Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 15. 12. - 21. 12. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událost

Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci jednají mj. o společných pravidlech pro vývoz a dovoz; překlenutí investiční mezery v EU v zájmu udržitelného růstu a zaměstnanosti; obnovení dohody o spolupráci v oblasti vědy a techniky s Ukrajinou; autonomních obchodních preferencích pro Moldavskou republiku. Ve čtvrtek a pátek zasedá Evropská rada, která bude jednat o navrženém investičním balíčku, zřízení Evropského fondu pro strategické investice a v neposlední řadě o situaci na Ukrajině. Tento týden rovněž jednají Rada pro zahraniční věci, Rada pro zemědělství a rybolov, Rada pro obecné záležitosti a Rada pro životní prostředí. Ministři pro životní prostředí mají na programu dosažení politické dohody ohledně CO2 z námořních plavidel, spotřebu lehkých plastových sáčků a všeobecný přístup k návrhu směrnice na snížení znečištění ze středních spalovacích zařízení.

 

Pondělí 15. prosince

 • Jedná Rada pro zahraniční věci.
 • Jedná Rada pro zemědělství a rybolov.
 • Komise pořádá Den průmyslové ekonomiky.
 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, první den je na pořadu jednání vědecké zkoumání otázek týkajících se potravin; Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy; prohlášení Komise - Posouzení bezúhonnosti dopravců; skupina odborníků Komise k dodržování práv duševního vlastnictví; provádění PRIMA podle čl. 185 Smlouvy o fungování EU.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu hlasuje o rozhodnutí Komise o schválení jmenování předsedy, místopředsedy a členů jednotného výboru pro řešení problémů; nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí; jedná o překlenutí investiční mezery v EU v zájmu udržitelného růstu a zaměstnanosti; výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2013; výroční zprávě o daních.
 • Ve Frankfurtu začíná dvoudenní konference na téma "Nelinearity v makroekonomice a finance ve světle krize" pořádaná Evropskou centrální bankou.

Úterý 16. prosince

 • Jedná Rada pro obecné záležitosti.
 • Komise přijme měsíční balíček případů porušení práva.
 • Komise přijme pracovní program Komise pro rok 2015.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, druhý den je na pořadu hlasování o přístavní dani ve francouzských nejvzdálenějších regionech; Dohodě o spolupráci s Marokem na civilním Globálním družicovém navigačním systému (GNSS); obnovení dohody o spolupráci v oblasti vědy a techniky s Ukrajinou; účasti Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru; uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobování se globalizaci; ochranných opatřeních stanovených v dohodě s Islandem; opatřeních na základě zprávy přijaté WTO - Orgán pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních; kombinovaném účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními; společných pravidlech pro dovoz; společných pravidlech pro vývoz; použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na určité kategorie horizontální státní podpory; nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1071/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, což může vést ke ztrátě bezúhonnosti ze strany provozovatele silniční dopravy a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES; volba Evropského ombudsmana; jednání o prohlášení Komise - revize balíčku šesti právních aktů a balíčku dvou právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí; pracovním programu Komise pro rok 2015; návrhu opravného rozpočtu za rok 2014 a rozpočtu na rok 2015; návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014: Příjmy z pokut, plateb úroků, náhrad a splátek - prostředky na platby - stanovení plánů Komise, Výboru regionů a Evropského inspektora ochrany údajů; návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014: tradiční vlastní zdroje (TVZ), DPH a hrubý národní důchod (HND); návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014: Záplavy v Itálii (Sardinie) v roce 2013 - Zemětřesení v Řecku - led ve Slovinsku - led a záplavy v Chorvatsku v roce 2014; návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014: revize prognóz tradičních vlastních zdrojů, DPH a příspěvků založených na HND; návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014: Záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku; vlastních zdrojích Unie - úprava národních příspěvků členských států; souhrnném rozpočtu EU na rozpočtový rok 2015; autonomních obchodních preferencích pro Moldavskou republiku.
 • Ve Frankfurtu pokračuje konference na téma "Nelinearity v makroekonomice a finance ve světle krize" pořádaná Evropskou centrální bankou.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 17. prosince

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jedná Rada pro životní prostředí.
 • Začíná dvoudenní Konference o Listině základních práv Evropské Unie: hodnocení a reakce na potřeby vzdělávání právníků a úředníků veřejné správy pořádaná Komisí.
 • Ve Štrasburku pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu, třetí den poslanci hlasují o návrzích opravného rozpočtu; souhrnném rozpočtu EU na rok 2015; uvolnění prostředků z Pohotovostní rezervy v roce 2014; uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: Regiony postižené katastrofami; uvolnění prostředků z nástroje pružnosti - financování programů z kyperských strukturálních fondů; uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: Povodně v Itálii - zemětřesení v Řecku - led ve Slovinsku - led a povodně v Chorvatsku; uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: Záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku; uznání Palestiny; ocelářský sektor v EU: ochrana pracovníků a průmyslu; situaci ve Středomoří a potřebě holistického přístupu EU k migraci; jmenování členů Rady pro jednotné řešení krizí; poslanci jednají o prohlášení VPC/HR - Situace na Ukrajině; Dohodě o přidružení s Gruzií; uzavření Dohody o přidružení mezi EU a Gruzií; obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU; prohlášení Rady a Komise - Příprava zasedání Evropské rady;
 • Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu, veřejné zdraví a bezpečnost potravin hlasuje o možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování GMO na svém území.
 • Výbor regionů pořádá konferenci o veřejných zakázkách.
 • Jedná Rada guvernérů ve Frankfurtu.

Čtvrtek 18. prosince

 • Začíná dvoudenní jednání Evropské rady, na pořadu jednání je investiční balíček, Evropský fond pro strategické investice a situace na Ukrajině.
 • Pokračuje Konference o Listině základních práv Evropské Unie: hodnocení a reakce na potřeby vzdělávání právníků a úředníků veřejné správy pořádaná Komisí.
 • Poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku proběhnou rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; poslanci hlasují o návrzích usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; změně Přílohy III nařízení (EU) č 978/2012 Evropského parlamentu a Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí.
 • Jedná Generální rada ve Frankfurtu.

Pátek 19. prosince

 • Pokračuje jednání Evropské rady. 

Sobota 20. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 21. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 15.12. Silná evropská politika na podporu malých a středních podniků a podnikatelů 2015–2020: veřejná konzultace ohledně iniciativy „Small Business Act“

Do 16.01 Konzultace o vymezení kritérii identifikace endokrinních disruptorů v kontextu provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích

Do 31.01. Veřejná konzultace k Patentům a normám - Moderní rámec pro normalizaci související s duševním vlastnictvím

Do 28.02. Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz

Do 15.03. Veřejná konzultace o přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES)

 


Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 15/12/2014.
< Archív novinek