Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 08. 06. - 14. 06. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Příští týden v Bruselu zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Pondělní schůze se bude věnovat energetice, přijde na řadu rozprava o provádění strategie energetické bezpečnosti nebo např. přijetí závěrů o provádění rámcové strategie energetické unie. Při druhé schůzi ve čtvrtek a v pátek se budou projednávat témata z oblasti dopravy a telekomunikací. Budou to např. návrhy o správě, řízení a o otevření trhu v rámci čtvrtého železničního balíčku nebo přijetí obecného přístupu k programu pro řešení interoperability. Radě bude rovněž prezentována strategie pro jednotný digitální trh. V pondělí začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Europoslanec Pavel Svoboda bude prezentovat akční plán EU pro práva duševního vlastnictví. Jednat a hlasovat se bude také o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP). V Praze ve čtvrtek zasedá parlamentní výbor pro evropské záležitosti a v pátek se zde pod záštitou Komise koná konference “Chytré veřejné zakázky“.

 

 

Pondělí 8. června

 • V Bruselu zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, na programu je: rozprava ohledně provádění strategie energetické bezpečnosti; přijetí závěrů o provádění rámcové strategie pro energetickou unii; aktualizované informace o vývoji mezinárodních vztahů v oblasti energetiky;
 • Koná se shrnující schůze DG ECFIN (Generální ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti) zaměřená na partnerské iniciativy 2014-2015.
 • Ve Štrasburku začíná plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Rozpravy: Míra úpravy přímých plateb v kalendářním roce 2015; Strategie EU pro rovnost mužů a žen po roce 2015; Práva duševního vlastnictví ve třetích zemích; Práva duševního vlastnictví: akční plán EU (Pavel Svoboda).
 • Při plenárním zasedání se ve Štrasburku koná mimořádná schůze rozpočtového výboru EP. Na programu je jednání o mandátu pro třístranná jednání, evropském fondu pro globalizaci a evropském rozpočtu - sekci III.
 • Ve Štrasburku zasedá výbor pro rozpočtovou kontrolu EP. Na programu jsou následující body: Zvláštní zpráva č.1 /2015 (udělení absolutoria za rok 2014): Doprava po vnitrozemských vodních cestách v Evropě: Žádná podstatná zlepšení v podílu na dopravě a v podmínkách splavnosti od roku 2001; Zvláštní zpráva EUD č. 18/2014 (udělení absolutoria za rok 2014): Systémy Generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid pro hodnocení a monitorování zaměřené na výsledky.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP. Na programu je: Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze schůze konané dne 26. května 2015; Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení; Výměna názorů s komisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: NAT/555 - 15. schůze stálé studijní skupiny Bezpečnost potravin; Ad hoc skupina k evropské občanské iniciativě; Schůze Střediska pro sledování jednotného trhu.
 • V Bavorsku končí summit G7.

Úterý 9. června

 • Ve Štrasburku pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Hlasování: Texty, o nichž byla ukončena rozprava; Rozpravy: Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy; Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti; Společná rozprava - Změna klimatu; Evropská strategie energetické bezpečnosti; Vytváření unie kapitálových trhů; Výroční zpráva dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) za rok 2014.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba; NAT/663 slyšení expertů z řad organizací občanské společnosti: informační zpráva SSUR o programu po roce 2015 (dopoledne) a 2. schůze studijní skupiny (odpoledne); SC/040 Zhodnocení konzultací Komise se zainteresovanými stranami; NAT/661 – Programy rozvoje venkova – veřejné slyšení; INT/735 - Projekt sociálního podnikání - schůze skupiny;

Středa 10. června

 • V Bruselu začíná summit EU - CELAC (Latinská Amerika a Karibik).
 • V Rize začíná EuroNanoFórum 2015, konference o nanotechnologickém průmyslu.
 • Ve Štrasburku pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Rozpravy: Jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP); Hlasování: Situace v Maďarsku; Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech; Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie; Texty, o nichž byla ukončena rozprava; Rozpravy: Situace ve vztazích EU-Rusko; Strategická vojenská situace v oblasti Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem; Budoucí vztahy mezi EU a Kubou; Sport, lidská práva a Evropské hry v Baku; Balíček týkající se „inteligentních hranic“.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Mezinárodní organizační výbor Světového fóra o přístupu k půdě a přírodním zdrojům 2016; INT/767 - veřejné slyšení - Směrem k digitálnímu zdraví; CCMI/132 – 3. schůze studijní skupiny Korupce; Evropské fórum pro migraci – 3. schůze předsednictva; NAT/661 – Programy rozvoje venkova – veřejné slyšení.

Čtvrtek 11. června

 • V Bruselu se schází Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, na programu jsou z oblasti dopravy: technické požadavky pro vnitrozemská vodní plavidla; návrhy o správě, řízení a o otevření trhu v rámci čtvrtého železničního balíčku; pravidla EU v oblasti práv cestujících; z oblasti telekomunikací pak: přijetí obecného přístupu k programu pro řešení interoperability; návrh na lepší přístupnost internetových stránek; strategie pro jednotný digitální trh.
 • Pokračuje Summit EU - CELAC (Latinská Amerika a Karibik).
 • V Rize pokračuje EuroNanoFórum 2015, konference o nanotechnologickém průmyslu. Rovněž se zde koná již 56. setkání poradního fóra Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
 • V Lucemburku se koná první ministerské setkání skupiny východního partnerství na téma "Digitální ekonomika".
 • Ve Štrasburku končí plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Hlasování: Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Texty, o nichž byla ukončena rozprava.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Energetická unie; CCMI/135 – 2. schůze studijní skupiny - Perspektivy dlouhodobého inteligentního a udržitelného rozvoje evropského odvětví těžby v pobřežních vodách a jeho vztahy s námořními odvětvími v EU; Mezinárodní organizační výbor Světového fóra o přístupu k půdě a přírodním zdrojům 2016; Specializovaná sekce Vnější vztahy.
 • V Praze zasedá výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na pořadu jednání jsou následující body: Konvergenční program České republiky /sněmovní dokument 2323/ a Národní program reforem České republiky 2015; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní; Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014; Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky; Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 13. dubna – 7. června 2015; Sdělení předsedy.

tek 12. června

 • V Bruselu pokračuje zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, na programu jsou z oblasti dopravy: technické požadavky pro vnitrozemská vodní plavidla; návrhy o správě, řízení a o otevření trhu v rámci čtvrtého železničního balíčku; pravidla EU v oblasti práv cestujících; z oblasti telekomunikací pak: přijetí obecného přístupu k programu pro řešení interoperability; návrh na lepší přístupnost internetových stránek; strategie pro jednotný digitální trh.
 • V Rize pokračuje EuroNanoFórum 2015, konference o nanotechnologickém průmyslu a 56. setkání poradního fóra Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
 • V Praze se pod záštitou Evropské komise koná výroční konference "Chytré veřejné zakázky: Nové hranice veřejných zakázek".
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru je zasedání skupiny odborníků pro lepší samoregulaci a společnou regulaci – 5. plenární zasedání.

Sobota 13. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 14. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 10.06         Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.06         Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.06         Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

Do 08.07         EU Dřevo - Přezkum nařízení

Do 20.07         Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek

Do 21.07         Rovnost žen a mužů

Do 24.07         Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)

Do 29.07         Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

Do 31.07         Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích

Do 31.07         Konzultace o evropské ekoznačce pro produkty rybolovu a akvakultury

Do 10.08         Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2016 a následující roky

Do 13.08         Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

Do 20.08         Konzultace zúčastněných stran k oběhovému hospodářství

Do 21.08         Veřejná konzultace týkající se tzv. modré karty EU a evropských politik v oblasti migrace pracovních sil

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 5/6/2015.< Archív novinek