Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 1. 12. - 7. 12. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událost

Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro regionální rozvoj jedná mj. o investicích pro zaměstnanost a růst; evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele jedná mj. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem či zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní. Hospodářský a měnový výbor pořádá veřejné slyšení na téma strukturální reformy bankovnictví. Koná se plenární zasedání Výboru regionů, Výbor jedná mj. o balíčku průmyslové politiky; balíčku evropské politiky sousedství; uznávání dovedností a kompetencí získaných v rámci neformálního učení. Dále tento týden zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, Rada pro spravedlnost a vnitřní věci a Rada pro konkurenceschopnost. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá Konferenci o družstevních bankách a financování malých a středních podniků. V pondělí začíná Mezinárodní konference OSN o změně klimatu v Limě.

 

Pondělí 1. prosince

 • Jedná Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele.
 • V Lyonu začíná dvoudenní 17. Evropské fórum k ekologickým inovacím pořádané Evropskou komisí.
 • Komise pořádá Evropský den cestovního ruchu 2014: Klíčové výzvy pro budoucnost cestovního ruchu.
 • Začíná třídenní Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu proběhne výměna názorů s Johannesem Hahnem, komisařem pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření; Fredericou Mogherini, Vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku; stálým zástupcem Nizozemska při EU o státním vyšetřování pádu letadla MH17 na Ukrajině.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu hlasuje o přeshraniční výměně informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu; klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě (změna přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES); proběhne výměna názorů s komisařkou Bulcovou; pořádá slyšení na téma dopravní dostupnost a spojení v členských státech ve střední a východní Evropy.
 • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu jedná o statutu evropské nadace; přistoupení Rakouska a Malty k Haagské úmluvě ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních; evropském řízení o drobných pohledávkách a řízení o evropském platebním rozkazu; přistoupení Maroka k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980; rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství; rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství; řízení před Soudním dvorem EU (článek 141); ověřování pověřovacích listin.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu jedná o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie; udělení absolutoria 2013: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise; zvláštní zprávě č. 7/2014 (udělení absolutoria za rok 2013) s názvem „Podpořil EFRR dostatečně rozvoj podnikatelských inkubátorů?"; č. 2/2012 "Financuje EFRR efektivně projekty na přímou podporu biologické rozmanitosti v rámci strategie 2020 v oblasti biologické rozmanitosti?"; „Fond pro vnější hranice posílil finanční solidaritu, avšak vyžaduje lepší měření výsledků a potřeb, aby poskytoval další přidanou hodnotu EU"; udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – 8. 9. a 10. ERF.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu jedná o fondech peněžního trhu; referenčních indexech v rámci finančních nástrojů a smluv; proběhne ekonomický dialog a výměna názorů s Pierrem Moscovicim, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, na téma: Stanovisko Komise k návrhům rozpočtovým plánů členských států eurozóny; výměna názorů s Hansem Hoogervorstem, předsedou Rady pro mezinárodní účetní standardy; výbor jmenuje předsedu Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu jedná o založení Evropské platformy k posílení spolupráce při prevenci a odrazování od nehlášené práce; absolutoriu 2013: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise; absolutoriu 2013: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci; absolutoriu 2013: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání; absolutoriu 2013: Evropská nadace pro odborné vzdělávání; absolutoriu 2013: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek; zprávě o udělení absolutoria v souvislosti s plnění rozpočtu agentur EU na rozpočtový rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá Konferenci o družstevních bankách a financování malých a středních podniků.
 • V Římě se koná plenární zasedání Konference výborů pro evropské záležitosti.
 • Začíná třináctidenní Mezinárodní konference OSN o změně klimatu v Limě.

Úterý 2. prosince

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Začíná dvoudenní Evropská e-Skills konference 2014 pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Lyonu pokračuje 17. Evropské fórum k ekologickým inovacím pořádané Komisí.
 • Komise pořádá seminář na téma Lekce a poznatky k práci na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti.
 • Komise pořádá konferenci Evropský den zdravotně postižených osob.
 • Komise pořádá v Dijonu Konferenci ke globální biodiverzitě půdy.
 • Pokračuje Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU.
 • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu hlasuje o změně nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení; petici týkající se zrušení možnosti odejít do předčasného důchodu v Maďarsku; snižování obsahu síry v některých kapalných palivech; dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie; otevření a správě některých celních kvót Unie pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky; jedná o možném rozšíření ochrany zeměpisných označení EU na nezemědělské produkty; provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorských a souvisejících práv v informační společnosti; posílení některých aspektů presumpce neviny a práva na přítomnost během soudního jednání v rámci trestního řízení; slyšení na téma Revize směrnice o právech akcionářů.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu jedná o výroční zprávě o daních; přezkumu aktů v přenesené pravomoci a prováděcích o opatřeních; koná se hospodářský dialog a výměna názorů s Marií Luís Albuquerqueovou, ministryní financí Portugalska; hospodářský dialog a výměna názorů o roční analýze růstu a o zprávě mechanismu varování s komisařem pro euro a sociální dialog, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti a komisařkou pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu; veřejné slyšení na téma strukturální reformy bankovnictví.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu hlasuje o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobování se globalizaci; výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2013; jedná o EYE2014; výroční zprávě Evropské investiční banky; evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám v oblasti mobility a další integraci trhů práce; návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořnících, kterou se mění směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/EC.
 • Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu hlasuje o uzavření protokolu k Euro-středomořské dohodě mezi ES a Tuniskem, s cílem zohlednit přistoupení Bulharska a Rumunska k EU; proběhne výměna názorů s ministry zahraničních věcí zemí západního Balkánu o zprávách dosaženého pokroku v procesu rozšíření; s předsedou vlády Libanonu; zvláštním zástupcem OSN a podporující mise OSN v Libyi; zakladatelem hnutí Otevřené Rusko.
 • Výbor regionů pořádá konferenci na téma "Správa víceúrovňové Evropy".
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • V Limě pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu.

Středa 3. prosince

 • Jednají členové COREPERU II.
 • Jedná Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku.
 • V Římě se koná setkání ministrů pro veřejnou správu.
 • Pokračuje Evropská e-Skills konference 2014 pořádaná Italským předsednictvím.
 • Pokračuje konference Evropský den zdravotně postižených osob pořádaná Komisí.
 • V Dijonu pokračuje konference ke globální biodiverzitě půdy.
 • Pokračuje Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU.
 • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu hlasuje o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením přijímání některých veřejných listin EU; proběhne výměna názorů s Účetním dvorem; s Félixem Brazem, ministrem spravedlnosti Lucemburska.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu jedná o evropské energetické bezpečnostní strategii; proběhne výměna názorů s Miguelem Arias Cañetem, komisařem pro energetiku a ochranu klimatu; pořádá veřejné slyšení na téma "Podpora inovativních start-upů a MSP".
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu jedná o lanových dráhách; ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním; spotřebičích na plynná paliva; osobních ochranných prostředcích; správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015; programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti; nekalých obchodních praktikách v potravinářském dodavatelském řetězci.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu jedná o zřízení a provozu rezerv stability trhu pro systém obchodování s emisemi skleníkových plynů Unie a změně směrnice 2003/87/ES; omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení; vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin; absolutoriu 2013: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise; absolutoriu 2013: Evropská agentura pro chemické látky; absolutoriu 2013: Evropská agentura pro životní prostředí; Evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: Roční analýza růstu 2015; hlasuje o označování země původu masa ve zpracovaných potravinách; námitce v souladu s článkem 106: Směrnice o jakosti paliv - metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv.
 • Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu jedná o současném stavu probíhajících jednání trialogu; o zvláštní zprávě 2/2014 Evropského účetního dvora "Jsou preferenční obchodní dohody adekvátně řízeny?"; absolutoriu 2013: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise; dovozu textilních výrobků z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu do Unie; společných pravidlech pro dovoz z některých třetích zemí; autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku; přezkumu evropské politiky sousedství; obchodu s minerály pocházejícími z oblastí zasažených konfliktem a vysoce rizikových oblastí; proběhne výměna názorů s komisařkou pro obchod Ceciliou Malmström.
 • Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu jedná o městském rozměru politik EU; investicích pro zaměstnanost a růst: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Unii; evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce; udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; režimu daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech; hlasuje o výroční zprávě za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům.
 • Koná se 109. plenární zasedání Výboru regionů, na pořadu jednání je podpora kvality veřejných výdajů v záležitostech podléhajících činnosti EU; 6. zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti; balíček průmyslové politiky; balíček evropské politiky sousedství; snaha o podporu opravdové solidarity k evropské migrační politice; uznávání dovedností a kompetencí získaných v rámci neformálního učení.
 • Na 2. schůzi Senátu ČR senátoři jednají o informacích vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 23. - 24. října 2014.
 • 2. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR, Výbor jedná o vládním návrhu na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace (FE), kterým se zavádí v oblasti práva EU jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací.
 • Pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu v Limě.

Čtvrtek 4. prosince

 • Začíná dvoudenní jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • Začíná dvoudenní jednání Rady pro konkurenceschopnost.
 • V Římě začíná dvoudenní setkání Generálních ředitelství Evropské sítě veřejné správy.
 • V Janově začíná dvoudenní Konference o bezpečnosti dopravy: společenské výzvy, řešení výzkumu pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Dijonu pokračuje konference ke globální biodiverzitě půdy pořádaná Komisí.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu jedná o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely; společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem; zjednodušení přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě v rámci jednotného trhu; zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní; hlasuje o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu hlasuje o provádění PRIMA v článku 185 Smlouvy o fungování EU; jedná o zřízení a provozu rezerv stability trhu pro systém obchodování s emisemi skleníkových plynů EU a změně směrnice 2003/87/ES; příležitostech zeleného růstu pro MSP; plánování Mezinárodní energetické charty 2015; proběhne výměna názorů s Carlosem Moedasem, komisařem pro výzkum, vědu a inovace.
 • Hospodářský a sociální výbor pořádá setkání k boji proti finanční kriminalitě.
 • V Římě začíná dvoudenní konference na vysoké úrovni "Směrem k efektivnější Evropě 2020" pořádaná Hospodářským a sociálním výborem.
 • Skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů pořádá Parlamentní konferenci Progresivní Aliance - Důstojná práce a vzdělávání: Investice do rovných příležitostí pro všechny.
 • Ve Frankfurtu jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • Pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu.

Pátek 5. prosince

 • Pokračuje jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • Pokračuje jednání Rady pro konkurenceschopnost.
 • V Římě pokračuje setkání Generálních ředitelství Evropské sítě veřejné správy.
 • V Janově pokračuje Konference o bezpečnosti dopravy: společenské výzvy, řešení výzkumu pořádaná Italským předsednictvím.
 • Pokračuje konference ke globální biodiverzitě půdy pořádaná Komisí.
 • Komise pořádá Konferenci o nástroji pro strojový překlad MT@EC.
 • V Římě pokračuje konference na vysoké úrovni "Směrem k efektivnější Evropě 2020" pořádaná Evropským hospodářským a sociálním výborem.
 • V Limě pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu.

Sobota 6. prosince

 • Pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu v Limě. 

Neděle 7. prosince

 • Pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu v Limě. 

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 01.12. Konzultace k přeshraničním fúzím a rozdělení podniků

Do 15.12. Silná evropská politika na podporu malých a středních podniků a podnikatelů 2015–2020: veřejná konzultace ohledně iniciativy „Small Business Act“

Do 16.01 Konzultace o vymezení kritérii identifikace endokrinních disruptorů v kontextu provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích

Do 31.01. Veřejná konzultace k Patentům a normám - Moderní rámec pro normalizaci související s duševním vlastnictvím

Do 28.02. Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz

 


Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 01/12/2014.

 

 

 


 < Archív novinek