Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 09. 03. - 15. 03. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí zasedá v Bruselu euroskupina, na kterou tradičně o den později navazuje zasedání Rady pro finanční a hospodářské otázky, která bude jednat o Fondu pro strategické investice a Bankovní unii. V pondělí rovněž zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Evropská komise v úterý představí nový srovnávací přehled soudnictví v EU. Tento týden se koná plénum Evropského parlamentu, na programu je mj. schválení otázky na Komisi ohledně dopadu ruských omezení na mezinárodní dopravce. Ve čtvrtek zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. V pátek zasedá Rada pro dopravu, ministři budou diskutovat o 4. Železničním balíčku.

 

 

Pondělí 9. března

 • V Bruselu se schází Euroskupina a Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele.
 • V Rize se schází národní vojenští velitelé vrámci Evropské obranné agentury, probíhá konference "Posilování evropského audiovizuálního a mediálního trhu pro rozvoj Evropské identity", koná se schůze kontrolního výboru URBACT II a URBACT III.
 • Komise zveřejní nový srovnávací přehled pro soudnictví, zprávu prezentuje komisařka Věra Jourová.
 • Koná se Evropský summit na téma Inovace pro aktivní a zdravé stárnutí.
 • Ve Štrasburku začíná plenární zasedání Evropského Parlamentu. Na programu je: Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013; Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU; Dopad ruských omezení na mezinárodní dopravce.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro zahraniční věci. Na programu je: Prezentace Zelené knihy Evropská sousedská politika; Finanční pomoc Ukrajině; Implementace společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
 • Koná se mimořádná schůze zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro rozvoj. Na programu je: Systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce.
 • Koná se mimořádná schůze hospodářského a měnového výboru. Na programu je: Výroční zpráva EIB za rok 2013; Indexy používané jako měřítko finančních nástrojů a finančních smluv.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Na programu je: Výměna názorů s Fransem Timmermansem, prvním místopředsedou Evropské komise odpovědným za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv; Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních o nových potravinách; Iniciativa zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Na programu je jednání o Evropském fondu pro strategické investice.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro právní záležitosti. Na programu je: Posílení některých aspektů presumpce neviny a práva na přítomnost během soudního jednání v rámci trestního řízení; Žádosti o zbavení poslanecké imunity.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
 • V EHSV je na programu: Slyšení na téma Dopady změny klimatu na zemědělství a lesnictví; 2. schůze studijní skupiny Systém správy.

 

Úterý 10. března

 • Zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Na programu je jednání o Fondu pro strategické investice a bankovní unii.
 • V Rize pokračuje setkání národních vojenských velitelů, konference "Posilování evropského audiovizuálního a mediálního trhu pro rozvoj Evropské identity" a setkání kontrolního výboru URBACT II a URBACT III.
 • Vrámci lotyšského předsednictví se vRize uskuteční společné zasedání zástupců Sítě územních a kohezních kontaktních míst (NTCPP) a skupin městského rozvoje (UDG).
 • Probíhá Evropský summit na téma „Inovace pro aktivní a zdravé stárnutí“.
 • Ve Štrasburku pokračuje plenární zasedání EP. Na programu je: Rozprava o rozměrech a hmotnosti silničních vozidel provozovaných v rámci Společenství; Hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; Výroční zpráva centrální banky za rok 2013, Evropský fond dlouhodobých investic, Mezibankovní poplatky za platební transakce založené na kartách, Pokyny pro rozpočet na rok 2016, Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU - Boj proti podvodům.
 • Ve Výboru regionů proběhne schůze skupiny CAFA.
 • V EHSV je na programu: Inteligentní města jako hnací síla nové evropské průmyslové politiky; Čtvrtá schůze podskupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2016; 1. schůze studijní skupiny - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí – předběžné platby; Schůze rozpočtové skupiny.
 • Při plenárním zasedání EP se ve Štrasburku schází expertní skupina Evropských konzervativců a reformistů k dohodě TTIP.
 • Koná se schůze Politického a bezpečnostního výboru.
 • Think-Tank CEPS pořádá seminář "Jak bude pokračovat stárnutí Evropy? Stárnutí a ekonomický růst ve střední Evropě a v Pobaltí".
 • Evropská investiční banka pořádá vNitře seminář "Financování regionálních a obecních investic".

 

Středa 11. března

 • Koná se schůze skupin COREPER I a COREPER II.
 • V Rize začíná společné zasedání zástupců Sítě územních a kohezních kontaktních míst (NTCPP) a skupin městského rozvoje (UDG), proběhne zde rovněž konference "Kulturní a tvůrčí křižovatky".
 • Komise pořádá „webinář“ o digitální turistice "Úspěch ve společnosti".
 • Pokračuje plenární zasedání EP ve Štrasburku. Na programu je hlasování o: Společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí; Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi ES a Republikou Černá Hora; Celních kvótách Unie pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejších mlýnských produktů a jiných zbytcích; Dovozu zemědělských produktů z Turecka do Unie; Vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři; Rozpravy o: Výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013; Výroční zprávě vysoké představitelky Evropské Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropského parlamentu; Zprávách o pokroku Černé Hory, Bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, Srbska a Kosova.
 • V EHSV je na programu: Středisko pro sledování trhu práce – 36. schůze ve formě konference na téma „Opatření proti dlouhodobé nezaměstnanosti: vnitrostátní a evropské perspektivy“; Evropská daň jako vlastní zdroj EU - 1. schůze studijní skupiny; Dvoustranné setkání Kuba-EHSV a Čile-EHSV; Konference o úloze neziskového sektoru coby poskytovatele sociálních služeb obecného zájmu.
 • V Senátu ČR se schází výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
 • Think-Tank CEPS pořádá seminář "Maximalizace efektivity využívání zdrojů v celé ekonomice EU" a "Ekologické inovace a příležitosti pro ekonomiku EU".
 • V Nitře pokračuje seminář "Financování regionálních a obecních investic".

 

 

Čtvrtek 12. března

 • Zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • V Rize pokračuje konference "Kulturní a tvůrčí křižovatky", koná se neformální zasedání výboru pro obchodní politiku a sejde se zde pracovní skupina "Konkurenceschopnost a růst".
 • V hlavním městě Lotyšska se vrámci předsednictví schází ministři školství a začíná konference "Kulturní dědictví, současná architektura a interaktivní design".
 • V Londýně se koná fórum "Občanská energie".
 • Končí plenární zasedání EP ve Štrasburku. Na programu je rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Hlasování o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu.
 • Mimořádná schůze rozpočtového výboru. Na programu je jednání o Evropském fondu pro strategické investice.
 • Ve Výboru regionů proběhne seminář komise NAT „Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v EU: přístup regionů“.
 • V EHSV je na programu: Prostředí a zdravotní postižení: prostředí pro inkluzivnější společnost; Schůze komunikační skupiny s kontaktními osobami; Dvoustranné setkání mezi EHSV a Foro Consultivo Mercosur.
 • Evropská investiční banka pořádá seminář "Podpora financování MSP v Africe, Karibiku a Tichomoří".

 

tek 13. března

 • Zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Na programu je jednání o čtvrtém železničním balíčku a hledání způsobů, kterými může doprava pomoci nastartovat ekonomický růst.
 • Probíhá setkání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • V Rize se koná: Neformální zasedání výboru pro obchodní politiku; Zasedání pracovní skupiny "Konkurenceschopnost a růst"; Setkání ministrů školství; Konference "E-Dovednosti pro pracovní místa 2015"; končí konference "Kulturní dědictví, současná architektura a interaktivní design".
 • V Londýně končí fórum "Občanská energie".
 • V EHSV je na programu: 14. schůze komise pro jednací řád; Prostředí a zdravotní postižení: prostředí pro inkluzivnější společnost.
 • V Římě se vrámci meziparlamentní organizace IPEX setkají představitelé parlamentů členských států EU.

 

Sobota 14. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 15. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 15.03         Veřejná konzultace o přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES)

Do 16.03         Konzultace k revizi směrnice o evropském systému obchodování s emisemi (EU ETS)

Do 25.03.        Veřejná konzultace o navrhovaných úpravách nařízení 773/2004 a oznámení o přístupu k souboru, shovívavosti, narovnání a spolupráci s národními soudy

Do 12.04.        Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

Do 15.04         Konzultace týkající se seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti inteligentních sítí

Do 20.04.        Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04.        REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 04.05         Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 05.05.        Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05.        Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 13.05         Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.05         Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.05         Budování unie kapitálových trhů

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 09/03/2015.< Archív novinek