Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 26. 01. - 01. 02. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V posledním lednovém týdnu pokračují zasedání jednotlivých parlamentních výborů. V pondělí budou ministři zemědělství projednávat dopady ruských sankcí uvalených na dovoz potravin. V úterý se v Bruselu setkají ministři financí členských zemí. Ve středu se v Bruselu koná mini plenární zasedání Evropského parlamentu, v jehož rámci budou projednávána nová unijní protiteroristická opatření. V druhé půlce týdne se v Rize neformálně setkají ministři spravedlnosti a vnitra členských států EU. V pondělí se koná schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu s cílem projednat Sdělení Komise „Investiční plán pro Evropu“ a Program Komise na rok 2015.

 

 

Pondělí 26. ledna

 • Zasedání ministrů členských států zodpovědných za zemědělství, rybářství a potraviny. Projednávány budou mj. dopady ruských sankcí na evropské potraviny.
 • Koná se schůze Eurogroup, tj. ministrů financí zemí platících eurem.
 • V Rize se koná schůze tzv. Boloňské skupiny.
 • Zasedá výbor pro zahraniční věci. Na programu je diskuse o finančních pravidlech souhrnného rozpočtu EU (AFET/8/00621), Absolutorium 2013: Souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost (AFET/8/01201) a Evropská Komise (AFET/8/01222), Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 a politice EU v této oblasti (AFET/8/01945).
 • Zasedá výbor pro rozpočtovou kontrolu. Na programu je Absolutorium 2013: Souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost (2014/2086(DEC)) a Evropský Parlament (2014/2078(DEC)).
 • Zasedá Hospodářský a měnový výbor. Na programu je změna směrnice 2007/36/ES, která se týká dlouhodobých akcionářů a jejich zapojení do řídících orgánů a směrnice 2013/34/EU v oblasti správy a řízení společností, výměna názorů s předsedou EIB.
 • Zasedá výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Na programu je prezentace místopředsedy EK Maroše Šefčoviče o vytvoření Evropské energetické unie a diskuse o tzv. Modré ekonomice, potenciálu k růstu a tvorbě pracovních míst.
 • Zasedá výbor pro regionální rozvoj.
 • Zasedá výbor pro práva žen a rovnost pohlaví.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se koná workshop Evropského fóra pro migraci, 1. schůze zájmové skupiny Doprava a schůze studijní skupiny Evropská spolupráce v oblasti energetických sítí. Na návštěvu EHSV přijde ministr zemědělství Francie.
 • V senátu ČR se koná se 5. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie.
 • V Kodani se koná konference uživatelů IPEX (platformy pro meziparlamentní výměnu informací).
 • Think Tank Centrum pro Evropskou politiku CEPS pořádá diskusi na téma "Měli bychom zdanit internet?".
 • Evropský ombudsman se setká s eurokomisařem pro rozpočet a lidské zdroje.

 

Úterý 27. ledna

 • Zasedají ministři financí členských států EU. Na programu je finanční a monetární politika jednotlivých zemí. Zároveň zasedá i Politický a bezpečnostní výbor.
 • V Rize pokračuje schůze tzv. Boloňské skupiny.
 • Při Evropské komisi se koná kulatý stůl na téma "Vědecká podpora evropskému fotovoltaickému průmyslu".
 • Zasedá výbor pro rozpočtovou kontrolu. Na programu zasedání je především výměna názorů se zástupci Evropské Komise, Evropského účetního dvora, Evropské železniční agentury, Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, FRONTEX, Evropského institutu pro inovace a technologie, Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických telekomunikací, Evropského orgánu pro trh a cenné papíry, EU-LISA, Společných podniků pro inovativní léčiva, ARTEMIS a ENIAC; Na závěr bude prezentována zvláštní zpráva o financování letištních infrastruktur.
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor. Na programu zasedání je zhodnocení rámce pro správu ekonomických záležitostí, výměna názorů s ministry financí Itálie a Německa, projednání mezibankovních poplatků při karetních transakcích, výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU, Absolutorium 2013: Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro trh a cenné papíry, Evropský orgán pro zaměstnanecké a penzijní pojištění.
 • Zasedá výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Na programu je výměna názorů s místopředsedou EK zodpovědným za energetiku v nadcházejícím strategickém rámci EU, Marošem Šefčovičem.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.
 • Zasedá výbor pro kulturu a vzdělání. Na programu je výměna názorů s eurokomisařem Oettingerem odpovědným za digitální ekonomiku a společnost.
 • Zasedá výbor pro právní záležitosti.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se koná 1. schůze zájmové skupiny Zemědělci, pokračují workshopy Evropského fóra pro migraci, 20. schůze Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020 za účasti národních HSR, Veřejné slyšení a schůze Střediska pro sledování jednotného trhu, Schůze studijní skupiny Bezpečnost potravin a zajištění dodávek potravin v EU, veřejné slyšení a schůze Střediska pro sledování jednotného trhu, Společná konference na téma Základní evropské právo na volný pohyb vohrožení.
 • Think Tank Centrum pro Evropskou politiku CEPS pořádá diskusi "Vytváření infrastruktury pro udržitelnost chytrých měst".

 

 

Středa 28. ledna

 • Zasedá výbor stálých zástupců COREPER I.
 • Zasedá výbor stálých zástupců COREPER II.
 • Kulatý stůl na téma "Digitální soukromí - Občanská práva ve světle nových technologií a komerčních potřeb“.
 • Koná se plenární zasedání Evropského parlamentu. Na programu je prohlášení Komise k protiteroristickým opatřením, Evropskému fondu pro strategické investice, Plán k nové mezinárodní smlouvě o změně klimatu v Paříži a jednominutové projevy.
 • Ve Výboru regionů se koná závěrečná konference “Sítě sociálního podnikání“.
 • V EHSV zasedá předsednictvo poradní komise pro průmyslové změny i sdelegáty. Evropská rada pro odvětvové dovednosti pro zaměstnanost a růst v automobilovém průmyslu pořádá první kontaktní setkání „Růst a zaměstnanost“. Koná se konference na téma „Občanská společnost a oblast výzkumu a inovací“, slyšení a 1. schůze studijní skupiny Odborný rozvoj a příprava ve venkovských oblastech.
 • Workshop: "Energetická bezpečnostní strategie EU - Jak využívat méně ruského plynu?".

 

 

Čtvrtek 29. ledna

 • V Rize se koná neformální schůzka ministrů spravedlnosti a vnitra.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin hlasuje o absolutoriu za rok 2013 za plnění souhrnného rozpočtu EU - Evropské komise, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Evropské agentury pro životní prostředí a dalších; o návrhu stanoviska "Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu 2015".
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci hlasuje o absolutoriu za rok 2013 za plnění souhrnného rozpočtu EU - Evropské komise, Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Evropské nadace odborného vzdělávání; o návrhu stanoviska Zprávy o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola; proběhne výměna názorů o Evropském fondu pro strategické investice; projedná se návrh stanoviska strategie EU týkající se rovnosti žen a mužů po roce 2015.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch projednává návrh stanoviska doporučení Evropské komisi k Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství (TTIP); návrh stanoviska pro druhé čtení týkající se maximálních povolených rozměrů pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximálních přípustných hmotností pro mezinárodní provoz pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství.
 • V Poslanecké sněmovně ČR se koná 27. schůze Výboru pro evropské záležitosti, Praha.

 

tek 30. ledna

 • V Rize pokračuje neformální schůzka ministrů spravedlnosti a vnitra.
 • V Edinburghu se koná evropská konference "Regionální spolupráce v oblasti energetiky a územního plánování námořního prostoru v Severním moři".
 • V Miláně se koná konference "Infrastruktura duševního vlastnictví pro malé a střední podniky: perspektiva podnikání".

 

Sobota 31. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 1. února

 • Vrámci lotyšského předsednictví se vRize koná schůze předsedů Konference výborů pro evropské záležitosti COSAC.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 31.01.        Veřejná konzultace k patentům a normám - Moderní rámec pro normalizaci související s duševním vlastnictvím

Do 31.01.        Konzultace o přeshraničních fůzích a divizích

Do 14.02.        Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu

Do 13.03.        Konzultace o seznamu navrhovaných projektů společného zájmu

Do 15.03.        Veřejná konzultace o přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES)

Do 25.03.        Veřejná konzultace o navrhovaných úpravách nařízení 773/2004 a oznámení o přístupu k souboru, shovívavosti, narovnání a spolupráci s národními soudy

Do 12.04.        Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

Do 05.05         Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

 

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 26/01/2015.< Archív novinek