Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 8. 12. - 14. 12. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událost

Tento týden zasedá Rada pro energetiku, Rada pro hospodářské a finanční věci, Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport a Rada pro zahraniční věci. Koná se plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, na pořadu jednání je mj. Evropský film v digitální éře; oběhové hospodářství v EU; akční plán EU v oblasti práv duševního vlastnictví; kontrola spojování podniků; strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020. Dále tento týden Komise skládá slavnostní závazek před Soudním dvorem EU v Lucemburku. Italské předsednictví pořádá Konferenci k Evropskému strategickému plánu pro energetické technologie. V Limě pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu.
 
Pondělí 8. prosince
 • Jedná Euroskupina.
 • V Paříži začíná dvoudenní Konference o podnikání, inovacích a podnikové dynamice pořádaná Komisí.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu jedná o změně směrnice 2007/36/ES o podpoře dlouhodobých závazků akcionářů a směrnice 2013/34/EU o výkazech správy a řízení společnosti; výroční zprávě za rok 2013 Evropské centrální banky; výroční zprávě za rok 2013 Evropské investiční banky; pořádá veřejné slyšení s kandidátem na předsedu Jednotného výboru pro řešení krizí.
 • Pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu v Limě.

Úterý 9. prosince

 • Jedná Rada pro energetiku (TTE).
 • Jedná Rada pro hospodářské a finanční věci.
 • V Římě začíná dvoudenní konference na vysoké úrovni o financování budoucí Trans-středomořské dopravní sítě - TMN-T pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Paříži pokračuje Konference o podnikání, inovacích a podnikové dynamice pořádaná Komisí.
 • Výbor regionů pořádá akci "Platformy a sítě VR - pohled do budoucnosti".
 • Výbor regionů pořádá závěrečnou konferenci ADAPTACLIMA II.
 • Politická skupina Evropská sjednocená levice - Severská zelená levice pořádá konferenci "Stop TTIP,CETA, TISA – obchodní agenda pro občany".
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • Pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu v Limě.

Středa 10. prosince

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jednají členové COREPERU II
 • V Římě začíná dvoudenní 7. Konference k Evropskému strategickému plánu pro energetické technologie pořádaná Italským předsednictvím.
 • Pokračuje konference na vysoké úrovni pořádaná Italským předsednictvím o financování budoucí Trans-středomořské dopravní sítě - TMN-T.
 • Komise skládá slavnostní závazek před Soudním dvorem EU v Lucemburku.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci "Energetická bezpečnost EU 2030, role východního středomoří".
 • Začíná dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, první den je na pořadu jednání integrace námořního dohledu; Evropský film v digitální éře; oběhové hospodářství v EU; Oběhové hospodářství: zelený akční plán pro malé a střední podniky (sdělení); průmyslové změny v evropském obalovém průmyslu; vliv dřevozpracujícího průmyslu na uhlíkovou bilanci; občanská společnost v Rusku; strategie ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích; komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) jakožto nástroj politiky soudržnosti na období 2014–2020 pro místní rozvoj a rozvoj venkovských, městských a příměstských oblastí; strategie EU pro alpský region; program REFIT; akční plán EU v oblasti práv duševního vlastnictví; kontrola spojování podniků; strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020; zemědělské produkty pocházející z Turecka; celní kvóty na maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky; víceletý plán pro rybolov v Baltském moři; společná pravidla vývozu; společná pravidla dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí; společná obchodní politika; opatření ohledně antidumpingových a antisubvenčních opatření; dokončení HMU – úloha daňové politiky; ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy EU; Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Republikou Černá Hora.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů pořádá Konferenci o správě a řízení společnosti - Klíč k ukončení krátkodobosti ve společnostech z EU?.
 • Zasedá Senát ČR, na pořadu jednání 3. schůze je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi EU a EURATOM a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé; vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi EU a EURATOM a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé.
 • Zasedá Poslanecká sněmovna ČR, na pořadu jednání 23. schůze je vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace (FE), kterým se zavádí v oblasti práva EU jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • Pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu v Limě.

Čtvrtek 11. prosince

 • Jedná Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele.
 • Italské předsednictví pořádá Evropský dialog na vysoké úrovni o vzdělávání v digitální éře.
 • Začíná dvoudenní 8. Zasedání poradního fóra generálních prokurátorů a ředitelů státního zastupitelství členských států EU v Haagu.
 • V Římě pokračuje 7. Konference k Evropskému strategickému plánu pro energetické technologie pořádaná Italským předsednictvím.
 • Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu jedná s delegací Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko o volbách v Moldavsku (30.11.2014); proběhne výměna názorů na politiku sousedství s Výborem pro záležitosti EU Spolkového sněmu.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, druhý den je na programu jednání výzkum a inovace jako zdroj růstu; kapacita letišť v EU; proběhne diskuse na téma Kapacita letišť v EU, v souvislosti s přijetím stanoviska TEN/552.
 • Začíná dvoudenní plenární zasedání Poradního fóra Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu.
 • Pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu v Limě.

Pátek 12. prosince

 • Začíná čtyřdenní jednání Rady pro zahraniční věci.
 • Jedná Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport.
 • Pokračuje 8. Zasedání poradního fóra generálních prokurátorů a ředitelů státního zastupitelství členských států EU v Haagu.
 • Komise pořádá workshop na téma Koexistence výzev vývoje ve využívání pásma UKV.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma Chytré ostrovy: Model pro růst, zaměstnanost a udržitelný rozvoj.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci na téma Nadměrná zadluženost domácností.
 • Pokračuje plenární zasedání Poradního fóra Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu.
 • Pokračuje Mezinárodní konference OSN o změně klimatu v Limě.

Sobota 13. prosince

 • Pokračuje jednání Rady pro zahraniční věci. 

Neděle 14. prosince

 • Pokračuje jednání Rady pro zahraniční věci.

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 15.12. Silná evropská politika na podporu malých a středních podniků a podnikatelů 2015–2020: veřejná konzultace ohledně iniciativy „Small Business Act“

Do 16.01 Konzultace o vymezení kritérii identifikace endokrinních disruptorů v kontextu provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích

Do 31.01. Veřejná konzultace k Patentům a normám - Moderní rámec pro normalizaci související s duševním vlastnictvím

Do 28.02. Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz

Do 15.03. Veřejná konzultace o přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES)

 


Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 08/12/2014.

 

 
< Archív novinek