Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 29. 06. - 05. 07. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí se v Bruselu koná summit EU - Čína. V Evropském parlamentu proběhne schůze výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele na téma snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel, společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem a lepší právní úprava jednotného trhu. V pondělí se rovněž koná v Evropském parlamentu trialog k telekomunikačnímu balíčku a očekává se dosažení politické shody. Evropská investiční banka pořádá ve Vídni konferenci "Investiční příležitosti v Rakousku: Role evropského investičního plánu". Jedná se o první z podobných konferencí, které se budou konat po celé EU. V úterý končí lotyšské předsednictví Radě EU, které ve středu vystřídá Lucembursko. Oficiální zahajovací akce se bude v Bruselu konat v pátek. Pod záštitou Komise se ve středu koná konference "Posilování růstu malých a středních podniků skrze digitální transformaci" a zahajovací akce "Cesta k cenově výhodným analýzám investičních projektů". Od středy do čtvrtka probíhá 509. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Na programu jsou např. následující body: Pracovní program lucemburského předsednictví Rady EU, inteligentní města jako hnací síla nové evropské průmyslové politiky (stanovisko z vlastní iniciativy), strategický rámec energetické unie (sdělení), přístup k financím pro malé a střední podniky a podniky se střední kapitalizací v období 2014–2020: příležitosti a výzvy (informační zpráva) nebo unie kapitálových trhů. Ve čtvrtek se pak v EHSV koná také kulatý stůl na téma TTIP za účasti hlavního vyjednavače EU.  

 

 

Pondělí 29. června

 • V Bruselu se koná summit EU - Čína.
 • V Rize se v rámci lotyšského předsednictví koná workshop "Evropské strukturální a investiční fondy: Nové duální využití".
 • V Bruselu se koná mimořádná schůze výboru evropského parlamentu pro mezinárodní obchod.
 • Na programu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP je trialog k telekomunikačnímu balíčku.
 • Na pořadu jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP jsou následující body: Aktuální informace o třístranných jednáních a akcích; Snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel; Společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem; Směrem k lepší právní úpravě jednotného trhu; Rozpočet na rok 2016 - Oddíl III.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Veřejné slyšení na téma nekonvenčních fosilních paliv; Konference na téma „Spolupráce mezi veřejným sektorem a občanskou společností při poskytování sociálních služeb obecného zájmu: řešení a přístupy členských států“ + schůze stálé studijní skupiny; Schůze rozšířeného užšího předsednictva.
 • Evropská investiční banka pořádá ve Vídni konferenci "Investiční příležitosti v Rakousku: Role evropského investičního plánu". Jedná se o první z podobných konferencí, které se budou konat po celé EU.
 • Think-Tank CEPS pořádá konferenci na téma "Budoucnost politiky unijního systému pro obchodování s emisemi".

Úterý 30. června

 • V Bruselu se koná schůze skupiny COREPER I.
 • V Čínském Pekingu, za souběžného summitu EU - Čína, probíhá konference "Malé a střední podniky: Vnitřní záležitosti".
 • Na programu Výboru pro právní záležitosti EP je setkání stínových zpravodajů směrnice o právech akcionářů.
 • Na pořadu jednání Výboru regionů jsou přípravné schůze politických skupin a následně 4. schůze komise ENVE.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Schůze užšího předsednictva skupiny III v rámci přípravy schůze předsednictva EHSV; Schůze předsednictva; Schůze kvestorů; SOC/523 - 2. schůze studijní skupiny - Zlepšení výsledků vnitrostátních duálních systémů odborného vzdělávání.

Středa 1. července

 • Rotujícího předsednictví Radě EU se ujímá Lucembursko.
 • Pod záštitou Komise se koná workshop "Nové eVládnutí: Akční plán 2016 - 2020".
 • Na programu Výboru pro zahraniční věci EP je mimořádné slyšení a konference na téma změny a perspektivy v unijní diplomacii.
 • Na pořadu jednání Výboru regionů je konzultace zainteresovaných stran společné zemědělské politiky.
 • Koná se 509. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Na programu jsou např. následující body: Pracovní program lucemburského předsednictví Rady EU; Inteligentní města jako hnací síla nové evropské průmyslové politiky (stanovisko z vlastní iniciativy); Strategický rámec energetické unie (sdělení); Přístup k financím pro malé a střední podniky a podniky se střední kapitalizací v období 2014–2020: příležitosti a výzvy (informační zpráva); Unie kapitálových trhů.
 • Politická skupina EPP pořádá veřejné slyšení na téma "Daty poháněná bezpečnost".
 • Politická skupina ALDE pořádá workshop "Jak změnit výzvy digitální Evropy v příležitosti?".

Čtvrtek 2. července

 • V Bruselu se koná schůze skupiny COREPER II.
 • Pod záštitou Komise se koná konference "Posilování růstu malých a středních podniků skrze digitální transformaci" a zahajovací akce "Cesta k cenově výhodným analýzám investičních projektů".
 • Na programu Výboru pro zahraniční věci EP je mimořádné slyšení a konference na téma změny a perspektivy v unijní diplomacii.
 • Koná se řádná schůze Zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem.
 • Na programu Výboru regionů je studijní návštěva na téma „Světový summit na téma Klima a územní celky – dialog a návrhy nestátních subjektů“.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru je regulační spolupráce v rámci TTIP – kulatý stůl za účasti hlavního vyjednavače pro TTIP (pan Ignacio Garcia Bercero). Zároveň pokračuje 509. plenární zasedání, na programu jsou např. následující body: Pracovní program lucemburského předsednictví Rady EU; Inteligentní města jako hnací síla nové evropské průmyslové politiky (stanovisko z vlastní iniciativy); Strategický rámec energetické unie (sdělení); Přístup k financím pro malé a střední podniky a podniky se střední kapitalizací v období 2014–2020: příležitosti a výzvy (informační zpráva); Unie kapitálových trhů.

tek 3. července

 • V Bruselu se koná schůze skupiny COREPER I a oficiální zahajovací akce lucemburského předsednictví Radě EU.
 • Na programu Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu je mimořádné slyšení a konference na téma změny a perspektivy v unijní diplomacii.

Sobota 4. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 5. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

Do 08.07         EU Dřevo - Přezkum nařízení

Do 20.07         Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek

Do 21.07         Rovnost žen a mužů

Do 24.07         Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)

Do 29.07         Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

Do 31.07         Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích

Do 31.07         Konzultace o evropské ekoznačce pro produkty rybolovu a akvakultury

Do 10.08         Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2016 a následující roky

Do 13.08         Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

Do 20.08         Konzultace zúčastněných stran k oběhovému hospodářství

Do 21.08         Veřejná konzultace týkající se tzv. modré karty EU a evropských politik v oblasti migrace pracovních sil

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 26/6/2015.< Archív novinek