Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 17. 11. - 23. 11. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jedná mj. o zjednodušení přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě v rámci jednotného trhu a o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jedná mj. o současném stavu provádění programu Horizont 2020 a o součastném stavu provádění Programu pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME). Tento týden jedná Rada pro zahraniční věci a Rada pro obecné záležitosti. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci na téma Zajištění kvalifikací: společná řešení EU k odstranění nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a problémů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti. Komise pořádá konferenci k energetické politice EU.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 17. listopadu

 • Začíná dvoudenní jednání Rady pro zahraniční věci.
 • V Římě začíná dvoudenní konference "Využití potenciálu sociální ekonomiky k růstu v EU" pořádaná Italským předsednictvím.
 • Komise pořádá konferenci k energetické politice EU.
 • Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu hlasuje o Dohodě o přidružení mezi EU a EURATOM na jedné straně a Gruzií na straně druhé; Dohodě o přidružení mezi EU a Gruzií; jedná o dohodě mezi EU a Kanadou o přenosu a zpracování údajů jmenné evidence cestujících; proběhne debata o zasedání Evropské rady s Evropskou službou pro vnější činnost; proběhne výměna názorů s Hadi Al Bahra, předsedou Národní koalice pro Syrské revoluční a opoziční síly; výměna názorů s Pavlo Klimkinem, ukrajinským ministrem pro zahraniční věci, o situaci na Ukrajině.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu jedná o výroční zprávě k politice EU pro hospodářskou soutěž; proběhne měnový dialog s Mariem Draghim, prezidentem ECB a veřejné slyšení s Mariem Draghim tentokrát v roli předsedy Rady pro systémová rizika.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu jedná o zjednodušení přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě v rámci jednotného trhu; správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015; ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu jedná o výroční zprávě za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU -  boj proti podvodům; zvláštní zprávě č. 6/2014 (udělení absolutoria za rok 2013) s názvem "Dosáhly fondy politiky soudržnosti podporující výrobu obnovitelné energie dobrých výsledků?"; proběhne výměna názorů se Světovou bankou a OSN/agenturami OSN;
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu jedná o současném stavu provádění programu Horizont 2020; zřízení a nakládání s rezervou tržní stability pro unijní systém obchodování s emisemi skleníkových plynů a změně směrnice 2003/87/EC; součastném stavu provádění Programu pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME); delegaci ITRE na 9. zasedání Fóra pro správu internetu v Istanbulu, Turecko; hlasuje o obnovení Dohody o vědecké a technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou; dohodě o spolupráci na civilním globálním navigačním družicovém systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Marockým královstvím.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci na téma Zajištění kvalifikací: společná řešení EU k odstranění nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a problémů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti.

Úterý 18. listopadu

 • Pokračuje jednání Rady pro zahraniční věci.
 • Začíná dvoudenní jednání Rady pro obecné záležitosti.
 • Pokračuje konference v Římě "Využití potenciálu sociální ekonomiky k růstu v EU" pořádaná Italským předsednictvím.
 • Italské předsednictví pořádá zahajující konferenci o strategii EU pro oblast Jaderského a Jónského regionu.
 • Komise přijme nařízení zlepšující přístup k železniční dopravě pro osoby se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu.
 • Komise pořádá konferenci na téma Řízení rizik spojených s chemickými látkami: legislativa REACH a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).
 • Výbor regionů pořádá konferenci na téma Konkurenční podniky, úspěšné regiony. Role mikropodniků, malých a středních podniků a regionální politiky v období 2014-2020.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) pořádá konferenci "TTIP a spotřebitelé: Dobrý, zlý a ošklivý".
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR) pořádá konferenci na téma Bezpečnost Izraele a role EU.

Středa 19. listopadu

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jednají členové COREPERU II.
 • Pokračuje jednání Rady pro obecné záležitosti.
 • V Římě začíná dvoudenní konference " Budování Evropsko-středomořského energetického mostu" pořádaná Italským předsednictvím.
 • Začíná třídenní konference na téma Věda, inovace a společnost: dosažení odpovědného výzkumu a inovací, Řím;
 • Společné výzkumné středisko (JRC) pořádá v Drážďanech dvoudenní 20. výroční GeoCap konferenci.
 • Komise pořádá 10. výroční konference Evropského partnerství pro alternativní přístupy ke zkouškám na zvířatech (EPAA): Jak usnadnit používání alternativních metod regulačními orgány?
 • Politická skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) pořádá konferenci na téma Jak se vypořádat s Ruskem?
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) pořádá konferenci na téma Kultura jako dynamický ekonomický a sociální nástroj.
 • Ve Frankfurtu jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 20. listopadu

 • V Římě pokračuje konference "Budování Evropsko-středomořského energetického mostu" pořádaná Italským předsednictvím.
 • Pokračuje konference na téma Věda, inovace a společnost: dosažení odpovědného výzkumu a inovací pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Padově začíná dvoudenní konference k doktorskému studiu a zaměstnanosti doktorandů pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Drážďanech pokračuje 20. výroční GeoCap konferenci pořádaná JRC.
 • Začíná dvoudenní 4. výroční konference Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení pořádaná Komisí.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu jedná o zprávě Komise o uplatňování směrnice 2008/104/EC o agentuře zaměstnávání; výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2013; nákladech a výnosech na přiměřené ubytování pro osoby se zdravotním postižením a chráněných pracovních dílen; nových formách pracovněprávních vztahů; hlasuje o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobování se globalizaci.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Pátek 21. listopadu

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jedná Rada pro zahraniční věci.
 • V Římě pokračuje konference na téma Věda, inovace a společnost: dosažení odpovědného výzkumu a inovací pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Padově pokračuje konference k doktorskému studiu a zaměstnanosti doktorandů.
 • Pokračuje 4. výroční konference Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení pořádaná Komisí.

Sobota 22. listopadu

 •   Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 23. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 01.12. Konzultace k přeshraničním fúzím a rozdělení podniků

Do 15.12. Silná evropská politika na podporu malých a středních podniků a podnikatelů 2015–2020: veřejná konzultace ohledně iniciativy „Small Business Act“

Do 16.01 Konzultace o vymezení kritérii identifikace endokrinních disruptorů v kontextu provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích

Do 31.01. Veřejná konzultace k Patentům a normám - Moderní rámec pro normalizaci související s duševním vlastnictvím

Do 28.02. Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz

 


Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 17/11/2014.

 

 

 < Archív novinek