný Komisí.
 • Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu jedná o dohodě o přidružení mezi EU a EURATOM a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé; o všeobecných volbách v Tunisku; všeobecných volbách na Ukrajině; proběhne výměna názorů s Herbertem Salberem, zvláštním zástupcem EU pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii; s Jerzym Pomianowskim, výkonným ředitelem Evropské nadace pro demokracii, ohledně prezentace výroční zprávy nadace; s Masrúrem Barzáním, předsedou Národní bezpečnostní rady iráckých Kurdů; s Juanem Manuelem Santosem Calderónem, prezidentem Kolumbie.
 • Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu jedná o EU a globálním rámci pro rozvoj po roce 2015; hlasuje o Konferenci OSN o změně klimatu v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě, Peru; proběhne výměna názorů na krizi způsobenou virem Ebola.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu jedná o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou; pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce; výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2013; strukturálních opatřeních na zlepšení odolnosti úvěrových institucí EU; podávání zpráv a transparentnost v souvislosti s repo obchody; přezkumu rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy; proběhne veřejné slyšení s předsedkyní dozorčí rady ECB Danièle Nouyovou.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu jedná o přeshraniční výměně informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu; nákladech vyplývajících z neexistence společného evropského postupu; pořádá slyšení o evropských systémech výběru mýtného na silnicích pro soukromá motorová vozidla.

Úterý 4. listopadu

 • V Bělehradu Pokračuje workshop Komise na téma "Infrastruktura pro prostorová a veřejně přístupná data ve Střední a Východní Evropě".
 • Společné výzkumné středisko (JCR) pořádá ve Skopji workshop na téma Zavádění a používání eurokódů v kandidátských a potencionálních zemích EU na Balkáně.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu jedná o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2013; výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2013; systému pojištění pro případ nezaměstnanosti pro eurozónu: náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu; zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní; ruském embargu: Dopady na hospodářskou situaci a zaměstnanost v členských státech; rozptylu mezd v Evropské unii; hlasuje o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020; zavedení zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ („směrnice o rasové rovnosti“) a obecném rámci pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovném zacházení v zaměstnání“) a o; hledisku zaměstnanosti a sociálním hledisku v rámci strategie EU 2020.
 • Rozpočtový výbor Evropského parlamentu jedná o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: povodně v Itálii - zemětřesení v Řecku - led ve Slovinsku - led a záplavy v Chorvatsku; návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014: revize predikce tradičních vlastních zdrojů, DPH a příspěvků založených na HND; návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014: Záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku; uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: regiony zasažené katastrofami; uvolnění prostředků z nástroje pružnosti ve prospěch programů strukturálních fondů pro Kypr; finančních předpisech použitelných na souhrnný rozpočet Evropské unie; uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
 • Senát ČR pořádá kulatý stůl na téma "Evropská politika a důsledky ukrajinské krize".
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 5. listopadu

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jednají členové COREPERU II.
 • Pokračuje workshop Komise v Bělehradu na téma "Infrastruktura pro prostorová a veřejně přístupná data ve Střední a Východní Evropě".
 • Pokračuje workshop JCR na téma Zavádění a používání eurokódů v kandidátských a potencionálních zemích EU na Balkáně.
 • Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova Evropského parlamentu jedná o autonomních obchodních preferencích pro Moldavskou republiku; udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; výhledech odvětví mléka a mléčných výrobků v EU – přezkum provádění legislativního balíčku v oblasti mléka a mléčných výrobků; režimu podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení; slyšení na téma "Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví".
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu jedná o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2013; zvláštní zprávě č. 11/2014 "zřízení Evropské služby pro vnější činnost"; zvláštní zprávě č. 8/2014 "Řídila Komise účinně začlenění vázané podpory do režimu jednotné platby?"; zvláštní zprávě č. 11/2013 - Právo na získávání dat o hrubém národním důchodu (HND): strukturovanější a lépe zaměřený přístup by zlepšil účinnost kontroly Komise.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu pořádá veřejné slyšení na téma "Strategie energetické bezpečnosti EU v podmínkách vnitřního trhu s energií"; jedná o vyjednávání TTIP; příkladech realizace Horizontu 2020; ACERu - Report o sledování trhu a dalších probíhajících aktivitách.
 • Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu jedná o autonomních obchodních preferencích pro Moldavskou republiku; mimořádných obchodních opatřeních pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení použitelnosti nařízení, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu; kontrole vývozu zboží dvojího užití; sazebním zacházením se zbožím pocházejícím z Ekvádoru; dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie; činnosti monitorovacích skupin; nových potravinách; zprávě Světové banky o podnikání v roce 2015; uzavření dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tří souvisejících dohod; uzavření dohody o přidružení mezi EU na jedné straně a Gruzií na straně druhé; Dohodě o investicích mezi EU a Myanmarem.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu jedná o Výroční zprávě k politice hospodářské soutěže EU; vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů; ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním.
 • Výbor pro životní prostřední, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu jedná o nových potravinách; Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES); zřízení a provozování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a změna směrnice 2003/87/ES; snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003/35/ES; Zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii a jejich dovozu do Unie; zákazu rybolovu unášenými sítěmi; hlasuje o Konferenci OSN o změně klimatu v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě, Peru; diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro; nařízení o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009; možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území; proběhne výměna názorů se Zsuzsannou Jakabovou, regionální ředitelkou Světové zdravotnické organizace pro Evropu, o krizi způsobené epidemií viru Ebola a s; Franzem Fischlerem, předsedou řídícího výboru vědeckého programu EU pro EXPO 2015.
 • V Mnichově začíná čtyřdenní konference "Napájení města - energeticky inteligentní města zítřka" pořádaná Výborem regionů.
 • Výbor regionů pořádá konzultaci zúčastněných stran "Směrem k oběhovému hospodářství - přezkum evropských právních předpisů".
 • Výbor regionů pořádá konferenci na téma Finanční nástroje v rámci evropské regionální politiky "Kdy se finanční nástroje staly zajímavými pro orgány veřejné správy?".
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejnou debatu na téma Směrem k nové klimatické dohodě v roce 2015.

Čtvrtek 6. listopadu

 • Jednání Euroskupiny.
 • Italské předsednictví pořádá konferenci "Finance pro růst - Směrem k unii kapitálových trhů".
 • Italské předsednictví pořádá v Římě akci na vysoké úrovni "Nediskriminace a rovnost: Utváření budoucnosti politiky rovnosti v EU".
 • Začínají Dny Bruselu: "Dobré ráno Evropo, teď nebo nikdy" pořádané Komisí.
 • Komise pořádá konferenci "Udržitelné energie ve Střední Asii: Obchodní příležitosti a transfer technologií".
 • V Mnichově pokračuje konference pořádaná Výborem regionů "Napájení města - energeticky inteligentní města zítřka".
 • Začíná třídenní valné shromáždění Konference evropských regionálních legislativních sborů (CALRE) v Santiago de Compostela.
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá v Neapoli debatu na téma Oživení Evropy, Neapol, solidarita s jihem: EU probuď se!
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů pořádá Konferenci o regionální angažovanosti.
 • Ve Frankfurtu jedná Rada guvernérů.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Pátek 7. listopadu

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jedná Rada pro hospodářské a finanční věci.
 • V Římě pokračuje akce na vysoké úrovni "Nediskriminace a rovnost: Utváření budoucnosti politiky rovnosti v EU" pořádaná Italským předsednictvím.
 • Pokračují Dny Bruselu: "Dobré ráno Evropo, teď nebo nikdy".
 • V Mnichově pokračuje konference "Napájení města - energeticky inteligentní města zítřka“.
 • Pokračuje valné shromáždění Konference evropských regionálních legislativních sborů (CALRE) v Santiago de Compostela.
 • Skupina Zelení – Evropská svobodná aliance pořádá v Istanbulu konferenci na téma Geopolitika, bezpečnost a přeměna energetiky.

Sobota 8. listopadu

 • Pokračuje konference "Napájení města - energeticky inteligentní města zítřka" pořádaná Výborem regionů.
 • V Santiago de Compostela pokračuje valné shromáždění Konference evropských regionálních legislativních sborů (CALRE).


Neděle 9. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 


 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 03/11/2014.

 < Archív novinek