Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 13. 04. - 19. 04. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí se koná zasedání výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, kterého se zúčastní i komisař zodpovědný za Evropský fond pro strategické investice, Jyrki Katainen. Diskuze na téma Junckerův plán se uskuteční rovněž ve Výboru regionů. V úterý zasedne jak výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, tak i výbor pro dopravu a cestovní ruch EP. V ten samý den v Rize začíná neformální setkání ministrů zodpovědných za životní prostřední a energetiku. Ve středu se v Bruselu koná mini plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání je např. rozhodnutí o zřízení nového specializovaného výboru pro zaměstnanost a pro sociální ochranu. Ve čtvrtek se bude ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP diskutovat např. o využívání výjimky ze směrnice o pracovní době ze strany členských států.

 

 

Pondělí 13. dubna

 • Zasedá výbor pro mezinárodní obchod EP. Na programu jsou následující body: Vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU; Výměna názorů s Jyrki Katainenem, místopředsedou Komise pro růst, investice a konkurenceschopnost; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP).
 • Zasedá výbor pro rozpočtovou kontrolu EP. Na programu jednání jsou: Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013; Zvláštní zpráva č. 3/2015 (udělení absolutoria za rok 2014): Záruka EU pro mladé lidi: První kroky učiněny, ale rizika provádění jsou před námi; Zvláštní zpráva č. 24/2014 (udělení absolutoria za rok 2014): Je podpora EU na předcházení škodám na lesním porostu způsobeným požáry a přírodními katastrofami a na nápravu těchto škod dobře řízena?; Evropský fond pro strategické investice;
 • Zasedá výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP. Na pořadu jednání je: Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (ETS).
 • Zasedá výbor pro dopravu a cestovní ruch EP. Na pořadu jednání je: Evropský fond pro strategické investice; Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI); Postupy a praktiky týkající se slyšení komisařů: poučení z postupu v roce 2014; Vydávání multimodálních integrovaných jízdenek vEvropě.
 • Zasedá výbor pro zahraniční věci EP. Na programu je: Veřejné slyšení na téma bezpečnostní hrozby v oblasti Blízkého východu a severní Afriky a vyhlídky na politickou stabilitu (viz zvláštní program); Přezkum evropské politiky sousedství; Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014; Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014; Informace o 8. schůzi Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie konané v albánské Tiraně ve dnech 16. – 17. března 2015.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční konference na téma "Junckerův plán".
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhnou následující události: Den evropské občanské iniciativy; SOC/521 - 1. schůze studijní skupiny + slyšení - Uznávání dovedností a kvalifikací dosažených prostřednictvím neformálního a informálního učení; TEN/570 – 1. schůze studijní skupiny - Balíček týkající se energetické unie.

Úterý 14. dubna

 • V rámci lotyšského předsednictví začíná v Rize neformální setkání ministrů pro životní prostředí a energetiku.
 • Evropská Komise pořádá diskuzi ohledně nastavení programu pro udržitelnou budoucnost po roce 2015: Cesta k summitu OSN.
 • Zasedá výbor pro mezinárodní obchod EP. Na programu je: Soukromý sektor a rozvoj; Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty; Evropská strategie energetické bezpečnosti; Strategie na ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích; Urovnání obchodních sporů unie.
 • Zasedá výbor pro rozpočtovou kontrolu EP. Na programu je: Prezentace a výměna názorů: úvahy Účetního dvora o tom, jak reformovat výroční zprávu (od výroční zprávy za rok 2014 dále), v přítomnosti člena EÚD odpovědného za prohlášení o věrohodnosti Lazarose S. Lazarou; Zvláštní zpráva č. 22/2014 (Udělení absolutoria za rok 2014): Udržení kontroly nad náklady u grantů na projekty rozvoje venkova financovaných EU; Slyšení na téma „Mechanismy spolupráce a ověřování týkající se Bulharska a Rumunska“.
 • Zasedá výbor pro zahraniční věci EP. Diskutovat se bude o financování společné bezpečnostní a obranné politiky.
 • Zasedá výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP. Na pořadu jednání je: Změna směrnice o jakosti paliv a směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů (změna nepřímého využívání půdy); Evropský fond pro strategické investice; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP); Bezpečnější zdravotní péče v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj s antimikrobiální rezistencí; Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení; Účinné využívání zdrojů: přechod na kruhové hospodářství; Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water;
 • Zasedá výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP. Na pořadu jednání je: Evropský fond pro strategické investice; Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI); Příležitosti k „zelenému růstu“ pro MSP; Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení; Provádění směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; Ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním; Využití potenciálu výzkumu a inovací v „modré ekonomice“ pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu; Výsledky probíhajících třístranných jednání (čl. 73 odst. 4); Strukturovaný dialog mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, výměna názorů s Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky; Zelená kniha o unii kapitálových trhů, vystoupení Jonathana Hilla, komisaře pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů; Rodinné podniky v Evropě.
 • Zasedá výbor pro dopravu a cestovní ruch. Na pořadu jednání je: Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory; Evropský fond pro strategické investice (hlasování); Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI) (hlasování); Postupy a praktiky týkající se slyšení komisařů: poučení z postupu v roce 2014 (hlasování); Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a cesta k udržitelné mobilitě; Slyšení: Jak udržet Evropu na prvním místě? Výzvy pro evropský cestovní ruch a reakce na ně.
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor EP. Na programu je: Přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření; Investice pro zaměstnanost a růst: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie; Hospodářský dialog a výměna názorů o fiskálním dohledu a dokumentech týkajících se evropského semestru; Jmenování předsedy rady Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG); Činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi (přepracované znění).
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se bude jednat o následujících bodech: SOC/517 – 2. schůze studijní skupiny Dlouhodobá sociální péče a deinstitucionalizace; Schůze monitorovacího výboru AKT-EU; Schůze Střediska pro sledování jednotného trhu; Schůze rozpočtové skupiny; 47. schůze SSUR a veřejná diskuse - stanovení agendy pro udržitelnou budoucnost - cesta k summitu OSN o agendě pro období po roce 2015.

Středa 15. dubna

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize konají následující události: Konference Účast nevládních organizací na procesu "resocializace"; Setkání sítě příslušných orgánů zodpovědných za stanovení cen a výdajů; Green Bridge Forum: Budování mostu pro čisté technologie mezi EU a zeměmi střední Asie; Neformální setkání ministrů pro životní prostředí a energetiku.
 • V Bruselu se koná plenární zasedání Evropského parlamentu. Na programu jsou následující položky: Rozpravy o: Změna víceletého finančního rámce na období 2014–2020; Výročí požárů v bangladéšských továrnách a pokrok týkající se dohody o udržitelnosti podepsané s Bangladéšem; Sté výročí arménské genocidy; Hlasování o: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros; Rozhodnutí o zřízení Výboru pro sociální ochranu; Rozhodnutí o zřízení Výboru pro zaměstnanost; Změna víceletého finančního rámce na období 2014–2020; Výročí požárů v bangladéšských továrnách a pokrok týkající se dohody o udržitelnosti podepsané s Bangladéšem (návrh usnesení); Sté výročí arménské genocidy (návrh usnesení); Rozpravy o: Kvóty pro zaměstnávání osob s postižením v orgánech EU; Jednominutové projevy.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční diskuze "Investiční plán pro Evropu - Společné úsilí" a schůze představenstev politických skupin.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru jsou na pořadu jednání následující body: ECO/380 - 1. schůze studijní skupiny - Metoda Společenství pro demokratickou a sociální HMU; INT/764 – 2. schůze studijní skupiny Projekt týkající se kladení povinností nad rámec ustanovení právních předpisů (tzv. gold-plating); ECO/379 - 1. schůze studijní skupiny - Unie kapitálových trhů; Schůze monitorovacího výboru EU-USA; CCMI/135 – Evropské odvětví těžby ropy a zemního plynu na moři – návštěva (15/4 dopoledne) – slyšení (15/4 odpoledne) + 1. schůze studijní skupiny (16/4 dopoledne).
 • V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se sejde Výbor pro evropské záležitosti. Na programu je: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně, Gruzií a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 336/; Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu / kód dokumentu 6594/15, KOM(2015) 80 v konečném znění/; Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Dosažení cíle 10% propojení elektrických sítí, Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020 / kód dokumentu 6595/15, KOM(2015) 82 v konečném znění/; Zelená kniha Vytváření unie kapitálových trhů /kód dokumentu 6408/15, KOM(2015) 63 v konečném znění/; Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států /kód dokumentu 6144/15, KOM(2015) 98 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Pařížský protokol – plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020 /kód dokumentu 6588/15, KOM(2015) 81 v konečném znění/; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. března – 12. dubna 2015; Sdělení předsedy, Praha.
 • Think-Tank CEPS pořádá sympózium na téma "Budování finančního systému XXI století: Agenda pro EU a USA".

 

Čtvrtek 16. dubna

 • Pod hlavičkou lotyšského předsednictví pokračují či začínají následující události: Neformální setkání pracovní skupiny pro životní prostředí; Neformální setkání pracovní skupiny pro energetiku; 22. plenární zasedání Evropského výboru pro výzkum a inovace (ERAC) a zasedání pracovní skupiny pro výzkum; Setkání sítě příslušných orgánů zodpovědných za stanovení cen a výdajů; Green Bridge Forum: Budování mostu pro čisté technologie mezi EU a zeměmi střední Asie; Neformální setkání ministrů pro životní prostředí a energetiku.
 • Zasedá rozpočtový výbor EP. Na programu jednání je: Prezentace Evropské komise - Prvky splátkového kalendáře; Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o činnosti platformy EU pro splývání v rámci vnější spolupráce od svého vzniku až do konce července 2014; Zlepšení fungování EU na základě Lisabonské smlouvy; Návrh opravného rozpočtu č 2/2015: Převod závazků sdíleného řízení; Hospodářská, sociální a územní soudržnost, Udržitelný růst, Bezpečnost a občanství, Globální Evropa; Investice pro růst a zaměstnanost: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii; Financování pro rozvoj.
 • Zasedá zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem EP. Na programu jsou jednání se zúčastněnými stranami.
 • Zasedá výbor pro právní záležitosti EP. Na programu je: Evropské řízení o drobných pohledávkách a řízení o evropském platebním rozkazu; Prezentace na téma evropské občanské právo procesní – Evropský právní institut a Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT); Ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním; Na cestě k obnovení shody o vymáhání práv duševního vlastnictví: akční plán EU; Postupy a praktiky týkající se slyšení komisařů: poučení z postupu v roce 2014.
 • Zasedá výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP. Na programu jsou: Investice pro růst a zaměstnanost: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii; Strategie EU pro dosažení rovného postavení žen a mužů po 2015; Dodatky, kterými se mění nařízení (EU) č 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o zvýšení původní částky předběžného financování vyplacené z operačních programů na podporu zaměstnanosti mládeže; Vytvoření konkurenčního trhu práce EU pro 21. století: odpovídající dovednosti a kvalifikace s poptávkou a pracovními příležitostmi, jako způsob, jak se dostat z krize; Podpora podnikání mladých; Aktivity a dohled nad institucemi poskytující zaměstnanecké a penzijní pojištění (přepracované znění); Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států; Eurofound prezentace: Využití výjimek ze směrnice o pracovní době členskými státy.
 • Na programu Výboru regionů jsou schůze politických skupin a národní delegace.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru je: CCMI/135 – Evropské odvětví těžby ropy a zemního plynu na moři – návštěva (15/4 dopoledne) – slyšení (15/4 odpoledne) + 1. schůze studijní skupiny (16/4 dopoledne); Ustavující schůze platformy občanské společnosti EU-Ukrajina; TEN/565 slyšení a 2. schůze studijní skupiny Nový sociální dumping v evropském odvětví civilního letectví.

tek 17. dubna

 • V Lotyšsku pokračují následující události: Neformální setkání pracovní skupiny pro životní prostředí; Neformální setkání pracovní skupiny pro energetiku; 22. plenární zasedání Evropského výboru pro výzkum a inovace (ERAC) a zasedání pracovní skupiny pro výzkum; Setkání sítě příslušných orgánů zodpovědných za stanovení cen a výdajů; Green Bridge Forum: Budování mostu pro čisté technologie mezi EU a zeměmi střední Asie.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru je série kulatých stolů na téma Strategický plán provádění evropského inovačního partnerství v oblasti surovin (Slovensko).

 

Sobota 18. dubna

 • V Rize končí Green Bridge Forum: Budování mostu pro čisté technologie mezi EU a zeměmi střední Asie.

 

Neděle 19. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 15.04         Konzultace týkající se seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti inteligentních sítí

Do 20.04         Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04         REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 04.05         Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 05.05         Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05         Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 13.05         Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.05         Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.05         Budování unie kapitálových trhů

Do 15.05         Veřejná konzultace týkající se služeb poskytovaných dlouhodobě nezaměstnaným

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 02.06         Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Do 10.06         Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.06         Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.06         Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 10/04/2015.< Archív novinek