Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 09. 02. - 15. 02. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. Členové Evropského parlamentu budou mj. hlasovat o celních kvótách pro dovoz potravinářských produktů či označování země původu složek masa u zpracovaných potravin. V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci, v úterý Rada pro obecné záležitosti. Ve středu se v rámci lotyšského předsednictví koná konference na téma "Regionální podnikání za účelem posílení konkurenceschopnosti EU". Ve čtvrtek se v Bruselu koná neformální summit na téma boj proti terorismu, situace na Ukrajině a fungování hospodářské a měnové unie. Ve středu v Senátu PČR zasedá Výbor pro záležitosti EU, na programu je mj. návrh nařízení o Evropském fondu pro strategické investice.

 

 

 

Pondělí 9. února

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci.
 • Ve Štrasburku začíná plenární zasedání Evropského parlamentu. Na programu je: Obnovení mandátu fóra pro správu internetu, Skupina expertů komise o dodržování práv duševního vlastnictví, Označování země původu složek masa u zpracovaných potravin.
 • Ve Štrasburku se koná mimořádná schůze zahraničního výboru. Na programu je: Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Evropská služba pro vnější činnost, Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti.
 • Při plenárním zasedání EP se schází výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
 • Schází se výbor pro audit. Na programu je: 1. schůze studijní skupiny Systém správy / rámec v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, slyšení a 2. schůze studijní skupiny Biomedicínské inženýrství a pečovatelské služby.

 

Úterý 10. února

 • Schází se rada pro obecné záležitosti.
 • V Rize probíhá již druhé fórum mládeže pro východní partnerství.
 • Komise pořádá odborný workshop na téma “připravenost malých a středních podniků na přijetí produktů modernizované výroby a modernizace jejich podnikání“.
 • Komise pořádá 9. setkání sítě veřejných financí a ekonomů z veřejného sektoru.
 • Pokračuje plenární zasedání EP. Na programu je: Přeshraniční výměna informací o dopravních přestupcích, Dohoda o rybolovu se Senegalem, Přistoupení států k Haagské úmluvě z roku 1980 o občanskoprávních aspektech a mezinárodních únosech dětí, Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU - Boj proti podvodům, Činnost smíšeného parlamentního shromáždění ACP-EU, Nedávné události v severní Nigérii, Zpráva senátu USA o používání mučení ze strany CIA, Nulová tolerance k mrzačení ženských pohlavních orgánů, Podpora finanční účasti zaměstnanců.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor bude projednávat následující témata: Konference ARC 2020: Lepší zemědělství, lepší potraviny – program občanské společnosti pro globální transformaci, slyšení a 2. schůze studijní skupiny Biomedicínské inženýrství a pečovatelské služby, Schůze monitorovacího výboru EU-Rusko, Třetí schůze podskupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2016, Schůze rozpočtové skupiny.

 

 

Středa 11. února

 • Zasedá COREPER I.
 • V Rize pokračuje druhé fórum mládeže pro východní partnerství.
 • V lotyšské Jelgavě se koná Mezinárodní konference na téma "Regionální podnikání za účelem posílení konkurenceschopnosti EU".
 • Komise pořádá webinář na téma Digitální turismus: Zvládání Vaší online reputace.
 • Pokračuje plenární zasedání EP. Na programu jsou následující témata: Celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, krupičné otruby a jiné zbytky, Dovoz zemědělských produktů pocházejících z Turecka: Pozastavení některých koncesí, Přeshraniční výměna dopravních přestupků, Dohoda o přidružení s Černou Horou, Společná pravidla pro vývoz - kodifikace, Opatření, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření, Ochranná opatření poskytnutá pro dohodu s Islandem, Kodifikace prováděcích pravidel k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, Horizontální státní podpora: Použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování EU, Přístup k lékům v EU, Činnost smíšeného parlamentního shromáždění ACP-EU, Cesta vpřed pro Frontex a Evropský azylový podpůrný úřad, Příprava zasedání Evropské rady (12-13. února 2015), Označování masa podle země původy.
 • Zasedá výbor regionů. Na programu je: Schůze s koordinátory národních delegací, Začíná 110. plenární zasedání Výboru regionů, na programu je: 1. Ustavení dočasného předsednictva dočasným předsedou, Ustavení Výboru, Přijetí programu jednání, Zápis ze 109. plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 3. a 4. prosince 2014, Projev dočasného předsedy a přijetí volebního řádu.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor projedná následující témata: Konference ARC 2020: Lepší zemědělství, lepší potraviny – program občanské společnosti pro globální transformaci, 1. schůze monitorovacího výboru pro mezinárodní obchod, Delegace na konferenci „Podnikání v regionech pro posílení konkurenceschopnosti Evropské unie“ (únor 2015 – Lotyšsko).
 • V Senátu ČR zasedá Výbor pro záležitosti EU. Na programu je: Výroční zpráva EUROJUSTU za rok 2013, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013, Informace vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 12. - 13. února 2015, Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Šestá pololetní zpráva o fungování Schengenského prostoru 1. května - 31. října 2014, Sdělení předsedy výboru, různé, Stanovení termínu a pořadu příští schůze.
 • Think-Tank CEPS pořádá konference "Maximalizace efektivity využívání zdrojů v ekonomice EU '' a '' Ekologické inovace a příležitosti pro ekonomiku EU".

 

 

Čtvrtek 12. února

 • Neformální zasedání hlav států a předsedů vlád na téma boj proti terorismu, HMU a situace na Ukrajině.
 • V lotyšské Jelgavě pokračuje Mezinárodní konference na téma "Regionální podnikání za účelem posílení konkurenceschopnosti EU".
 • Evropská komise pořádá vSan José (USA) konferenci "Cíl: Evropa".
 • Evropská komise pořádá informační den k Horizontu 2020: Chytrá města a obce 2015: Pracovní program.
 • Ve Štrasburku končí plenární zasedání EP. Na programu je: Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.
 • Ve výboru regionů pokračuje 110. plenární zasedání. Na programu je: Nové pravomoci komisí Evropského výboru regionů a členství v nich během funkčního období 2015–2020, Návrh usnesení k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2015, Projev – paní Cecilia Malmström, evropská komisařka pro obchod, Transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP), Rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty, Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020, Zelený akční plán pro malé a střední podniky a Iniciativa zelené zaměstnanosti, Směrem k oběhovému hospodářství: přezkum evropských právních předpisů v oblasti odpadů, Pokyny k uplatňování opatření propojujících účinnost evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) s řádnou správou ekonomických záležitostí, Místní a regionální orgány a víceúrovňová ochrana právního státu a základních práv v EU, Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor bude projednávat následující témata: Delegace na konferenci „Podnikání v regionech pro posílení konkurenceschopnosti Evropské unie“ (únor 2015 – Lotyšsko), Účast pana Lechnera, pana Sibiana a pana Stantiče na misi do Albánie v rámci spisu REX/420 Úloha občanské společnosti ve vztazích mezi EU a Albánií, Informační návštěva „Romanian National Employment Agency“.

 

tek 13. února

 • Evropská komise pořádá vŘímě konferenci "Na cestě ke strategickému zavádění nových směrnic o zadávání veřejných zakázek vEU.
 • Ve výboru regionů se koná ustanovující schůze komisí.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je na programu: Účast pana Lechnera, pana Sibiana a pana Stantiče na misi do Albánie v rámci spisu REX/420 Úloha občanské společnosti ve vztazích mezi EU a Albánií, ECO/372 – 2. schůze studijní skupiny Přístup k financím pro malé a střední podniky a podniky se střední kapitalizací v období 2014–2020: příležitosti a výzvy.

 

Sobota 14. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 15. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 14.02.        Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu

Do 13.03.        Konzultace o seznamu navrhovaných projektů společného zájmu

Do 15.03.        Veřejná konzultace o přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES)

Do 16.03.        Konzultace k revizi směrnice o evropském systému obchodování s emisemi (EU ETS)

Do 25.03.        Veřejná konzultace o navrhovaných úpravách nařízení 773/2004 a oznámení o přístupu k souboru, shovívavosti, narovnání a spolupráci s národními soudy

Do 12.04.        Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

Do 20.04.        Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04.        REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 05.05.        Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05.        Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

 

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 09/02/2015.< Archív novinek