Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 25. 05. - 31. 05. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Příští týden zasedá Rada pro konkurenceschopnost. Na programu jednání jsou především otázky jednotného digitálního trhu, cestovní balíčky a otázka povinného uvádění původu u nepotravinových výrobků prodávaných v EU. V úterý přivítají v Senátu České republiky jeho členové místopředsedu Evropské komise odpovědného za Energetickou unii Maroše Šefčoviče. Pod záštitou Komise se ve středu koná konference na téma TTIP a zdraví. V ten samý den se koná i mini plenární zasedání Evropského parlamentu, na kterém budou projednávány např. otázky kybernetické bezpečnosti. Komise tento týden přijme měsíční balíček o porušování unijního práva a rovněž představí návrh rozpočtu EU pro rok 2016. Ve středu a čtvrtek se koná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, jeho členové budou přijímat stanoviska např. v oblasti urovnání sporů mezi investorem a státem v obchodních a investičních dohodách, mobilitě rozvoje či diskutovat o rozvojovém programu po roce 2015. V pátek EHSV pořádá konferenci nazvanou "Může TTIP popohnat internacionalizaci evropských malých a středních podniků?".

 

 

Pondělí 25. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Úterý 26. května

 • V Bruselu zasedá Rada zahraničních věcí. Na programu jednání je migrace, posilování bezpečnosti a rozvoje nebo boj schudobou.
 • Evropská Komise pořádá konferenci ke spuštění "Evropské chytré specializované platformy energie".
 • Koná se schůze výboru pro zahraniční věci. Na pořadu jednání jsou následující body: Informace o průběhu 17. meziparlamentní schůze EP-Bosna a Hercegovina konané ve dnech 20. a 21. května 2015 ve Štrasburku; Výměna názorů za účasti prezidentky Středoafrické republiky Catherine Samba-Panzové; Výzvy a perspektivy strategického partnerství EU-Čína.
 • Koná se schůze rozpočtového výboru. Na pořadu jednání jsou následující body: Podání zprávy z třístranných jednání o Evropském fondu pro strategické investice (článek 73 jednacího řádu); Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI); Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015 – zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2014; Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: Rumunsko, Bulharsko a Itálie; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
 • Koná se řádná schůze hospodářského a měnového výboru.
 • Koná se schůze výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Na pořadu jednání jsou následující body: Zpráva o probíhajících institucionálních jednáních o těchto tématech: Omezení emisí určitých znečisťujících látek do ovzduší ze středně velkých spalovacích zařízení; Nové potraviny; Emisní limity a typové schválení spalovacích motorů spalovacích vozidel pohybujících se mimo cesty; Efektivní využívání zdrojů: Přechod na oběhové hospodářství.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se koná Konference "Delegační procedura - Nedostatek transparentnosti nebo ohrožení demokracie?". Dále jsou na pořadu jednání následující body: REX/447 - slyšení a 2. schůze studijní skupiny - Na cestě k nové evropské politice sousedství; Schůze kvestorů; Školení o médiích - EN; Přípravná schůze s Evropskou komisí (GŘ pro obchod); Schůze předsednictva.
 • Frakce Evropského parlamentu EFDD pořádá seminář „Jak bojovat s neplacením daní? Dláždění cesty pro spravedlivou daňovou soutěž“.
 • Politická frakce zelených EFA pořádá konferenci „Zelená energetická unie a klimatické cíle“.
 • Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR panem V. Hamplem, oficiálně přijímá místopředsedu Evropské komise odpovědného za energetickou unii pana Maroše Šefčoviče.
 • Think-Tank CEPS pořádá konferenci na téma "Nová agenda pro unijní telekomunikační regulace - Je čas na revoluci?".

Středa 27. května

 • Komise představí návrh rozpočtu EU pro rok 2016.
 • Pod záštitou Komise se konají konference “Technologické výzvy a regionální aspekty integrace obnovitelných zdrojů a energetické bezpečnost“ a "TTIP a zdraví - setkání zúčastněných stran“.
 • V Bruselu se koná mini plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou: Projev generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna; Příprava summitu G7 (7.– 8. června); Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání o režimu podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení a o mandátu k těmto jednáním; Kybernetické útoky proti sdělovacím prostředkům – nová úroveň ohrožení kybernetické bezpečnosti.
 • Zasedá rozpočtový výbor EP. Na pořadu jednání je prezentace návrhu rozpočtu Komise pro rok 2016.
 • Koná se 508. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Na programu jsou: Diskuse o programu udržitelného rozvoje na období po roce 2015; Diskuse o evropském programu v oblasti migrace; Ochrana investorů a urovnávání sporů mezi investorem a státem v obchodních a investičních dohodách EU se třetími zeměmi (stanovisko z vlastní iniciativy); Dokončit HMU – politický pilíř (stanovisko z vlastní iniciativy); Podpora tvořivosti, podnikání a mobility ve vzdělávání a odborné přípravě (stanovisko z vlastní iniciativy); Průmyslová politika EU pro odvětví potravin a nápojů (stanovisko z vlastní iniciativy); Hlavní směry politik zaměstnanosti.
 • Politická frakce Evropského parlamentu EFDD pořádá seminář „Euro: Moment pravdy - Perspektiva a budoucí možnosti“.
 • Think-Tank CEPS pořádá konference "Tvorba udržitelné ekonomiky skrze MSP: Tvorba pracovních míst, růstu a inovací" a "Internacionalizace MSP: Zlepšení přístupů na trhy pro zelené podniky".

Čtvrtek 28. května

 • V Bruselu zasedá Rada pro konkurenceschopnost. Rada si vymění názory na novou strategii EU pro jednotný digitální trh; V této souvislosti projedná a přijme několik rozhodnutí o: novém formuláři společností s ručením omezeným s jediným společníkem pro zjednodušení a zlevnění online registrace; digitální transformaci průmyslu; plánu pro Evropský výzkumný prostor na období 2015–2020; otevřeném a propojeném výzkumu náročném na data jakožto hnací síle pro inovace. Dále je na programu jednání o souborných službách pro cesty a bezpečnějších výrobcích v EU; Jednání se zaměří na jedinou nevyřešenou otázku, a to na povinné uvádění původu u nepotravinových výrobků prodávaných vEU.
 • Komise přijímá měsíční balíček o porušování unijního práva.
 • Zasedá Výbor pro mezinárodní obchod EP. Na pořadu jednání jsou následující body: Aktuální stav mezinárodních obchodních jednání; Soukromý sektor a rozvoj; Klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely; Vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP); Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.
 • Zasedá pracovní skupina Hospodářského a měnového výboru EP. Na programu je politika hospodářské soutěže v mezinárodních dohodách.
 • Zasedá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP. Na pořadu jednání jsou následující body: Nejisté pracovní smlouvy; Činnosti institucí poskytujících penzijní připojištění; Odemčení potenciálu pro tvorbu pracovních míst, růst a inovace díky tzv. modré a zelené ekonomice; Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54 / ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání; Efektivní využívání zdrojů: Směrem k oběhovému hospodářství; Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států.
 • Zasedá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP. Na pořadu jednání jsou následující body: Směrem k energetické unii; Dohody o technologické a vědecké spolupráci s Indií a Švýcarskem; Směrem k oběhovému hospodářství; Výměna názorů s G. Oettingerem na téma Jednotný digitální trh;
 • Zasedá Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP. Na pořadu jednání jsou následující body: Vydávání multimodálních integrovaných jízdenek v Evropě; Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a cesta k udržitelné mobilitě; Informace o třístranných jednáních; Prezentace studie o sociálním začlenění ve veřejné dopravě v EU; Směrem k evropské energetické unii; Výměna názorů s Carlem Secchim, evropským koordinátorem pro atlantický koridor; Výměna názorů s Péterem Balázsem, evropským koordinátorem pro koridor Severní moře - Středozemní moře; Výměna názorů s Mathieu Groschem, evropským koordinátorem pro koridor Východ - východní Středomoří.
 • Ve Výboru regionů se koná se 15. schůze předsednictva ARLEM.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru pokračuje 508. plenární zasedání; Na programu jsou: Diskuse o programu udržitelného rozvoje na období po roce 2015; Diskuse o evropském programu v oblasti migrace; Ochrana investorů a urovnávání sporů mezi investorem a státem v obchodních a investičních dohodách EU se třetími zeměmi (stanovisko z vlastní iniciativy); Dokončit HMU – politický pilíř (stanovisko z vlastní iniciativy); Podpora tvořivosti, podnikání a mobility ve vzdělávání a odborné přípravě (stanovisko z vlastní iniciativy); Průmyslová politika EU pro odvětví potravin a nápojů (stanovisko z vlastní iniciativy); Hlavní směry politik zaměstnanosti.

tek 29. května

 • V Tokiu se koná mezinárodní summit EU - Japonsko.
 • V Bruselu pokračuje zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Rada si vymění názory na novou strategii EU pro jednotný digitální trh; V této souvislosti projedná a přijme několik rozhodnutí o: novém formuláři společností s ručením omezeným s jediným společníkem pro zjednodušení a zlevnění online registrace; digitální transformaci průmyslu; plánu pro Evropský výzkumný prostor na období 2015–2020; otevřeném a propojeném výzkumu náročném na data jakožto hnací síle pro inovace. Dále je na programu jednání o souborných službách pro cesty a bezpečnějších výrobcích v EU; Jednání se zaměří na jedinou nevyřešenou otázku, a to na povinné uvádění původu u nepotravinových výrobků prodávaných vEU.
 • Pod záštitou Komise se koná konference "Obchod a udržitelný rozvoj - Fórum a dialog k přidružující smlouvě EU - Střední Amerika".
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se koná konference "Může TTIP popohnat internacionalizaci evropských malých a středních podniků?". Dále jsou na programu následující body: Optimalizace evropského exportu; Účast členů monitorovacího výboru pro Euromed na fóru občanské společnosti Jih - místnost JDE52.

Sobota 30. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 31. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 02.06         Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Do 10.06         Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.06         Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.06         Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

Do 08.07         EU Dřevo - Přezkum nařízení

Do 20.07         Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek

Do 21.07         Rovnost žen a mužů

Do 24.07         Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)

Do 29.07         Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

Do 31.07         Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích

Do 31.07         Konzultace o evropské ekoznačce pro produkty rybolovu a akvakultury

Do 10.08         Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2016 a následující roky

Do 13.08         Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 22/05/2015.< Archív novinek