Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 23. 03. - 29. 03. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí začíná v Bruselu zasedání výborů Evropského parlamentu. Zasedá např. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, který se bude zabývat Energetickou unií. Členové Hospodářského a měnového výboru EP se budou zabývat obchodní a investiční dohodou EU s USA a budou diskutovat s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim o měnových záležitostech. Komise v pondělí zveřejní závěrečnou zprávu o fungování systému rychlého varování pro nepotravinové výrobky (RAPEX) za rok 2014. V úterý pokračuje jednání výborů EP a v Rize se neformálně setkají ministři obchodu EU. V Evropském domě v Praze se uskuteční debata na téma Energetická unie spolupořádaná CEBRE. Ve středu proběhne miniplenární zasedání Evropského parlamentu, během kterého členové Evropského parlamentu schvalují položení ústní otázky na Komisi ohledně aplikace německého Zákona o minimální mzdě v odvětví dopravy. Kolegium komisařů povede první orientační debatu na téma Jednotný digitální trh. EHSV bude jednat o propojení Evropských komor. Ve čtvrtek a pátek proběhne v Rize neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost.

 

 

Pondělí 23. března

 • Pod záštitou Evropské Komise proběhnou následující události: Závěrečná konference o trvale udržitelném hospodaření se surovinami vEvropě; Evropská soutěž sociální invence vGdaňsku; EURATOM seminář pro členské státy. Zaměřen především na kapitolu VII, smlouvy o EURATOM - Bezpečnostní opatření vEU vLucemburku.
 • Evropská Komise zveřejní závěrečnou zprávu o fungování systému rychlého varování pro nepotravinové výrobky (RAPEX) za rok 2014.
 • Zasedá výbor pro zahraniční věci. Na pořadu jednání je: Evropská strategie energetické bezpečnosti; Situace ve vztazích EU-Rusko; Informace ze třetí schůze parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko ve dnech 19.-20. března.
 • Zasedá výbor pro rozpočtovou kontrolu. Na pořadu jednání jsou následující body: Zprávy o udělení absolutorií, Ochrana finančních zájmů Evropské unie: Směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky založených na plnění stanovených cílů.
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor. Na pořadu jednání je: Dialog o měnových záležitostech s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim; Veřejné slyšení s Mariem Draghim, předsedou Evropské rady pro systémová rizika; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP).
 • Zasedá výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Na pořadu jednání jsou následující body: Další kroky implementace Evropské energetické unie (Maroš Šefčovič); Příležitosti zeleného růstu pro MSP; Šíření pozorovacích satelitů pro komerční účely.
 • Zasedá výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Na pořadu jednání je: Výměna názoru s komisařem prozdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem; Změna nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi.
 • Zasedá výbor pro právní záležitosti. Na programu jednání je: Prezentace Komise o srovnávacím přehledu EU o soudnictví v roce 2015; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění statut Soudního dvora Evropské unie zvýšením počtu soudců Tribunálu; Ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP); Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti; Na cestě k obnovení shody o vymáhání práv duševního vlastnictví: akční plán EU.
 • Výbor regionů hodnotí provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011 – konzultace zainteresovaných stran: zpravodaj Spyros Spyridon (EL/ELS-COTER).
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je na programu: Schůze předsednictva specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství; Konference EU na téma „Digital Leaders”; Schůze stálé studijní skupiny Digitální agenda; REX /439: 1. schůze studijní skupiny Zemědělství, venkovské oblasti a udržitelný rozvoj v zemích Východního partnerství; Evropská občanská společnost – přípravy na konferenci COP21, Brusel, 23. března.
 • Evropská investiční banka pořádá konferenci "Spolupráce EIB a EK v zemědělství a rozvoji venkova uvnitř EU".
 • Think-Tank CEPS pořádá konferenci na téma "Budoucnost Velké Británie v EU: Reformy, vyjednávání, nástupnictví".

 

Úterý 24. března

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize koná neformální setkání ministrů obchodu a jednání Boloňské skupiny.
 • Evropská Komise spustí "REGIO PEER 2 PEER" (Nový nástroj kohezní politiky), zároveň bude prezentovat zprávu "Dokončení Evropy - Od koridoru Sever - Jih po energetickou, dopravní a telekomunikační unii.
 • Pod záštitou Komise se rovněž uskuteční následující události: Zveřejnění statistické zprávy o bezpečnosti na evropských silnicích za rok 2014; EURATOM seminář pro členské státy. Zaměřen především na kapitolu VII, smlouvy o EURATOM - Bezpečnostní opatření v EU, Lucemburk; Závěrečná konference o trvale udržitelném hospodaření se surovinami vEvropě.
 • Zasedá výbor pro rozpočtovou kontrolu. Na pořadu jednání jsou: Zprávy o udělení absolutorií, Ochrana finančních zájmů Evropské unie: Směrem ke kontrolám Společné zemědělské politiky založených na plnění stanovených cílů.
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor. Na pořadu jednání je: Přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření; Investice pro zaměstnanost a růst: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie; Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy; Výměna názorů s Jonathanem Hillem, komisařem pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů; Podávání zpráv a transparentnost u obchodů zajišťujících financování; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP).
 • Zasedá výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Na pořadu jednání jsou následující body: Účinné využívání zdrojů: přechod na kruhové hospodářství; Rozhodnutí o zřízení Výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2000/98/ES; Rozhodnutí o zřízení Výboru pro sociální ochranu a o zrušení rozhodnutí 2004/689/ES; Úmluva Mezinárodní námořní organizace o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby pracovníků na rybářských plavidlech z roku 1995; Změna nařízení (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí; Iniciativa zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP); Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání; Výměna názorů s Fransem Timmermansem (prvním místopředsedou Komise); Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti; Evropský fond pro strategické investice; Osobní ochranné prostředky; Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy.
 • Zasedá výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Na pořadu jednání je: Doporučení pro Evropskou komisi ohledně vyjednávání dohody TTIP; Závěry z Dauhá dodatku Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a o společném plnění závazků z něj vyplývajících; Lidské zdroje pro monitorování velkoobchodních trhů s energií (ACER); Investice pro růst a zaměstnanost: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii; Snížení národních emisí některých polutantů znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35 / ES; Evropský fond pro strategické investice; Efektivita při využívání zdrojů: Směrem k cirkulační ekonomice; Implementace směrnice 2001/29 / ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v oblasti informační společnosti (InfoSoc).
 • Zasedá výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Na pořadu jednání jsou následující body: Aktuální informace o třístranných jednáních a nových událostech; Společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem; Na cestě k obnovení shody o vymáhání práv duševního vlastnictví: akční plán EU; Provádění směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP); Ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním; Evropský fond pro strategické investice; Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích; Spotřebiče na plynná paliva; Osobní ochranné prostředky.
 • Zasedá výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Na pořadu jednání je: Výměna názoru s komisařem odpovědným za zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem o zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP); Evropský fond pro strategické investice; Snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003/35/ES; Ekologická produkce a označování ekologických produktů, změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o úředních kontrolách] a zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007; Výhledy odvětví mléka a mléčných výrobků v EU – přezkum provádění legislativního balíčku v oblasti mléka a mléčných výrobků.
 • Zasedá výbor pro právní záležitosti. Na pořadu jednání je: Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem; Evropské řízení o drobných pohledávkách a řízení o evropském platebním rozkazu; Posílení některých aspektů presumpce neviny a práva na přítomnost během soudního jednání v rámci trestního řízení; Žádosti o zbavení poslanecké imunity; Provádění směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; Podpora volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin vEU.
 • Zasedá podvýbor pro bezpečnost a obranu. Na pořadu jednání je: Vliv vývoje na evropských trzích v oblasti obrany na bezpečnostní a obranné kapacity v Evropě; Situace na Krymu.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se sejde Předsednictvo CCMI a proběhne jednání na téma „Směrem k oběhovému hospodářství v EU – Přínos recyklace pro vytváření pracovních míst a udržitelný růst“.
 • Frakce Evropských konzervatistů a reformistů pořádá konferenci "Bruselská deklarace 2010-2015".
 • CEBRE ve spolupráci sInformační kanceláří Evropského parlamentu a Hospodářskou komorou ČR pořádá vPraze debatu na téma "Energetická unie".
 • Think-Tank CEPS pořádá konferenci "Komodity na horské dráze: Likvidita a tržní struktura na nestálých trzích".

 

Středa 25. března

 • V Bruselu se konají schůze zástupců na úrovni COREPER I a COREPER II.
 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize koná neformální setkání ministrů obchodu, mimořádná schůze / konference EHSV "Ekonomický růst a sociální rozvoj městských a venkovských oblastí"; Konference "Kyber-zločin: Strategická úroveň"; Jednání Boloňské skupiny.
 • V Berlíně se koná konference "Kybernetická bezpečnost".
 • V rámci Komise se koná diskuze o plánech tvorby jednotného digitálního trhu, Eurokomisař Ansip představí hlavní překážky JDT a aktuální vývoj; Konference "Budoucnosti internetu 2015"; VLucemburku pokračuje EURATOM seminář pro členské státy. Zaměřen především na kapitolu VII, smlouvy o EURATOM - Bezpečnostní opatření vEU.
 • V Bruselu se koná plenární zasedání Evropského parlamentu. Program jednání je následující: Pokračování zasedání a plán práce; Závěry ze zasedání Evropské rady (19.–20. března 2015); Prohlášení Evropské rady a Komise; Rozhodnutí přijaté ve věci balíčku pro evropskou politiku sousedství - Prohlášení Komise; Společná rozprava - Daňová politika; Makrofinanční pomoc Ukrajině; Minimální mzdy v odvětví dopravy; Soulad německých předpisů s evropskými právními předpisy o minimální mzdě v odvětví dopravy - Prohlášení Komise a jednominutové projevy.
 • V EHSV jsou na programu tyto body: Předsednictvo CCMI 24.3.2015 + konference na téma „Dopad digitalizace na podnikání a společnost: výzva pro veřejné orgány,“ 25.3.2015; Propojení evropských komor.
 • Evropští konzervativci a reformisté pořádají slyšení na téma "Letecká bezpečnost".
 • Evropská sjednocená levice a severská zelená pořádá workshop na téma "Návrh Evropského fondu pro strategické investice a Public-Private (PP) Partnerství: Očekávání a perspektivy".
 • Think-Tank CEPS pořádá konferenci na téma "TTIP a proč je k němu sektor služeb kritický".

 

Čtvrtek 26. března

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize konají: Seminář na téma "Výjimky z autorského práva a omezení v oblasti přezkumu autorského rámce EU", Neformální setkání pracovní skupiny pro autorská práva; Fórum "Jednotný trh"; Neformální setkání pracovní skupiny pro obecné záležitosti; Neformální setkání ministrů, v jejichž agendě je konkurenceschopnost; Konference "Kyber-zločin: Strategická úroveň".
 • V Berlíně pokračuje konference "Kybernetická bezpečnost".
 • Komise přijme měsíční zprávu o porušování evropského práva v členských státech.
 • V Bruselu se koná konference "Budoucnosti internetu 2015".
 • Pod záštitou Evropské Komise pokračuje vLucemburku seminář EURATOM pro členské státy. Zaměřen je především na kapitolu VII, smlouvy o EURATOM - Bezpečnostní opatření vEU.
 • Hospodářský a měnový výbor pořádá mimořádná schůzi společně srozpočtovým výborem. Jednat se bude o Evropském fondu pro strategické investice.
 • Společná mimořádná schůze výborů pro právní záležitosti, ústavní záležitosti a občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci na téma "Vstříc vysoké odpovědnosti a transparentnosti evropských institucí".
 • Probíhá zasedání výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Na pořadu jednání je: Zpráva o probíhajících meziinstitučních jednání, které se týkají změny směrnice o kvalitě paliv a směrnice o obnovitelných zdrojích energie (nepřímá změna využívání půdy); Evropská strategie energetické bezpečnosti.
 • Zasedá výbor pro dopravu a cestovní ruch. Na programu jsou následující body: Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě TTIP; Evropský fond pro strategické investice; Diskuze o vízové politice.
 • Zasedá výbor pro regionální výbor. Na pořadu jednání je: Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020; Příležitosti k „zelenému růstu“ pro MSP; Evropský fond pro strategické investice; Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI); Změna nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020; Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: Převod sdíleného řízení závazků; Hospodářská, sociální a územní soudržnost; Udržitelný růst; Bezpečnost a občanství; Globální Evropa; Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí: pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních; Politika soudržnosti a marginalizované komunity.
 • Ve Výboru regionů se sejde schůze skupiny politického monitorování VR-EHSV.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor bude jednat o: Přínosu poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; Propojení evropských komor; Přínosu uživatelsky vstřícných informací o produktech pro bezpečnost produktů.

 

tek 27. března

 • V rámci lotyšského předsednictví EU se vRize konají následující akce: Seminář na téma "Výjimky z autorského práva a omezení v oblasti přezkumu autorského rámce EU", neformální setkání pracovní skupiny pro autorská práva; Neformální setkání pracovní skupiny pro obecné záležitosti; Neformální setkání ministrů, v jejichž agendě je konkurenceschopnost; Konference "Kyber-zločin: Strategická úroveň".
 • Jedná Evropský hospodářský a sociální výbor. Na programu je: Propojení evropských komor; 15. schůze komise pro jednací řád; Specializovaná sekce Vnější vztahy.

 

Sobota 28. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 29. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 25.03         Veřejná konzultace o navrhovaných úpravách nařízení 773/2004 a oznámení o přístupu k souboru, shovívavosti, narovnání a spolupráci s národními soudy

Do 08.04         Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 12.04         Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

Do 15.04         Konzultace týkající se seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti inteligentních sítí

Do 20.04         Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04         REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 04.05         Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 05.05         Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05         Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 13.05         Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.05         Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.05         Budování unie kapitálových trhů

Do 15.05         Veřejná konzultace týkající se služeb poskytovaných dlouhodobě nezaměstnaným

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 02.06         Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 23/03/2015.< Archív novinek