Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 15. 06. - 21. 06. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí v Lucemburku zasedá Rada pro životní prostředí a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Ve čtvrtek pak v Bruselu začne setkání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Ten samý den zasedne i Euroskupina na jejíž jednání naváže v pátek Rada pro hospodářské a finanční věci. Ve středu přijme Komise akční plán pro zdanění firem. V Rize se v pondělí koná konference “Přístup k financím pro výzkum, inovace a malé a střední podniky“. Příští týden také zasedne většina výborů Evropského parlamentu. Výbor pro dopravu a cestovní ruch navštíví koordinátor pro evropský systém řízení železničního provozu. Evropský hospodářský a sociální výbor bude v pondělí jednat o dohodě TTIP. V Rize proběhne setkání pracovní skupiny "Konkurenceschopnost a růst", na jejím programu je jednání o třetím pilíři investičního plánu a tzv. “Digitální shromáždění“, tedy konference na vysoké úrovni zaměřená na problémy jednotného digitálního trhu. Součástí je i konference o kreativních audiovizuálních médiích. Celý týden se také odehrává “Evropský týden udržitelné energie“, v Bruselu se koná cela řada akcí na toto téma.

 

 

Pondělí 15. června

 • V Lucemburku zasedá Rada pro životní prostředí a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • V rámci lotyšského předsednictví se v Rize koná Setkání pracovní skupiny "Konkurenceschopnost a růst", na programu je jednání o třetím pilíři investičního plánu a první týden "Inovativního podnikání", Konference "Přístup k financím pro výzkum, inovace a malé a střední podniky".
 • Při jednání výboru pro zahraniční věci proběhne výměna názorů s Gilles de Kerchovem, koordinátorem EU pro boj proti terorismu, o stavu spolupráce se třetími zeměmi.
 • Výbor pro mezinárodní obchod EP bude jednat o následujících bodech: Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání; Směrem k Evropské energetické unii; Protokol o změně Dohody z Marrákeše o zřízení Světové obchodní organizace; Možné rozšíření zeměpisného označení EU na nezemědělské produkty; Zpráva Komise Evropské radě: Zpráva o překážkách obchodu a investic 2015.
 • Na pořadu jednání hospodářského a měnového výboru EP jsou následující body: Dialog o měnových záležitostech s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim; Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic; Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí: pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních; Přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření; Veřejné slyšení s Elke Königovou, předsedkyní jednotného výboru pro řešení problémů; Vytváření unie kapitálových trhů; Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic; Hodnocení a výzvy regulace finančních služeb EU: Dopady a cesta k účinnějšímu a účelnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů; Veřejné slyšení o systému Target2Securities (T2S) s Yvesem Merschem, členem Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB).
 • Na pořadu jednání výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP jsou následující body: Revize strategie EU 2020; Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress; Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobit dovednosti a kvalifikaci poptávce a pracovním příležitostem jako cesta, jak překonat krizi.
 • Na pořadu jednání výboru pro dopravu a cestovní ruch EP jsou následující body: Snižování emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel; Prezentace lotyšského ministra dopravy Anrijse Matisse o závěrech předsednictví; Nové výzvy a koncepce podpory cestovního ruchu v Evropě; Uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů.
 • Na pořadu jednání výboru pro právní záležitosti EP jsou následující body: Výměna názorů s prezidentem Evropského patentového úřadu Benoîtem Batistellim; Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty.
 • Na programu Výboru regionů je mimořádná schůze EA a seminář na téma „Podpora a propagace kulturního a jazykového dědictví v Evropě“.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující události: Delegace 10 členů skupiny I na 3. konferenci o průmyslové politice; 29. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU; Občanská společnost a TTIP (udržitelné potravinářství, zemědělství a zdravotnictví); CCMI/136 – 2. schůze studijní skupiny Dopady digitalizace na odvětví služeb; CCMI/137 – slyšení + 2. schůze studijní skupiny Tvůrčí odvětví; INT/755 – Zkušenosti s SBA v USA a EU – skupina expertů a 2. schůze studijní skupiny.

 

Úterý 16. června

 • V rámci lotyšského předsednictví se v Rize konají konference "Bezpečnost Cloudu", Setkání pracovní skupiny "Konkurenceschopnost a růst", na programu je jednání o třetím pilíři investičního plánu; první týden "Inovativního podnikání": Konference "Přístup k financím pro výzkum, inovace a malé a střední podniky".
 • V Bruselu probíhá konference o politice v rámci evropského týdne udržitelné energie 2015.
 • Při jednání výboru pro zahraniční věci EP proběhne výměna názorů s Philippem Douste-Blazy, tajemníkem Organizace spojených národů, a to na téma priority financování EU a OSN; Ve spolupráci s podvýborem pro bezpečnost a obranu bude prezentována studie "Na cestě k nové evropské bezpečnostní strategii: Posouzení dopadu změn v globálním bezpečnostním prostředí".
 • Na pořadu jednání výboru zaměstnanost a sociální věci EP jsou následující body: Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání; Přijetí stanoviska či stanovisek ve formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států; Iniciativa zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst; Zmocnění členských států k ratifikaci protokolu z roku 2014 k úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci, pokud jde o záležitosti týkající se sociální politiky; Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu; Sociální podnikání a sociální inovace v boji proti nezaměstnanosti.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP se bude zabývat následujícími body: Směrem k Evropské energetické unii; Směrem k nové mezinárodní klimatické dohodě z Paříže; Snížení národních emisí některých atmosféru znečišťujících látek a změna směrnice 2003/35/ES.
 • Na pořadu jednání výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP jsou následující body: Odemknutí potenciálu pro výzkum a inovace v tzv. modrém hospodářství k vytvoření pracovních míst a růstu; Rodinné podniky v Evropě; Interoperabilita jako prostředek k modernizaci veřejného sektoru; Rozpočet - Mandát pro třístranná jednání; Udržitelný rozvoj evropského průmyslu s kovy; Horizont 2020: Výměna názorů s Jeanem-Pierrem Bourguignonem, předsedou Evropské rady pro výzkum.
 • Na pořadu jednání výboru pro dopravu a cestovní ruch EP jsou následující body: Výměna názorů s Karlem Vinck, evropským koordinátorem pro evropský systém řízení železničního provozu; Prezentace studie o dopadu biopaliv na dopravu a životní prostředí; Výměna názorů s Karlem Peijsem, evropským koordinátorem pro koridor Rýn-Dunaj.
 • Na pořadu jednání výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP jsou následující body: Představení zprávy o výsledku mezi-institucionálních jednání; Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a zrušení směrnice Rady 90/167/EHS; Veterinární léčivé přípravky; Změna nařízení (ES) č 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor nad léčivými přípravky pro humánní a veterinární použití a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky; Možnost členských států omezit nebo zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na jejich území.
 • Na pořadu jednání výboru pro právní záležitosti EP jsou následující body: Žádosti o zbavení poslanecké imunity; Ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním; Právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění); Ochranná známka Společenství; Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti; Provádění směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; Společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem; Představení návrhu evropského posouzení uplatňování, který se týká provádění, uplatňování a účinků směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti a nástrojů s ní souvisejících; Evropské řízení o drobných pohledávkách a řízení o evropském platebním rozkazu; Směřování k Aktu o propojeném jednotném digitálním trhu.
 • Koná se řádná schůze podvýboru pro bezpečnost a obranu EP, bude prezentována studie "Na cestě k nové evropské bezpečnostní strategii: Posouzení dopadu změn v globálním bezpečnostním prostředí".
 • Na programu Výboru regionů je schůze skupiny politického monitorování.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující události: Předsednictvo specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost; Den občanské společnosti; REX/412 - 2. schůze studijní skupiny - Revize dohody o přidružení mezi EU a Mexikem; ECO/380 – 2. schůze studijní skupiny Metoda Společenství pro demokratickou a sociální HMU; Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost; Občanská společnost a TTIP (udržitelné potravinářství, zemědělství a zdravotnictví); CCMI/134 – 2. schůze studijní skupiny Hospodářské změny ve světě, dopad na konkurenceschopnost EU.

 

Středa 17. června

 • V rámci lotyšského předsednictví se v Rize koná digitální shromáždění (setkání na vysoké úrovni se zástupci členských států i Unie); Neformální setkání telekomunikačních atašé; První týden "Inovativního podnikání", Konference "Přístup k financím pro výzkum, inovace a malé a střední podniky".
 • V Bruselu pokračuje konference o energetické politice v rámci evropského týdnu udržitelné energie.
 • Komise přijme akční plán zdanění firem.
 • Zasedá zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí EP a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem, koná se řádná schůze spolu se zástupci vnitrostátních parlamentů.
 • Koná se řádná schůze výboru pro rozpočtovou kontrolu.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP se bude zabývat následujícími body: Výměna názorů se zástupci ECDC a WHO o očkování; Rozpočet pro rok 2016 - Mandát pro třístranná jednání; Využívání zdrojů: Směrem k oběhovému hospodářství; Udržitelná mobilita měst.
 • Na pořadu jednání výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP jsou následující body: Ochrana finančních zájmů Evropské unie: Směrem ke kontrolám na základě výkonnosti společné zemědělské politiky; Prezentace studie "Rozsah zabírání zemědělské půdy v EU"; Zootechnické a genealogické podmínky pro obchod a dovoz plemenných zvířat do Unie a jejich zárodečných produktů; Výměna názorů se zástupci Komise o vyhlídkách a budoucnosti trhu s cukrem; Rozpočet - Mandát pro třístranná jednání.
 • Koná se řádná schůze výboru pro regionální rozvoj EP.
 • Koná se řádná schůze podvýboru pro bezpečnost a obranu EP.
 • Na programu Výboru regionů je schůze skupiny CAFA.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující události: Schůze specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství; INT/764 – 3. schůze studijní skupiny Projekt týkající se kladení povinností nad rámec ustanovení právních předpisů (tzv. gold-plating).

 

Čtvrtek 18. června

 • V Bruselu se schází Euroskupina (ministři financí členských států EU platících eurem) a Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele.
 • V Rize pokračují neformální setkání dopravních atašé; neformální setkání telekomunikačních atašé a digitální shromáždění (setkání na vysoké úrovni zástupců členských států i Unie).
 • Pod záštitou Komise se v Bruselu koná konference na vysoké úrovni na téma "Dekarbonizace silniční dopravy" a pokračuje Evropský týden udržitelné energie.
 • Na programu Výboru regionů je 4. schůze komise NAT a konference na téma Inovace a modernizace hospodářství venkovských oblastí.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru je 149. schůze sekce ECO a schůze domácí poradní skupiny – Kolumbie a Peru.

 

tek 19. června

 • V Bruselu zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci a Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele.
 • V Rize končí neformální setkání dopravních a telekomunikačních atašé.
 • Na programu Výboru regionů jsou schůze politických koordinátorů komise NAT a 4. schůze komise NAT a konference na téma Inovace a modernizace hospodářství venkovských oblastí.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující události: TEN/560 – 4. schůze studijní skupiny Sociální inovace, navazování kontaktů a digitální komunikace; ECO/377 – 2. schůze studijní skupiny Evropská daň jako vlastní zdroj EU; Přípravná schůze na akci TTIP v EHSV v rámci lucemburského předsednictví Rady.

 

Sobota 20. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 21. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 10.06         Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.06         Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.06         Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

Do 08.07         EU Dřevo - Přezkum nařízení

Do 20.07         Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek

Do 21.07         Rovnost žen a mužů

Do 24.07         Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)

Do 29.07         Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

Do 31.07         Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích

Do 31.07         Konzultace o evropské ekoznačce pro produkty rybolovu a akvakultury

Do 10.08         Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2016 a následující roky

Do 13.08         Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

Do 20.08         Konzultace zúčastněných stran k oběhovému hospodářství

Do 21.08         Veřejná konzultace týkající se tzv. modré karty EU a evropských politik v oblasti migrace pracovních sil

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 12/6/2015.< Archív novinek