Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 04. 05. - 10. 05. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V Bruselu zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat návrhem na Omezení emisí určitých znečišťujících látek unikajících do vzduchu ze středně spalovacích zařízení, dohodou TTIP, diskutovat s komisařem Andrusem Ansipem o návrhu Jednotného digitálního trhu a hlasovat o Evropské bezpečnostní energetické strategii. Právní výbor se bude zabývat tématy jako obchodní tajemství, ochranné známky či zapojení akcionářů. V úterý zveřejní Komise jarní ekonomický výhled EU pro rok 2015 a o den později Strategii pro jednotný digitální trh. Ve středu bude komisařka Cecilia Malmstrom na Výboru pro mezinárodní trh EP obhajovat další kolo vyjednávání o dohodě TTIP. Ve stejný den zasedne i Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP, na jehož jednání budou přítomni komisař Katainen a komisařka Bienkowska. Mezi projednávanými body bude mimo jiné i možné rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty. Ve čtvrtek zasedá Rada pro zahraniční věci a v Praze se toho dne koná kulatý stůl na téma "Operační programy pro programové období 2014 - 2020" pořádaný Výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR spolu s Podvýborem pro evropské fondy a MMR.

 

 

Pondělí 4. května

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize koná setkání pracovní skupiny poradců pro zahraniční vztahy, na pořadu jednání jsou např. sankce vůči třetím státům.
 • Zasedá Výbor pro zahraniční věci EP. Na pořadu jednání je: Dopady vývoje na evropských trzích s bezpečnostními a obrannými kapacitami; Používání údajů jmenné evidence cestujících.
 • Zasedá Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP. Na pořadu jednání je: Výroční zpráva dozorčího výboru OLAF;Rozpočtová procedura 2016; Technická pomoc: Jak přispěla rozvoji zemědělství a venkova?.
 • Zasedá Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP. Na pořadu jednání je: Představení společné zprávy evropských koordinátorů o pokroku panem Mathieuem Groschem a Patem Coxem; Výměna názorů s výkonným ředitelem Eurocontrolu panem Brennerem; Informace o třístranných jednáních; Schůze koordinátorů.
 • Zasedá výbor pro regionální rozvoj EP. Na pořadu jednání je: Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí: pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních; Strategie EU pro jaderskou a iónskou oblast; Udržitelná městská mobilita.
 • Zasedá Výbor pro kulturu a vzdělávání EP. Na pořadu jednání je: Seminář na téma „Inovativní školství – vyučování a učení v digitálním věku“;Schválení doporučení vydaných koordinátory výboru CULT;
 • Ve Výboru regionů se konají následující události: 3. schůze komise ENVE a konference na téma „Úloha regionů v mezinárodních jednáních týkajících se klimatu“.
 • Pod hlavičkou Výboru regionů se koná Evropský kongres místních vlád v polském Krakově.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru jsou na pořadu jednání následující body: ECO/380 - slyšení - Metoda Společenství pro demokratickou a sociální HMU; EU a Čína: Reforma a správa; Mise do Mexika; Účast delegace EHSV na Evropském kongresu místních orgánů, 4. a 5. května 2015, Krakov; Předsednictvo CCMI; Poradní komise pro průmyslové změny; NAT/662 - 1. schůze studijní skupiny - Obchod se zemědělskými produkty / zajišťování dodávek potravin na celosvětové úrovni.

 

 

Úterý 5. května

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize konají následující události: Konference o významu interoperability v oblasti eGovernment; Setkání korespondentů MISSOC (vzájemný informační systém sociální ochrany); Setkání pracovní skupiny poradců pro zahraniční vztahy, na pořadu jednání jsou např. sankce vůči třetím státům; Setkání expertní skupiny "prostředky implementace", na pořadu jednání je především financování boje se změnou klimatu po roce 2020.
 • Pod záštitou Evropské Komise se koná konference "Zdraví a ochrana druhů: Stejné nebo odlišné cíle?".
 • Komise zveřejní Jarní ekonomický výhled EU 2015.
 • Zasedá Výbor pro zahraniční věci EP. Na pořadu jednání je: Stav vztahů EU - Rusku; Zpráva Komise o postupu Turecka; Výměna názorů s Johanessem Hahnem, komisařem pro oblast rozšiřování politiku sousedství.
 • Zasedá Výbor pro daně a daňovou politiku EP. Na pořadu jednání je: Výměna názorů s Margrethe Vestager, eurokomisařkou pro hospodářskou soutěž; Výměna názorů se zúčastněnými stranami.
 • Zasedá výbor pro rozpočtovou kontrolu. Na pořadu jednání je: Výroční zpráva 2012-2013 o subsidiaritě a proporcionalitě; Ochrana unijních finančních zájmů: Směrem k výkonné společné zemědělské politice; Tabákové dohody.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP. Na pořadu jednání je: Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory; Vydávání multimodálních integrovaných jízdenek v Evropě; Hlasování o "Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu"; Uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů; Bezpečné používání dálkově řízených letadlových systémů (RPAS), běžně známých jako bezpilotních leteckých prostředků, v oblasti civilního letectví; Snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel; Slyšení o trhu silniční přepravy zboží; Výměna názorů s komisařkou Bulcovou o pracovním programu Komise na rok 2016.
 • Zasedá Výbor pro regionální rozvoj EP. Na pořadu jednání je: Hlasování o " Investice pro zaměstnanost a růst: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie" a "Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu"; Výměna názorů s panem José Manuelem Fernandesem, hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2016; Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání.
 • Zasedá Výbor pro kulturu a vzdělávání EP. Na pořadu jednání je: Hlasování o "Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU" a "Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobit dovednosti a kvalifikaci poptávce a pracovním příležitostem jako cesta, jak překonat krizi"; Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání; Podpora podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy; Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty; Nové výzvy a koncepce na podporu cestovního ruchu v Evropě;
 • V polském Krakově pokračuje Evropský kongres místních vlád.
 • Ve Výboru regionů je na programu třetí schůze komise NAT a "„Rozvoj potenciálu energie z oceánů“ – pozvání na konzultaci zainteresovaných stran: zpravodaj pan Rhodri Glyn Thomas (UK/EA – ENVE)".
 • Pod záštitou EHSV se vBruselu koná konference "Zelená infrastruktura: Úspěšný evropský projekt".
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru jsou na pořadu jednání následující body: Mise do Mexika; Účast delegace EHSV na Evropském kongresu místních orgánů, 4. a 5. května 2015, Krakov; Schůze předsednictva sekce NAT; 153. schůze sekce NAT; REX/447 – 1. schůze studijní skupiny Na cestě k nové evropské politice sousedství; Monitorovací výbor EU-USA; Stav bydlení v EU v roce 2015; CCMI/136 – 1. schůze studijní skupiny Dopady digitalizace na odvětví služeb.
 • Zasedá politický a bezpečnostní výbor.

 

Středa 6. května

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize konají následující události: Setkání expertů EU-Kanada na téma ochrana zásadní infrastruktury; Setkání korespondentů MISSOC (vzájemný informační systém sociální ochrany); URBACT městský festival, prezentovány budou mimo jiné výsledky, průběh a budoucnost rozvoje příměstských a městských oblastí; Neformální setkání rozpočtového výboru; Setkání generálních ředitelů zodpovědných za teritoriální kohezi a rozvoj venkova; Setkání dozorčí rady Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA); Setkání skupiny pro vzájemné uznávání a decentralizované procedury v oblasti léčiv;
 • Evropská Komise předloží strategii pro Jednotný digitální trh.
 • Pod záštitou Evropské Komise se vBruselu koná fórum evropské občanské ochrany 2015.
 • Zasedá Výbor pro rozvoj EP. Na pořadu jednání je: Oznámení komise; Externí dopad obchodu EU a investiční politiky na public-private (PP) iniciativy mimo EU; Krácení daní jako výzva pro vlády v rozvojových zemích; Efektivita regionálních investičních grantů a finančních institucí podporujících unijní zahraniční politiku; Hlasování o evropské iniciativě Right2Water (Právo na vodu); Mandát pro třístranná jednání; Soukromý sektor a vývoj.
 • Zasedá Výbor pro mezinárodní obchod EP. Na pořadu jednání je: Ad-Hoc delegace na výroční parlamentní konferenci ve WTO v Ženevě; Mise do Vietnamu; Soukromý sektor a jeho vývoj; Výroční zprávy 2012-13 o subsidiaritě a proporcionalitě; Možné rozšíření ochrany na nezemědělské produkty; Výměna názorů s komisařkou Cecilií Malmström ohledně evropského strukturovaného dialogu EP - EK a dohody TTIP.
 • Zasedá Rozpočtový výbor EP. Na pořadu jednání je: Zprávy z třístranných jednání o finančních regulacích a Evropském fondu pro strategické investice; Zlepšení fungování EU na základě Lisabonské smlouvy; Rozpočtová sekce III 2015; Další jednání.
 • Zasedá Hospodářský a měnový výbor EP. Na pořadu jednání je: Prevence použití finančních systémů za účely praní špinavých peněz a financování teroristických skupin; Informace doprovázející peněžní transfery; Způsoby bránění krácení daní v rozvojových zemích; Role EU v mezinárodní monetární a fiskální politice a institucích; Statistiky věnující se mezinárodnímu obchodu a platbám v oblasti služeb;Evropský fond pro strategické investice;
 • Zasedá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP. Na pořadu jednání je: Zmenšení podílu znečišťujících emisí; Udržitelný městský rozvoj; Omezení emisí určitých znečišťujících látek unikajících do vzduchu ze středně spalovacích zařízení; Iniciativa zelené zaměstnanosti; Organická produkce a označování organických produktů.
 • Zasedá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP. Na pořadu jednání je: Odhalení potenciálu výzkumu a inovací v tzv. modré ekonomii za účelem tvorby pracovních míst a růst; Směrem k daty poháněné ekonomice; Mandát pro třístranná jednání; Tvorba udržitelného evropského průmyslu na základních kovech; TTIP vyjednávání; Prezentace "Energetická komunita"; Výměna názorů s Andrusem Ansipem, viceprezidentem EK pro jednotný digitální trh.
 • Zasedá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP. Na pořadu jednání je: Volba čtvrtého místopředsedy; Aktuální informace o trojstranných jednáních a akcích; Program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru; Snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel; Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech; Legislativní přezkum: návrh prováděcího nařízení Komise (EU) č. .../.. o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a používání systému včasného varování podle směrnice č. 2005/36/ES; Výměna názorů s Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky; Výměna názorů s Jyrki Katainenem, místopředsedou Komise pro růst, investice a konkurenceschopnost; Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání; Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty.
 • Zasedá Výbor pro právní záležitosti EP. Na pořadu jednání je: Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty; Třicátá a třicátá prvá výroční zpráva o sledování provádění právních předpisů EU (2012–2013); Výměna názorů s Farídou Šahídovou, zvláštní zpravodajkou OSN pro politiku v oblasti autorských práv a práva na vědu a kulturu; Žádosti o zbavení poslanecké imunity; Vystoupení právní služby na téma postupů kodifikace a přepracování; Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013;
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru jsou na pořadu jednání následující body: Předsednictvo sekce ECO - 148. schůze; Konference na téma „Budování budoucích koridorů hlavní sítě - zlepšený dialog pro inteligentní a udržitelnou dopravu“; Mimořádná schůze předsednictva specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství.

 

Čtvrtek 7. května

 • V Bruselu se schází Rada pro zahraniční věci, na programu je jednání o dohodě TTIP, příprava na listopadovou konferenci WTO a vztahy se zeměmi východního partnerství.
 • V Rize se vrámci lotyšského předsednictví konají následující události: Setkání expertů EU-Kanada na téma ochrana zásadní infrastruktury; URBACT městský festival, prezentovány budou mimo jiné výsledky, průběh a budoucnost rozvoje příměstských a městských oblastí; Neformální setkání rozpočtového výboru; Setkání dozorčí rady Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA); Setkání skupiny pro vzájemné uznávání a decentralizované procedury v oblasti léčiv; Setkání s ministry zemí východního partnerství zodpovědnými za obchod; Seminář na vysoké úrovni na téma "Celní záležitosti"; Konference ředitelů evropských intervenčních fondů; Konference "Evropský den konkurenceschopnosti".
 • Pod hlavičkou Komise pokračuje Fórum evropské občanské ochrany 2015.
 • Zasedá Výbor pro rozvoj EP. Na pořadu jednání je: Bezpečnost potravin a vývoj zemědělství - Stav a výzvy po 2015; Otázky; Další jednání.
 • Zasedá Výbor pro mezinárodní obchod EP. Na pořadu jednání je: Rozšíření dohody o spolupráci a bilaterálním obchodu mezi Komisí a Uzbekistánem na textilní výrobky; Strategie pro ochranu a vynucení práv duševního vlastnictví ve třetích zemích; Prezentace studie "Když výběr znamená ztrátu: Východní partneři, EU a Euroasijská ekonomická unie.
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor. Na pořadu jednání je: Ekonomický dialog s Michelem Sapinem, ministrem financí Francie; další jednání.
 • Zasedá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP. Na pořadu jednání je: Překážky bránící fungování vnitřního trhu mezi EU a Švýcarskem;Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při prevenci a odrazování od neohlášené práce; Rodinné firmy v Evropě; Městský rozměr politik EU; Současná situace zaměstnanosti a pracovních podmínek v leteckém sektoru EU;Využívání zdrojů: Posun k oběhové ekonomice; Sociální podnikání a inovaci v boji s nezaměstnaností; Kohezní politika a menšinové komunity; Mandát pro třístranná jednání.
 • Zasedá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP. Na pořadu jednání je: Zpětná zpráva o mezi institucionálních vyjednávání o: ustanovení a fungování tržní rezervy pro unijní schéma skleníkových plynů a přiblížení práva jednotlivých členských států v oblasti kaseinů a kaseinátů určených pro lidskou spotřebu;Novinky v iniciativě Right2Water; Další jednání.
 • Zasedá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP. Na pořadu jednání je: Setkání koordinátorů; Evropská energetická bezpečnostní strategie;debrífink zmise ITRE do Washingtonu a kanceláře BEREC vRize.
 • Zasedá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP. Na pořadu jednání je: Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích; Výměna názorů s komisařem pro digitální ekonomiku a společnost Güntherem H. Oettingerem; Vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU; EHP–Švýcarsko: překážky plnému provedení vnitřního trhu; Různé.
 • Zasedá Výbor pro právní záležitosti EP. Na pořadu jednání je: Ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním; Změna směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti; Změna nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení; Na cestě k obnovení shody o vymáhání práv duševního vlastnictví: akční plán EU; Provádění směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; Postupy a praktiky týkající se slyšení komisařů: poučení z postupu v roce 2014; Petice č. 0486/2014, kterou předložil Christoph Klein (rakouské státní příslušnosti) ve věci práva podat na Evropskou komisi žalobu pro nečinnost; Ochranná známka Společenství; Právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění); Ochrana proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (přepracované znění); Evropská občanská iniciativa; Jednání s Komisí o justičním vzdělávání v občanskoprávní a správní oblasti.
 • Ve Výboru regionů jsou na programu následující události: 3. schůze komise ECON; Řídící výbor Platformy pro monitorování strategie Evropa 2020; Schůze skupiny politického monitorování VR/EHSV.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru jsou na pořadu jednání následující body: Seminář ENA; Schůze specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství; Skupina politického monitorování; REX /439: Zemědělství, venkovské oblasti a udržitelný rozvoj v zemích Východního partnerství - slyšení a 2. schůze studijní skupiny; BPW Europe - Regionální summit vedoucích představitelů.
 • Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR spolu s podvýborem pro evropské fondy a ve spolupráci s MMR pořádá vPraze dne 7. května kulatý stůl na téma "Operační programy pro programové období 2014 - 2020".

 

tek 8. května

 • V Rize se konají a pokračují následující události: URBACT městský festival, prezentovány budou mimo jiné výsledky, průběh a budoucnost rozvoje příměstských a městských oblastí; Neformální setkání rozpočtového výboru; Seminář na vysoké úrovni na téma "Celní záležitosti"; Konference ředitelů evropských intervenčních fondů; Setkání delegátů Evropského soudního dvora.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor se bude zabývat následujícími body: BPW Europe - Regionální summit vedoucích představitelů; Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost; REX/445 - 1. schůze studijní skupiny - Směrem k úmluvě ILO proti genderovému násilí na pracovišti.

 

Sobota 9. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 10. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 20.4           Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.4           REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 4.5             Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 5.5             Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 5.5             Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 13.5           Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.5           Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.5           Budování unie kapitálových trhů

Do 15.5           Veřejná konzultace týkající se služeb poskytovaných dlouhodobě nezaměstnaným

Do 01.6           Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 2.6             Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Do 10.6           Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.6           Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.6           Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.6           Na cestě k nové politice sousedství

Do 08.7           EU Dřevo - Přezkum nařízení

Do 20.7           Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 30/04/2015.< Archív novinek