Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 01. 06. - 07. 06. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Příští týden začíná Evropský summit spotřebitelů s podtitulem “Formování spotřebitelské politiky budoucnosti“. V úterý pořádá CEBRE společně se Stálým zastoupením ČR při Evropské unii debatu na téma "Sociální standardy v dopravě a jejich dopad na vnitřní trh". Ve středu začíná v Rize Summit standardizace, bude se věnovat např. technickým standardům ve stavebnictví. V Evropském hospodářském a sociálním výboru se koná konference "Přístup malých a středních podniků k financím v letech 2014 - 2020: Příležitosti a výzvy" a politická skupina ALDE pořádá debatu na téma "Globální dopady dohody TTIP: Obchodní politika a geopolitika". V Rize začíná třídenní fórum Rozvoje. Ve čtvrtek v Bruselu zasedá parlamentní výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jednat se bude např. o možném rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty. Pod záštitou Komise se koná konference “Sociální agenda v dopravě“. V pátek se v Rize koná plenární zasedání EUROCHAMBRES a Fórum "Příležitosti ekonomická spolupráce EU - Střední Asie". V neděli začíná v Bavorsku summit zemí G7.

 

 

 

Pondělí 1. června

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize koná setkání pracovní skupiny a výboru pro Evropský sociální fond a neformální zasedání Rady pro zemědělství a rybolov.
 • V Bruselu začíná Evropský summit spotřebitelů: Formování spotřebitelské politiky budoucnosti.
 • Zasedá parlamentní výbor pro zahraniční věci. Na programu jsou následující body: Výměna názorů se zpravodajem pro rozpočet José Manuelem Fernandesem o rozpočtu na rok 2016; Projednání a uzavření Dohody o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem; Přezkum evropské politiky sousedství; Výměna názorů s Petrem Burianem, zvláštním zástupcem EU pro střední Asii (v souladu s prohlášením o politické odpovědnosti VP/HR); Výměna názorů ohledně střední Asie za přítomnosti ESVČ a lotyšského předsednictví Rady EU.
 • Zasedá výbor pro rozvoj. Na programu jsou následující body: Úloha místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce; Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše; Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání; Vyhýbání se daňové povinnosti a daňové úniky jako výzvy pro vládu, sociální ochranu a rozvoj v rozvojových zemích; Informace ze zasedání Rady pro zahraniční věci (rozvoj) konaného dne 26. května.
 • Ve Výboru regionů je na pořadu jednání 4. konference o decentralizované spolupráci.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se koná konference "Evropská daň jako vlastní zdroj financování Unie". Dále jsou na pořadu jednání následující body: TEN/565 3. schůze studijní skupiny Sociální dumping v evropském odvětví civilního letectví.
 • Think-Tank CEPS pořádá debatu "Evropská obchodní politika a pracovní místa".

 

Úterý 2. června

 • V Rize se koná setkání ministrů spravedlnosti EU - USA, dále zde pokračují setkání pracovní skupiny a výboru pro Evropský sociální fond a neformální zasedání Rady pro zemědělství a rybolov.
 • Komise zveřejní výsledky konzultace o městské agendě a zprávu OLAF 2014 (prohřešky proti evropskému rozpočtu).
 • V Bruselu pokračuje Evropský summit spotřebitelů: Formování spotřebitelské politiky budoucnosti.
 • Na pořadu jednání Výboru regionů jsou následující body: 4. konference o decentralizované spolupráci - plenární zasedání; Finanční nástroje na podporu územního rozvoje – konzultace zainteresovaných stran; Schůze s koordinátory národních delegací; Schůze předsednictev politických skupin; Konference předsedů VR.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se koná konference "Získávání dovedností a schopností prostřednictvím učení a mobility". Dále jsou na pořadu jednání následující body: EUROLAT – Evropsko-latinskoamerické parlamentní shromáždění – v EU; 5. fórum občanské společnosti zemí západního Balkánu; REX/449 – 1. schůze studijní skupiny Přezkum obchodní politiky EU; Mimořádná schůze předsednictva skupiny Zaměstnavatelé (Paříž).
 • CEBRE společně se Stálým zastoupením ČR při Evropské unii pořádá vBruselu debatu na téma "Sociální standardy v dopravě a jejich dopad na vnitřní trh".

 

Středa 3. června

 • V Rize se koná Fórum rozvoje, dále zde pokračuje setkání ministrů spravedlnosti EU - USA a setkání pracovní skupiny a výboru pro Evropský sociální fond. Vrámci lotyšského předsednictví zde také začíná Summit Standardizace. Středečním tématem jsou standardy ve stavebnictví.
 • V Bruselu začínají Evropské dny rozvoje.
 • Koná se společná schůze výboru pro zahraniční věci s výborem pro rozvoj.
 • Zasedá zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem. Proběhne veřejné slyšení na téma "mezinárodní dimenze daňových režimů".
 • Na pořadu jednání Výboru regionů jsou následující body: Setkání předsedy VR a vedoucích národních delegací; Schůze předsednictev politických skupin; Národní delegace; 112. plenární zasedání VR.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se koná konference "Přístup malých a středních podniků k financím v letech 2014 - 2020: Příležitosti a výzvy". Dále jsou na pořadu jednání následující body: Mimořádná schůze předsednictva skupiny Zaměstnavatelé (Paříž); EUROLAT – Evropsko-latinskoamerické parlamentní shromáždění – v EU; 5. fórum občanské společnosti zemí západního Balkánu.
 • Politická skupina ALDE pořádá debatu na téma "Globální dopady dohody TTIP: Obchodní politika a geopolitika".

 

Čtvrtek 4. června

 • V Lotyšsku dále probíhají následující události: Setkání pracovní skupiny celní unie, Fórum rozvoj a Evropský Summit Standardizace.
 • Konference "Sociální agenda v dopravě".
 • V Bruselu pokračují Evropské dny rozvoje.
 • Zasedá výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Na programu jsou následující body: Aktuální informace o třístranných jednáních a nových událostech; Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání; Program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru; Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech; Snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel; Nové výzvy a koncepce na podporu cestovního ruchu v Evropě; Směrem k lepší právní úpravě jednotného trhu; Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty;
 • Na pořadu jednání Výboru regionů jsou následující body: Schůze meziregionální skupiny „Severní moře a kanál La Manche“; Schůze meziregionální skupiny Regiony s legislativními pravomocemi; Schůze meziregionální skupiny Zdraví; Schůze meziregionální skupiny Regiony Baltského moře; 112. plenární zasedání VR.
 • Na pořadu jednání jsou Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: EUROLAT – Evropsko-latinskoamerické parlamentní shromáždění – v EU; Série kulatého stolu na téma Strategický plán provádění evropského inovačního partnerství v oblasti surovin (Rumunsko); 2. schůze zájmové skupiny Spotřebitelé a životní prostředí (EHSV); 23. schůze Poradního výboru pro Evropský hospodářský prostor + přípravná schůze; Schůze předsednictva sekce NAT.
 • Politická skupina ALDE pořádá debatu “#Kyberbezpečnost: Jaký je plán?“.

 

Pátek 5. června

 • V Rize se koná plenární zasedání EUROCHAMBRES a Fórum Ekonomická spolupráce EU - Střední Asie. VLotyšsku dále probíhají následující události: Setkání pracovní skupiny celní unie, Fórum rozvoj, Evropský Summit Standardizace.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Seminář skupiny: Inovace napříč Evropou – osvědčené postupy; EUROLAT – Evropsko-latinskoamerické parlamentní shromáždění – v EU; 34. schůze monitorovacího výboru Východoevropští sousedé.

 

Sobota 6. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 7. června

 • V Bavorsku začíná dvoudenní summit skupiny G7, zastoupena je i EU.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 02.06         Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Do 10.06         Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.06         Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.06         Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

Do 08.07         EU Dřevo - Přezkum nařízení

Do 20.07         Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek

Do 21.07         Rovnost žen a mužů

Do 24.07         Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)

Do 29.07         Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

Do 31.07         Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích

Do 31.07         Konzultace o evropské ekoznačce pro produkty rybolovu a akvakultury

Do 10.08         Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2016 a následující roky

Do 13.08         Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

Do 20.08         Konzultace zúčastněných stran k oběhovému hospodářství

Do 21.08         Veřejná konzultace týkající se tzv. modré karty EU a evropských politik v oblasti migrace pracovních sil

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 29/05/2015.< Archív novinek