Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 10. 11. - 16. 11. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se koná dvoudenní malé plenární zasedání Evropského parlamentu, poslanci mj. hlasují o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobování se globalizaci; mírovém procesu v Severním Irsku; tureckých aktivitách vytvářejících napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru; humanitární situaci v Jižním Súdánu. Současně zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jedná o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel a o jakosti paliv. Výbor pro právní záležitosti jedná o podpoře zapojení akcionářů a o výkazu o správě a řízení společnosti. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jedná mj. o kyberkriminalitě. Tento týden zasedá Rada pro zemědělství a rybolov a Rada pro hospodářské a finanční věci. Evropská centrální banka organizuje dvoudenní Globální výzkumné fórum o mezinárodní makroekonomice a financích a v Lucemburku proběhne Evropský týden mikrofinancí pořádaný Evropskou investiční bankou. Na konci týdne se koná summit G20 v Brisbane.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 10. listopadu

 • Začíná dvoudenní jednání Rady pro zemědělství a rybolov.
 • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu pořádá slyšení o nejnovějším vývoji v oblasti správního práva EU a jedná o sporech ve kterých je Parlament účastníkem; ověřování pověřovacích listin; žádostech, aby byla Ana Gomez a Victora Uspaskicha zbaveny poslanecké imunity; proběhne výměna názorů s Dr. Viktorem Meijersem ohledně proveditelnosti a vhodnosti toho, aby se Čína inspirovala evropským občanským právem, především společnou evropskou právní úpravou prodeje.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu jedná o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel; námitce podle článku 106 jednacího řádu: směrnice o jakosti paliv - výpočetní metody a požadavky na podávání zpráv; představení úkolů a činnosti agentur, které spadají do působnosti výboru ENVI; proběhne výměna názorů se zástupci Komise o práci a poslání Potravinového a veterinárního úřadu (FVO).
 • Výbor regionů pořádá konzultaci zúčastněných stran na téma Strategický rámec EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2014-2020".
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci na téma Inteligentní města - na cestě k evropské hospodářské obnově prostřednictvím občanských inovací.

Úterý 11. listopadu

 • Pokračuje jednání Rady pro zemědělství a rybolov.
 • Italské předsednictví pořádá TechItaly2014 - "Kvalita a bezpečnost potravin: směrem k EXPO 2015".
 • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu jedná o změně směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti; výbor hlasuje o úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům; návrhu rozhodnutí Rady o schválení Haagské úmluvy ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu jménem EU; přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do EU; ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi EHS a Švýcarskou konfederací; společných pravidlech dovozu; clech na dovoz některých produktů pocházejících z USA; Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi ES a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé; ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi EHS a Islandskou republikou; opatření na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu hlasuje o vědeckém přezkumu otázek týkajících se potravin; možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území; proběhne výměna názorů s komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguelem Ariasem Cañetem o současné a budoucí klimatické politice.
 • Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu jedná o volební pozorovatelské misi Mozambik 2014; EU a globálním rozvojovém rámci po roce 2015; činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU; Evropském roku pro rozvoj 2015; soukromém sektoru a rozvoji; výbor hlasuje o EU a globálním rozvojovém rámci pro rok 2015; podvýživě dětí v rozvojových zemích.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu jedná o činnosti Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) v oblasti spolupráce při vymáhání práva a vnitřní bezpečnosti a představení operace Archimedes; obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU; využívání údajů jmenné evidence cestujících; proběhne výměna názorů o kyberkriminalitě a prezentace posouzení hrozeb organizované trestné činnosti, kterou umožňuje internet.
 • Výbor regionů pořádá konferenci na téma Od vědy k politice: Boj proti klimatickým problémům v evropských regionech - pomocí ekologického zemědělství.
 • Koná se 35. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR, výbor jedná o vládním návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi EU a EURATOM na jedné straně a Gruzií na straně druhé; informacích o výsledcích jednání Evropské rady konané 23. - 24. října 2014.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 12. listopadu

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jednají členové COREPERU II.
 • Koná se dvoudenní malé plenární zasedání Evropského parlamentu, první den je na pořadu prohlášení předsedy k 25. výročí pádu Berlínské zdi; volba místopředsedy parlamentu; předložení výroční zprávy Evropského účetního dvora; prohlášení Komise - mírový proces v Severním Irsku; prohlášení VPC/HR- Turecké akce vytvářející napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru; prohlášení VPC/HR- Humanitární situace v Jižním Súdánu; prohlášení Komise - Změna protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, týkající se programu EU pro Zaměstnanost a sociální inovace ("EaSi") a nástroje Evropského progresivního mikrofinancování pro zaměstnanost a sociální začlenění; prohlášení Komise - Změna protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, týkající se spolupráce v oblasti volného pohybu pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření pro migrující osoby, včetně migrujících osob z třetích zemí.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci na téma Nová průmyslová politika pro Evropu.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci na téma Význam micro- a nanoelektroniky v naší digitální ekonomice a společnosti.
 • Politická skupina Evropa svobody a přímé demokracie pořádá konferenci na téma Evropa 25 let po pádu železné opony.
 • V Lucemburku začíná Evropský týden mikrofinancí pořádaný Evropskou investiční bankou.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 13. listopadu

 • V Miláně začíná dvoudenní konference na téma RENESANCE: Rozvíjející se průmysl - nový motor pro růst pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Římě začíná dvoudenní 67. setkání Výboru vrchních inspektorů práce.
 • GŘ Komise pro hospodářské a finanční záležitosti (ECFIN) pořádá workshop o daních - Zdanění bohatství: minulost, současnost, budoucnost.
 • Pokračuje malé plenární zasedání Evropského parlamentu, druhý den poslanci jednají o Dohodě o přidružení mezi EU a EURATOM na jedné straně a Moldavskou republikou na druhé straně; o uzavření Dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou; proběhne hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobování se globalizaci; mírovém procesu v Severním Irsku; tureckých akcích vytvářejících napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru; humanitární situaci v Jižním Súdánu.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci "Podpora zakládání podniků k vytváření růstu a zaměstnanosti".
 • Evropská centrální banka organizuje dvoudenní Globální výzkumné fórum o mezinárodní makroekonomice a financích ve Washingtonu DC.
 • V Lucemburku pokračuje Evropský týden mikrofinancí.

Pátek 14. listopadu

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jedná Rada pro hospodářské a finanční věci.
 • V Miláně pokračuje konference na téma RENESANCE: Rozvíjející se průmysl - nový motor pro růst pořádaná Italským předsednictvím.
 • Začíná dvoudenní konference v Livornu "Moře: udržitelnost jako motor rozvoje. Námořní strategie a Modrý růst." pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Římě pokračuje 67. setkání Výboru vrchních inspektorů práce.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci na téma Čtvrtá průmyslová revoluce: Příležitost pro EU, aby se ujala vedení.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci v Záhřebu "Zajištění nezbytného dovozu pro energetiku EU: nové příležitosti - nebo nové hrozby?
 • Pokračuje Globální výzkumné fórum o mezinárodní makroekonomice a financích ve Washingtonu DC organizované Evropskou centrální bankou.
 • V Lucemburku pokračuje Evropský týden mikrofinancí pořádaný Evropskou investiční bankou.

Sobota 15. listopadu

 • V Brisbane začíná dvoudenní Summit G20.
 • Pokračuje konference pořádaná Italským předsednictvím "Moře: udržitelnost jako motor rozvoje. Námořní strategie a Modrý růst.".

Neděle 16. listopadu

 • Pokračuje Summit G20 v Brisbane. 

Probíhající veřejné konzultace


 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 10/11/2014.

 

 < Archív novinek