Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 06. 07. - 12. 07. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí začíná ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Na programu je např. vytváření unie kapitálových trhů, rezerva tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, harmonizace určitých aspektů autorského práva, zapojení akcionářů a oběhové hospodářství. Ve čtvrtek se v Lucemburku koná neformální setkání ministrů spravedlnosti a vnitra. Pod záštitou Komise se v Bruselu koná workshop na téma obnovitelné zdroje uhlíku v palivech a chemikáliích. V Praze se uskuteční schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci, na které bude ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtová prezentovat Monitorovací systém MS2014+. Od středy do čtvrtka probíhá 113. plenární zasedání Výboru regionů. Na jeho programu jsou např. projev pana Maroše Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise odpovědného za energetickou unii, projev pana Dana Kersche, lucemburského ministra vnitra nebo vytváření unie kapitálových trhů.

 

 

Pondělí 6. července

 • V Lucemburku se vrámci lucemburského předsednictví koná neformální setkání ministrů zodpovědných za sport.
 • Ve Štrasburku začíná plenární zasedání Evropského Parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Rozpravy o: Připomínka událostí ve Srebrenici; Vytváření unie kapitálových trhů; Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství; Jednominutové projevy; Krátké přednesení následujících zpráv: Přezkum evropské politiky sousedství; Vnější dopad politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru v zemích mimo EU; Postupy a praxe slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014; Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti; Výhledy odvětví mléka a mléčných výrobků EU – přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků; Odvětví ovoce a zeleniny od reformy z roku 2007; Zavedení multimodálních integrovaných systémů jízdenek a letenek vEU.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Mimořádná schůze předsednictva skupiny Zaměstnavatelé (Varna); 14. regionální seminář hospodářských a sociálních zájmových skupin AKT-EU; Konference Evropa 2020 - cesty pro znovunalezení budoucnosti Evropy; 2. schůze studijní skupiny (odpoledne) - Kyberaktivismus a organizace občanské společnosti.

Úterý 7. července

 • Na pořadu druhého dne plenárního zasedání Evropského Parlamentu ve Štrasburku jsou následující body: Rozpravy o: Společná rozprava - Politiky zaměstnanosti; Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání; Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti; Hodnocení lotyšského předsednictví; Rezerva tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů; Hlasování o: Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015 - Evropský fond pro strategické investice (EFSI); Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 – zapsání přebytku z rozpočtového roku 2014; Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015 - uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve prospěch Rumunska, Bulharska a Itálie; Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 - reakce na migrační tlaky; Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Itálii; Jmenování členky Účetního dvora - Bettina Michelle Jakobsen; Výkon práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel; Ochrana proti cenám působícím újmu vloďařství.
 • Na programu Výboru regionů jsou následující body: Schůze s koordinátory národních delegací; Konference předsedů VR; 161. schůze předsednictev politických skupin.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Tříčlenná delegace SSUR na politickém fóru na vysoké úrovni, New York, 6.-8.7.2015; Setkání s moldavskými protějšky v Moldavsku; 49. schůze SSUR; Seminář skupiny III na téma „ Dopad současných vztahů mezi EU a Ruskem na zemědělsko-potravinářské odvětví“, Helsinky, 7.-8. července 2015; Setkání zaměstnanců.

Středa 8. července

 • Na pořadu třetího dne plenárního zasedání Evropského Parlamentu jsou následující body: Rozpravy o: Program činností lucemburského předsednictví; Příprava pracovního programu Komise na rok 2016; Závěry Evropské rady (25.–26. června 2015); Úloha EU v mírovém procesu na Blízkém východě; Budoucí vztahy mezi EU a Kubou; Společná rozprava - Financování rozvoje; Hlasování o: Situace v Burundi; Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU; Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení se Srbskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU; Vědeckotechnická spolupráce s Indií: obnovení platnosti Dohody; Vědecká a technologická spolupráce s Faerskými ostrovy: Horizont 2020; Dohoda o vědeckotechnické spolupráci se Švýcarskem: Horizont 2020 a aktivity spojené s projektem ITER; Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii.
 • Na programu Výboru regionů jsou národní delegace, schůze politických skupin a 113. plenární zasedání. Na pořadu jednání plenárního zasedání jsou např. následující body: Projev pana Maroše Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise odpovědného za energetickou unii; Projev pana Dana Kersche, lucemburského ministra vnitra; Vytváření unie kapitálových trhů.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Seminář skupiny III na téma „ Dopad současných vztahů mezi EU a Ruskem na zemědělsko-potravinářské odvětví“, Helsinky, 7.-8. července 2015; 14. regionální seminář hospodářských a sociálních zájmových skupin AKT-EU; Informační návštěva „Workers' Council Members from Vorarlberg“; 2. schůze zájmové skupiny EHSV Sociální ekonomika; INT/770 - 1. schůze studijní skupiny - Finanční ekosystém / sociální podnik.

Čtvrtek 9. července

 • V Lucemburku se vrámci lucemburského předsednictví koná neformální setkání ministrů spravedlnosti a vnitra.
 • Pod záštitou Komise se vBruselu koná workshop na téma obnovitelné zdroje uhlíku v palivech a chemikáliích.
 • Končí plenární zasedání Evropského Parlamentu. Poslední den jsou na programu následující body: Rozpravy o: Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Krátké představení následujících zpráv: Bezpečnostní výzvy na Blízkém východě a v severní Africe a možnosti dosáhnout politické stability; Vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED); Lidská práva a technologie: dopad systémů narušování a sledování na lidská práva ve třetích zemích; Hlasování o textech, o kterých byla ukončena rozprava.
 • Na programu Výboru regionů jsou následující body: Schůze meziregionální skupiny Zdraví; Meziskupina pro jadranský region; Schůze meziregionální skupiny SarLorLux; Řídící výbor Platformy pro monitorování strategie Evropa 2020. Dále pokračuje 113. Plenární zasedání, na jehož programu jsou např. následující body. Projev pana Maroše Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise odpovědného za energetickou unii; Projev pana Dana Kersche, lucemburského ministra vnitra; Vytváření unie kapitálových trhů.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: REX/440 – 2. schůze studijní skupiny Energetika – západní Balkán; Kontaktní skupina s evropskými organizacemi a sítěmi občanské společnosti.
 • Na programu Výboru regionů jsou následující body: Schůze meziregionální skupiny Zdraví; Meziskupina pro jadranský region; Schůze meziregionální skupiny SarLorLux; Řídící výbor Platformy pro monitorování strategie Evropa 2020. Dále pokračuje 113. Plenární zasedání, na jehož programu jsou např. následující body: Projev pana Maroše Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise odpovědného za energetickou unii; Projev pana Dana Kersche, lucemburského ministra vnitra; Vytváření unie kapitálových trhů.
 • Ve čtvrtek 9. července se vPraze, od 13.00 hodin v zasedací místnosti VEZ Poslanecké sněmovny ČR, Sněmovní 3, uskuteční schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci, na které bude ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtová prezentovat Monitorovací systém MS2014+.
 • Think-Tank CEPS pořádá vBruselu diskuzi na téma "Geo-Blocking: Nespravedlivá překážka jednotného digitálního trhu nebo legitimní obchodní nástroj?".

tek 10. července

 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Předsednictvo sekce ECO - 150. schůze; INT/735 - Projekt sociálního podnikání - závěrečná akce; 150. schůze sekce ECO.

Sobota 11. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 12. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 08.07         EU Dřevo - Přezkum nařízení

Do 20.07         Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek

Do 21.07         Rovnost žen a mužů

Do 24.07         Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)

Do 29.07         Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

Do 31.07         Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích

Do 31.07         Konzultace o evropské ekoznačce pro produkty rybolovu a akvakultury

Do 10.08         Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2016 a následující roky

Do 13.08         Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

Do 20.08         Konzultace zúčastněných stran k oběhovému hospodářství

Do 21.08         Veřejná konzultace týkající se tzv. modré karty EU a evropských politik v oblasti migrace pracovních sil

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 3/7/2015.< Archív novinek