Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 06. 04. - 12. 04. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

První týden po velikonočních svátcích se ve středu v Praze sejde senátní výbor pro evropské záležitosti. Ten samý den v Evropském hospodářském a sociálním výboru zasedne specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost. Ve čtvrtek pořádá Senát ČR v Praze setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR. Ve středu a ve čtvrtek se rovněž v rámci lotyšského předsednictví v Rize koná neformální zasedání stálých členů výboru pro obchodní politiku.

 

 

Pondělí 06. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Úterý 07. dubna

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je na programu setkání s předsedy HRS - Marseilles.

Středa 08. dubna

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize koná neformální zasedání výboru pro obchodní politiku (stálí členové), konference "Dnešní vzdělávání pro budoucí společnost" a neformální setkání kontaktních míst "Evropa pro občany".
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je na programu: ECO/376 – 2. schůze studijní skupiny Dokončit HMU – politický pilíř; Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost.
 • V Senátu ČR se sejde výbor pro evropské záležitosti. Na programu je: Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Informace vlády České republiky o přípravě Národního programu reforem pro rok 2015 a jeho hlavních prioritách; Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2015; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí; Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 19. - 20. března 2015; Informace vlády ČR o přípravě Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná republika v jednotné Evropě.

Čtvrtek 09. dubna

 • V Rize pokračuje neformální zasedání výboru pro obchodní politiku (stálí členové), konference "Dnešní vzdělávání pro budoucí společnost" a neformální setkání kontaktních míst "Evropa pro občany“.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je na programu: Schůze předsednictva sekce NAT; Účast 12 členů sekce SOC na schůzi sekce NAT – diskuse o zaměstnanosti ve venkovských oblastech + přijetí stanoviska NAT/650 Odborný rozvoj a příprava ve venkovských a odlehlých oblastech.
 • Senát ČR a jeho výbor pro evropské záležitosti pořádá vPraze setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR.

tek 10. dubna

 • V Lotyšsku pokračuje konference "Dnešní vzdělávání pro budoucí společnost".
 • Ve Výboru regionů proběhne seminář komise CIVEX na téma Regionální rozměr spolupráce Evropské unie s jejími východními sousedy.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je na programu: SOC/519 – 1. schůze studijní skupiny Hlavní směry politik zaměstnanosti; NAT/555 - 14. schůze stálé studijní skupiny Bezpečnost potravin.

Sobota 11. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 12. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 08.04         Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 12.04         Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

Do 15.04         Konzultace týkající se seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti inteligentních sítí

Do 20.04         Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04         REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 04.05         Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 05.05         Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05         Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 13.05         Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.05         Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.05         Budování unie kapitálových trhů

Do 15.05         Veřejná konzultace týkající se služeb poskytovaných dlouhodobě nezaměstnaným

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 02.06         Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Do 10.06         Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.06         Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.06         Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 07/04/2015.< Archív novinek