Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 27. 04. - 03. 05. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Příští týden se ve Štrasburku koná plenární zasedání Evropského parlamentu. Členové Evropského parlamentu budou vést rozpravu např. o zavádění palubního systému eCall či provádění boloňského procesu. Evropská komise v úterý přijme strategii Evropská agenda bezpečnosti 2015-2020. V Rize se v rámci lotyšského předsednictví koná summit „Mnohojazyčný jednotný digitální trh“. Specializovaná sekce EHSV Jednotný trh, výroba a spotřeba se bude ve středu věnovat daňové problematice. V Senátu ČR zasedá ve čtvrtek Podvýbor pro dopravu a energetiku, který se bude zabývat Energetickou unií a Pařížským protokolem. Pátek je pak dnem, kdy se v Miláně otevřou dveře světové výstavy EXPO 2015, která potrvá následujících šest měsíců. V pondělí se v Evropském domě koná debata na téma "Technické a profesní vzdělávání na vysokých školách", kterou CEBRE spoluorganizuje.

 

 

Pondělí 27. dubna

 • V Kyjevě se koná mezinárodní summit EU - Ukrajina.
 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize konají následující události: Summit "Mnohojazyčný jednotný digitální trh", konference "Bezpečnost a zdraví na pracovištích" a setkání ministrů školství a vzdělávání.
 • Evropská Komise pořádá workshop „Jak identifikovat komplexní části programu REACH“ a konferenci: "Růst ve Vašem regionu: Zavádění chytrých specializací a ekonomická transformace skrze klastry.
 • Ve Štrasburku začíná plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou rozpravy o následujících tématech: Zavedení palubního systému eCall (Olga Sehnalová); Povinnost vykládky úlovků; Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace; Strategie v oblasti alkoholu; Krátké přednesení následujících zpráv: Opatření navazující na provádění boloňského procesu; Evropský film v digitální éře; Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví.
 • Koná se mimořádná schůze rozpočtového výboru EP. Na pořadu jednání jsou odhady příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – Oddíl I – Parlament.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Na pořadu jednání je výměna názorů s evropským komisařem pro energetiku a ochranu klimatu, Miguelem Arias Cañetou.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: EU a nastupující velmoci v roce 2015: spolupráce a soutěžení v oblasti znalostí a technologií; SOC/523 - 1. schůze studijní skupiny - Zlepšení výsledků vnitrostátních duálních systémů odborného vzdělávání; 21. schůze Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020; INT/768 – 1. schůze studijní skupiny Akty v přenesené pravomoci.
 • V Bruselu se koná společná konference ECB a EK na téma "Evropská finanční integrace a stabilita".
 • V Praze se koná debata "Technické a profesní vzdělávání na vysokých školách". Debatu organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR společně s Hospodářskou komorou ČR a CEBRE.

 

Úterý 28 dubna

 • V Rize se konají a pokračují následující události: Summit "Mnohojazyčný jednotný digitální trh"; Konference "Bezpečnost a zdraví na pracovištích"; Konference o Listině základních práv EU; Setkání ministrů školství a vzdělávání.
 • Pod záštitou Komise pokračuje workshop: Jak identifikovat komplexní části programu REACH a koná se konference: "Růst ve Vašem regionu: Zavádění chytrých specializací a ekonomická transformace skrze klastry.
 • Evropská Komise přijme Evropskou bezpečností agendu.
 • Ve Štrasburku pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou rozpravy o následujících tématech: Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek; Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy; Úřad evropského veřejného žalobce; Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy; Fondy peněžního trhu; Společná rozprava - Absolutorium za rok 2013 (52 zpráv); Balíček týkající se „inteligentních hranic“; Hlasování o: Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: změna víceletého finančního rámce na období 2014–2020; Evropská statistika; Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi ES a Ruskem, s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU; Mezinárodní úmluva o normách pro pracovníky na rybářských plavidlech; Texty, o nichž byla ukončena rozprava.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: EU a nastupující velmoci v roce 2015: spolupráce a soutěžení v oblasti znalostí a technologií; Předsednictvo specializované sekce Vnější vztahy; INT/767 – 1. schůze studijní skupiny Směrem k digitálnímu zdraví; Specializovaná sekce Vnější vztahy; 2. schůze podvýboru 040/Zhodnocení konzultací Komise se zainteresovanými stranami.
 • Think-Tank CEPS pořádá diskuzi na téma "Spuštění fiskálního monitorování MMF 2015 - Nyní je čas: Fiskální politika pro stabilní růst".

 

Středa 29. dubna

 • V Rize probíhají následující události: Summit "Mnohojazyčný jednotný digitální trh"; Třetí setkání ministrů dopravy ASEM (Asie - Evropa). Proběhne jednání o vývoji multimodálních způsobů dopravy mezi kontinenty; Konference o Listině základních práv EU a kulatý stůl na téma "Zdravotní pojištění a možnosti zlepšení pracovních kapacit".
 • Evropská Komise přijme pravidelný měsíční balíček o porušování evropského práva v členských státech.
 • Ve Štrasburku pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou rozpravy o následujících tématech: Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů; Rozhodnutí přijaté ve věci Evropského programu pro bezpečnost; Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014, Bosny a Hercegoviny za rok 2014, Turecka za rok 2014; Závazky členských států EU v oblasti oficiální rozvojové pomoci (ODA); Marrákešská smlouva o výjimkách z autorského práva pro osoby se zrakovým postižením; Hlasování o: Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament; Mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté a o pozastavení použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu; Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie; Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí; Ochranná opatření stanovená v dohodě mezi EHS a Norskem; Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Albánií; Uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení a Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi ES a Bosnou a Hercegovinou; Použití článků 107 a 108 SFEU na určité kategorie horizontální státní podpory; Prováděcí pravidla k článku 108 SFEU.
 • Na pořadu jednání Výboru regionů jsou následující body: Schůze politických koordinátorů komise SEDEC; 3. schůze komise SEDEC a konference na téma Kulturní dědictví a udržitelný cestovní ruch jako klíčové faktory místního a regionálního rozvoje.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba; Středisko OHIM - setkání se zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru; Svaz evropských účetních – Den daní – Budoucnost daňové politiky: otázka, která se týká celé společnosti; REX/443 – 2. schůze studijní skupiny - Sociální a společenská odpovědnost podniků; Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba; ECO/378 – 1. schůze studijní skupiny Ekonomika pro společné blaho: udržitelný ekonomický model zaměřený na sociální soudržnost.
 • V Senátu ČR zasedá podvýbor pro dopravu a energetiku. Na pořadu jednání je balíček opatření k energetické unii.
 • V Poslanecké sněmovně ČR zasedá výbor pro evropské záležitosti. Na programu jsou informace o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady v Bruselu dne 23. 4. 2015.
 • Think-Tank CEPS pořádá diskuzi na téma "Likvidita na evropských trzích s produkty s pevným výnosem: Co nás v budoucnu čeká?".

 

Čtvrtek 30. dubna

 • V Rize pokračuje třetí setkání ministrů dopravy ASEM (Asie - Evropa). Vrámci setkání proběhne jednání o vývoji multimodálních způsobů dopravy mezi kontinenty.
 • Ve Štrasburku končí plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou rozpravy o následujících tématech: Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2013; Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu – energie pro život; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Hlasování o: Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Situace v Nigérii (návrhy usnesení).
 • Na pořadu jednání Výboru regionů jsou následující body: 3. schůze komise SEDEC a konference na téma Kulturní dědictví a udržitelný cestovní ruch jako klíčové faktory místního a regionálního rozvoje.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: ECO/381 - 1. schůze studijní skupiny - Balíček v oblasti daňové transparentnosti; TEN/573 - 1. schůze studijní skupiny - Ženy a doprava; CCMI/139 - slyšení + 1. schůze studijní skupiny - Úloha inženýrů při reindustrializaci Evropy; INT/765 – 1. schůze studijní skupiny Rodinné podniky.

 

tek 01. května

 • V Miláně začíná světová výstava EXPO 2015.

 

Sobota 02. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 03. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 20.04         Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04         REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 04.05         Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 05.05         Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05         Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 13.05         Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.05         Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.05         Budování unie kapitálových trhů

Do 15.05         Veřejná konzultace týkající se služeb poskytovaných dlouhodobě nezaměstnaným

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 02.06         Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Do 10.06         Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.06         Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.06         Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

Do 08.07         EU Dřevo - Přezkum nařízení

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 24/04/2015.< Archív novinek