Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 23. 02. - 01. 03. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu. Ve středu také zasedá plénum Evropského parlamentu v Bruselu. Výbory budou projednávat mimo jiné transatlantickou obchodní a investiční dohodu TTIP a na základě jednání pak sdělí Komisi svá doporučení, dále se budou výbory např. věnovat problematice Unie kapitálových trhů, nové strategii pro Energetickou unii, minimální mzdě v silniční dopravě, emisím ze spalovacích zařízení a další. V úterý se v Bruselu koná konference o jednotném digitálním trhu Digital4EU. Ve středu Komise zveřejní strategii pro Energetickou unii. Evropským tématům se bude v úterý věnovat i Senát PČR během zasedání Výboru pro Evropské záležitosti, na programu je Pakt stability a růstu. Ve středu se v Evropském domě v Praze koná debata na téma “Unie kapitálových trhů“ spolupořádaná CEBRE.

 

 

Pondělí 23. února

 • V Radě EU probíhá setkání pracovních skupin;
 • V rámci lotyšského předsednictví se v Rize koná konference "Zdravý životní styl: Výživa a fyzická aktivita dětí a mladých lidí ve školách".
 • V Bruselu se koná konference "Břidlicový plyn v nízkoemisní Evropě: Role výzkumu".
 • Zasedá výbor pro zahraniční věci. Na programu jsou zprávy o postupu balkánských zemí a doporučení Komisi k vyjednávání o obchodní dohodě TTIP.
 • Zasedá výbor pro rozvoj. Na programu je: Přijetí rozhodnutí a doporučení koordinátorů; Humanitární krize na Ukrajině.
 • Zasedá výbor pro mezinárodní obchod. Na programu je: Systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce; Makrofinanční pomoc Ukrajině; Evropská strategie energetické bezpečnosti; Strategie na ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích.
 • Zasedá výbor pro rozpočtovou kontrolu. Na programu je: Udělení absolutorií.
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor. Na programu je: Výroční zpráva o daních; Evropský fond pro strategické investice; Podávání zpráv a transparentnost u obchodů zajišťujících financování; Strukturální opatření na zlepšení odolnosti úvěrových institucí EU.
 • Zasedá výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Na programu je: Společné veřejné slyšení výborů AGRI a ENVI na téma „Klonování zvířat pro chovatelské účely“; Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení.
 • Zasedá výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Na programu je: Jednání o omezování emisí některých znečišťujících látek ze spalovacích zařízení; Lepší regulace, Příležitosti zeleného růstu pro malé a střední podniky.
 • Zasedá výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Na programu je: Ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním; Výměna názorů s Fransem Timmermansem, prvním místopředsedou odpovědným za zlepšování právní úpravy, meziinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv; Evropská strategie energetické bezpečnosti.
 • Zasedá výbor pro dopravu a cestovní ruch. Na programu je: Evropský fond pro strategické investice - Výměna názorů; Zpětné reakce ztrialogu.
 • Zasedá výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Na programu je: Společné slyšení s výborem ENVI na téma „Klonování zvířat pro hospodářské účely“; Veterinární léčivé přípravky; Změna nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky.
 • Zasedá výbor pro právní záležitosti. Na programu je: Možné rozšíření ochrany zeměpisných označení Evropské unie na nezemědělské produkty; Provádění směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; Prezentace studie o právních nástrojích a praxi rozhodčích soudů v EU; Změna směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti.
 • Zasedá výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Na programu je: Meziparlamentární setkání výborů pro tzv. chytré hranice.
 • 22. Schůze komise NAT.
 • Končí meziparlamentní schůze výborů zaměřených na zaměstnanost a sociální věci, Riga.

 

Úterý 24. února

 • V Radě EU probíhá setkání pracovních skupin (mj. pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost, pro pozemní dopravu, pro energii a pro evropské sdružení volného obchodu EFTA).
 • V Rize se koná setkání kompetentních orgánů v oblasti zdravotnických zařízení.
 • V rámci lotyšského předsednictví se koná konference na téma "Přeprava zboží z Asie do EU: Jaká je role intermodality?".
 • V Bruselu probíhá konference a fórum "#Digital4EU" a v jeho rámci i fórum "Jak digitální je Vaše země?".
 • Zasedá výbor pro zahraniční věci. Na programu je výroční zpráva vysoké představitelky EU pro bezpečnost a zahraniční věci a projednávání vztahů EU - Rusko.
 • Zasedá výbor pro rozvoj. Na programu je: Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP); Financování rozvoje.
 • Zasedá výbor pro mezinárodní obchod. Na programu je: Mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení použitelnosti nařízení, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu; Vystoupení Komise týkající se stavu jednání o dohodě o environmentálním zboží; Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí; Dohoda o obchodu službami: Co je v sázce pro Evropu?; Vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU.
 • Zasedá výbor pro rozpočtovou kontrolu. Na programu je: Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům; Odvětví ovoce a zeleniny pro reformách z roku 2007; Výhledy odvětví mléka a mléčných výrobků v EU – přezkum provádění legislativního balíčku v oblasti mléka a mléčných výrobků; Udělení absolutorií za rok 2013).
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor. Na programu je: Hospodářský dialog a výměna názorů s předsedou Euroskupiny Jeroenem Dijsselbloemem; Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: roční analýza růstu na rok 2015; Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy; Fondy peněžního trhu; Udělení absolutorií; Změna směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti.
 • Zasedá výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Na programu je: Změna směrnice o jakosti paliv a směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů (změna nepřímého využívání půdy); Zřízení a provozování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a změna směrnice 2003/87/ES.
 • Zasedá výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Na programu je: Evropská energetická bezpečnostní strategie; Junckerův investiční balíček - Výměna názorů; Doporučení komisi k vyjednávání o TTIP; Veřejné slyšení o TTIP.
 • Zasedá výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Na programu je: Společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem; Osobní ochranné prostředky; Společné veřejné slyšení - Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP): výzvy a příležitosti pro vnitřní trh; Spotřebiče na plynná paliva; Provádění směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; Na cestě k obnovení shody o vymáhání práv duševního vlastnictví: akční plán EU.
 • Zasedá výbor pro dopravu a cestovní ruch. Na programu je: Prezentace Evropského účetního dvora; Zpráva zástupce DG MOVE o finančních plánech pro nové evropské projekty vinfrastruktuře.
 • Zasedá výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Na programu je: Představení studie ke „Srovnávací analýze nástrojů pro řízení rizik podporovaných v zemědělském zákonu USA z roku 2014 a SZP na období 2014–2020“; Příspěvek Komise o provádění přímých plateb ve všech členských státech; Příspěvek Komise o výsledku jednání mezi EU a Marockým královstvím o vzájemné ochraně zeměpisných označení; Evropský fond pro strategické investice.
 • Zasedá výbor pro právní záležitosti. Na programu je: Evropské řízení o drobných pohledávkách a řízení o evropském platebním rozkazu; Úřad evropského veřejného žalobce (průběžná zpráva).
 • Zasedá výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Na programu je: Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů, au-pair atd. [přepracované znění].
 • Ve výboru regionů se koná schůze komise CIVEX a workshop na téma "Malé a střední podniky: Motor evropského průmyslu".
 • Konference - Budoucnost evropského sociálního dialogu, Přípravná schůze – 8. setkání organizované občanské společnosti z EU a z Latinské Ameriky a Karibiku v Bruselu;
 • Evropská sjednocená levice a Severská zelená pořádají konferenci na téma "Kypr a energie: Mír a prosperita v regionu".
 • V senátu ČR se koná schůze výboru pro evropské záležitosti. Na programu je: Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU, Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 12. února 2015.

 

Středa 25. února

 • Konají se schůze skupiny COREPER I a COREPER II.
 • V Radě EU probíhá setkání pracovních skupin.
 • V Rize pokračuje setkání kompetentních orgánů v oblasti zdravotnických zařízení.
 • Komise pořádá konference "Topení a chlazení v evropském energetickém přechodu" a "Cesta k pokročilé výrobě: Transfer technologií".
 • Komise pořádá prezentaci nové energetické strategie EU.
 • Koná se webinář na téma "Digitální turistika: Důležitost obsahu".
 • Koná se malé plenární zasedání Evropského parlamentu vBruselu. Na programu je: Pokračování minulého zasedání, Stanovisko Komise k přijetí nové energetické strategie EU, Zpráva Rady a Komise o neformálním zasedání hlav členských států a vlád z 12. února, Výroční zpráva Evropské centrální banky a jednominutové projevy.
 • V EHSV probíhá fórum "Jak zavést elektromobilitu", Schůze předsednictva specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství; Dovednosti, zaměstnanost a zapojení občanů: hledání talentů a vedení - nákladově efektivní řešení; Koordinační schůze v rámci Evropského roku rozvoje (2015).
 • CEBRE pořádá vPraze debatu na téma "Unie kapitálových trhů".

 

 

Čtvrtek 26. února

 • Probíhá schůze skupiny COREPER II.
 • V Radě EU probíhá setkání pracovních skupin a schůze výboru pro obchodní politiku.
 • V Rize probíhá konference mezinárodní odborové unie "Role odborů v posilování udržitelného růstu a tvorbě kvalitních míst pro kvalifikované".
 • V Bruselu pokračuje konference "Topení a chlazení v evropském energetickém přechodu".
 • Komise přijímá měsíční balíček o porušování předpisů napříč EU.
 • Začíná konference "Nové směry pro inovaci";
 • Zasedá rozpočtový výbor. Na programu je: Evropský fond pro globalizaci; Rámec pro rozpočet roku 2016; finanční pravidla aplikovaná na nový rozpočet.
 • Mimořádná schůze hospodářského a měnového výboru. Na programu je: Doporučení komisi k vyjednávání o TTIP.
 • Zasedá výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Na programu je: Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP); Osobní ochranné prostředky; Přijetí stanoviska či stanovisek ve formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; Minimální mzda vztahující se na operace v silniční dopravě; Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce; Rozhodnutí o zřízení Výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2000/98/ES; Městský rozměr politik EU.
 • Zasedá výbor pro regionální rozvoj. Na programu je: Městský rozměr politik EU; Výměna názorů se zástupci EUROCITIES; Evropský fond pro strategické investice; Příležitosti zeleného růstu pro malé a střední podniky.
 • Zasedá výbor pro právní záležitosti, Pracovní skupina - Soukromé mezinárodní právo.
 • Zasedá výbor pro ústavní záležitosti. Na programu je: Veřejné slyšení o výsledcích tzv. Evropské občanské iniciativy; Zhodnocení ekonomického rámce; Společná debata o zlepšení fungování EU podle Lisabonské smlouvy; Možné úpravy institucionálního rámce EU; Doporučení Komisi k vyjednávání o TTIP.
 • Zasedá výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Na programu je: Strategie EU pro rovnost mužů a žen po roce 2015; Pozměňovací návrhy týkající se zohledňování genderových aspektů – Příležitosti k „zelenému růstu“ pro MSP; Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU; Iniciativa zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst; Investice do pracovních příležitostí a růstu: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie.
 • Ve výboru regionů je na programu: Schůze komise EDUC, brífink na téma "Uvádění jednotného trhu v praxi" a příprava na schůzi komise SEDEC.
 • V EHSV probíhá slyšení a schůze v rámci „Využití sdělovacích prostředků k ovlivňování společenských a politických procesů v EU a sousedních zemích"; 1. schůze zájmové skupiny EHSV Sociální ekonomika; 1. schůze monitorovacího výboru Euromed.
 • V Bruselu se koná schůze politického a bezpečnostního výboru.

 

tek 27. února

 • Koná se schůze skupiny COREPER I.
 • Schází se pracovní skupiny Rady EU (mj. pracovní skupina pro daňové otázky - nepřímé daně).
 • V Rize pokračuje konference mezinárodní odborové unie "Role odborů v posilování udržitelného růstu a tvorbě kvalitních míst pro kvalifikované".
 • Probíhají konference "Topení a chlazení v evropském energetickém přechodu" a "Nové směry pro inovaci".
 • Ve Výboru regionů probíhá příprava na schůzi komise ECON.
 • V EHSV je na programu: Podpora tvořivosti, podnikání a mobility ve vzdělávání a odborné přípravě – 2. schůze studijní skupiny; Dosažení pokroku v oblasti elektrické mobility ve městech: další fáze projektu SOLUTIONS a Iniciativy ve prospěch elektrické mobility ve městech (UEMI).
 • V Lisabonu pořádá Komise konferenci na téma "Podpora inovací v Portugalsku".
 • Think-Tank CEPS pořádá konferenci na téma "Vztahy EU - Čína".

 

Sobota 28. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 01. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 25.03.        Veřejná konzultace o navrhovaných úpravách nařízení 773/2004 a oznámení o přístupu k souboru, shovívavosti, narovnání a spolupráci s národními soudy

Do 12.04.        Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

Do 20.04.        Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04.        REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 04.05         Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 05.05.        Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05.        Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 13.05         Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.05         Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.05         Budování unie kapitálových trhů

 

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 23/02/2015.< Archív novinek