Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 24. 11. - 30. 11. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Poslanci hlasují mj. o návrhu na vyslovení nedůvěry Komisi; o zaměstnanosti a sociálních aspektech strategie Evropa 2020; Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech specifických pro železniční kolejová vozidla; zpoždění při zahájení politiky soudržnosti pro období 2014-2020; uznání Palestiny a o jednotném digitálním trhu. Dále tento týden zasedá Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport a Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Koná se Výroční výzkumná konference GŘ Komise pro hospodářské a finanční záležitosti (ECFIN). Hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma makro-regionální strategie napříč Evropou, Výbor regionů pořádá konferenci na vysoké úrovni na téma Role záruk pro mladé v provádění programů strukturálních fondů 2014-2020. CEBRE organizuje v Praze debatu "Velká koalice pro digitální pracovní místa".

 

Pondělí 24. listopadu

 • V Římě začíná čtyřdenní Mezinárodní laboratoř pro podnikající ženy pořádaná Italským předsednictvím.
 • Komise pořádá konferenci "Emise skleníkových plynů v energeticky náročných průmyslových odvětvích".
 • Koná se Výroční výzkumná konference GŘ Komise pro hospodářské a finanční záležitosti (ECFIN).
 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, první den je na pořadu jednání návrh na vyslovení nedůvěry Komisi; EU a globální rámec rozvoje po roce 2015; zpoždění při zahájení politiky soudržnosti pro období 2014-2020; kontrola vývozu zboží dvojího užití; prohlášení Komise - pokyny Komise týkající se posuzování dopadů.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu jedná ve Štrasburku o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii a jejich dovozu do Unie; hlasuje o nových potravinách.
 • V Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu, zasedajícím ve Štrasburku, proběhne ekonomický dialog a výměna názorů s Pierrem Moscovicim, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, na téma: Stanovisko Komise k návrhům rozpočtových plánů členských států eurozóny.
 • Ve Výboru pro rozvoj, zasedajícím ve Štrasburku, proběhne výměna názorů s nositelem Sacharovovy ceny za rok 2014 – Denisem Mukwege.
 • Evropská centrální banka pořádá ve Frankfurtu workshop na téma "Modelování přeshraničních finančních kanálů: GVAR perspektiva".

Úterý 25. listopadu

 • Jedná Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport.
 • Italské předsednictví pořádá konferenci "TechItaly2014: Budoucnost kulturního dědictví v chytrých městech".
 • V Římě pokračuje Mezinárodní laboratoř pro podnikající ženy pořádaná italským předsednictvím.
 • Komise pořádá workshop na téma Posílení evropského obranného průmyslu: dvojí použití a chytré klastrování.
 • Komise pořádá v Záhřebu workshop na téma Střednědobé tržní vyhlídky pro kandidátské země a partnerské země evropské politiky sousedství.
 • Pokračuje plenární zasedání ve Štrasburku, druhý den je na pořadu projev Jeho Svatosti papeže Františka; hlasování o žádosti o naléhavý postup ve věci návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436 / ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství; hlasování o Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech specifických pro železniční kolejová vozidla; Haagské úmluvě ze dne 30. června 2005 o dohodách o soudní příslušnosti; uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobování se globalizaci; stanovisku Soudního dvora ke slučitelnosti Dohody mezi EU a Kanadou o předávání a využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci Agentuře kanadské pohraniční služby se Smlouvami; o zaměstnanosti a sociálních aspektech strategie Evropa 2020; jednání o rozpočtu 2015: Výsledek Dohodovacího výboru; boji proti násilí na ženách; situaci ve Středomoří a nutnosti holistického přístupu EU k migraci; sumární vyhošťování a návrh na legalizaci rychlého navracení migrantů ve Španělsku; strategickém rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2014-2020; provádění směrnice o rovném zacházení v zaměstnání; prohlášení Komise - Hodnocení zátěžových testů bank; debata na téma pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce a shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou.
 • Začíná závěrečná dvoudenní konference sítě KeyCoNet "Zlepšení integrace klíčových kompetencí školního vzdělávání" pořádaná Výborem regionů.
 • Skupina Zelení – Evropská svobodná aliance pořádá ve Štrasburku panelovou diskusi za přítomnosti Euromajdanu "Zbylo něco z Minské dohody?".
 • Ve Frankfurtu pokračuje workshop na téma "Modelování přeshraničních finančních kanálů: GVAR perspektiva" pořádaný Evropskou centrální bankou.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • CEBRE pořádá v Praze debatu "Velká koalice pro digitální pracovní místa".

Středa 26. listopadu

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jednají členové COREPERU II.
 • V Římě pokračuje Mezinárodní laboratoř pro podnikající ženy.
 • Komise přijme měsíční balíček případů porušení práva.
 • V Záhřebu pokračuje workshop Komise na téma Střednědobé tržní vyhlídky pro kandidátské země a partnerské země evropské politiky sousedství.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, třetí den je zahájen prohlášením předsedy Komise k balíčku Komise pro pracovní místa, růst a investice; následuje prohlášení Rady a Komise ke konferenci OSN o změně klimatu 2014 Limě, Peru; předání Sacharovovy ceny Denisovi Mukwege; prohlášení VPC/HR - Uznání suverenity Palestiny; prohlášení VPC/HR - 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte; prohlášení Rady a Komise - Výsledek setkání G20; prohlášení Komise - digitální jednotný trh; prohlášení Komise - Situace v ocelářském průmyslu EU; poslanci hlasují o GUALTIERI; SWINBURNE; Konferenci OSN o změně klimatu 2014 Limě, Peru.
 • Pokračuje závěrečná konference sítě KeyCoNet "Zlepšení integrace klíčových kompetencí školního vzdělávání" pořádaná Výborem regionů.
 • Hospodářský a sociální výbor pořádá v Nikósii Euromed - summit hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí - ročník 2014.
 • Hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma makro-regionální strategie napříč Evropou.
 • Skupina Evropská sjednocená levice - Severská zelená levice pořádá slyšení na téma Zákaz obchodu se zbraněmi s Izraelem.

Čtvrtek 27. listopadu

 • Jedná Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku.
 • V Římě pokračuje Mezinárodní laboratoř pro podnikající ženy pořádaná italským předsednictvím.
 • V Římě začíná dvoudenní konference pořádaná Společným výzkumným střediskem (JRC) na téma "Hypotetická srovnávací metoda pro hodnocení dopadů politik (COMPIE)".
 • Začíná dvoudenní konference pořádaná Společným výzkumným střediskem (JRC) na téma "Zapoj se dnes, utvářej zítřek - analýzy technologií zaměřených na budoucnost".
 • Komise pořádá Evropské dny železniční nákladní dopravy.
 • Poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, poslanci jednají o podvýživě dětí v rozvojových zemích; koná se rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu: Pákistán: zákony o rouhání; Srbsko: případ obviněného válečného zločince Šešelj; Irák: únosy a týrání žen; poslanci hlasují o návrhu na vyslovení nedůvěry Komisi; návrzích usnesení týkajících se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; zpoždění při zahájení politiky soudržnosti pro období 2014-2020; uznání Palestiny; 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte; jednotném digitálním trhu; podvýživě dětí v rozvojových zemích.
 • Výbor regionů pořádá konferenci na téma Webová, mobilní, sociální - online komunikace Komise dnes a zítra.
 • V Miláně začíná dvoudenní seminář „Média občanské společnosti 2014: EU a ME(dia) - kam půjdeme dál?“ pořádaný Hospodářským a sociálním výborem.
 • Ve Frankfurtu začíná dvoudenní 10. Společný workshop ECB/CEPR o trhu práce na téma "Nabídka pracovních sil v důsledku krize"
 • Evropská investiční banka pořádá workshop o financování malých a středních podniků ze strany EIB prostřednictvím finančních zprostředkovatelů.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Pátek 28. listopadu

 • Jednají členové COREPERU I.
 • V Římě pokračuje konference pořádaná Společným výzkumným střediskem (JRC) na téma "Hypotetická srovnávací metoda pro hodnocení dopadů politik (COMPIE)".
 • Pokračuje konference pořádaná Společným výzkumným střediskem (JRC) na téma "Zapoj se dnes, utvářej zítřek - analýzy technologií zaměřených na budoucnost".
 • Pokračují Evropské dny železniční nákladní dopravy.
 • Komise pořádá v Paříži konferenci o překladu a tlumočení: Kulturní a jazyková rozmanitost - výzva pro demokracii.
 • Výbor regionů pořádá v Campobasso konferenci na vysoké úrovni: Role záruk pro mladé v provádění programů strukturálních fondů 2014-2020.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje diskusi se zúčastněnými stranami na téma Globální partnerství a způsoby provádění rámce po roce 2015.
 • V Miláně pokračuje seminář Média občanské společnosti 2014: EU a ME(dia) - kam půjdeme dál?
 • Skupina Zelení – Evropská svobodná aliance pořádá v Paříži Konferenci na vysoké úrovni o COP21: Jeden rok před Paříží 2015.
 • Ve Frankfurtu pokračuje 10. Společný workshop ECB/CEPR o trhu práce na téma "Nabídka pracovních sil v důsledku krize".

Sobota 29. listopadu

 •   Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 30. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 28.11. Dostupnost krátkodobého pojištění vývozních úvěrů na vývoz do Řecka

Do 01.12. Konzultace k přeshraničním fúzím a rozdělení podniků

Do 15.12. Silná evropská politika na podporu malých a středních podniků a podnikatelů 2015–2020: veřejná konzultace ohledně iniciativy „Small Business Act“

Do 16.01 Konzultace o vymezení kritérii identifikace endokrinních disruptorů v kontextu provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích

Do 31.01. Veřejná konzultace k Patentům a normám - Moderní rámec pro normalizaci související s duševním vlastnictvím

Do 28.02. Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz

 


Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 24/11/2014.

 

 

 

 
< Archív novinek