Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 19. 01. - 25. 01. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Po plenárním zasedání Evropského parlamentu, které se uskutečnilo minulý týden ve Štrasburku, přichází na řadu schůze a jednání téměř všech parlamentních výborů Evropského parlamentu. Na setkání každého z výborů budou svá stanoviska o budoucnosti a směřování prezentovat jak odpovědní evropští komisaři, tak příslušní ministři z předsedající země, tedy Lotyšska. Tento týden zasedá Rada pro zahraniční věci. Komise pořádá konferenci na téma Finanční nástroje evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020 a konferenci na téma Jednotná kontaktní místa: Směrem k jednotné digitální bráně do Evropy. Ve čtvrtek rovněž začíná v pořadí již 504. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, na kterém se bude jednat např. o ochraně před dumpingovým dovozem z třetích zemí.

 

 

Pondělí 19. ledna

 • V rámci Rady EU začíná schůze Rady pro zahraniční věci.
 • V Rize začíná seminář na téma dosažení konsenzu před červnovou Evropskou radou 2015.
 • Evropská komise pořádá konferenci k výsledkům veřejné konzultace o ochraně zeměpisného označení nezemědělských výrobků. Začíná i dvoudenní konference "Finanční nástroje 2014-2020 v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů".
 • V Evropském parlamentu začíná schůze výboru pro zahraniční věci. První den je na programu jednání o Srbsku, Kosovu a Makedonii, následovat bude projev lotyšského ministra zahraničních věcí zaměřený na politiku rozšiřování během Lotyšského předsednictví EU.
 • V Evropském parlamentu se koná zvláštní schůze výboru pro rozpočtovou kontrolu. Na programu jednání je výroční zpráva o ochranně finančních zájmů EU za rok 2013 "Boj proti podvodům" a zvláštní zpráva o účinnosti prolínání regionálních investičních grantů s půjčkami vydávanými finančními institucemi na podporu vnějších politik EU.
 • Je zahájena schůze výboru EP pro regionální rozvoj. Na programu je přijetí agendy, rozprava s eurokomisařkou pro regionální rozvoj, Evropská síť služeb, přístup pracovníků ke službám v oblasti mobility a hlubší integrace trhu práce;
 • Je zahájena schůze výboru EP pro právní záležitosti. Mimo jiné bude na programu rozprava s eurokomisařkou Věrou Jourovou.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je na programu jednání rozprava na téma "Jak zamezit vzniku ztracené generace a zabránit nezaměstnanosti mladé generace". Dále pak schůze monitorovacího výboru EIDHR a rozšířeného předsednictva.

 

 

Úterý 20. ledna

 • V Rize pokračuje seminář na téma dosažení konsenzu před červnovou Evropskou radou 2015.
 • V rámci Evropské komise pokračuje konference "Finanční nástroje 2014-2020 evropských strukturálních a investičních fondů. Začíná konference na téma "Jednotná kontaktní místa: Směrem k jednotné digitální bráně do Evropy". Ekonomické a finanční ředitelství Evropské komise pořádá workshop na téma "Konsolidace na základě výdajů: Zkušenosti a výsledky" dále Workshop na téma inovativní financování evropského systému řízení železniční dopravy a workshop nazvaný Chytrá spolupráce v oblasti pobřežního a námořního cestovního ruchu - Podpora nadnárodních partnerství prostřednictvím uskupení a sítí.
 • Pokračuje schůze výboru EP pro zahraniční věci. Schůze začne výroční zprávou vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, projednávána bude spolupráce delegací a výborů a zpráva o postupu Turecka v evropské integraci.
 • Je zahájeno jednání rozpočtového výboru EP. Začíná přijetím agendy, následují jednání o základech rozpočtu pro rok 2016, o ostatních sekcích tohoto rozpočtu, investičním plánu, finančních pravidlech aplikovatelných na celkový rozpočet EU, evropském semestru pro koordinaci ekonomické politiky a uvolnění prostředků z fondů EU pro přizpůsobení se globalizaci (Caterpillar, ArcelorMittal, Heinaut Steel, Aleo Solar). Na závěr bude projednána výroční zpráva vysokého představitele EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku.
 • Začíná schůze výboru pro dopravu a cestovní ruch. Na programu je např. schválení dohody o přeshraniční výměně informací v oblasti bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s dopravními přestupky.
 • Pokračuje schůze výboru pro regionální rozvoj EP. Na programu jednání jsou následující položky: Rozprava s lotyšským ministrem financí (předsednictví), Absolutorium 2013 - Souhrnný rozpočet EU, Schválení rozhodnutí koordinátorů.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční setkání komise finančních a administrativních věcí.

 

 

Středa 21. ledna

 • Zasedá kolegium komisařů.
 • Pokračuje schůze výboru pro rozvoj EP. Schůze začíná přijetím koordinačních rozhodnutí z listopadu a prosince 2014. Následuje jednání o budoucnosti financování rozvoje a prioritách Lotyšského předsednictví v oblasti humanitární pomoci; o aktivitách Evropské investiční banky a ve spolupráci s ostatními výbory i unijnímu systému uplatněnému vůči dovozcům cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlatu z konfliktních a vysoce rizikových oblastí; o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2013 a o politice EU v této oblasti.
 • Začíná schůze výboru pro mezinárodní obchod EP. Na programu je setkání se zástupcem Lotyšského předsednictví, diskuze o probíhajících jednáních a o importu textilu z třetích zemí, které není ošetřeno bilaterálními dohodami nebo jinými opatřeními. Evropská komise sdělí výboru svá doporučení ve věci vyjednávání o TTIP a jednat se bude rovněž i o Evropské bezpečnostní energetické strategii.
 • Začíná schůze výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jednání je zahájeno přijetím agendy. Europoslanec Tomáš Zdechovský prezentuje zvláštní zprávu na téma "Účinnost podpory Evropského rybářského fondu pro akvakulturu". Následují jednání o odpovědnosti EU vůči krajině a o co nejlepším využívání evropských prostředků dále o účinnosti a prospěšnosti Evropského fondu pro regionální rozvoj pro malé a střední podniky.
 • Je zahájena schůze hospodářského a měnového výboru. Jednat se bude o fondech peněžního trhu, výroční zprávě centrální banky za rok 2013. Na řadu přijde i ekonomický dialog s ministrem financí Lotyšska (předsednictví), návrh zprávy o strukturálních opatření zlepšujících odolnost úvěrových institucí vEU, hlášení o transparentnosti ve financování cenných papírů a výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU.
 • Je zahájena schůze výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Na programu je přijetí agendy; rozprava s příslušným lotyšským ministrem (předsednictví); projednání návrhu zprávy o Evropské síti služeb, zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám v oblasti mobility a další integrace trhů práce; jednání o Evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: Zaměstnanost a sociální aspekty v průzkumech meziročního růstu pro rok 2015.
 • Začíná schůze výboru EP pro životní prostřední, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Na programu jednání jsou následující položky: Změna směrnice o jakosti paliv a směrnice o obnovitelných zdrojích energie; Výměna názorů s lotyšským ministrem ŽP a regionálního rozvoje (předsednictví). Dále se bude jednat o doporučení EK k jednání o TTIP, evropské bezpečností energetické strategii, zřízení a provozu stabilní tržní rezervy pro obchodování s emisemi a změně příslušné směrnice.
 • Je zahájena schůze výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Na programu jednání jsou následující položky: rozprava s lotyšskými ministry dopravy a vzdělání/výzkumu; směrnice o snížení národních emisí některých polutantů; studie o dopadech TTIP na evropský trh s energetikou a na průmyslovou výrobu.
 • Je zahájena schůze výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Jednat se bude o zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní, výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU, řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015, ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. Dále o evropské strategii energetické bezpečnosti; programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): „Současný stav a výhled do budoucnosti“. Na řadu přijde i setkání s ministryní hospodářství Lotyšska a seznámení s jejími prioritami (předsednictví) a rozprava o zjednodušení přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě v rámci jednotného trhu.
 • Začíná schůze výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Na programu jednání je přijetí agendy, Absolutorium 2013 - rozpočet EU, rozprava s lotyšským ministrem zemědělství (předsednictví), jednání o řešení nekalých obchodních praktik v potravinami zásobujících řetězcích a o AGRI.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru začíná 504. Plenární zasedání. Na programu je např. jednání o antidumpingových opatřeních nebo ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy EU.

 

 

Čtvrtek 22. ledna

 • Začíná jednání skupiny COREPER II.
 • V Rize pokračuje neformální schůzka o klimatických změnách.
 • V hlavním městě Lotyšska také začíná schůze skupiny na vysoké úrovni týkající se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů.
 • Výbor pro rozvoj EP jedná o doporučení Evropské komisi týkající se vyjednávání TTIP a o situaci pracujících dětí.
 • Výbor pro mezinárodní obchod pokračuje vjednání. Proběhne výměna názorů s reprezentanty o Obchodní komoře EU v Číně, hlasovat se bude o absolutoriu za rok 2013 za plnění souhrnného rozpočtu EU - Evropské komise; o dovozu textilních produktů z určitých třetích zemí, který nepostihují žádné bilaterální dohody, protokoly, ujednání nebo jiná zvláštní pravidla dovozu Unie; o společných pravidlech dovozu z vybraných třetích zemích. Komise prezentuje výsledky veřejné konzultace o řešení sporů investorů a státu (ISDS).
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu pokračuje vjednání. Proběhne výměna názorů o absolutoriu za rok 2013 za plnění souhrnného rozpočtu EU - Evropské komise; o speciální zprávě č. 14/2014 (absolutoria 2013) "Jakým způsobem orgány a instituce EU počítají, snižují a kompenzují své emise skleníkových plynů?".
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci pokračuje ve schůzi a hlasuje o přijetí stanoviska formou dopisu k žádostem do Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a o podpoře finanční spoluúčasti zaměstnanců. Proběhne přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí, projednání pozměňovacích návrhů k absolutoriu za rok 2013 za plnění souhrnného rozpočtu EU - Evropské komise, Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropské nadace odborného vzdělávání.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jedná o pozměňovacích návrzích směrnic o odpadech, obalech, obalových materiálech, skládkování odpadů, vozidel s ukončenou životností, bateriích a akumulátorech, odpadních bateriích a akumulátorech, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednává návrh stanoviska přezkumu rámce pro správu ekonomických záležitostí. Hlasuje o řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015; přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru; zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práce a odrazování od ní a o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU. Na závěr proběhne slyšení o porušení celních předpisů a sankcí.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku hlasuje o přijetí návrhu stanoviska ke zřízení a provozování tržní stabilizační rezervy pro evropský systém obchodování s emisemi a pozměňovacím návrhu směrnice 2003/87/EC, jedná o návrhu stanoviska o ochraně nezveřejněných know-how a obchodních informací (obchodní tajemství) proti nezákonnému získávání, využívání a zpřístupňování, proběhne debriefing o misi EP na klimatickou konferenci OSN vLimě. Na závěr výbor pořádá veřejné slyšené "Řešení interoperability evropských veřejné správy, podniků a občanů".
 • Probíhá jednání členů Politického a bezpečnostního výboru.
 • Pokračuje plenární zasedání evropského hospodářského a sociální výboru.

 

tek 23. ledna

 • V Rize pokračuje schůze skupiny na vysoké úrovni týkající se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor spolu s Institutem pro světové zdroje pořádá akci "Lepší růst, lepší klima: nová klimaticko-ekonomická zpráva".

 

Sobota 24. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 25. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 20.01.        Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (Návrh)

Do 31.01.        Veřejná konzultace k patentům a normám - Moderní rámec pro normalizaci související s duševním vlastnictvím

Do 31.01.        Konzultace o přeshraničních fůzích a divizích

Do 14.02.        Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu

Do 13.03.        Konzultace o seznamu navrhovaných projektů společného zájmu

Do 15.03.        Veřejná konzultace o přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES)

Do 25.03.        Veřejná konzultace o navrhovaných úpravách nařízení 773/2004 a oznámení o přístupu k souboru, shovívavosti, narovnání a spolupráci s národními soudy

Do 12.04.        Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

 

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 19/01/2015.< Archív novinek