Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 22. 06. - 28. 06. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí v Bruselu zasedá Rada pro zahraniční věci, která bude jednat mimo jiné o strategickém partnerství EU s Čínou a větším propojení s asijskými státy. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu bude v pondělí jednat o mezních hodnotách emisí a schválení různých typů spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích, v úterý pak o možném rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty, společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem, dohodě o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a strategii jednotného digitálního trhu. Ve středu se koná mimořádná schůze výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu. Na programu je vytváření a provádění Evropského programu pro průmysl a výměna názorů s Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Ve středu zasedá rovněž výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu. V ten samý den se pod záštitou Senátu ČR koná tradiční setkání senátorek a senátorů s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest MPO. Ve čtvrtek a pátek v Bruselu zasedá Evropská Rada. Vedoucí představitelé budou mimo problémové migrace jednat také o hospodářských otázkách, přičemž uzavřou evropský semestr 2015 a zhodnotí současný stav v souvislosti s TTIP a Evropským fondem pro strategické investice. Evropská rada bude dále jednat o digitální agendě a o zprávě o hospodářské a měnové unii (HMU). Na konci týdne se v Praze uskuteční setkání nejprve s eurokomisařkou pro dopravu Violetou Bulc (čtvrtek) a v pátek pak s eurokomisařkou pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a rovnost pohlaví Věrou Jourovou.

 

 

Pondělí 22. června

 • V Bruselu zasedá Rada pro zahraniční věci, ministři EU povedou strategické jednání o Asii, zaměří se na regionální integraci v Asii, strategické partnerství EU s Čínou, využití příležitostí, které přináší lepší propojení mezi asijskými partnerskými státy; Při zasedání Rady pro zahraniční věci se uskuteční zasedání Rady stabilizace a přidružení EU – Černá Hora.
 • V Rize se konají dny transevropské dopravní sítě 2015.
 • V Bruselu se konají konference “Evropská aliance pro vzdělávání: Budoucí inovace na poli odborného vzdělávání a přípravy“ a "Nový start pro Evropu: Otevření se nové éře inovací".
 • Zasedá výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Výměna názorů s generálním tajemníkem Unie pro Středomoří Fathallahem Sijilmassim o výroční zprávě o činnosti; Výměna názorů s nově jmenovanou vedoucí delegace EU do OSN João Vale de Almeidovou (v souladu s prohlášením místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky o politické odpovědnosti); Rozšířené předsednictvo.
 • Zasedá výbor pro rozvoj Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Krize vyvolaná virem ebola: dlouhodobé poučení a jak posílit zdravotní systémy v rozvojových zemích, aby se předešlo budoucím krizím; Slyšení na téma „Globální rámec pro rozvoj po roce 2015“.
 • Zasedá výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Aktuální informace o třístranných jednáních a akcích; Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích; EHP–Švýcarsko: překážky plnému provedení vnitřního trhu; Snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel.
 • Na pořadu jednání Výboru regionů jsou následující body: Schůze politických koordinátorů komise CIVEX; Výjezdní schůze a konference na téma Evropské zkušenosti s regionální politikou jako katalyzátorem pro provádění Evropské politiky sousedství.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: SOC/520 – slyšení + 2. schůze studijní skupiny Spolehlivé systémy sociálních dávek – sociální agenda pro Evropu; Ad hoc skupina "Lisabonská smlouva - stanovisko EP"; Delegace na Celosvětové fórum o sdělovacích prostředcích „Média a zahraniční politika v digitálním věku“; 8. řádná schůze předsednictva Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020; NAT/662 - 2. schůze studijní skupiny - Obchod se zemědělskými produkty / zajišťování dodávek potravin na celosvětové úrovni; NAT/669 - 1. schůze studijní skupiny - Nová ustanovení o GMO a geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (průběžný program).

Úterý 23. června

 • V Bruselu zasedá Rada pro obecné záležitosti. Rada dokončí přípravy zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 25. a 26. června 2015; Ministři také schválí integrovaná doporučení pro jednotlivé země, jež budou předložena Evropské radě. Tato doporučení jsou součástí cyklu EU pro koordinaci hospodářských a fiskálních politik, takzvaného „evropského semestru“.
 • V Rize pokračují dny transevropské dopravní sítě 2015.
 • V Bruselu pokračuje konference "Nový start pro Evropu: Otevření se nové éře inovací".
 • Pokračuje zasedání výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Zpráva místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové o zasedání Rady pro zahraniční věci dne 22. června 2015 a přípravě na zasedání Rady ve složení pro obranu, které se bude konat dne 25. června 2015; Soukromý sektor a rozvoj; Zpráva o meziparlamentním zasedání v Bejrútu, které se konalo ve dnech 16.-19. června 2015; Výměna názorů s nově jmenovanou vedoucí evropského hospodářského a obchodního zastoupení v Tchaj-wanu Madeleine Majorenkovou (v souladu s prohlášením místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky o politické odpovědnosti); Zpráva o pracovní cestě do Dillí & Džajpuru, Indie, ve dnech 15. - 18. března 2015; Představení studie „Hodnocení strategického partnerství EU-Indie a potenciál pro jeho znovuoživení“ paní Gulshanou SACHDEVOVOU, předsedkyní Střediska evropských studií, škola mezinárodní studií, Jawaharlal Nehru University, Indie; Zpráva ESVČ o summitu EU-CELAC, Brusel, 10. - 11. června 2015.
 • Zasedá podvýbor pro daně a daňové záležitosti Evropského parlamentu. Na pořadu jednání je výměna názorů se zástupci nadnárodních korporací.
 • Zasedá výbor pro rozvoj Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše; Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše (dohoda o usnadnění obchodu); Protokol schválený EU a Republikou Guinea-Bissau, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami; Strukturovaný dialog o pracovním programu Komise; Gender a rozvoj; K účinnějším globálním humanitárním opatřením: jak může přispět EU; Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé; Směrem k nové klimatické dohodě v Paříži.
 • Zasedá rozpočtový výbor Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Výměna názorů s Fabricem Leggerim, ředitelem Frontexu (neveřejné jednání); Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci; Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání; Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI); Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015 – zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2014; Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie ve prospěch Rumunska, Bulharska a Itálie; Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Rumunsku, v Bulharsko a v Itálii; Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015 návrh opravného rozpočtu č. 5 – Reakce na migrační tlaky; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2015/001 FI/Broadcom); Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí: pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních; Evropský fond pro strategické investice; Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie.
 • Zasedá výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: EHP–Švýcarsko: překážky plnému provedení vnitřního trhu; Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce; Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobit dovednosti a kvalifikaci poptávce a pracovním příležitostem jako cesta, jak překonat krizi; Politika soudržnosti a marginalizované komunity; Podpora podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy; Společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem; Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí: pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních; Společná výměna názorů o doporučeních pro jednotlivé země s Hospodářským a měnovým výborem; Zpráva o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu. Na programu je vytváření a provádění Evropského programu pro průmysl a výměna názorů s Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.
 • Pokračuje zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující události: Provádění směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, za účasti zástupců GŘ GROW; Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích; Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty; Společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem; Prezentace krátké analýzy TTIP výboru IMCO; Sdělení Komise „Strategie jednotného digitálního trhu pro Evropu“; Výměna názorů s Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací ohledně její podpory platformy pro informace ve veřejném zájmu ve směrnici o univerzální službě.
 • Na pořadu jednání Výboru regionů je výjezdní schůze a konference na téma Evropské zkušenosti s regionální politikou jako katalyzátorem pro provádění Evropské politiky sousedství.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Den evropské obchodní politiky; REX/445 - 2. schůze studijní skupiny - Směrem k úmluvě ILO proti genderovému násilí na pracovišti; Delegace na Celosvětové fórum o sdělovacích prostředcích „Média a zahraniční politika v digitálním věku“; Konference na téma Chov, základní prvek bezpečnosti potravin; Schůze rozpočtové skupiny; Smíšený poradní výbor EU-Černá Hora.

Středa 24. června

 • V Bruselu se koná mini plenární zasedání Evropského parlamentu, na programu jsou následující body: Příprava zasedání Evropské rady (25.-26. června 2015); Evropský fond pro strategické investice; Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy; Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc z podnětu Komise; Přijaté rozhodnutí o akčním plánu pro spravedlivější systém zdanění obchodních společností vEU.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Smíšený poradní výbor EU-Černá Hora; Mimořádná schůze předsednictva sekce REX; Konference Bezpečné zbavení EU azbestu – monitorování spisu CCMI/130; Úloha biologického odpadu v oběhovém hospodářství; 2. mimořádná schůze zájmové skupiny Doprava a studijní návštěva; Mimořádná schůze předsednictva skupiny Zaměstnavatelé.
 • V Senátu ČR se koná tradiční setkání senátorek a senátorů s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pořádané místopředsedou Senátu PČR panem Zdeňkem Škromachem (zastupuje předsedu Senátu PČR).
 • Koná se schůze výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR, na programu jsou informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 25. a 26. června 2015.
 • V Praze se koná setkání s CEBRE v rámci konzultací s ekonomickými diplomaty, Ve dnech 24. - 25. 6. 2015 je CEBRE připraveno ke konzultacím pro české firmy v Designhotelu ELEFANT, Na Florenci 29, Praha.

Čtvrtek 25. června

 • V Bruselu zasedá Evropská rada. Na zasedání ve dnech 25. a 26. června se povedou jednání o migraci. Očekává se, že se vedoucí představitelé zaměří na přemisťování, přesídlování a návratovou politiku. Vedoucí představitelé budou také jednat o hospodářských otázkách, přičemž uzavřou evropský semestr 2015 a zhodnotí současný stav v souvislosti s transatlantickým obchodním a investičním partnerstvím (TTIP) a Evropským fondem pro strategické investice. Evropská rada bude dále jednat o Digitální agendě a o zprávě o hospodářské a měnové unii (HMU), pokud jde o lepší správu ekonomických záležitostí v eurozóně, a poskytne příslušné pokyny.
 • V Rize se koná evaluační konference o nařízení o mezinárodních účetních standardech (IAS).
 • V Bruselu se koná konference "Oběhové hospodářství - Méně odpadu, více obchodu: Na vašich názorech záleží!".
 • V Bruselu zasedá hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Veřejné slyšení s předsedkyní dozorčí rady ECB Danièle Nouyovou; Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic; Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí: pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních; Hospodářský dialog a výměna názorů s Janisem Reirsem, předsedou ECOFIN a ministrem financí Lotyšska.
 • Zasedá výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Navázání na iniciativu Právo na vodu; Harmonizace legislativy členských států v oblasti kaseinů a kaseinových produktů určených pro lidskou spotřebu; Snížení emisí silničních vozidel.
 • Na pořadu jednání Výboru regionů je 4. schůze komise SEDEC a přípravné schůze jednotlivých politických skupin.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: INT/736 – Projekt týkající se politiky pro oblast vesmíru – akce v Německu; Konference SSTP-IMI na téma Začlenění migrantů do trhu práce: situace výhodná pro migranty i pro společnost; Skupina IT "Členové"; ECO/382 – Strategie EU pro alpský region – slyšení + schůze studijní skupiny; Schůze tuzemské poradní skupiny EU-Moldavsko v Bruselu; EKOS – Výbor mládeže; INT/765 – 2. schůze studijní skupiny Rodinné podniky; Konference SSTP-IMI na téma Začlenění migrantů do trhu práce: situace výhodná pro migranty i pro společnost.
 • V Praze se pod záštitou výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR koná setkání s eurokomisařkou pro dopravu Violetou Bulc.
 • V Praze se koná setkání s CEBRE v rámci konzultací s ekonomickými diplomaty, Ve dnech 24. - 25. 6. 2015 je CEBRE připraveno ke konzultacím pro české firmy v Designhotelu ELEFANT, Na Florenci 29.

tek 26. června

 • V Bruselu pokračuje zasedání Evropské rady. Na zasedání ve dnech 25. a 26. června se povedou jednání o migraci. Očekává se, že se vedoucí představitelé zaměří na přemisťování, přesídlování a návratovou politiku. Vedoucí představitelé budou také jednat o hospodářských otázkách, přičemž uzavřou evropský semestr 2015 a zhodnotí současný stav v souvislosti s transatlantickým obchodním a investičním partnerstvím (TTIP) a Evropským fondem pro strategické investice. Evropská rada bude dále jednat o Digitální agendě a o zprávě o hospodářské a měnové unii (HMU), pokud jde o lepší správu ekonomických záležitostí v eurozóně, a poskytne příslušné pokyny.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: SOC/524 - 1. schůze studijní skupiny - Zapojení vysokých škol do utváření Evropy; INT/769 – veřejné slyšení + 2. schůze studijní skupiny Státní podpora podnikům; ECO/382 – Strategie EU pro alpský region – slyšení + schůze studijní skupiny; INT/769 – veřejné slyšení + 2. schůze studijní skupiny Státní podpora podnikům.
 • V Praze se pod záštitou výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR koná setkání s eurokomisařkou pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a rovnost pohlaví Věrou Jourovou.

Sobota 27. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 28. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

Do 08.07         EU Dřevo - Přezkum nařízení

Do 20.07         Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek

Do 21.07         Rovnost žen a mužů

Do 24.07         Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)

Do 29.07         Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

Do 31.07         Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích

Do 31.07         Konzultace o evropské ekoznačce pro produkty rybolovu a akvakultury

Do 10.08         Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2016 a následující roky

Do 13.08         Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

Do 20.08         Konzultace zúčastněných stran k oběhovému hospodářství

Do 21.08         Veřejná konzultace týkající se tzv. modré karty EU a evropských politik v oblasti migrace pracovních sil

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 19/6/2015.< Archív novinek